AXELSCHE M COURANT De kool en de geit gespaard! „Mei raad en daad" GOEDE ZAKEN.... ORANJEBOOM BIER! UfERMOCÉNf Snuif en wrijf en meten met twee maten J'ien jaar zink /T NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXFLMaikt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: C. VINK-van VESSEM V. KOU GEVAT... Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 12 JANUARI 1952 66e JAARGANG No. 29 Abonnements prijs: Losse nummert Kwartaal- abonnemeni Axel binnen de kom il Alle andere plaatsen tn Nederland en Ned. Indlé 11. Buitenland 11. Advertentie prlj* 7 cent per m.m Inaezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. f >«ne Adverteutlèn \i. amum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. Iedere rege' meer 12 cent extra. Bezettingsniunten vieren jubileum. Er gebeuren rare dingen in Nederland. Minister Staf ziet zich genoodzaakt correspondentie aan hem persoonlijk gericht aan zijn privé-adres te laten bezorgen, aangezien anders de mogelijkheid be staat, dat hij deze niet ontvangt. Dit bleek bij een onderzoek, dat de minister instelde naar aan leiding van het geval Van der Putten - commissie Zaayer. De heer Van der Putten meende aanwijzingen te kunnen verstrekken over grote malversaties bij het (voormalige K.N.I.L. en over de moord op de vaandrig Aernout. Natuurlijk voelden zekere per sonen zich beledigd en er werd een onderzoek door de commissie-Zaayer ingesteld. Deze com missie kwam tot de conclusie, dat de heer V an der Putten het een en ander uit de duim gezogen, al thans sterk overdreven had en er werd verzocht om een psychiatrisch onderzoek. De heer Van der Putten liet het er natuurlijk niet bij zitten en wist enkele instanties aan het werk te zetten. Het re sultaat is nu geweest, dat minister Staf na een onderzoek in deze zaak de heer Van der Putten heeft gerehabiliteerd. De minister deelde mede, dat hij bij het onder zoek slechts ongunstige gegevens over de heer Van der Putten in handen heeft gekregen, terwijl later bleek, dat er vele gunstige adviezen waren ver zonden. Zij waren achtergehouden, of gewijzigd de minister ter hand gesteld. Dit zijn toestanden, die wij iu ons land niet voor mogelijk hadden gehouden. Nu de heer Van der Putten in zijn eer hersteld is. zou men veronderstellen, dat minister Staf een nieuw onderzoek naar de z.g. malversaties bij het voormalige K.N.I.L. zou gelasten. Neen, dit onder zoek wordt niet ingesteld. Minister Staf neemt wel een zeer aanvechtbaar standpunt in. Aan de ene kant herstelt hij de heer Van der Putten in zijn eer en geeft hier in zeker zin mee toe, dat diens aanwijzingen op waarheid berusten, aan d andere kant voelt hij er kennelijk niets voor de commissie-Zaayer, die het ongunstige rapport over de heer Van der Putten uitbracht, te desavoueren door een nieuw onderzoek te laten instellen. Hierdoor heeft de minister blijk van een slappe houding Het Nederlandse volk wenst duidelijke taal. Waren er malversaties, dan dienen de in triganten tegen de heer Van der Putten fout en dient het advies van de commissie-Zaayer onver wijld opgevolgd te worden. MOEILIJKHEDEN IN DE AUTO-INDUSTRIE. De directie van de Nederlandse Fordfabrieken heeft zich gedwongen gezien ongeveer honderd ar beiders ontslag aan te zeggen. In een verklaring deelde de directeur, de heer C G. F. Stenger mee, dat het ontslag zijn oorzaak vindt in het feit. dat de afzet van de Nederlandse Ford achteruit loopt. Volgens de heer Stenger is dit het gevolg van tegenwerking door de Nederlandse regering. Zoals hij het schetst, wordt de Ford zoveel mo gelijk tegengewerkt en worden andere Nederlandse fabrieken uitzonderlijk bevoordeeld. Zo worden de Nederlandse Ford geen dollars beschikbaar gesteld voor de aankoop van onderdelen in Amerika, ter wijl voor een andere Nederlandse fabriek wel dol lars ter beschikking waren. Hetzelfde geldt met het geven van orders voor P.T.T. en defensie. Wat het laatste betreft, menen wij, dat de re gering daar een geheel andere reden voor had. Hier zat niet het bevoordelen van een bepaalde fabriek voor, doch de uitvoering en de kwaliteit van het te leveren product. Wij weten nog heel goed, welke enorme moeite D.A.F., want deze fa briek wordt hier bedoeld, zich heeft getroost, om de Nederlandse regering een product aan te bic den, dat in alle opzichten aan de gestelde eisen voldeed Het tweede punt ligt echter geheel anders. Hier werd door de heer Stenger gedoeld op de Kaiser- Fraser fabrieken, die wel dollars kregen toege wezen, terwijl Ford het zonder moest stellen. Dit is fout. Niemand in Nederland zal willen, dat de regering met twee maten gaat meten. Trouwens welke bedoeling heeft de regering met het op deze wijze achteruit zetten van de Nederlandse Ford Laat zij niet vergeten, dat het een zeer belangrijke industrie is Wij zullen echter hopen, dat het conflict spoedig bijgelegd wordt en dat het aangezegde ontslag niet gehandhaafd behoeft te worden. Het verhaal gaat, dat tijdens de bezettingsjaren een overijverig Winterhulpcollectant in e?n onzer grootste steden, op zijn enthousiast bellen, tot z'n panische schrik een grote zinken teil van be slist fors formaat voor zijn voeten gesmeten kreeg vergezeld van de vriendelijke vraag van de be zitter „Kunt u wisselen V' Wat er van de his torie ook waar moge zijn, het is in ieder geval, naast een uiting van hartgrondige afkeer van de Winterhulp, tevens een duidelijk bewijs, dat het Nederlandse volk nu niet bepaald gek was op de zinken gruweltjes, die de heer Rost van Ton- ningen ons voor het goede oude zilvergeld in de plaats gaf. Kon men vroeger spreken van mank gaan aan te weinig geld, thans was het toepasselijk in hetzelfde geval te zeggen, mank te gaan aan te veel zink (Want heeft er ooit één Nederlander waarde aan deze rinkelende „vulling" gehecht?) Op 15 Januari a.s. is het precies 10 jaar ge leden, dat de zinken kwartjes, dubbeltjes, stuivers, twee en half en ééncentstukken hun lawaaiige entrée maakten. Om dit alleszins heugelijke jubi leum te vieren, heeft men onlangs besloten, de nog resterende zinken dubbeltjes en centen uit de circulatie te nemen, te beginnen eveneens op 15 Januari. Tevens zullen op die dag de nikkelen en zilveren dubbeltjes en de oude garde van bronzen centen van het (rollend) toneel gaan verdwijnen. Een ere-saiuut aan dit laatste, altijd betrouw baar gebleken rollend materieel is hier zeker op zijn plaats, over het verdwijnen van hun zinken collega's zal wel niemand rouwig zijn. Hoezeer echter de munten destijds als een der vele speci fieke „zegeningen" der bezetters werden uitge- BETEKENIS VAN DE NIJVERHEID VOOR DE WERKGELEGENHEID, Sinds 1930 aan/iclijk vergroot. Blijkens de voorlopige gegevens van de in Oc tober 1950 in ons land gehouden bedrijfstelling is het aantal personen, dat werkzaam is in de nij verheid gestegen van 1.034.000 in 1930 tot 1.642.000 in 1950, een vermeerdering dus van 608.000 per sonen of 590/0, zo deelt het Centraal bureau voor de statistiek mede. De bevolkingsaanwas bedroeg tussen 1930 en 1950 ongeveer 28o/0. Het aantal in de nijverheid (am bacht en industrie) werkzame personen ij naar verhouding veel sterker toegenomen dan de bevol king. De betekenis vau de nijverheid voor de werkgelegenheid in ons land is dus sedert 1930 aanzienlijk vergroot In het procentuele aandeel van de verschillende bedrijf skiassen is in het algemeen geen grote ver andering ingetreden. Niettemin lopen de index cijfers, die de verhouding aangeven van de aantal len personen per bedrijfsklasse in 1930 en in 1950 sterk uiteen Aanzienlijk boven de gemiddelde toe neming (59o/o) ligt de stijging van het aantal per sonen in de bouwnijverheid (89o/o), de chemische nijverheid (140o/o) en de metaalnijverheid (98o/0). Belangrijk onder het gemiddelde bleven de aarde werk- (21o/o) en de houtnijverheid (28o/0), de gra- fische nijverheid (22o/0) en de klasse voedings- en genotmiddelen (27o/o). Het aantal personen ging zelis achteruit in vergelijking met 1930 in de dia mantnijverheid en in de klasse mijnbouw en veen derijen. In het algemeen is het aantal vestigingen minder sterk toegenomen dan het aantal personen. In 1930 was dit aantal 158.997 en in 1950 170.690 J. M. C. Ik kocht in een winkel twee lappen stof en liet daarvan een heren- en een daraes- costuum maken. Nu berekent de kleermaker, be halve het maakloon, ook 4»/o omzetbelasting over de door hem getaxeerde waarde van de stof. Is dat juist Antwoord Er moet 4o/0 omzetbelasting worden betaald over het bedrag dat door u zou moeten worden betaald, indien geen stof aan de kleer maker was verstrekt. Deze belasting mag niet af zonderlijk op de rekening worden vermeld. M. II. Waarmede kan men bij zink, wat men veel voor goten en daken gebruikt een langere levensduur bereiken V Zijn er in de handel vloei bare stoffen of iets dergelijks tot dat doel Antwoord Onder normale omstandigheden (dak bedekking enz.) heeft zink een levensduur van een dertig jaar. Het loont dan ook niet hiervoot nog speciale maatregelen toe te passen om dit te verbeterenr Wanneer zink in aanraking komt met chemicaliën (zuren enz.) is het echter zeer onbe stendig en kan het beter vervangen worden door lood. Mogelijk kan het geasfalteerd worden. Daar u verder yiets schrijft over het doel waarvoor u het gebruiken wilt en van de omstandigheden, kan ik u van hieruit niet verder inlichten. Een vloei stof zoals u blijkbaar bedoelt, is mij niet bekend. H. A. Ik sukkel al geruime tijd met een jeuken de en pijnlijke huidafwijking. Weet u daarvoor een afdoend middel V Antwoord U bent zoals u schrijft bij een huidspecialist in behandeling, die uw huid ziekte dus gezien heeft en die u een zalf heeft voorgeschreven. Dat u tot nu toe bij deze behan deling geen baat heeft gevonden, mag voor u geen reden zijn een „afdoend middel" te vragen aan de dokter van de krant, die de afwijking niet ge zien heeft. Huidziekten zijn soms zeer langdurig. De patiënten houden vaak tc spoedig met de voor geschreven behandeling op, waarna de verschijn selen na een aanvankelijke verbetering weer in hun volle uitbreiding terug komen. Bovendien wor den de aangedane plekken in vele gevallen niet goed verbonden afzakkende, te kleine en ver schuivende verbanden maken het onmogelijk, dat de voorgeschreven zalf goed op alle zieke plaatsen inwerkt. Tot slot zijn er tal van huidaandoeningen die zeer hardnekkig zijn en waarop achtereen- kreten, de historie wijst uit, dat reeds lang voor dien de zinken munten, speciaal in tijd van nood, aan de orde van de dag waren. Klassiek werden de geldstukken, geslagen tijdens de eerste wereldoorlog. Toen in diverse streken van het toenmalige Duitsland de grondstoffen uit geput raakten, begon niet ongeveer ieder rijksdeel maar zelfs iedere stad zijn eigen zinken noodmunten te slaan. Zo bestaan er series ronde, langwerpige achthoekige en doorboorde muntstukken beurtelings getooid met krijgshaftige leuzen, voorstellingen en reliëf, de oorlog en de arbeid (men lette op d'. combinatie 1) behelzend, ofwel heel bescheiden al thans voor Duitse begrippen een enkel cijfer, de waarde van de munt betreffend. Tegen de tijd dat men zelfs munten van steen en hpyt begon uit te geven eu de postzegels be dragen van 2 milliard Mark vermeldden, bleek eindelijk dat er toch niets meer te redden viel Duitsland stortte financieel, economisch en poli tiek bezien, in Is het een wonder dat men het verschijnen van de zinken munten op het laatst is gaan zien als een voorbode tot een komende catastrofe en is het dan ook nog te verwonderen, dat toen in 1941 in Nederland berichten doorkwamen van het bezette Polen, dat de Duitsers daar zinken mun ten hadden ingevoerd, men zich als „broeder in de nood" angstig afvroeg „Wanneer wij En om precies te zijn, dit gebeurde voor ons nau welijks enige maanden later op 15 Januari 1942. Nu 10 jaar geleden. Bedek keel en borst met de pijn stillende Thermogène; de weldadi ge warmte verjaagt verkoudheid. vclgens door de specialist een aantal verschillende behandelingsmethoden moeten worden geprobeerd. Pr. In de schulpen (groene bolster) van mijn notenboom, die goed draagt, komen bovenaan al tijd gaatjes. Wat is hieraan te doen V Antwoord Waarschijnlijk is de oorzaak een Carpecapsa, waarvan een variëteit ook de worm stekigheid veroorzaakt. Bestrijden met DDT, Para- thion, Derris of Lonchocarpus volgens gebruiks aanwijzing na de bloei en na 14 dagen herhalen. Indien de oorzaak de droge frimot is die o.a. in België voorkomt en de hele noot kan wegvreten, dan is de bestrijding onbekend. Mevr. B. Is het werkelijk een bewijs van ge zondheid als kleine kinderen z.g. bloemen op hun huidje hebben of berust de oorzaak van dit ver schijnsel slechts op aanwezigheid van een dunne huid Antwoord „Bloemen op de huid" is geen ge neeskundig begrip. Zeer jonge kinderen hebben echter wel eens een tekening in de huid, ringetjes en andere figuren, die aan bloemetjes zouden kun nen doen denken. Meestal betreft dat gezonde en normale kinderen, een bewijs van extra goede gezondheid moet hierin echter niet worden gezien. Het is niet eenvoudig over zulk soort dingen van gedachten te wisselen, wanneer men de verschijn selen waar het om gaat niet heeft gezien. Worden zij door een dunne huid veroorzaakt, hetgeen niet alleen mogelijk is, maar wat inderdaad veelvuldig voorkomt, dan heeft dit verschijnsel voor de ge» zondheid practisch geen betekenis. Er zijn echter ook huidvorschijnselen van deze aard die op een minder goede gezondheid berusten (zij komen b.v. voor bij bloedarmoede) zodat het ons in voorko mende gevallen goed en nuttig voorkomt dat de „bloemetjes" en tegelijkertijd het gehele kind eens gezien wordt op een zuigelingen- of kleutercon sultatiebureau. Abenné. Als een scheiding van tafel en bed, die toch telkens voor vijf jaar wordt vastgesteld, na deze periode afloopt, wordt deze dan door de recht bank automatisch verlengd of moet dit door de betrekkene zelf werden aangevraagd? Antwoord Een eenmaal uitgesproken vonnis tot scheiding van tafel en bed kan teniet gaan door de verzoening der echtgenoten, niet door verloop van een bepaalde tijd. Wel kan een vor dering tot ontbinding van het huwelijk worden ingediend, als de scheiding vijf jaar zonder ver zoening der partijen heeft stand gehouden. Mej. V. Ik heb in een nieuwe cocosloper in de keuken een grote petroleumvlek gekregen. Hoe kan ik die verwijderen Antwoord De vlek verdampt vanzelf al zal dat een dag of tien duren. Wilt u het vlugger, dan een papje maken van benzine (brandgevaar en wit krijt. Dit inborstelen en zodra het droog is, goed uitborstelen. Abonné. Waar zetelt de Octrooiraad en wat kost het om ergens patent op te krijgen Moet dit dan gemaakt worden opgestuurd of kan een tekening voldoende zijn Antwoord Het adres van de Octrooiraad is Bureau van de Industriële Eigendom, W. Witsen- plein 6 te Den Haag. De kosten bedragen gewoon lijk f 200 tot f 300. De aanvraag iBOeL-yergezeld zijn van een schriftelijke uiteenzetting van de uit- vinding of werkwijze en indien mogelq'k van een tekening. U moet er wel rekening mee houden dat het een tijd duurt voor u octrooi verleend wordt en dat de eerste reactie op uw schrijven ook lang kan uitblijven. U zult wel een jaar moeten afwachten voor u het octrooi ontvangt. G. R. B. Voor wie zijn de onkosten voor repa raties aan buizen voor waterleiding en deursloten En voor nieuwe schakelaars en koord voor de raamkozijnen Antwoord Indien hieromtrent in het huurcon tract niets anders is bepaald, komen de bedoelde reparaties voor rekening van de huurder. B. v. d. L. Mijn dochter is „los" werkster. Zij werkt vijf dagen per week in vijf verschillende huizen Ook plakt zij rentezegels en is vrijwillig verzekerd. Komt ze bij ziekte in aanmerking voor een uitkering Antwoord: Nu u op verschillende plaat sen gedurende vijf dagen per week werkt, hebt u geen recht op ziekte-uitkering. U kunt proberen bij de Baad van Arbeid een vrijwillige ziekte verzekering te sluiten, maar wij geven u niet veel kans. Meer kans van slagen zult u hebben bij een particuliere ziekteverzekeringsmaatschappij. Uw verkoudheid van neus, <ii - keel of borst weg met

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1