AXELSCHE ifê COURANT Op de drempel.... „Met raad en daad" WEK DE GAL IN UW LEVER OP S" NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefstcr.- Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 5ó§ Hoofdredactie: T C. VINK-van VESSEM Pijnen en klachten ook nog slapeloze nachten Door steeds kvellende Rheumatische Pijnen., U kunt het toch niet afschreeuwen Axelsche Courant Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 5 JANUARI 1952 66e JAARGANG No. 2? Aboanement»- prijs Loste nummers Kwartaal abonnement Axel binnen de kom l\ Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlè fl. Buitenland fl. C Advertentieprijs 7 cent per m.m. Inqezonden Meaedeellngen 20 cent per m.m. Kl«»ne Adverteutlön u*. - vimum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Hoe gaan wij het nieuwe jaar in Churchill heeft het oude jaar uitgeleid niet de voorspelling, dat wij in 1952 niet door oorlog zullen worden bezocht. Het mag ons gerust stellen, dat een zo gezaghebbend man, die beter dan iemand de ver borgenheden der wereldpolitiek moet kennen, het schrikbeeld van atoombommen eti bezettingsellen den op de achtergrond dringt wij blijven echter vragen, hoe lang de verbergen oorlogstoestand, waaronder wij lijden, nog moet worden voortgezet. In deze koude oorlog is Stalin overwinnaar. Het moet toch iedereen duidelijk zijn, dat de tactiek het Westen zich tc laten uitputten aan zijn be wapening, met zoveel succes door de Sovjet-Unie wordt toegepast, dat de Russen geen tank over hun grenzen behoeven te laten rollen, om Europa tot die uiterste staat van economische verzwakking te brengen, waarin de weerstand moet falen. Waar ligt de grens van de Europese bewapening Bij onze economische ineenstorting. Wij moeten er ons rekenschap van geven, dat het geen ver schil vormt of Rusland ons van buiten aanvalt dan wel dat het ons van binnen uitholt. Dat laatste is hem aan het gelukken door ons, door zijn raadselachtige politiek, tc laten verarmen aan ons militair verweer. Minister Mansholt heeft, toen aan het einde van het vorig jaar de nationale coöperatieve aan- en verkoopvereniging „Centraal Bureau" te Amsterdam in ergadering bijeen was, ontstellende mededelingen gedaan. „Er doen zich," zo zeide de minister, „over heel de wereld ontwikkelingen voor, die met een zekere ongerustheid worden waargenomen. Zij be treffen de productie tn de consumptie in hun nauwste samenhang. De vraag naar voedsel neemt steeds meer toe. Er komen veel meer mensen en bovendien is er veel meer voedsel dan vroeger nodig voor landen als India en China, waar vroeger een bijna bestendige hongersnood heerste. Van 1939 af steeg de wereldbevolking met 13"/o, terwijl de totale productie slechts met 9o/o toenam. De minister wees in dit verband op de productie va 11 graan. Hij stelde vast, dat deze (voor brood en veevoeder) op hetzelfde peil is gebleven van vóór de oorlog. Landen als liet onze die op invoer zijn aangewezen, komen daarbij in het ge drang. De toestand is zodanig, dat één enkele misoogst ill de Verenigde Staten of Canada reeds zeer ern stige gevolgen kan hebben voor de voedselvoor ziening van mens en dier. Nederland moet ongeveer 800.000 ton importeren aan voeder- en industrie-granen. Onze regering heeft gepoogd die voorraden voor het merendeel te kopen in landen buiten het dollargebied maar dat is vólkernen mislukt. Aanzienlijke voorraden zullen nu in Amerika moeten worden ingeslagen. Doch dergelijke inkopen zouden een zeer zware vordering op onze aollarvoorraad betekenen. Het is de vraag of wij daartoe kunnen overgaan. Om de toestand te redden heeft men besloten 1st intering van onze voorraden. Voor één keer kan een dergelijk hulpmiddel worden toegepast, om dat wij de laatste jaren zeer grote voorraden heb ben aangekocht, maar daar zijn ernstige risico's nan verbonden. De voergraaoprijzen op de wereld markt stijgen snel en de daling die straks moge lijk zal volgen, zal de schade dezer prijsstijgingen niet <e niet kunnen doen. Aankopen van graan in het buitenland tegen ver hoogde prijzen cn daarbij hier de toestand onver anderd laten, zou inhoudeu, dat de aan veevoeder bestede subsidie die ruim 110 raillioen gulden 's jaars bedraagt nog meer zou groeien. In de practijk zou dit niet mogelijk blijken. De minister beëindigde zijn onheilspellende mede delingen met de opmerking, dat weliswaar de situatie voor 1952, door het opteren der voor raden wel gedekt is, maar voor 1953 gewaagd kan worden van een vólkernen onzekere toestand. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat dan tot inkrim ping van de veestapel, in het bijzonder van de pluimveestapel zal moeten worden overgegaan. Waarom brachten wij deze ministeriële uiteen zetting der voedselpositie van Nederland, die wij ontlenen aan een speciale berichtgeving van het „Utrechts Nieuwsblad" van 21 December 1951 in zo uitvoerige vorm onder de ogen van onze lezers 1 Omdat wij het van belang achten, dat ons volk de werkelijkheid zo nuchter mogelijk onder de ogen ziet En omdat deze dreigende voedsel- scharste een duidelijke illustratie geeft van ons betoog over de toenemende economische inzinking van Europa en in het bijzonder van ons eigen land. Wanneer de minister spreekt over de stijging der voergraanprijzen op de wereldmarkt, dan geeft hij met zo vele woorden toe, dat die een gevolg is van de bewapeningsinspanning. Hoe men het wereldvraagstuk van heden keert of wendt, steeds komt men terug op twee centrale oorzaken van de huidige ellende de overbevolking en de be wapening. Waarbij dan als derde oorzaak komt, de volkomen onbevredigende loop van de inter nationale besprekingen in de Raad der Volken Wij willen vrije mannen blijven, en ons met al wat in ons vermogen is, verzetten tegen de nieuwe totalitaire bedreiging, die uit het Oosten komt. Maar het is nodig, dat er gewaakt wordt tegen een algehele uitputting der nationale krachten ten bate van een bewapening, welke boven ons vermogen gaa,t. Het is óók nodig, dat wij het productief ver mogen van ons land tot het uiterste verhogen en ons leven versoberen. Er lag iets van het vermaan van Churchill in de rede van de Nederlandse mi nister. Hij sprak niet van onaangename maatre gelen, waarmee de regering het Nederlandse volk zal moeten treffen, hoewel geen Nederlandse rege ring die de nood van de tijd verstaat, op de duur zulke maatregelen zal kunnen terughouden. Minister Mansholt riep de boeren te wapen. Hij meende, dat het verbruik van invoergraan voor jeen! 3 a 4000 ton door eigen producten te ver vangen zou zijn. Wij moeten, al zijn er sombere uitzichten, het nieuwe jaar niet met mismoedigheid beginnen, maar met het inspannen van al onze krachten en met \ertrouwen in ons volk, waarvan de sterke kern, ondanks bezetting cn tegenslag, nog niet is vergaan. Dr. P. H. Ritter. K. v. d. W. Ik wil een eierhandel beginnen. Heb ik daar een vergunning voor nodig Bij welke instantie kan men zich voor nadere in lichtingen vervoegen Antwoord i U hebt een erkenning nodig. Alle gewenste inlichtingen kunt u verkrijgen bij het Bedrijfschap Pluimvee en Eieren te De Bilt. B. te A Kan een textielvergunning aan een ander overgedragen en verkocht worden V Zijn er nog voorwaarden aan verbonden Antwoord Wij weten niet welke vergunning hier wordt bedoeld. Echter mogen voor een klein bedrijf textielvergunningen nimmer worden over gedragen of :verkocht. R. Ik heb voor mijn bedrijf bepaalde papieren nodig, verband houdende met het vervoer. Voor het verkrijgen hiervan was echter een bepaald tijd stip in 1945 aangewezen cn toentertijd bevond ik mij wegens gedwongen tewerkstelling in Duitsland. Is er een instantie voor gedeporteerden, waartoe ik mij kan wenden, teneinde alsnog voor boven gestelde normen in aanmerking te komen V Antwoord Wij moeten uw vraag wegens het ontbreken van verdere gegevens onbeantwoord la ten. Welk bedrijf is bedoeld V Wat voor pa pieren J. W. A. Ik ben met een vrouw getrouwd, die al een kind had. Nu wil ik dat kind graag op mijn naam hebben. Reeds bijna twee jaar geleden zijn wij in contact getreden met een advocaat, die voor ons een erzoeksclirift tot de koningin zou richten. Tot nu toe hebben wij niets gehoord. Tot wie kunnen wij 0'13 wenden r Antwoord Het kind kan thans nog slechts ge wettigd worden door „brieven van wettiging", die door de koningin verleend worden na ingewon nen advies van de Hoge Raad. Dit kan lang duren. Verstaat u zich nogmaals met de advo caat in kwestie. S. Ik huur een winkelpand met een groot eta lage-raam. Mocht dat raam eens kapot geraken en de daders zijn niet te betrappen, zijn dan de kosten voor de verhuurder of de huurder Antwoord Is de ruit niet verzekerd en staat er niets omtrent in het huurcontract, dan komen de kosten voor rekening van de huurder. Th. Hoe gaat de fabricage van de glazen knik ker in zijn werk V Antwoord Er heslaan verschillende methoden voor de fabricage \an glazen knikkers. Eén er van is om kleine stukjes gesmolten glas, welke volgens verschillende methoden vervaardigd kun nen worden, in taaie toestand tussen spiralen met kleine spoed van een londdraaiende cylinder te brengen. De stukjes glas in de gleuven krijgen een ronddraaiende voortgaande bewegipg, waar door ze een ronde vorm aannemen. Ze komen eerst in een afdeling met hoge temperatuur, daar na in een lagere temperatuur om ten slotte te worden afgekoeld. Er zijn ook methoden hekend. volgens welke kleine gelijke deeltjes vloeibaar glas vallen tussen de spiraalvormige groeven van een tweetal van zich afdraaiende cylinders. Door de rollende beweging wordt het klompje glas rond, het koelt af en valt aan het andere einde in een bak. Dan bestaat er nog een methode, de z g. „rotary die" waarbij men uitgaat van staven glas. Of hier in Nederland nog een speciale methode wordt gebruikt is ons niet bekend. N. N. Waar kan ik inlichtingen verkrijgen om grasland en bouwland te pachten in de Noord oostpolder Antwoord U kunt zich wenden tot de directie van de Wieringermeer (N.O.-polderwerken), Post bus 56 te Zwolle. S. A. W. Een huiseigenaar heeft voor mij en mijn gezin een woning beschikbaar en wil er ook niemand anders in hebben. De burgemeester en de woningcommissie echter zeggen dat ik op schrif telijke toestemming moet wachten. Als nu deze woning over 14 dagen leeg komt, kan dan dc burgemeester verhinderen dat ik er in trek En heeft de huiseigenaar recht te bepalen wie hij in zijn woning wil hebben Antwoord Volgens de bestaande voorschriften is het verboden woongelegenheid in gebruik tc nemen, tenzij door B. en W. schriftelijk toestem ming is gegeven. Het college van B. en W. is bevoegd een billijke verdeling van de beschikbare woonruimte te bevorderen. Het delegeert deze be voegdheid aan een woningcommissie, maar behoudt zelf de hoogste macht. De eigenaar heeft zich hieraan in het algemeen te houden. H. J K. 1. Is er in Sydney (Australië) een Ne derlands consulaat gevestigd 2. Onder welke om standigheden kan een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan Antwoord 1. Ja. Het adres luidt Kembla Buil ding, Margaret Street 58, Sydney N.S.W. 2. Dit is mogelijk wegens dringende redenen, d.w.z. zo danige daden, eigenschappen of gedragingen, dit tengevolge hebben, dat van de werkgever rede lijkerwijs niet kan worden gevergd de dienstbetrek king te laten voortbestaan. Dergelijke dringende redenen zijn o.a. aanwezig, wanneer de arbeider bij dc afsluiting van de overeenkomst de werk gever heeft misleid door het vertonen van valse getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlich tingen heeft gegeven omtrent de wijze, waarop zijn vorige dienstbetrekking is geëindigd als hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid, waarvoor hij zich heeft verbonden of wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog, etc. M. van S. 1 Wat zijn de kosten voor logies met ontbijt voor een gezelschap van ongeveer 30 personen in Luxemburg 2. Waar kan ik diverse hoteladressen verkrijgen san dc stad Luxemburg V 3. Hoe is de koers van de Luxemburgse franc en is die gelijk aan de Belgische 4. Hoeveel Ne derlands geld mag men meenemen en waar kan men het beste wisselen, bij een bank of aan de grens? 5. Is voor Luxemburg ook een bewijs van Nederlanderschap voldoende 6. Welke taal spreekt rnen hoofdzakelijk in Luxemburg (stad), Duits of Frans V Antwoord Voor de beantwoording van de eerste twee vragen verwijzen wij u naar de A.N.W.B 3. De koers van de Luxemburgse zowel als van de Belgisehe franc beweegt zich momenteel rond 7.62. 4. Men kan voor een bedrag van f 400 jaarlijks aan deviezen opnemen. Voor een deviezenhoekje stelle u zich met een bank in verbinding. 5. Een bewijs van Nederlanderschap is voor België en Luxemburg voldoende. 6. Men spreekt de Luxem burgse taal. U kunt overal terecht met Duits en Frans, heel vaak met Nederlands. Abonné. Ik huur een huis met 5 ha. land. De huur van het land loopt af op 1 Januari 1953, van het huis op 1 Mei 1953. Mijn huurbaas wil de huur niet verlengen. Tot wie moet ik mij wenden en wanneer Antwcord Wta het huis betreft, daarvan blijli de huur normaal doorlopen. U geniet een vrij grote bescherming als huurder. Een verzoek om verlenging van de pachtovereenkomst moet één jaar voor het einde van de overeenkomst aan de rechter worden gedaan. A. R. te Z. De huiseigenaar met twee getuigen heeft ons de huur opgezegd. Het woningbureau heeft ons een andere woning toegewezen, doch deze is volgens ons niet meer bewoonbaar. De huur heeft men geweigerd tc ontvangen. Moeten wij genoegen nemen met wat ons toegewezen wordt Hoe moeten wij handelen met de weigering van de huur Antwoord Als de eigenaar de huur opzegt om de woning zelf te betrekken, moet hij zorgen voor een woning van gelijke waarde voor de huurder U behoeft er niet op achteruit te gaan. Wij raden u aan zich eens tot B. en W. te wenden, ten einde voor een betere woning in aanmerking te komën. Het lijkt ons verstandig, de huur maar een maand van tevoren te betalen. II. J. W Kan de inboedel op het langste leven van mij of mijn vrouw worden vermaakt Ik ben voor de tweede maal getrouwd en heb kin deren uit mijn eerste huwelijk. Deze hebben hun erfdeel reeds ontvangen. Mijn tweede vrouw heeft geen kinderen. Antwoord Wanneer er kinderen zijn is dit niet mogelijk. Daar brengt Kruschen Salts redding en uitkomst, 'n Wonder, hoe de kleine dagelijkse dosis Kru schen Uw bloedzuiverende organen weer op gang helpt en stimuleert tot de jeugdige krachtige wer king, nodig om het bloed zuiver te houden. Dan geen zich ophopende onzuiverheden meer. Want met dc hulp van Kruschen voert 't lichaam die af langs natuurlijke weg. Ook voor U is er alle reden Kruschen te nemen zo heilzaam als 't is. Voor Uw organen, voor de zuiverheid van Uw bloed. Kortom voor Uw algeheel welzijn, prettig, be- hagelijk vrij van pijn.... (Ingezonden mededeling) U zult 's morgens ..kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het be derft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen. Een plant aardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doei» stromen. Eist Carter's T.everoilleties. wanneer L dc goede hoedanigheden van Uw artikelen onder de aandacht van het ko pend publick wilt brengen. Daarvoor staat de AXELSCHE COURANT ter uwer beschikking. Dit nieuwsblad wordt, door dat het plaatselijk en regio naal nieuws brengt, niet alleen gelezen maar „gespeld". van A tot Z. In die sfeer genieten ook Uw advertenties méér dan ge wone belangstelling en de resultaten be wijzen dat. Steek voor reclame-plannen Uw licht eens op bij de Markt 12 AXEL Telefoon 56 Pubiiiatie van „De Nederlandsche Nieuwsbladpers"

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1