1950 AXELSCHE COURANT Rouw over het jaar Verhoging kinderbijslag van vierde kind af WEK DE GAL IN UW LEVER OP Die slopende Rheumatiek maakt D humeurig en ziek, Als compensatie voor de huurverhoging Frankcring bij abonnement Axel. ZATERDAG 30 DECEMBER 1950 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere 65e JAARGANG No. 25 VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VJNK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM door Dr. p. H. RITTER. De bovenstaande woorden, die wij ons herinneren als titel van een gedicht van Albert Verwey, kwamen ons voor de geest zweven, toen wij besloten eens na te gaan in welke toestand Nederland ver toeft op het einde van [950. Wij kunnen rouwen over veel dat het jaar ons gebracht heeft. Allereerst op financieel en economisch gebied. In een klein, weinig bekend orgaan, „De Vrije Pers", dat zich onderscheidt doordat het vaak deskundig geschreven bijdragen be vat, zagen wij de volgende balans 'opge maakt „er werd een tijd geleden een tekort van f 800 millioen op onze beta lingsbalans geschat. Maar gezien de sterke prijsstijgingen op de wereldmarkt, is minister Lieftinck al gekomen tot een geschat tekort van een milliard gulden. Bij verdere prijsstijgingen zal dat tekort nog groter worden en die kans is, in verband met de ongunstige wending in de strijd op Korea, zeer groot Voorts zal de herbewapening in 1951 een milliard kosten en f 725 millioen in 1952. Maar daar zal in verband met de te verwachten prijsstijgingen nog wel wat bij moeten. Onze nationale schuld bedraagt niet minder dan f 26.7 mil liard, waarvan wij bijna f 3,5 milliard schuld hebben aan het buitenland. En door de financiële expert Bloemers is in Elsevier van 2 December berekend, dat wij in de vijf jaren na de oorlog een deficit op onze deviezenbalans hebben weten te accumuleren van ten minste J0.5 milliard. Wij hebben zwaar inge- teeid op de Nederlandse deviezenreser- ve's in het buitienlajad, «l«>or liquidatie van buitenlandse effecten, het verbruiken van de achterstallige kapitaal-opbreng sten, die ons tijdens de oorlog met kon den worden uitbetaald. Wij dreigen in solent te worden en het zal zeer moei lijk zijn om in het buitenland nog lenin gen af te sluiten, om het .deficit op onze betalingsbalans te dekken." Het is een droevig beeld, dat ons hier wordt opgehangen, maar het bevat (.he laas!) werkelijkheid. De gevolgen van onze situatie zijn thans reeds duidelijlk merkbaar. I Wij denken aan de nieuwe mislukkingen met de Benelux-overeety komst. En wij zijn met enige zorg ver vuld ten aanzien van de Marshall-hulp. Wij volgen met aandacht de ontwikke ling der gebeurtenissen na de beëindi ging yan de Marshall-hulp aan Engeland. Het vraagstuk der emigratie versterkt onze moeilijkheden. Wij zijn een over bevolkt land. Berekeningen betreffende de Nederlandse beroepsbevolking hebben aan het licht gebracht, dat deze in de tijd van 1947 tot heden met gemiddeld 45.bbp personen per jaar toenam en van 1951 tot 1955 met gemiddeld 42.500 per jaar zal stijgen. In de daarop volgende jaren zal zij met gemiddeld 50 000 per sonen pe% jaar stijgen. Emigratie op de huidige voet kan hier geen oplossing brengen. Men denke aan de 50 a 60 duizend geëvacueerden uit Indonesië dp de beroepsbevolking van Nederland zul len komen versterken. Zijn v^j onder deze omstandigheden in staat een politiek te voeren van sociale voorzieningen Dat is onmogelijk, om dat het bedrijfsleven een verhoging van de sociale lasten niet meer kan dragen. Het verlies van ons overzees gebied in kort geding voltrokken - blijkt hoe langer hoe meer een catastrophe voor maar bovendien raakt lTw hele gestel er van ondersteboven. Ga toch zo niet ver der, drijf die slopende pijnen uit Uw le den. Met Kruschen! Wonderlijk, wat die zes minerale zouten, waaruit Kruschep is samengesteld, voor U doen. Met Kru- iscben voert ge de bloedzuiverende or ganen precies datgene toe, wat ze nodi^" hebben om weer met jeugdige kracht te- kunnen functionneren. Het bloed gaat weer krachtig stromen en de onzuiver heden, die nu oorzaak zijn van Uw ter gende pijn, worden langs natuurlijke weg afgevoerd regelmatig en radicaal. (Ingez. Mededeling) ons economisch leven. Vóór de oorlog was Indic onze voornaamste deviezen- bron. Wij zijn die bron kwijt. Bij deze ellendige situatie voegt zich het euvel der coruptie, dat in de begro tingsdebatten in de Tweede Kamer ter sprake kwam en dat te vaag en te slap werd behandeld. Te weinig klare wijn werd er geschonken en de bemoedigend bedoelde mededelisng van minister Strui- cken, dat het aantal corruptie-gevalUn tussen 1947 en nu van 445 'tot 150 is ge daald, is eigenlijk een beschamende me dedeling. In een land dat van ouds bekend stond om zijn integriteit, steekt men de vlag uit, omdat er iets minder corruptie is, hoewel het aantal gevallen nog ontstel lend hoog is voor een volk met een repu tatie als het onze. En middelerwijl woe keren de zaak Schallenberg en de V eiser affaire in het geheim voort. Wij schreven dit artikel „Rouw over het jaar" niet met de bedoeling onze lezers te versomberen, hoewel er voor somberheid aanleiding is- Wij wilden alleen de werkelijkheid van de toestand, waarin Nederland verkeert, onder het oog zien. De werkelijkheid mag niet leiden tot versagen. Maar wel tot nadenken en tot het streven n aar een nieuwe koers. Want zoals nu, gaat het niet langer parlementair overzicht. De week voor Kerstmis is in het Par lement altijd een drukke week. Vooral voor de Tweede Kamer, die dan de uiterste pogingen doet om nog maar zo veel mogelijk klaar te komen met de be grotingen. De voorzitter belegt dan avondvergadering na avondvergadering, die meestal vroeg in de ochtend eindigen. Ditmaal zijn alle krachtsinspanningen echter tevergeefs geweest. N:et minder dan zeven begrotingen zijn blijven lig gen. Die moeten nu na 16 Januari wor den goedgekeurd. De reden daarvan is misschien wel het nieuwe systeem, dat gevolgd werd bij de behandeling van de begroting. Vroeger besprak men de schriftelijke voorbereiding altijd in de afdelingen (de Kamer heeft er vijf), Dit systeem heeft men rtu laten varen en men heeft besloten om deze voorberei ding te doen geschieden in de commis sies. Hierin hebben alleen deskundigen zitting, terwijl de afdelingen werden ge vormd door Kamerleden die door het lot waren aangewezen. Men dacht oor spronkelijk, dat het sneller zou gaan als alleen maar deskundigen de schrif telijke voorbereiding van de begroting ter hand zouden nemen. Dat kan op zichzelf misschien wel juist zijn, maar men had éen bepaling gemaakt, die zoer veirtragend heeft gewerkt. Er was n.I. afgesproken, dat na de wisseling van de schriftelijke stukken mondeling over leg m^t de minister moest plaats vinden. Dat betekent altijd een vertraging van een paar dagen. Dit zou niet zo erg zijn als de Kamer zich maar aan de afspraak had gehouden, dat zij niet alle kleine zaken zou bespreken. Daarvoor immers was het mondeling overleg. Hoe het ook zij, behalve de Tweede Kamer hadden de senatoren aan de over kant van het Binnenhof aardig wat werk te verzetten. Zij moesten nl. voor het Kerstreces de belastingontwerpen afhan delen, omdat deze nauw verband hou den met de huurwet. Aan een verlaging; van de loon. en inkomstenbelasting gaat een huurverhoging gepaard. Nu wilde de regering deze verhoging gaarne op 1 Januari doen ingaan en daarom moest de verlaging ook voor cTie tijd tot stand komen. Men kan dus wel gevoegelijk aannemen, dat alle huren van oude wo ningen met ingang van die datum met 15.% zullen worden verhoogd. Nieuws leverde dit debat in de Eerste Kamer niet meer op. De a.r. en de communisten hadden er grote bezwaren tegen, dat door deze belastingverlaging de midden stand juist weer wordt gedupeerd. De omzetbelasting wordt n.I. voor verschil lende artikelen verhoogd'. De andere fracties hadden daar ook wel bezwaren tegen, maar deze waren niet zo over wegend, dat zij daarom tegenstemden. Eén belangrijk punt bleef in de Eerste Kamer onopgelost, maar dat kwam ge lukkig éen, dfcig later in de Tweede Ka mer ter sprake. Dat punt was: de huur- compensatie voor de minst draagkrach- tigen. Zoals we reeds schreven, gaat de huurverhoging gepaard met belasting verlaging Armere mensen, die geen be lasting betalen, krijgen wel verhoging van huur, zonder daarvoor een compensatie mogelijkheid te hebben. Verhoging van de kinderbijslag vanaf het vierde kind. Dit was een probleem dat al maanden lang de aandacht van de Kamer had. Zowel r.k., als socialisten, als a.r., c.h. en liberalen drongen er bij de regering op aan, dat er iets gebeuren moest, mi nister Dress wees bij de algemene be schouwingen over de Rijksbegroting alle crit'iek van de hand door te verklaren dat men nu eenmaal niet alle groepen kan helpen. De Kamer bleef aandrin gen. Minister Joekes deelde mede, dat het kabinet nog aan het overleg plegen was en minister Lieftinck zeide nog in de Eerste Kamer, dat dit overleg nog niet in zijn slotfase was getreden. Een dag later deed minister Joekes echter weren, dat de kinderbijslag vanaf vierde kind zal worden verhoogd. Dit geldt echter voor alle personen. Iemand, die b-v- f 20.cbo verdient en vier of meer kinderen heeft, krijgt evengoed deze ver hoging als hij, die geen belasting be taalt. Technisch schijnt het nu eenmaal niet mogelijk te zijn om dit anders te doen. Dat zal wel hierin zitten, dat de kinderbijslag wordt betaald ongeacht de groottte van het loon. Hoeveel deze ver hoging zal bedragen, is nog niet bekend. De heer v.d. Bom (arb.) sprak wel van 30 cent, maar de minister zeide, dat dit bedrag iets lager zou zijn. De gedachten schijnen dus wel in deze richting te gaan. Hoewel kinderbijslag anders altijd per dag wordt berekend, moeten we nu op merken, dat het om weekbedragen gaat. En de ouden yan dagen De Kamer was natuurlijk blij met deze mededeling van de regering. Maar zij was lang niet tevreden. Integendeel. Zij vroeg zich af waarom juist op deze wijze geholpen moest worden. Iedereen die vier of meer kinderen beeft, krijgt deze verhoging of men het nodig heeft of niet. Daarom noemde de heer v- d. Bom (arb.) het verbijsterend, dat b.v. zo'n gesloten groep als de ouden van dagen niet wordt geholpen. Daarmede waren de heren Stapelkamp (a.r.) en van Vliet (k.v-p.) het roerend eens. minister Joekes, die dit argument moeilijk kon ont zenuwen, wilde echter toch niet toege ven. De ouden van dagen wonen vaak bij kinderen in of hebben andere facili teiten, zo zeide hij ongeveer. En als men werkelijk hulp nodig heeft, kan men zich altijd nog tot de gemeentebesturen wenden. In de loop van Januari zal dit hele probleem nog eens ter sprake komen. En we vermoeden, dat er dan wel spijkers met koppen geslagen zullen worden, want de Kamer is niet van pltan deze zaak over haar kant te laten gaan. Een ander belangrijk punt, dat bij de begroting van Sociale Zaken werd be sproken, was de emigratiepolitiek. Wij komen daar binnenkort nader op terug. Laten we nu volstaan met de mededeling dat de minister geen pogingen zal doen om de organisatievorm te wijzigen, zon der overleg met de Kamer te plegen. I nterpellatie Gerbrandv Prof. Gerbrandy (a.r.) hield nog een interpellatie over de positie van de ex- KNIL-militairen, in het bijzonder die van de Ambonnezen. Moeten ze werkelijk terug naar dat deei van hun eiland, dat door de Indonesiërs is bezet. Dat nooit, zei Gerbrandy. Maar minister 's Jacob hield vol, dat alles geschiedt in .volle dige (vrijwilligheid. Hij had zich aan de rechterlijke uitspraak van 16 Decem- ber j.l. gehouden en geen troepen ver- scheept, die niet vrijwillig wilden gaan- Wel voegde hij er aan toe. dat de moge lijkheid zou bestaan, dat de regering voor de keuze komt om de betrokkenen ter plaatse waar zij zich bevinden, te doen afvloeien of te doen gelasten zich naar elders te verschepen. In dat geval zou de regering naar beste weten het belang van de Ambonnezen overwegen. Aan het beginsel van de vrijwillige afvloeiing zal echter zo lang mogelijk de hand worden gehouden. Erg duidelijk werd de zaak nfet. En het debat verzandde in ,een juridisch steekspel. Het vonnis van de Haagse Rechtbank, dat verbood om de Ambonnezen tegen hun wil naar Ambon te doen overbrengen, nam een grote plaats in bij deze interpellatie. Minister 's Jacob liet zich nog al onvoorzichtig uit wat betreft het opvolgen van dit vonnis door de regering. Dat moet de regering doen, zo zeide de heer Oud (v.v.d. want anders ondermijnt zij éen der belangrijkste pijlers in de rechtsstaat. Minister van Maarsseveen kwam dit goed maken en betoogde meteen nog maar,, dat de regering niet gehouden was aan dit vonnis, vanwege enkele juridische bepalingen. Na het gebruikelijke Kerst- speechje van voorzitter Kortenhorst ging de weede Kamer tot t6 Januari a.s. uiteen. Nadruk verboden Bedriifspersloenfonds voor de landbouw. Eerstdaags zullen de werkgevers weer worden bezocht door de vertegenwoor diger der Sociale Verzekerings Com missie voor het in ontvangst nemen der zegelbiaden over het vierde kwartaal \an 1950. Dit kwartaal telde 1 j zater dagen, zodat voor de arbeiders, die het gehele kwartaal bij dezelfde werk gever jn dienst waren, 13 weekzegels moeten worden geplakt. WTil het innemen der zegelbladen een vlot verloop hebben, dan is het nood zakelijk, dat deze tijdig gereed worden, gemaakt. Voor de werkgevers, die niet meer voldoende zegels in voorraad heb ben, is het dan ook zaak, dat zij al vast de nodige zegels bij de boeren leenbank gaan kopen. Degene, die de zegelbladen komt ophalen, kan hen. nl. niet van zegels voorzien en mag geen geld aannemen, om deze voor hen ite kopen. Het is ditmaal vooral van belang, dat de strookjes van de zegelbladen zo spoedig mogelijk aan de arbeiders ter hand worjjen gesteld. Deze moeten nl. hun prem/ëkaart voor 1950 op korte tei- mijn omwisselen tegen die voor 1951'. De aandacht van de werkgevers zij er voorts op gevestigd, diat door het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw met ingang van 15 Februari 1951 nieuwe zegels in omloop worden gebracht. Door de boerenleenbanken zullen met ingang van die datum uitsluitend deze nieuwe zegels woirden verkocht, die- duidelijk onderscheiden zijn van de oude, daar zij andere afbeeldingen dra gen. In de zegel waai de is geen ver andering gebracht. De nieuwe (z egels moeten met ingang van het eerste kwartaal van hvet nieuwe jaar worden gebruikt. Over 1950 mo gen echter uitsluitend oude zegels wor den geplakt. De werkgevers wordt der halve aangeraden, om niet meer oude zegels te kopen dan zij voor 1950 nog nodig hebben. Wel bestaat vanaf 15 Februari tot en met 30 Juni 1951 bij de boerenleenban ken gelegenheid om oude zegels tegen nieuwe in te wisselen. Na laatstgenoem de datum zal dat echter niet meer mp- gelijk zijn. Gelijktijdig met de nieuwe zegels ko- men z.g. blokzegels in omloop ter waar de van f 10 en f 32,50, welke gebruikt kunnen worden voor arbeiders van '21 jaar en ouder, die ten minste 4 weken resp. 13 weken bij dezelfde werkgever- in dienst zijn geweest. De blokzegels, waarvan het gebruik niet is verplicht, werden ingevoerd om de premiebetaling voor de werkgevers te vereenvoudigen, vooral waar het betreft arbeiders, die in vaste of langdurige dienst zijn,. Europtse tekenwedstrijd vaor kinderen. Alle kinderen Van 8 tot ,en met 15 jaar uit de Marshall-landen zullen kun nen meedoen aan een teken- en kleur- wedstnjd, welke door de E.C.A-., het administratieve orgaan voor de uitvoering \an het I lan Marshall te Parijs wordt georganiseerd. Het doel van de wed strijd is om bij de jeugd de gedachte van de Europese samenwerking leven dig te maken, in elk land zal eerst een voor wed strijd worden gehouden. Aan jeder kind zal een boekje worden uitgereikt, waarin op eenvoudige wijze wordt verteld, wat met Europese samen werking wordt beoogd. Aan de han van dit verhaal kunnen de kinderen hun 1 igen voorstelling van de Europese eco mische samenwerking in beeld brengen- De E C.A.-missie in Nederland echter li< eft jn overleg met het ministerie van Onderwijs besloten om twee boekjes uit te reiken. De kinderen yan 8 tot en met 11 jaar n.I. ontvangen het geïllustreerde boekje met „Het verhaal over de wijze dieren", en de jongens en meisjes van 12 tot en met 15 jaar ontvangen het vernaai „Amerika gaf de wielen". In de loop van de maand Januari zul len de boekjes op school words" reikt. Ook de kinderen,.-Qié in zieken huizen, sanatoria €R "tSpvoedingsgestich- ten verblijven kunnen aan de wedstrijd meedoen. De eerste vijf prijzen van deze voor- wedstrijd bestaan uit Rijks Postspaar bankboekjes met een bedrag yan resp. f500, f350, f250, f150 en fioo- De inzendingen \-an de eerste vijftien prijswinnaars worden naar Parijs gezon den, waar ze worden gevoegd bij de beste inzendingen van de kinderen uit andere Marshall-landen. Een internatio nale jury zal de Europese prijswinnaars aanwijzen. De drie hoofdprijzen be staan uit een bezoek aan Rome, Parijs of Londen yan resp. drie, twee of een week. De reizen worden gezelschap van een der ouders of van iemand door hen aan te wijzen. Het is ook mogelijk dat de reiskosten worden uitgekeerd! op een spaarbankboekje. De inzending sluit op 1 Maart'1951. De werkloosheid in November. In de loop van November steeg het aantal werkloze mannen van 53.032 tot 72.428 t.w. 51.137 geheel werklozen (vo rige maand 42.566), 20.780 D.U.W.-ar- beiders (10.305) en 5111 wachtgelders (lót). Ten opzichte van het vorig jaar valt een gunstige ontwikkeling op. aan gezien de werkloosheid in het begin van dit .jaar 201\)0 hoger lag en nu nog slechts jo.cco. De geconstateerde werkloosheid ten gevolge van het winterseizoen openbaar de zich vooral in de landbouw en in de bouwnijverheid. Door het natte weer van de laatste maanden was een groot aan bal (arbeiders extra in de landbouw te werk gesteld voor de oogst. Deze werk zaamheden liepen in November af. In de bouwnijverheid kampte men boven dien met een tekort aan metselstenen!. Wegens regenval kon ook het buiten schilderwerk niet normaal worden uit gevoerd. Het aantal werkloze bouwvakarbeiders steeg van 5890 tot 11.777, landarbeiders van 5699 tot 8868, veenarbeiders van 1478 tot 2206 en los-arbeiders van 7394 tot 11.332- Het aantal gedemobiliseerden, dat bij de arbeidsbemiddeling prioriteit geniet, onderging een kleine stijging en wel vari 2216 tot 2388. De vraag naar mannelijk personeel daalde van 19.617 tot 16.178. Per 1000 mannelijke inwoners zijn er in Nederland op het ogenblik 14 werk lozen. In Drente is dit aantal per 1000 mannelijke inwoners het hoogst, nd- 43.- in Overijsel het laagst, n.I. 7.1 Het aantal werkloze vrouwen daalde van 5897 tot 5457. De vraag naar vrou welijk personeel daalde van 16.648 tot Abonnement* prl|«: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il 1.25 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlé II. 1.55. Buitenland fl. 2, Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kleine AdverteUlén ^udmura 8 regels) 1 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. Beproefde hulp bij verkoudheid voor Va der, Moeder en kind. U zult 's morgens kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het be derft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen. Een plant aardig zacht middel, onovertroffen cm de gal te doen •tromen. Eist Carter's Leverpilletjes.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1