AXELSCHE COURANT Stille Macht. Jf Over 3 maanden is demobilisatie voltooid. J 1 f Moeten Ambonnese militairen naar (bezet) Ambon Nieuwjaars-advertenties. \h Frankering bij abonnement Axel. ZATERDAG 23 DECEMBER 1950 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere 65e JAARGANG No. 24 VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukkcr-Uitgeefster.- Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T C VINK-van VESSEM V. parlementair overzicht. Na een jaar van strijd en onrust, Weinig vreugd en véél verdriet, Na een jaar van moeilijkheden. Zware zorg op élk gebied, Wordt, temidden van emoties, 't Feest van Vrede ingeluid En met ongesproken woorden Zegt de Kerstboom onsrust uit Als het boompje vrolijk schittert Met zijn troostend held're schijn Zullen 0 zo 1 ele horten Zwaar en droef en somber zijn Vele honderd duizend ogen Kijken peinzend naar de boom, Ieder kaarsje wekt gedachten. Ieder lichtje is een droom Blijde droom van blijde toekomst Droeve droom van wat verging; Eén blik op één enkel kaarsje Is een jadr herinnering. Het verleden gaat herleven: Wéét je nog? Verleden jaar Stond de boom op 't zelfde plekje. Wéét je nog? Toen zat ,hijdaar Even komt de geest in opstand, Triumfeert de bitterheid, Even klinken dissonanten Maar dan komt - de dankbaarheid. Dan komt de moed. dan komt [vertrouwen, Rust, berusfing, levenskracht, Lichtjes schijnen dubbel helder. Troostend klinkt het: „Stille Nacht" Clinge Doorenbos. Nadruk verboden Zoals gebruikelijk zal ook volgende week weer een Nieuwjaarsnummer van de Axelsche Courant verschijnen. Aangezien 1 Januari op Maandag valt, zouden wij, om het blad óp Nieuwjaars ochtend te bezorgen, dit op Zondag moe ten afdrukken. Wij hebben daarom be sloten de Nieuwjaars-advertentie's op te nemen in het nummer, verschijnend 0p Zaterdag 30 December a.s. Nieuwjaars-advertentie's over 1 ko lom, maximum 5 regels, worden opgeno men tegen de prijs van f 1.-, grotere ad vertenties tegen de gebruikelijke m.m.- prijs. 1 Wij verzoeken U Uw advertentie uiter lijk Woensdag 27 December a.s. oij ons in te leveren. De uitgeefster. Wegens het Kerstfeest verschijnt de Axelsche Courant Woensdag a.s. niet. De Uitgeefster. Een jaar na de overdracht van de sou- vereiniteit aan Indonesië zullen nog 4000 Hollandse jongens hun Kerstmis en Nieuwjaar in de tropen moeten vieren. Dat was geen prettige mededeling, die minister 's Jacob dezer dagen in de Twee de Kamer deed. Maar met deze kennis geving zonder meer kunnen de militairen niet in Indonesië blijven- Daar was een wet voor nodig, die de dienstplichttijd voor hen moest verlengen. Nu, deze wet leverde geen moeilijkheden op. Al leen de communisten waren erop tegen- Belangrijke]- was echter, dat dit ontwerp de Kamer aanleiding gaf 0111 eens rustig over deze zaken te praten en vooral om eens te spreken over het lot van de Am- bonese militairen. Velen van hen zitten n.l. nog op Java, in een viertal kampen, bewaakt door Nederlandse militairen Nu het K.N.I.L- is opgeheven, zijn de Ambonnezen natuurlijk onder Ne derlandse verantwoordelijkheid geble ven- Maar welk lot zal hun te wachten staan als de bewaking per troepenschip naar Nederland vertrekt Men ziet, de demobilisatie van de Nederlandse mili tairen hangt nauw samen met de po sitie van de Ambonnezen, die bij de Indonesiërs, die de vrijheidsstrijd heb ben geleid, niet in een al te best boek je staan. Daarvoor hebben zij te trouw gestreden aan de zijde van hun Neder landse makkers. Laten wij dus eerst zien wat er met deze trouwe wapenbroeders gaat gebeu ren. Volgens minister 's Jacob zullen ze zeer binnenkort naar Am'bon vertrek ken. Maar eerst gaan er tweemaal 500 man naar andere eilanden dan naar Am- bon. Dit zijn meestal ongehuwden, die ook voor de souverein'iteits,-overdracht niet op dit eiland hebben gewoond. In totaal zitten er echter op Java nog 3600 Ambonnezzen, met in totaal 90c p ge zinsleden. Als deze eerste duizend ver trokken zijn, zullen er nog duizend gaan, maar dan naar Ambon De overige, io.óco man, zuilen waarschijnlijk in Ja nuari of Februari worden, verscheept. Dit verschepen zal gebeuren onder be waking van de nog aanwezige Neder landse militairen, terwijl de Ambonnezen ook vergezeld zullen gaan van hun ver trouwensmannen. Deze gaan al met de eerste groep mee. Zij komen weer te rug, na eerst een kijkje op Ambon te hebben genomen en gaan dan de achter- inlichten. Zodra de militairen van boord zijn, zijn ze gedemobiliseerd. Het is duidelijk, dat de regering heel goed moet weten wat zij doet. Want het staat wel vast, dat de Ambonnezen naar dat deel van hun eiland zullen worden gevoerd, dat door de Indonesiërs bezet is. Het was de heer Welter, die uit drukkelijk aan minister 's Jacob vroeg of hij de zedelijke verantwoordelijkheid voor deze gang dan zaken wel kon1 dragen. De bewindsman van oorlog en marine was echter van mening, dat deze repatriëring militair en politiek verantwoord is. Anders zou hij het niet doen. Er blijft echter nog steeds angst bestaan, zoals wel gebleken is uit het proces, dat een dezer dagen voor de Haagse rechtbank is gevoerd en boven dien uit het verzoek van prof. Gerbrandy (a r.) om over deze kwestie vragen te mogen stellen. Deze angst is er, on danks die uitdrukkelijke mededeling van de minister, dat 90 pet. dezer militairen persé naar Ambon terug wil. De Nederlandse militairen, Begin December waren er nog 5708 Nederlandse soldaten in Indonesië. Hier van wensten er 258 in dit tropenland ge demobiliseerd te worden. Van de 5450 overblijvenden zijn dezer dagen 1050 man met de „Zuiderkruis" naar Nederland vertrokken, zodat er op dit moment nog maar 4400 militairen in Indonesië ver keren. 400 daarvan zullen ook dit jaar nog naar ons land terug keren- En de resterende 4000 man zullen binnen dr'.e maanden in ons land zijn. De speelzalen.. De begroting van Justitie leverde dit jaar niet veel op Andere jaren, trouwens ook niet, maar dat komt omdat er zo veel belangrijke zaken in commissie-on derzoek zijn. Spectaculaire vraagstuk ken waren er dus niet. Het debat be woog zich dus voornamelijk op andere fronten. Eén daarvan was de kwestie van de speelzalen. Minister Struijcken had gezegd, dat de speelholen in Den Haag veel moeilijker te bestrijden zijn dan in Amsterdam. In de Hofstad ge bruikt men veel vernuftiger methoden om aan de wet te ontkomen dan in de hoofd stad. Dat konden de meeste afgevaar digden maar moeilijk geloven en zij weten dit meer aan het slappe optreden van de Zo niet dan zal men in Amsterdam wel politie en justitie in Den Haag dan aan het venuft van de speelhol-directeuren, gauw het Haagse systeem gaan volgen Natuurlijk konden de principiële bezwa ren over het wedden en dergelijke zaken niet uitblijven. Voo^l de a.r. en de c.h. hebben hiertegen grote bezwaren. Maai ■Ie r.k. minister S'ruijcken kon deze n:"* delen. Als men maar niet zijn vrouw verdobbelt, za] het zo'n vaart niet lopen, zeide hij, waarmede hij maar wilde beto gen, dat men alles met mate moet doen. Ook werd de minister nog lastig ge vallen met verschillende corrupte zaken zoals Schallenberg, Velser affaire en de zaak Menten. Vooral de heer Vonk (v.v.d.' vond dat het vertrouwen, van ons volk in de rechtsstaat geschokt was. Men gelooft niet meer aan de onpartij digheid van de rechter. Misschien is dit iets te scherp uitgedrukt, maar daar kwam zijn betoog toch op neer. De be windsman beloofde, dat hij misschien een nadere verklaring aan de pers zou geven. Nadruk verboden. Landbouwtelling II* In het tijdvak van 3 tot 23 Januari a.s. zullen er aan de land- en tuinbou- bouwers gegevens worden gevraagd voor het tweede gedeelte van de Wereld land bouwtelling. Van de zijde van de Prov. Voedsel- commissaris voor Zeeland vernemen wij hierover nader Het eerste gedeelte van deze telling- die gehouden is in Mei j.l. was gecom bineerd met de gebruikelijke Mei-Inven tarisatie en aangezien de vragen ten behoeve van de W e rel dl an d'b ou,wt e 11 ing en die voor de Mei-Inventarisatie elkaar ongeveer dekten, zullen de telers van het internationale karakter van deze tel ling weinig of niets hebben gemerkt In het tweede deel van de Wereld landbouwtelling worden gegevens ge vraagd omtrent de samenstelling van krachten, bedrijfsinrichtingen, vervoer middelen. kracht- en arbeidswerktuigen. Ofschoon ook hier sprake is van een combinatie van twee tellingen (hier wordt de Wereldlandbouwtelling n.l. ge combineerd met de gebruikelijke tien jaarlijkse telling van arbeidskrachten en krachtwerktuigen) is het een aangelegen heid, welke maar om de tien jaar terug keert. Het doel dezer telling is van zuiver statistische aard en het beschikken over de gevraagde gegevens kan de land- en tuinbouw als geheel uiteraard alleen maar ten goede komen. Individueel zijn de gegevens geheim aan geen enkele in stantie, opk niet aan de belastingdienst, worden ,ze ter inzage verstrekt. Wat er precies wordt gevraagd, vindt de teler in een vrij uitvoerige oproep kaart, welke ibejm tijdig zal worden toe gezonden Er wordt op de volledig-e medewerking- van alle telers gerekend. Algemene verhoging van courantenabonnementsprijzen per 1 Januari a.s. De organisatie van de hier te lande verschijnende nieuwsbladen, „De Ne derlandse Nieuwsbladpers", heeft zich in verband met de zeer belangrijke stij ging van de aan het uitgeven van een nieuwsblad verbonden kosten genood zaakt gezien haar leden dringend te adviseren per 1 Januari a.s. een alge mene abonnementsprijsverhoging toe te passen. De djrecte aanleiding tot dit in over leg met de organisatie der dagbladen opgestelde en op de abonnementsprijs- verhogingen der dagbladen afgestemde advies was een nieuwe ingrijpende ver hoging van de prijs van het couranten papier, die daardoor meer dan 7 maal zo hoog komt te liggen als de voor oorlogse. Deze papierprijsverhoging en de stijging van diverse andere aan het uitgeven van een nieuwsblad verbonden bedrijfsonkosten zijn oorzaak, dat het vasthouden van de bestaande, zo lang mogelijk gehandhaafde abonnementsprij zen in geen geval verantwoord is. Overeenkomstig het advies van de ver eniging „De Nederlandse Nieuwsblad pers" is de verhoging van dé abonne mentsprijs van de Axelsche Courant tot het uiterste minimum beperkt. Met ingang van 1 Januari wordt de abonnementsprijs per 3 maanden met slechts f 0.20 verhoogd en wordt nu f. 1.45, franco per post f. 1.45. Reeds eerder hebben verschillende bladen een prijsverhoging toegepast, maar niettegenstaande de reeds zo enorm gestegen papierprijzen hebben wij tot dusver nog altijd de abonnementsprijs van 1944 kunnen handhaven. Nu, gaat dit helaas niet langer en bij enig na denken zult U dit zeker kunnen billijken. Is er een artikel dat nog *niet in prijs verhoogd is- Vele, zo niet alle (arti kelen zijn in prijs opgelopen tot het 2- en 3-voudige, zodat deze verhoging nog uiterst gering is. Wij willen echter de prijs zo handhaven, dat deze voor nie mand een beletsel behoeft te zijn om de Axelsche Courant regelmatig te lezen, uitgaande van de overtuiging dat hei tot de taak van ons blad behoort om de gehe'e bevolking van Axel en om geving het nieuws uit eigen plaats en streek te brengen. 20 cent per kwartaal, 11/2 cent per week, wij vertrouwen dat onze lezers zich dit kleine offer zullen willen ge troosten om ons blad als voorheen re- gelmatig in hun brievenbus te vinden). j Bedenk dat ook nu het plaatselijk nieuwsblad de beste en goedkoopste bron blijft voor het nieuws (zowel van (de redactie als van de adverteerders) uit U w eigen streek. 1 Nieuwe koffiebonnen. Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten heeft bon 487 Algemeen (A en B kaarten) en bon 496 Algemeen (D kaart) aangewezen voor bet kopen van 125 gram koffie. Deze jbonnen bin ven geldig voor het kopen v-an koffie bij de detaillist tot en met 6 Januari a.s. 'Het rantsoen moet dienen -voor zes-^ weken. De eerst,.volgenc^ koffiebonnen worden op 1 Februari a.s. aangewezen, j Koninklijk geA'n na Kerstmis naar Sjankt Anton. Koningin Juliana en Prins Bomharde hopen met de dr;ie oudste Prinsesjes naj Kerstmis voor kord!e bjd naar Sankt An-t ton in Oostenrijk e gaan- In de >euP- van de eerste wc enivan JanuaM Koningin terugkert,. rnet de Prinsessen^ Irene en Margriet, w^ê") schoolvacan iep dan voorbij is. De PrirHS za' m'e. LX\ oudste dochter een week ul f£er in bergen blijven. Abonnements prijs Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indiè 11. 1,55. Buitenland fl. 2. f Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kle'ne Adverteutièn In.wximum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meor 12 cent extra. m. 11 i y \l 1 Ki

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1