AXELSCHE SB COURANT De huren gaan met 15 pet omhoog Enkele indrukken van de industrialisatie-persexcursie tegelijk met de belastingverlaging I>e eflele limd- Frankering bij abonnement Axel. ZATERDAG 21 OCTOBER 1950. 7 - NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere 65 c AARGANG No. 6- Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 1? Postbus 16 Tel 56§ Hoi-fdredactie: T C. VINK-van VESSEM PARLEMENTAIR overzicht. Terwijl de Tweede Kamer druk bezig is om in de commissies de begrotingen te behandelen op 7 November begint de openbare behandeling kwamen de Se natoren aan de overzijde van het Binnen hof bijeen om een belangrijk wetsontwerp te bespreken, n.l. de huurverhoging. Zoals bekend is, is het de bedoeling vgn de regering om de huren van oude woningen met 15 pet. te verhogen- Tevens zijn er maatregelen getroffen om de huur ders en onderhuurders te beschermen^ Over dit laatste is echter weinig gezegd'. Het debat draaide eigenlijk om de kwestie van de 15 pet. Het resultaat was hetzelfde als destijds in de Tweede Kamer. Zonder hoofdelijke stemming werd het wetsont werp aangenomen. Slechts de heer Van Lieshout (k.v-p.) en de communisten wens ten geacht te worden te hebben tegen ge stemd. Van de communisten is dit nief je verjon der en. Als men denkt de enige vertegenwoordiger te djn van de arbeU {Jende bevolking kan men niets anders d°en. Redelijke argumenten kan men dap njet verwachten Anders is het echter met de heer van Lieshout. Zijn bezwaren wa ren zeker niet licht en voor hem wogep zij zelfs zo zwaar, dat hij niet de moed had om voor te stemmen, Van een volksvertegenwoordiger moet men dat kunnen waarderen. Deze afge vaardigde was zeer verwonderd, dat mi nister In 'tVeld niet kon zeggen op welke wijze de rentetrekkers, kleine spaarders en grote gezinnen geholpen zouden wordep om de 15 pet. huurverhoging te betalen. Een dergelijke nieuwe last is voor deze groepen uiteraard zeer zwaar. Dit tegenstemmen betekende niet, dat de andere afgevaardigden zo maar voor deze huurverhoging waren. Daar was b.v. de heer Woudenberg (arb.), die voor dit ontwerp stemde, omdat de huiseigenaren niet in staat zijn gebleken om hun huizep te onderhouden. Om het onderhoud stem de hij dus voor, niet om de huiseigenaren. De heer Schippers (a r.) redteneerde juisf andersom. De Minister heeft in de Twee de Kamer gezegd, zo zeide hij, dat indien de omstandigheden dat toelieten een huur verhoging van 20 pet. piet onbillijk zou zijn, Dat betekent aldus de heer Schip per, dat de huiseigenaren een offer moe. ten brengen omdat de omstandigheden in ons land nu eenmaal vrij miserabei zijn. De heer Wendelaar (v.v-d.) kon zich met deze 15 pet. wel verenigen. Deze huurver hoging is volgens hem een stap in de goe- d|e richting naar normale verhoudingen* Ook het tempo vond hij juist. Nu de vier de loonronde een feit is geworden, vond de heer Wendelaar het echter nodig oip de 15 pet. te verhogen, want de huiseige naren ruken nu door de hogere onder houdskosten weer achterop. Minister In 'tVeld had het met de be antwoordingen van al deze opmerkingen niet zc, moeilijk. Met een huurverhoging van 15 pet. zullen de huiseigenaren maar moeten uitkomen, zo zeide hij. Als men het huurvraagstuk alleen maar zou bekij ken uit de gezichtshoek van de volkshuis vesting dan moesten de huren met min stens 40 pet. omhoog. De helft van die 40 pet. zou dan gestort moeten worden ip een fonds, daj bestemd zou moeten zijn voor de nieuwbouw. Dan zou de overheid deze bouw niet meer - althans niet meer in die mate behoeven te financieren;. erder kon de bewindsman onmogelijk verklaren, dat verschillende groepen eep compensatie zouden krijgen. Bij bijzon dere moeilijkheden zal geholpen worden. Hoe dat zal gaan, kon hij thans echter nog niet zeggen. In ieder geval verzeker de de minister met de hand op het hart. dat deze huurverhoging niet zal ingaan als de belastingontwerpen die o a. een ver- 1 aging van de loon- en de inkomstenbe lasting behelzen niet worden uitge voerd. Het is dus duidelijk, dat naast de huurverhoging een belastingverlaging zal komen en dat deze zaken niet van elkaar te scheiden zullen zijn. 1 Het is overigens de verwachting, dat de huurverhoging op 1 Januari a.s. zal ing- £'aan. Op verschillende vragen antwoord de de minister dat de bouwkosten wel zullen dalen. De huidige prijsstijging was kunstmatig, teorwijl de bouwprijs tevens nog wel omlaag gebracht zal kunnen wor den door een betere organisatie, aldus deze bewindsman Verder was de Eerste Kamer nog enige tijd in een geheime zitting bijeen om de kwestie Nieuw-Guinea te bespreken. Eert poging van de communist Schonenberg, die Korea weer eens op het tapijt wilde brengen, werd door de andere senatorep volstrekt afgewezen. Daar heeft men geep enkele behoefte aan. (Nadruk verboden.) Wij hebben de neiging om onze stellig reële moeilijkheden van vandaag breed uit te meten; het zou echter onjuist zijp te denken, dad dit in het verleden in be- gnseli anders was. Ik geloof, dat de vori ge generaties van industriële ondernemer^ eveneens veel moeili.ijkheden hebben ge kend'. Principieel zou men van een zekere overeenkomstigheid kunnen sprke ;en, het verschil is alleen dit, dat thans de proble matiek anders ligt door gewijzigde om standigheden Als wij ons allen tot het uiterste inspan nen, kunnen wij na beëindiging vad he; Marshall-plan slagen, ook al komen wy dan misschien net niet de hakken over de sloot. v Deze woorden van Dr. A- Winsemius,. directeur-generaal voor de industrialisa tie, gingen ons telkens door het hoofd by 'e bezichtiging van verschillende bedrij- n tijdens dei industrialisatie-persexc^r- vanwege het Ministerie van Economi se Zaken. Deze laatste loonronde stond overigens in het middelpunt der belangstelling. Enerzijds hing men het standpunt vap de heer Wendelaar aan, maar anderzijds vroeg men de minister uitdrukkelijk on.«' niet verder te gaan met de huurverhoging^ De heer Woudenberg was een van de aan hangers van deze laatste zienswijze. Ook hij erkende wel dat sommige huiseigena ren voorai do kleinen het moeilijk hebben, maar de huren kunnen niet meer omhoog. Dan moet er maar op een an dere wijze geholpen worden. Ook moet er volgens de heer Woudenberg geen ver dere huurverhoging worden afgedwongen door de schaarste aan wooruimte. De gro tere huiseigenaren behoeven trouwens he lemaal niet geholpen te worden voor het geen zij in de afgelopen jaren te weinig hebben verdiend. Met werkloze arbeiders heeft men dat ook nimmer gedaan. Dat was een standpunt, dat door de heer de Kraayvanger (k.v-p.) allerminst acceptabel was. Deze huurverhoging kwam naar zijn mening te laat en gaat tevens niet ver genoeg. Bij het tempo, waarin deze excursie moest worden gemaakt, konden uiteraard nief anders dan vluchtige indrukken vap deze bedrijven worden meegenomen, maar werd nochtans een, beeld verkregen, dat deze verheugende positieve zekerheid gaf ondanks de vele en velerlei moeilijkheden,- waramede het bedrijfsleven ontegenzeg gelijk te kampen heeft, wordt er hard ge werkt, door ondernemers en door arbei ders van hoofd en hand; worden een ener gie en een doorzettingsvermogen ontwik keld, die ons met trots en respect kun nep vervullen. Onze nationale koopmansgeest en on dernemingslust zijn, ondanks de zware sla gen van de oorlog levend gebleven; waar wegen geblokkeerd zijn geraakt, afzetge bieden verloren zijn gegaan of minder gunstige perspectieven zich zijn beginnen af te tekenen, is naar andere mogelijkheden gezocht en zijn deze in tal van gevallep ook gevonden Intuïtie, beredeneerd inzicht, nijvere zip dadendrift, durf* wil tot aanpakken ep doorzetting zij blijken gelukkig volop aanwezig en zij hebben zich gerealiseerd in het scheppen van nieuwe bedrijven, ip uitbreidnig en modernisering van bestaan de; in invoering van nieuwe en verbeterde werkmethoden; vn aanpassin der technic: sche outillage aan die eisen van efficien cy en arbeidsproductiviteit. De fabricage van nieuwe artikelen is ter hand genomen: nieuwe markten zijn verworven of wor den gezocht. i Dit alles ging en gaat niet vanzelf; mep heeft zich aanzienlijke investeringen moe ten en wilien getroosten, met het nemep ■dan, risico's, die men wilde en dorst aan vaarden, omdat men mogelijkheden zag. die zich zouden laten verwezenlijken door ingespannen arbeid op basis van doelma tige bedrijfsvoering. GroeJ en ontwikkeling als waarvan hier sprake is, hebben plaats gevonden op eep breed vlak van industriëel leven. Er is geen sprake geweest van oriëntering in eenzijdige richting. Het is duidelijk, dat differentiatie de grondslag van ons eco nomisch leven verbreedt en eventuele na delige gevolgen van conjunctuurschomme lingen kan inperken. De excursie kreeg voor de deelnemers een des tel groter betekenis, omdat men zich een beeld kon vormen van de ontwik keling der industrialisatie na de oorlog ep van de toekomstmogelijkheden, eensdeels door eigen, aanschouwing, anderdeels door ontmoetingen met leidinggevende figurep uit h«t bedrijfsleven en met vertegenwoor digers van rijk, provincies en gemeenten. Het industrialisatieprobleem kon zo op velerlei wijzen worden benaderd. Men maakte kennis met uitesproken persoon lijke visies en al naar onuitgesproken politieke overtuiging en beoordeling vap zakelijke belangen die voor elk bedrijf in wezen vaak anders liggen, werden zeer uiteenlopende uitspraken over. het rege ringsbeleid gehoord. De openhartigheid, waarmede vaak werd gesproken, heeft er zeker toe bijgedragen, dat de pers de vele facetten van bet' vraagstuk niet uit éen hoek belicht kreeg. De projectie van „wit" ein „zwart" ow cteze wijze heeft éen feit wel duidelijk im licht gesteld, en wel dit, dat het wel zeer moeilijk, om niet te zeggen welhaast on mogelijk is de vele belangen, die zeker lang niet gelijk of parallel liggen, vaak zelfs tot op zekere hoogte tegenstrijdig; zijn, te coördineren of zodanig gelijk té lichten, dat zij een gelijke waardering, positief of negatief kunnen ontvangen. Het is zonder meer duidelijk, dat het voeren van een economisch overheidsbe leid onder deze omstandigheden zeker geen sinecure "is, zeker niet, om'dat dit be leid mede afhankelijk is van factoren, die vaak buiten onze beinvloedingss'ffeer lig gen, men denke bijv. aan de gevolgen van internationale politjeke of economische verhoudingen, tot uitdrukking komende ir koers- en prijsschommeliingen, het toepas sen van beschermende rechten, hcrwaar- dëring van de munteenheid, enz., dit al les langs de wisselvallige lijn der ,,ups'' en „downs,, W dit nu zeggen, dat hiermede onder alle omstndiaheden het regeringsbeleid a priori vergoelijkt zou moeten worden Geenszins. De excursie heeft ook geen bedoelingen in deze richting gehad - en daaraan zeker ook in genen dele kun nen of willen medewerken- Mensen en result&tn uit de practijk liet men letterlijk en figuurlijk aan het woord, in volkomen openhartigheid en de vertegenwoordigers van de persdienst van het ministerie vap Economische Zaken fungeerden eveneens als toehoorder bij hetgeen in velerlei toon aarden werd gezegd of vclgden als zeer geïnteresseerde partij wat de suggestieve beeldenreeks der realiteit van het bedrijfs leven in een non-stop programma aan het oog deed voorbijglijden. Als zodanig heeft deze excursie ongetwijfeld evenvee) nut gehad voor genoemd ministerie als voor de pers; de mogelijkheid tot het ken nis nemen van feitenmateriaal uit die prac tijk en deze tot lering te doen strëkker was wel zeer ruim aanwezig. Industrialisatie en het ijveren daarvoor kon men uit een landelijke gezichtshoek bekijken; onontkoombaar blijft daarbij ook provinciaal of regionaal streven, juist om dat de omstandigheden in bepaalde pro vincie of streek weer zeer merkbare ver schillen doen zien in vergelijking met an dere provincies of streken. Dit apes is wel zeer duidelijk op de excursie gebleken. Het sprak tot de deel nemers, als men de tendenties van dit ij veren in verstahiljende provincies naast el kaar wil zien, van een activiteit waarbij Symptomen van een zekere rivaliteit te onderkennen waren. Misschien kan dit als prikkel tot ener gie-ontplooiing veel goeds in zich ber gen, doch de vraag mag niettemin ge steld worden of dit, wanneer een cen trale leiding in gebreke zou blijven in dit opzicht een brede objectieve gedragslijn te doen volgen, waarbij wordt uitgegaan van doelbewuste planmatigheid in groot verband1, geen aanleiding zou kunnen ge ven tot hardere "concurrentie"', endaar- mee tot onnodig verlies van tijd, van kos ten e,n van moeite en tot versnippering van krachten. (Nadruk verboden.) Verbond voor veilig verkeer. In verschillende plaatsen van Zeeuwsch- Vlaanderen zullen gecombineerde bijeen komsten plaats vinden van het Verbond voor V eilig Verkeer en onderwijzend per soneel. Op die samenkomsten zal een verkeeps- deskundige van bovengenoemd verbond het onderwijzend personeel voorlichten in zake het geven van verkeers-ondei wijs vol gens de van dit verbond uitgaande richt lijnen. Belgisch Loodswezen uit Terneuzen naar Gent- Het Belgisch Loodswezen te Terneuzen is dezer dagen opgeheven als gevolg van de nieuwe overeenkomst tussen België ep Nederland inzake de beloodsing. Een gedeelte van het personeel, o a. de matrozen, is naar Vlissingen overgeplaatst terwijl het kantoor van de Commissaris thans in Gent is gevestigd- Wapenopslagplaats in Gent gevonden. De Belgische politie heeft te Gent drie personen gearresteerd in verband met het vinden van een wapenopslagplaats in eep arbeiderswijk van de stad;. De politie zei, dat een „behoorlijke hoe veelheid" revolvers, geweren, en munitie was gevonden van Russische, Amerikaan se, Duitse en Britse makelij. nüonnementi- prlji: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 1.25 Alleandere plaatsen In Nederland en Ned. Indiè II. 1,55 Buitenland il. 2, Advertentieprijs 7 cent per m.m Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. '"«He Adverteutièn [u. .imum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. genezer voor het gehele gezin: PU ROL. De huid blijft er gezond, zuiver, zacht, mooi en rim p e 1 v r ij door.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1