AXELSCHE M COURANT Schokking met de hakken over de sloot Een moeras van tekorten Zeer felle critiek op zijn beleid. Frankering bij abonnement Axel. r ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1950- 64e JAARGANG No. 100. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster? Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM parlementair overzicht. Minister Schokking heeft vorige week een paar «eer slechte dagen beleefd in de Tweede Kamer. Zoals te verwachten was, kwam van alle kanten critiek los. Zo erg zelfs, dat er afgevaardigden waren die de persoonlijke kwaliteiten van deze be windsman in twijfel gingen trekken- En dat hoort men in onze volksvertegenwoor diging bijna nooit Slechts de C.-H. en de S G.P. steunden onze Minister van De fensie. Dat hij niet is weggestuurd i? tneer te danken aan de gunst van de Ka mer dan aan zijn beleid. De critiek if niet onverwachts gekomen. Keurig op tijd werden verleden jaar de begrotingen voor Oorlog en Marine ingediend. De overdracht van de souvereiniteit in Indo nesië maakte echter een nieuwe begro ting noodzakelijk. Dat was logisch, want heel onze legerorganisatie was ingesteld op' uitzending naar Indonesië. Maar het duurde lang voordat er een nieuwe ver scheen en toen die er kwam, waren de Kamerleden bittter teleurgesteld. Er stond n.l. practisch niets lezens- digs in. Deze pil werd echter verguld met de opmerking, dat zeer binnenkort een Defensie-nota zou verschijnen. Met Spanning werd natuurlijk naar deze Nota uitgekeken. Hieruit zou dan moeten blij - ken hoe ons leger zou worden opgezet en hoever wij met de voorbereidingen daar toe reeds gereed waren- Deze mededelin gen waren wel noodzakelijk, want we hadden ampêr troepen om een parade te- houden En dat terwijl de dreiging uit het Oosten met de dag toenam. Eilacie ook de Defensie-nota stelde de Kamer te leur in haar verwachtingen. Het was een stuk vol met gemeenplaatsen, en slechts met de grootste moeite kon men een en kel concreet punt ontdekeen. Nauwelijks was deze nota verschenen of Pers en Ra dio verspreidden officiële berichten over onze afspraak om drie diviesies in stand'te gaan houden. Ook andere berichten, bijv over het weer oproepen van de tweede lichting 1949, werden bekendgemaakt, zon der dat de Kamer daarvan officëel op de hoogte werd gesteld Dat zette natuurlijk een, beetje kwaad bioed. En daar kwarp nog bij, dat deze veranderingen zo spoedig na de defensie-nota werden bekend ge maakt, dat men de bewindsman een on vast beleid verweet. Aarzelend en tastend. Inderdaad een onvast beleid. Dat bleek wel uit de opmerkingen van de vele spre kers. Daar was bijv. de heer Fens,(kvp) sinds kort lid der Kamer en voordien Overstedie ronduit zeide, dat het be leid aarzelend en tastend was. Daar was ook de heer Bruins-Slot, (ar.), die sprak van wisselvallig en besluiteloos. Daar was de heer Vorrink, (arb.), die zei, dat de - (minister de weg openlaat om alle kan ten uit te kunnen. En zo zouden we door kunnen gaan. De heer Vonk,(v.v.d-), stel de minister Schokking persoonlijk verant woordelijk voor het feit, dat hij niet met voldoende kracht is opgetreden om geld te krijgen. Critiek en bezorgdheid was dus aan de orde van de dag. Het hoofdbe zwaar was wel, dat de minister achter de feiten aanloopt, dat hii niet in staat is orp het gezegde „Regeren is vooruitzien', waar r te maken Natuurlijk hangt het Defensie beleid in deze na-oorlogse jaren af van de internationale omstandigheden en af spraken Wij zittten nu eenmaal in het Noord-Atlantisch Pact en de Westerse Unie en in deze schuitjes zullen we dus moeten meevaren. Dat erkenden ook ajle opposanten, maar daarnaast kwamen zij met zulke organisa torische bezwaren aandragen, dat men - moeilijk kan geloven, dat er van krachtig beleid sprake is. Veel van deze bezwa ren wezen in de richting van bureau cratie in ons leger. Weet de minister niet, dat onze jongens niet geïmponeerd worden door officie ren met dikke actetassen zo zei-de dhr Korthals (vvd). Waarom zittten majoors bij de Generale Staf uit te rekenen hoe veel koks per onderdeel nodig zijn zo vroeg dhr. Eens. Dhr. Vorrink (arb.) vond vooral de functie van de „Chef van Staf van'de Chef van Staven'' ontzettend gewichtig. De heer Pens kwam dan ook tot de conclu sie dat we in deze tijd een Minister nodig hebben die doortastend is en die over ,n behoorlijk organisatorisch vermogen be schikt. De voorstander. Het enige Kamerlid dat Minister Schok king ronduit steunde was zijn politieke vriend rJ'lanus. Bij al onze critiek moe ten we niet vergeten, zo zeide deze afge vaardigde, dat dit een zaak is van het hele Kabinet en dat men dus niet alleen Mi nister Schokking verantwoordelijk kan stellen. Wij moeten ook niet vergeten., dat ons hele defensiebeleid georiënteerd was op Indonesië en dat het uiterst moei lijk was om dit beleid binnen enkele maanden 0111 te schakelen. En boven dien wie weet wat de grote Heren nu weer klaarspelen en wat daarvan de gevol gen voor ons land zullen zijn Nog vier maanden tijd. De kern van liet debat ging over uitlating van dhr. Fens (kvp) dat de Mi nister nog vier maanden de tijd heeft om al deze bezordgheid weg te nemen. Dan wordt nl. de nieuwe begroting weer be handeld. De grote vraag zal dan zijn heeft de Minister de achterstand ingelo pen en heeft hij efficiënt gewerkt Terecht noemde de heer Vorrinkc dit een herexamen. Het vertrouwen op ter mijn was volgens hein een politieke nieu wigheid. Wat bedoelde de heer Fens pre cies met deze uitlating Minister Schokking zeide in zijn ant- woordrcde die geen grootse indrukt •maakte dat hij vertrouwen op termijn niet kon gebruiken In het militaire ap paraat "heeft men behoefte aan gezag. Dat 'kan niet aan een termijn gebonden zijn. Bij de replieken kwam de heer Fens echter vertellen en dat was nodig want de Staatssecretaris van Oorlog, Fockema Andreas, had door deze uitlating de ver trouwenskwestie gesteld dat hij vast hield aan deze termijn. Zijn bezorgd heid was in het geheel niet weggenomen. Hij draaide het echter zo, da* zijn uitla ting niet meer leek op een ultimatum),doch meer op een laatste royale kans. Daar mede wensten de Minister en de beide Staatssecretarissen wel genoegen te wil len nemen, want zij waren er vast over tuigd van, dat van nu af aan de zaak 'wel beter gaat marcheren. Deze laatste uit drukking van de heer Fens maakte dus het aanblijven van Schokking mogelijk- al is zijn posiite uitermate verzwakt. De v.v.ld. en de a.r. zeiden echter «ronduit het vertrouwen op. De heer Vorrink (arb./ wilde het ook nog wel eens proberen, ziji bet evenals Eens, zonder enthousiasme. Tot een motie kwam het echter niet, daar voelde dhr. Oud (vvd) niets voor. Hij had geen zin om in deze tiid een Kabi netscrisis te forceren Daar zal deze af gevaardigde wel niet zp tegen opzien. Dat heeft hij pas nog bewezen tijdens het debat over de begroting van Unie-zakep toen hij Minister van Maasseveen wilde laten vallen». Een motie van afkeuring zou niet de stemmen van de kvp en de p.v-d.a. gekre gen hebben en de oppositie ziet liever deze partijen weifelen, dan een concrete uitspraak te doen. Waarschijnlijk dat zij tegen de motie-Oud zouden hebben ge stemd uit politieke overwegingen, want tegenstemmen zou vertrouwen betekenen. En dat wilde dhr. Oud deze fracties be sparen. Zowel dhr. Oud als dhr. Bruins Slot (a.r.) drongen er op aan, idat het Kabinet niet moet overwegen of een reorganisatie niet nodig is. M.a.w. is dit Schokking ga zelf weg of laat je er uit zetten. i i Troepen naar West-Duitsland. De redevoering van Minister Schok- .king heeft vele Kamerleden niet voldaan Inderdaad was hier een Minister aan het woord, die vocht voor zijn beleid, die trachtte te overtuigen- Dat was jammer, want als persoon wordt deze bewindsman zeer gewaardeerd. Hij is een zeer bemin nelijke man. In zijn redevoeringen zeide hij o m., dat het mogelijk is, dat de jaar lijkse lichtingen worden vergroot. Als het doorgaat, dan is het ook mogelijk, dat Nederlandse troepen in West-Duitsland gevestigd zullen worden en daar worden getraind. Dan is het probleem van de kazerne-ruimte ook meteen opgelost. Wat de Marine betreft, deelde de Minis ter mede, dat de regering niet van pian is om onze vloot in een hoek te laten druk ken. De Marine heeft de volle belang stelling van de regering. De critiek kon. hij best begrijpen. De machine knarst nog, zo zeide hij. Aan hem dan d'e taak om deze machine binnen enkele maanden gesmeerd te laten lopen. 1 (Nadruk verboden.), DE MILLIOENENNOTA. Geen uitbreiding van sociale maatregelen te verwachten Geen hoop voor de middenstand De verwachtingen, die wij mochten koes teren omtrent het financiëel-economisch beleid, dat de regering in het komende jaar hoopt te voeren, zijn door de milli- oenen-nota van minister Lieftinck beves tigd. En die verwachtingen waren niet hoopvol. Immers de' financiëele toestand van ons land was reeds ver beneden peil'. De nieuwe loonsverhoging zal ons bij kans in het moeras van tekorten doen weg zinken. De eerste blik op deze weergave der toekomstige inkomsten en uitgaven is be moedigend. Een tekort van f 400 millioen op de gewone begroting zou ons niet heb ben verwonderd, vooral wanneer wij let ten op de zware militaire lasten, die wel dra op onze schouders zullen rusten. Nu komt de minister uit de bus met teen te kort van f 117 millioen. LTitermate te be treuren is de omstandigheid, dat hier weer al een verouderd beeld van de stand van zaken wordt geëxposeerd. In dit opzicht is er een overeenkomst met de begroting van het vorig jaar, die ook door de feiten i.e. de devaluatie werd achterhaald. Men heeft geen rekening kunnen hou den met de wijziging in het loon- en prijs- verloop, die inmiddels tot stand is gekor men. Men heeft ook niet ingecalculeerd de sterk verhoogde defensie-uitgaven, die voor de deur staan- Noch de prijzen in het binnenland, noch de prijzen voor aan schaffingen in het buitenland, die zo sterk gestegen zijn, werden verwerkt. Men denk<? zich in wat dit betekent inzake de aan schaffing van oorlogsmateriaal. Nu kan men zich vleien met de hoop, dat Amerika het meeste oorlogstuig wel gratis of op crediet zal leveren, maar dienaangaande zullen wij wel bedrogen uitkomen. Juist de volledige inschakeling van West - Duitsland in de Europese oorlogsindus trie, die voor de deur staat, bewijst over duidelijk, dat wij een groot deel der kos ten zelf zullen moeten dragen. Voorts werden niet ingecalculeerd de uitgaven verbonden aan de op handen zijnde salaris-verbetering van het onder- wijs-personeel. Het wetsontwerp kinderbij slag zelfstandigen staat er eveneens bui ten. Alle mogelijke pensioenverhogingea zijn eenvoudig genegeerd en tenslotte doet men ook, alsof er geen rekening behoef* te worden gehouden met de gevolgen der huurverhoging. Wij moeten ons ernstig afvragen, wat dit met betrekking tot genoemde posten heeft te betekenen. Zullen al deze noodza kelijke verbeteringen in de economische gang van zaken bij stijgende moeilijkheden achterwege worden gelaten Dit zou de meest rigoureuze herziening van een te voren uitgestippeld beleid gaan betekenen en een dergelijk straffe daad is dan ook niet te verwachten. Meer in de lijn der verwachtingen ligt een voorzichtige uitvoering van het voor genomen, waarbij 't niet uitgesloten is, daf de effectueri ng van een of meer er van niet tot stand komt, aleer onze Koningin opnieuw haar troon zal bestijgen. Eon teer punt is vooral die huurverho ging De regering zal veel lust hebbeirhaar opnieuw uit te stellen. Zal de volksverte-, genwoordiging, die toch al slecht gemutst was over het onrecht aan huiseigenaren aangedaan, dit tolereren Dan is de nood wel zeer hoog gestegen. Een gedeeltelijke subsidiëring ligt in de lijn der verwachtin gen, al zal ons kabinet zich dit slechts tandenknarsend laten welgevallen- Naar rantsoenering Een aanzienlijke stijging van militaire, lasten moet leiden tot beeprkingen op an der terrein, zo schrijft de minister. Wel dan kunnen wij daar rustig, op rekenen. Die beperking zal een consumptievermin dering moeten inhouden. Hoe denkt men dat te bereiken De meest drastische weg is rantsoenering d.m.y. bonnen. Daartoe zal men niet licht besluiten, want het zou te veel geld kos ten, waardoor die consumptiebeierking weer zou worden te niet gedaan. Het zou ons niet verwonderen wanneer men een voudig de invoeren ging beperken en een aantal rijksbureaux met de distributie van grondstoffen zou belasten, zodat de pro ductie van alle verbruiksgoederen aan ban den kon worden gelegd. De distribue rende handel moet dan zelf maar zorgen voor een zo billijk mogelijke verdeling. Het gevolg zal zijn dat de activiteit van ons bedrijfsleven weer geheel in een keurs lijf wordt geperst en de productiviteit en concurrentie worden verslapt. De krach tige bevordering van de uitvoering der weit op de bedrijfsorganisatie ligt op dezelfde weg. Immers hiermee zal een apparaat worden geschapen, waarmee men ons ge hele economische leven als een harlekijn op en neer kan bewegen. De middenstand is het stiefkind van dit kabinet. Mochten de tussengroepen van ons volk in de vorige troonrede nog ge sterkt worden door de zinsnede, dat hun belangen niet uit het oog zouden worden verloren, dit jaar worden zij eenvoudig doodgezwegen. Geen woord over herzie ning an omzetbelasting, geen woord over pogingen een helpende hand te bieden bij hun harde strijd om het bestaan. ;Men weet blijkbaar geen enkele medicijn voor deze patiënten, die lijden aan ernsige fi nanciële bloedarmoede. De lijst van sociale maatregelen, die nog op uitvoering wachten, zal voorlopig niet verder worden uitgebreid. Wij verwachten dan ook, dat de verwezenlijking van de werkloosheidsverzekering wel op de lange baan zal worden geschoven. Liever trekt de regering al vast 15 millioen uit voor steun van overheidswege!. Sparen onmogelijk. Het Süaren is voorlopig wel van *de baan. Ieder gezin met een middelmatig -rad uaa pfij opu3iuo>[ ap ui \v.z uauio^ut fecte en zeer zuinige slag moeten zwem men om boven te blijven. De regering zal iedere subsidiepolitiek wel twee- tot drie maal herzien alvorens haar in werking te doen treden. Alle overbodige uitgaven op overheidsterrein zullen worden verme den. Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom U 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indlê II. 1,55. Buitenland II. 2, Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Klolne Adverteutlèn tuj^- <lmum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1