AXELSCHE H COURANT Parlementair overzicht Tovenaars van de rechtzaal Carbovit beschermt leven en gezondheid Frankering bij abonnement Axel. ZATERDAG 22 JULI 195°- 64e JAARGANG No. 82 s V NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Heeft de begroting van Oorlog J geen haast De Tweede Kamer wil met vacantie. En zij heeft groot gelijk De 100 volksver tegenwoordigers hebben het hard te ver duren gehad. Het programma is steeds overladen geweest. Maar ja, voor men .t uitrusten moet men eerst dubbel iard werken. Dat is vaak het geval en de Kamerleden maken daarop geen uit zondering. Voorzitter Kortenhorst heeft een agenda klaargemaakt, die slechts af gewerkt kan worden als er tot diep in de ïacht vergaderd wordt. Dinsdag, Woens dag en Donderdag heeft men dit dan ook gedaan. Veel zaken moesten er natuurlijk uitgesteld worden. Zo ook de begroting van Oorlog. Aan U nie-zaken is men nog toe gekomen. De defensie-problemen en de zaken, de landbouw-politiek betreffen de het Landbouwegalisatiefonds komen echter niet eerder aan de orde dan 2 September a.s. ,JMen gaat Oorlog na de oorlog behandelen" merkte een cri- tisch iemand op. Zo erg zal het wel niet zijn, maar het duurt toch wel heel erg lang. Kinderbijslagwet veranderd. Uit de vele en lange debatten kunnen we slechts een paar dingen aanstippen,. Allereerst is daar de wijziging van de kin derbijslagwet. Dat was een interessante kwestie. Vooral daarom, omdat een zeer principieel punt aan de orde werd gesteld. En dan is de Kamer vaak op haar best. Deze veranderingen zijn in vele opzich ten verbeteringen. Tot nu toe was het zo, dat de gezinsaanwas eenmaal per jaar geregistreerd werd. Voor de kinderbij slagwet althans. In het meest ongunstige geval kan men dus bijna een jaar op de uitkering wachten. Nu gaat men eenmaal per kwartaal het aantal kinderen vast stellen. Zodat men sneller een uitkering kan verwachten. Tevens zullen invalide kinderen van zestien jaar en ouder onder doze wet gaan vallen. Het principiële punt was echter de kinderbijslag voor natuur lijke kinderen. Voor kinderen dus van on gehuwde moeders. Terecht stelde Minis ter Joekes zich op het standpunt, dat ook die moeders kinderbijslag moeten hebben. Daarover was iedereen het eens. Nu had de bewindsman daarvoor een aparte re geling getroffen. In zoverre apart, dat beide groepen dezelfde uitkering zouden krijgen, maar dat er in de wet een onder scheid gemaakt zou worden. Over dit on derscheid nu ging het juist. Dat was vol gens de heer Hooy (jk.v.p.) veel te gering. Er moest duidelijk tot uiting worden ge bracht, dat er een verschil bestaat tussep natuurlijke en wettige kinderen. Hij grondde dit uiteraard op zijn christelijke levensbeschouwing. En daarom waren de anti-revolutionnairen en de chr. histoii- schen het daarmede roerend eens. Mef die gedachte althans» want de heer Sta pelkamp (la.-r.)bracht (duidelijk tot uiting dat hij een andere oplossing wel ge wens.' zou vinden. Die kon hij echter zelf oolf niet vinden. De v.v d. de socialisten en de communisten voelden er niets voor om dit verschil zo uitgebreid in: de wet vast te leggen. Maar de confessionele groe pen waren niet te overtuigen. Een stem ming moest de uitslag brengen. Die waf in het voordeel van de medestanders vap de heer Hooy (k.v.p). Met 4536 steni- stemmen werd het desbetreffende amen dement aangenomen. Het is nu zo, dat wettige kinderen een uitkering krachten? deze wet ontvangen- Natuurlijke kindeterj echter ook. Alleen staat er dan in de wet dat zij de uitkering krijgen krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur. Dus door een andere regeling ook in de wet genoemd krijgen zij dezelfde uit kering. Het is om een beetje duizelig te worden. En over de vraag of deze oplos sing zo fraai is, valt nog wel te praten. Ook al eerbiedigt men het principiële standpunt van de voorstanders. De Kamers van Koophandel. Ook was er nog een wetsontwerp om de Kamers van Koophandel in oude luis ter te herstellen. Dat was wel nodig!,, want de Duitse bezetting heeft aan de or ganisatie van deze lichamen heel wat ver anderd. Lang niet altijd ten goede. Twee grote vraagpunten waren er. Ten eerste- passen deze Kamers in de P.BO. en tep tweede moeten er ook werkgevers in dp Kamers zitten. Het eerste punt was niet zo eenvoudig. De organen van de Publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie zijn lande lijk en bedrijfstakgewijs Samengesteld. De Kamers van Koophandel zijn zuiver regi onale organen. Dus qua omvang van min dere betekenis. Toch bestond 'er een s tre ven om de Kamers in deze organisatie onder te brengen. Al moet de bedrijfsor ganisatie dan eerst nog wat gegroeid zijn, Daarom werd een amendement Bachg (.k.v.p.) om deze wet -een beperkte tijds duur te doen hebben, om na de oprich ting van de Sociaal Economische Raad het toporgaan der bedrijfsorganisatie deze zaak nog eens tie kunnen bekij ken overgenomen.. Bij verschillende tech nische problemen over deze kwestie ver schilde men echter nog wel eens van me ning. Dat was echter niet het geval toen het ging om de v-raag of ook de „arbei ders" zitting in deze Kamers moesten hebben. Daar was het eenieder over eens. Alleen de heer Schilthuis (arb.) probeer de het onderste uit de kan te krijgen» Hij wilde persé, dat 1/1 van het aantal le- feden uit werknemers zou bestaan. Maar daar wilde de Kamer nog niet aan. En een desbetreffend amendement moest hij dan ook intrekken. De financiële positie van de K.L.M- De K.L.M- heeft verleden jaar nogal wat stroppen geleden- Ook al om-dat India en Pakistan verboden 0111 over hun lan den te vliegen, waardoor de Indië-routf over het eiland Mauritius moest worden gemaakt. Nu kwam de Regering met een wetsontwerp om het kapitaal van deze maatschappij uit te breiden met rió milli- oen gulden en tevens 27,5 millioen guldep uit te trekken voor een tegemoetkoming in de verliezen. Dat was niet gering. Stroppen maken en de belastingbetaler er voor op laten draaien, is niet zo moei lijk. En dan nog wel belastingbetalers vap wie de meesten nog. nooit in een vliegtuig hebben gezeten. Een groot bezwaar vap alle fracties behalve de socialistisch? was dat de K.L.M- een deel der verlie zen voorlopig maar gedekt had door gel den te nemen uit de pensioenfondsen. Da.' vond men ronduit onbehoorlijk en eep bewijs dat -d-e commerciële opzet van dp K.L.M- niet deugt. De socialisten namep een ruimer standpunt in. De Regering zou toch ook voor deze stroppen opdraaien. Het risico was voor deze afgevaardigden dus nog wel te dragen. De heren Lucas ((k.v.p), Algra (a.-r), Krol (c.h.), en Rit meester (|V.v.d) wensten |dan ook een goede controle op het financieel beleid van de K.L.M ten behoeve van de be lastingbetalers. Minister Spitzen voelde er niet zoveel voor. Maar na wikken en wegen kwam men tot een compromis voorstel, dat echter het meest tegemoet komt aan de eisen van de genoemde afge vaardigden. De Aigemene Rekenkamer- zal voortaan controle gaan uitoefenen. Zui nigh-eid wordt bij de K.L-M- dus wel ge boden» Want de heren van de Rekenka mer kunnen tellen als de beste. Dat heb ben vele ministers al ondervonden. Een Indonesië - debat, Aan het begin van deze week beg op de Kamer „even" aan een Indonesië de bat. De begroting voor dit jaar moes; nl. nog aangenomen worden. Reeds dp eerste dag bleek, -dat de kaarten nog on veranderd op tafel lagen. In die zin, dat de heer Oud (v.v.d.) nog steeds geen ver trouwen heeft in het beleid van Minister Maarseveen. Heel wat punten kwamen P-' sprake, waarop wij zo mogelijk volgende week als de plaatsruimte het toelaaf zullen terugkomen. De verdediger nam een stuk koek, hield het de jurv voor en zei: „De officier be weert,. -dat; deze koek vergiftigd werd door mijn cliënt! -en dat haar man dienten gevolge stierf. Ik zal u zelf laten oorde len heren". Terwijl het publiek met open monden zat te kijken, stak hij de koek in zijn mond en at haar op. Dp dat moment kwam eer bode binnen en verzocht de advocaat evep zijn huis op te belten, omdat zijn moeder plotseling ziek was geworden en de dok ter hem iets wilde vragen. De president gaf hem toestemming zich even te verwij deren. Enkele minuten: later keerde hij terug. Hij vervolgde zijn pleidooi, terwij,l iedereen zat te wachten of hij vergifti gingsverschijnselen zou vertonen. Maar er bleek niets van enige vergiftiging; de jury oordeelde derhalve, dat de koek niet ver giftigd was en sprak de beklaagde vrij. Wat zij niet wisten was, dat er een maag pomp had klaar gestaan op het toilet, waa; de advocaat even was heen gegaan na zijn telefoontje. Dit was ongetwijfeld een stout stukje, maar hetgeen advocaten in Amerika doep om hun cliënten vrij te pleiten, grens; vaak aan het ongelooflijke. Zij huren eep vrouw of moeder, misschien ook enkele kinderen die nauwkeurig instructie heb ben, wanneer zij in huilen moeten uit bars ten. Vaak zorgen zij ervoor, dat hun cliënt in lompen t-er zitting verschijnt om op die manier het hart van de jury te vermurwen, De legendarische advocaat uit Califor- nië, Earl Rogers, omhing op een keer eep, cliënte, die beschuldigd was van het stelep van een ring ter waarde van drie dollar met juwelen en sieraden. De jury achtte het niet waarschijnlijk, dat iemand, die zo veel juwelen bezat een ring van drie dollar zou stelen en sprak haar vrij. Rogers en en zij sprak het onschuldig uit. Rogers ep een „confrater" verlieten de rechtzaal, in gezelschap van de beklaagde, die zij stevig omarmden. Nauw-elijks waren zij uit het gezicht verdwenen of zij ontdeden de vrouw van al haar schatten, die Roger's confrater, -een pandjeshuis-houder, onmid dellijk mee terug nam. Later zei Rogers.- „Ik durfde die vrouw geen seconde alleep te laten met die juwelen. Had ik dat ge daan, dan was zij er vast en zeker mep vandoor gegaan." Op een keer nam Rogers op zich eep man te verdedigen die beschuldigd were) van het stelen van een paard. Bij de ope ning van de zitting droeg de beklaagde een gescheurde smerige overal; in zijp handen draaide hij een wonderlijk hoofd deksel rond. Tijdens de behandeling wa? Rogers uitersthoffelijk tegen de aankla ger, een boer, genaamd Schultz. Hij bab belde gezellig met hem over de oogst ep het leven op de boerderij en toen de aan dacht van Schultz voldoende was afgeleid zei Rogers: „Ik heb vernomen, meneer dat u de man, die uw paard stal, zult her kennen." 1 Vol vertrouwen wees de boer op de map met het wonderlijke hoofddeksel. „Dat if 'm, die daar", verzekerde hij. „Weet u het zeker? vroeg Rogers. Toen Schultz volhield',,'dat hij zich, nie.' kon vergissen, bedankte de advocaat heip en wendde zich om. ,,Ik zou de aandacht van het hof willep vragen voor het feit, dat de man, die ge ïdentificeerd is als de dief niet mijn cliënt is, maar een bekend lid van de balie. Hy zit alleen op de plaats van mijn cliënt, dip hiernaast wacht. De officier van Justitie betichtte Roger? van misleiding van de boer. Rogers gaf dit toe, maar haalde de schouders op: ,,Als aanklager een van mijn collega's her- b-eweren, dat hij mijn cliënt als zodanig herkent." De jury sprak de dief vrij. De beroemde William Howe uit New York was een meesterlijk strateeg. E-ens verdedigde hij een vrouw die haar minnaa; gedood had. Howe wilde sympathie op wekken voor zijn cliënte, die zat te huiiep met het hoofd in de handen. Hij ensce neerde de zaak tegen de late middag, toen het een beetje donker was in die zaa' en iedereen vermoeid was door de lange duur van de zitting. Achter de beklaagde staande, vroeg hy de jury haar in het gezicht te kijken en te beslissen, of zulk een rampzalig schepse) de man, die zij liefhad, ooit had kunnep vermoorden. Terwijl hij sprak trok hij haa; handen van het gelaat en priemde iffi zonder dat de jury het zag zijn scherpe nagels in haar pols. De verraste vrouw schreeuwde het uit. Alle leden van de jury huiverden bij bet horen van die kreet en zij stonden aan de kant van de beklaagd? toen zij hun beslissing kenbaar maakten,. De grote Clarence Darrow verstond uit stekend de kunst juryleden van het plat teland voor zich te winnen. Hij trok dap In de rechtzaal zijn jasje uit en plantte zijp duimen tussen zijn bretels. Hij deed alsof hij een moeilijk woord moest gebruiker en gedroeg zich in het algemeen als een onthutste boerenarbeider. Óp die manier lukte het hem meestal te bereiken, 'dat dp jurv hem als éen der hunnen beschouwde, Een voqraanstaande New-Yorkse advo caat Max Steur maakte steeds handig ge bruik van zijn prima geheugen. Eens ver dedigde hij de eigenaars van de fabriek die was afgebrand. Bij die brand had eep groot aantal arbeiders het leven verloren- Men klaagde de eigenaars aan, en stelde hen verantwoordelijk voor de tragedie, aangezien een nooduitgang in strijd me; de voorschriften geblokkeerd was. De voornaamste getuige van de aanklagers,. was een meisje dat het er levend had af gebracht. Toen zij haar getuigenis aflegdp vond Steuer dat het t-e vlot ging. Tijden? het kruisverhoor verzocht hij haar het ge tuigenis te herhalen; zij deed het grif. La ter vroeg hij haar nog eens te vertellen wat er gebeurd was. De getuige deed hey weer. Toen zei hij op beleefde toon: Hebt u aan het slot niet een woord weggelaten? De getuige die over weinig fantasie be schikte schudde het hoofd en herhaalde haar getuigenis nog eens om te bewijzen,, dat zij er geen woord van had weggelaten. Toen keerde Steuer zich tot de jury: „He ren, kunt u aannemen dat deze getuige haar verhaal vier maal kan herhalen zon der ook maar éen woord te wijzigen, ten zij dit haar eerst is voorgelegd?"' De jury overtuigd, dat het meisje nauw keurig geïnstrueerd was, wat zij moes; vertellen, sprak Steuers cliënten vrij. In Iowa werd een spoorwegmaatschap pij gedagvaard na een ongeluk, waardoor de aanklager heftig neurasthenisch was geworden. De man liet zijn advocaat me; een speld in zijn hoofd prikken als overtui gend bewijs, dat het geheel gevoelloos was. De advocaat van de spoorwegmaat schappij, die toevallig kaal was, zuchtte meelevend en ging naar de jury toe. „Dit is ontzettend", zei hij „want al? deze man hierom neurasthenisch is, bep ik ook een hopeloos slachtoffer van neu rasthenie". Om dit te illustreren haalde hij een pak je naalden uit zijn zak en prikte die non chalant in zija fechedel, tot hij er uitzag als een menselijk speldenkussen. De glim lachende jury merkte, dat dit hem geen pijn deed; het duurde dan ook niet lang of zij concludeerde tot verwerping van de eis. Wat zij natuurlijk niet wisten, was dat de advocaat van de gedaagde vlak voor de demonstratie met de naalden co caïne onder zijn hoofdhuid had laten spui ten. de kend heeft als de dief, kan hij niet meer Geneesmiddel tegen huidaandoe nins:e n. bedaren Doet doodt de ziektekiemen, zodat de huid zich kan herstellen Abonnements prijs. Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il 1,25 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlè 11. 1,55. Buitenland il. 2, bij voedselvergiftiging en allerlei maag- en ingewandbezwaren, alsmede diarrhee, misselijkheid, opgeblazen gevoel enz. Carbovit is volkomen onschadelijke absorbtie- kool in dragée-vorm, zodat de mond bij het innemen ervan niet zwart wordt. Veilig altijd Carbovit in huis te hebben. Safe'y first. Flacon 1 gid. Doos 40 et. Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentlèn (maximum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1