AXELSCHE 35 COURANT Oorlog in Korea. AXELSCHE COURANT Gemeenteraad van Axel. Gemeenteraad van Zuiddorpe. Frankering bii abonnement Axel ZATERDAG i JULI 1950. 64e JAARGANG No. 76. v NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Oorlog is uitgebroken in Korea. Bij de»* raad stemde in met een Amerikaanse re- conferentie van falta in [945 was door de solutie, waarin de leden van de Ver. JNa- -Jan—kij -e- i-:~j sche aanval op. Zuid-Korea echter al be langrijke politieke gevolgen gehad, zo als de New York Times meldt „Juist zoals de .staatsgreep in Tsjechoslowakijë in 1948 de weerstand van het Congres te- Uit oogpunten van nationaal belang dient de agrarische productie niet verder teruggedrongen door grond-afname, dan strikt noodzakelijk is. Yrspilling van onze bo- Ijlers van ons völksbe- Frankeriïig bii abonnement Axel. WOENSDAG 28 JUNI 1950. 64e JAARGANG No. 75- Lbonnemeat rvxei* PPfcvr. .l i >1 ut xxunrPTN NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD jWOT VOOR "EUWSCH-VLAANDEREN Verschijnt iedere Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Adres Redactie en AdministratieHoofdredactie - - AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 569 Firma J. C. VINK Aanwezig: alle leden. De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken zijn enige be richten van G. S. van uitsluitend admini stratieve betekenis. Aan de heer A. Scheele wordt medege deeld dat blijkens ingewonnen formaties de geweren, die in 1940 zijn ingeleverc niet meer achterhaald konden worden De schade aangifte zou geschiede.i bij dp schade-enquêtte commissie. Deze aangif ten werden doorgezonden naar het C onv missariaat voor Oorlogsschade, s-Gia\en^ hage. Dit bureau vraagt overlegging van een verklaring van de Burgemeester, op gronC waarvan de inlevering is geschied en te ruggave niet mogelijk is. Deze verklaring is aan meerdere personen afgegeven. V an enig resultaat is niets gebleken- Voorts wordt nog medegedeeld dat in verband met het in werking treden van de regionale gasvoorziening, 5 in vaste dienst zijnde werknemers van 't gasbedrijf ovei- gaan naar de gemeente 2 losse aroeiders konden bij het bastvezelbedrijf worden ge plaatst. Dhr. C van Bendegem vermoedt dat door de stopzetting der productie ook de administratie zal verminderen en vraagt of het bedrijf nu administratief niet top zwaar wordt. De verwachting is evenwel dat het bedrijf ook nu het administratief- personeel ten volle nodig zal hebben- Met de heer J. Wieles wordt een stuk "bouwgrond Sectie G nr. 3683 ter grootte van plm. 18 ca. geruild met een evengrote oppervlakte van het perceel G nr. 3740 terwijl het restant van dit perceel gioot plim. 98 ca. aan de heer J. Wieles wordt verkocht tegen een prijs van f 3.— p- c.a. Mede op grond van een ter plaatse in gesteld onderzoek door de Prov. Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting worden de navolgende percelen on.be- bewoonbaar verklaard Koestraat nr. 43 en 51» Oosterstraat nr. 3, Oudewijk nr. 12, 17, 18, 67 en 69 Oude- weg- 76, Molenstraat nr. 4 en Weststr. nr. 68 en 70. 1 Dhr. C. van Bendegem verzocht nog deze woningen ook zo gauw mogelijk te laten verdwijnen. Op verzoek van de vereniging oor Chr. Nat. Schoolonderwijs wordt vastgesteld n verordening betreffende het verlenen van een tegemoetkoming aan de onderwijzers der openbare en bijzondere lagere scholen in door hen te maken noodzakelijke kos ten i.v.m- een verandering van standplaats. In afwijking van het advies van B. er W. om afwijzend te beschikken op n ver- •zoek van de V.V Z-F. om een financiële biidrage ten behoeve van de paardenren nen, stelt de heer C. van Bendegem voor dat B. en W. alsnog een onderzoek instel- nen naar de financiële resultaten van dezp rennen en dat daarna de raad een beslis sing neemt. Na uitvoerige discussie wordt het voorstel van dhr. van Bendegem aan genomen met 8—5 stemmen (tegen de he ren: Doeselaar, de Feijter, de Putter, Pij- pelink en Tollenaar). Op een verzoek van de R-K. Landbouw- winterschool van een jaarlijkse subsidie wordt afwijzend beschikt. In verband met het aansluiten van een 200 nieuw te bouwen woningen in Axel en Terneuzen en de daartoe noodzakelijke uitbreiding van het net wordt voor het gasbedrijf voor de aankoop van materialen een lening aangegaan van f 50.000 a 3 procent. In overleg met de Bouwcommissie wor den de volgende percelen grond aange kocht van J. A Cappon, graanhandelaar te Axel, Sectie G nr. 2403 1.30H.A. voor de som van f 13.000; voor schadeloosstelling f 2300. van Mevr. Friedlander-Noske te Den Haag perceel G 2402 groot 3.21.95 H A. en perceel G 3269 groot 1.63.30 HA. te samen voo.r» f36.000.— voor schadever goeding ie pecreel Joz. Scheele f 6000.— voor schadevergoeding 2e perceei J. A- Cap.pon f 2500 van J. Hollebek, te Axel 25 A. 93 cA- inclusief woning voor f 6.093. voor schadevergoeding f 8.907. j Van de heer F. van Dixhoorn wordt in erfpacht verkregen perceel G 2384, t -57- co H.A. tegen f 630.per jaar. Aan ile heer C. van Sluys zal een scha deloosstelling van f 2.Ö00— worden ver leend wegens derving oost en aanleg rio lering Fen deel van deze aangekochte terrei nen, ni: tussen het verlengde van de Pi- ronstraat en de Buthd'ijk zal in de toe komst worden bestemd voor wandel- en speelterrein. In plan Oost wordt nog aangekocht van dhr. J. den Plamer 3.28.00 H.A- voor de som van f 19-680.schadeloosstelling gebruiker f 7.000. Voor het financieren van deze aankopen zal een lening van maximaal f 120.000. worden aangegaan tegen 3 3Vï0/° In de begroting van de Gemeente, het Gasbedrjjijf, de Vleeskeuringsdienst en 't Woningbedrijf dienst 1949 worden enkele wijzigingen gebracht. Bij de rondvraag informeren de heren Kesbeke en C. v. Bendegen} nog, waar om bij de bouw van boxen door de fa. Mieras-van Bendegem is afgeweken van het advies van de bouwcommissie temeer waar deze commissie reeds in gro te mate tegemoetkomend was geweest bij het bepalen van haar eisen. Dhr. v. d Berge informeerde nog ot de gemeente nog voornemens is de huur van de montagewoningen te verhogen, aangezien in de contracten de prijs van f 4.80 „voorlopig" wordt genoemu- Hierna sluit de voorzitter de vergade ring. i Door de raad van Zuiddorpe werd be handeld de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zeeland inzake grenswijzigin gen der gemeenten in het Oostelijk deel van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. De voorzitter vindt het vreemd dat de Raad der Gemeente Overslag actie voert voor de samenvoeging yan Overslag br de Gemeente Koewacht in plaats van hun zelfstandigheid te verdedigen, hetgeen bil lijk en rechtvaardig te achten zou zijn en niet anders dan toegejuicht kon worden. Zij geven hierdoor te kennen, dat zij geen prijs stellen op hun zelfstandigheid. De heer van Waes vermoedt dat Over slag liever bij Koewacht komt dan bij Zuiodorpe omdat de Gemeente Koewacht er financieel beter aan toe is dan de Ge- jneente Zuiddorpe. De voorzitter zegt „het valt niet tp ontkennen dat Koewacht een welvarend? gemeente is, dit komt echter doordat -O imensen zich zelf hebben opgewerkt. De heer D'Hert ziet het in als een soort beweging van de betrokken Heren uit de Gemeente Koewacht, als Burgemeester Secretaris, Ambtenaar ter secretarie en Hoofd der School, om de Gemeenle Kce. wacht in een hogere klasse te krijgen, zegt dat de Burgemeester van Koewacht voor de Gemeente Overslag niet veel tot stand heeft gebracht, zo is b.v. de nieuwe weg naar de Belgische grens via Zuiddor pe en Overslag door het niet medewerker van Overslag niet tot stand gekomen- De heer van Dongen zegt, dat Overslag zelfs geen brandweer heeft en dat dv brandweer van Zuiddorpe reeds jarenlang voor Overslag is aangewezen, waarvoor 0\ ei slag zelfs weigert een bijdrage te ver lenen. De heer Belaert acht het te waarderen dat de Gemeente Overslag streeft naaf het behoud van zelfstandigheid, echter zullen zij in de toekomst toch tevreden zijn over de samenvoeging van Overslag bij Zuiddorpe in plaats van met Koewacht, daar zij met een samenvoeging met Koe wacht juist hun zelfstandigheid verliezer, daar de Gemeente Overslag dan bij dp verkiezingen niet éen zetel zou kunnen verkrijgen wegens te gering aantal kie zers. Het lijdt geen twijfel of Koewachf zal Qverslag in de hoek drukken, terwijl bij een samenvoeging met Zuiddorpe zij wel zullen slagen een paar zetels machtig te worden door het percentsgewijze gro ter aantal kiezers, zodat een goede samen werking tot stand kon worden gebracht. Mogelijk komt er dan wel een nieuwe weg, een gasvoorziening en een waterleiding en gaat Overslag een mooiere toekomst tegemoet. De voorzitter zegt Persoonlijk had ik veel liever dat Overslag „Overslag" bleef doch het algemeen belang eist wel samen voeging bij Zuiddorpe. We zullen ver standig zijn door ons hierover maai nier al te druk te maken en de zaak kalm af te wachten". Het voorstel van Burgemeester en Wet houders om aan Gedeputeerde Staten het volgende mede te delen wordt met alge- stemmen aangenomen De Gemeente Zuiddorpe heeft in be ginsel geen bezwaar tegen de samenvoe- ;chiedt de 'nieuwbouw elande r te constateren nieuw- ïere plaatsen, kan de en of hiervan geen ver- Want hoe wordt er ge- zijn de middeleeuwse gen en sloppen en nau- en. Overal is de nieuw- irlijk verkeer berekend 1 waar licht, lucht en :n. In het licht van het prijzenswaardige voor- ieder zich zal verheu- I eens hoe de boden» n brandgang, een ach- tje, een ruime woning trotttoir, een straat en laatsen een plantsoen, i hoofdzaak eengezins- bij tienduizenden in iorpen verrijzen. Hier r voren of deze weelde lemigebrek wel geoor- om geen etage-bouw? chte ligt voor de hand heidswege, na vooraf- etage-bouw zou wor- ian ook de hand zou en alzo een beduiden- zou worden verkregen meer de noodzakelijk- In de lucht is ruimte) bodem wordt zodoen- ïatuurlijke bestemming New York of Chicago. geen pleidooi voor gi- rken in kubus-vonni i<erikaanse grote steden u een dwaasheid zijn Y-systemen hier in te ligt dat ook ons volk ligt een zeer brede bouwen van woningen Zeker zou dit een be- cultuurgrond opleve- dergelijk bouwsysteem e of drie gezinnen nief Jigd dan thans voor ang moet praevaleren. re zijde hiertegen wel ij de plattelandsbevol- weinig sympathie te gaat hier om een na- de eerste orde. ook dit denkbeeld zijn zeker zou het onprac- huchten en kleine dor- 1000 zielen de bewo- xig op te stapelen. ij zien, welke huizen- laatsen vanaf bv. 5000 m verrijzen, welk een ir is, dan komt zeker te naar voren, nl. die ige gebruik van Neer- edenkt, dat ons land dubbele aantal inwo- km', telt, in vergelij- re landen, met de con- taansmogelijkheid voor tsdeel en de voedsel- 1 verbonden, dan is m >p de in dit artikel ge- iet misplaatst. leren in hoeverre het rdieping-bouw practi- elke concessies in ons bodemgebruik vereist hetgeen wij thans zien e toekomst niet onge- an, is voor velen niet derhevig. Abonnements prijs 8 Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indié 11. 1,55. Buitenland 11. 2. Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. KloHe Advertentlèn lu^xlmura 8 regels) 1 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. <a k Abonnements- prijs' Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. lndlè 11. 1,55. Buitenland 11. 2, Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentlèn ^u^dmum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1