AXELSCHE H COURANT Parlementair overzicht. O, O, O, O, dat kan niet langer zo: Overslag wil geen samenvoeging met Zuiddorpe. Welverzorgde Honden H A AA E A Gelei. Frankering bii abonnement Axel. ZATERDAG 24 JUNI 1950. 64e JAARGANG No. 74- NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere Drukker-Uitgeelster: Firma J. C. VINK VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM >0 >0 75 75 f 17 Het was een heel belangrijk wetsont werp waar de Tweede Kamer zich dezer dagen moeizaam doorheen worstelde. Dat ziet men wel eens meer bij de Kamer van Honderd, dat de geachte afgevaardigde vele inspannende weken hun tenfpo kwijt raken. Als het er op aan komt heeft ieder mens dat, dus kwalijk nemen kun nen we dat onze Volksvertegenwoordigers niet. Vooral, omdat zij vaak het bewijs leveren hard te kunnen werken. Jamjmer is het echter dat voorzitter Kortenhorst geen kans ziet meer regelmaat in de ver gaderingen te krijgen- Dat is een alge mene klacht onder de Kamerleden. Zo vergadert de Kamer tien dagen lang met en zo worden de leden opgescheept m;et een agenda, welke in deze warme zomer dagen menig avonduur vordert. De kalme regelmaat is volgens velen beter te waai- deren dan dit hollen of stilstaan. Deze uitdrukking van de heer Schouten (a.r.) wordt langzamerhand in de wandelgangen van de Tweede Kamer waar zijn die m de Ridderzaal? een gevleugeld ge zegde. Nu was er weer een avondzitting nodig voor het Wetsontwerp Wederopbouw Pu bliekrechtelijke Lichamen- Dat was een in gewikkelde materie, maar dat wil niet z^g gen dat zij oninteressant was. Het is atweer enige tijd gelede i, dat het Webontwerp Materiële Oorlogschaden in de Staten - Generaal werd aangenomen. Dat" betekende dat iedere burger nu ein delijk kon weten hoeveel geld hij terug krijgt van zijn verwoeste huis, bedrijf of grond. Kon weten, want deze wet is z? deksels moeilijk dat een leek er met zon der meer uit kan komen Daar heed hij experts voor nodig. Behalve de burgers zijn er ook nog andere gedupeerden. Denk b.v- maar e1 ns aan de gemeenten en waterschappen, om maar eens een paar van die jfUbl ekrech- telijke lichamen te noemen- De scnaae aan deze lichamen is zo groot, dat dit wetsontwerp, als het ook in de Ler^e Kamer wordt aangenomen en daaraan behoeft men niet te twijfelen met min der dan anderhalf milliard gulden zal ver gen. Dat is een heel groot bedrag voor onze toch al zo berooide schatkist- in dan nog te bedenken, dat men alle luxe. heeft vermeden- Er wordt alleen maar opgebouwd wat beslist noodzakeujn is. Luxe moet men zelf maar betalen. Strop voor getroffen gebieden. Deze maatregel is logisch. Er is geen speld tussen te krijgen, maar er kleett een zeer groot nadeel aan- En dat is dit. dat de getroffen gebieden bij de met g troffeaen ten achter blijven- Dat was ten bezwaar tegen dit wetsontwerp. Dat ct Zeeuwse afgevaardigde de heer han Feitz (c.h zich van deze gedaente mees ter maakte, is niet te verwonderen- He. meest getroffen gebied van Nedenand Walcheren zal hij zich wel tot voor en daardoor in grote lijnen zijn standpunt te kunnen handhaven. Zo ging het ook ditmaal weer. De heer Beerninck (c.h.) boekte nog een succesje door in de wet vast te leg gen, dat ook instellingen, welke werken met een door de overheid gegarandeerde 'geialening, onder de wet zullen vallen. De vraag wat nu precies publiekrechte lijke lichamen zijn, was moeilijk te beant woorden. De heer Ten Hagen (arb.) kwalm ine' een amendement om dit eens duidelijk uiteen te zetten, doch de mi nister wist deze wetswijziging zo te veran deren, dat niemand begreep, of nu bijv. ziekenhuizen er wel of niet onder vallen. Lie bewindsman wist het natuurlijk wel, fnaar hij vertelde het niet. Succes der opposanten. Het grootste succes boekten echter de grote tegenspelers van de minister, de he ren Gerbrandv (a.r.) en Iloogcarspel ((comm.). Zij hadden een grongweitig be zwaar. Een gegrond bezwaar van zeer staatsrechtelijke aard. Prof. Lieftinck had nl. geprobeerd in een artikel van dit wets ontwerp de wet op de materiële oorlogs schaden te wijzigen. En dat terwijl er eei? proces gaande is over de juiste be.eke.iis van he": te wijzigen artikel. Bovendien was deze wijziging pas tot stand gekomen bij de Memorie van Antwoord, zodat de Kaan van State ook van niets wist. Floede be windsman hei ook draaide of keerde, inieis hielp en toen de volgende dag de k. v.p.-afgevaardigde De Haas met een a- ■irendement kwam am aan deze bezwa ren tegemoet tc komen, zakte de minis- nister door de knieën. Het wetsontwerp, dat verder niet zo heel veel critiek onder vond, werd eindelijk z.h.s. aangenomen. Staatssecretaris geen ambtenaar. Minister Teulings mocht toen nog e- ven met de Kamer debatteren over de po sitie van staatssecretarissen. In een wet werd het pensioen en het wachtgeld vaij deze onder-ministers geregeld. Het debaj ging vnl. om de kwestie van de taakom schrijving. Van de ene benoeming leest linen iri de Staatscourant precies wat de staatssecretaris zal gaan doen, van de an dere hoort men niets. Om nog maar te zwijgen van het geval, waarin de taak nauwkeurig omschreven werd, doch dat de functionaris zich op geheel ander terreiij ging bewegen. Enfin, in de toekomst zaj dat allemaal wel voor elkaar konten- Dat heeft minister Teulings met een bloedend hart beloofd. De heer v. d. Goes van Naters arb.) had er nog al wat bezwaar tegen dat ho ge ambtenaren tot deze functie werden ge- roepen. Dit kon minister Drees echter mef inzien. Als een ambtenaar minister kan worden kan hij ook staatssecretaris zijn. Een gevaar voor de verambtelijking ko? hij dan ook niet constateren. Dat waren zo de wederwaardigheden (Nadruk verboden) van de Tweede Kamer. En nu heeft zij weer een week rust. Op 27 Juni begint zij echter weer aan een grote kluif, nl. de huurwet. Dat kan nog wel wat worden- Intussen is men aan de overzijde van het Binnenhof eindelijk eens begonnen aan de begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen- Neen, lezer, inderdaad, dat kan niet ganger zol U zult het na lezing ook toe stemmen dat het heus niet langer kan. Er moet verandering in komen! En natuurlijk werkt U mee, om er vei- andering in te brengen. Laten we geza menlijk een massale actie gaan voeren. Wanneer ieder zijn krachten geeft, kan er ook verandering komen. Maar dan zul len we er ook voor mioeten werken. We gaan dit doen en wekken ook onze kennissen op hun volle medewerking te verlenen. Daarom: Grijpt nog vandaag die vier O's bij de kraag! Welke O's zijn dit dan? De O van Onwetendheid. De O van Onoplettendheid. De O van Onvoorzichtigheid. De O van Onwellevendheid. Want practisch alle mjsère op ver keersgebied is aan deze vier O's te wij ten. Laten we deze vier O's dan eerst e^-ns even nader bekijken. De O van Onwetendheid Hoeveje men sen maken niet d'oor onwetendheid vele verkeersfouten, brengen daardoor het ver-, keer in gevaar, ja, brengen daardoor zich zelf in gevaar. Ongelukken door onwe tendheid, maar intussen, de ongelukken zijn er. En die kunnen voorkomen wor den. Stel IJ daarom oP de hoogte van de verkeersregels. Dia O ti-an Onoplettendheid Wees eens eerlijk. Wanneer U op straat bent, let U dan steeds goed op het verkeer en op de verkeersregels? Wanneer L steeds goed oplet, dan voorkomt U ongelukken en U bevordert een veilig verkeer! De O van Onvoorzichtigheid Dit zou den misschien wel de grootste O en, lat^n we het maar ronduit zeggen, ook de „domste" kunnen noemen. Hoevelen zijn er niet dor Onvoorzichtigheid in het zie- kenhuis terecht gekomen. Niet alleen ou deren, maar ook jongeren, kinderen. En vindt U het niet verschrikkelijk iezer, daj zovele ongelukken gebeuren, alleen door onvoorzichtigheid? Laten we elkaar be loven, dat we vanat lieden die onvoor zichtigheid afschaffen- Wijst er ook Uw kinderen op, dat zij toch op straat voor zichtig moeten zijn. Tenslotte de O van Onwellevendheid Velen stellen het op prijs wellevend ge noemd te worden; enkelen zijn er, wien het niet kan schelen- Maar toch: wees ook m het verkeer een Heer (ot Damte; ten geef steeds, wanneer dat nodig is, paorrang. Laat het toch niet aan onwellevend heid te wijten zijn, dat er ongelukken ge beuren. Afgesproken dus: Wij grijpen nog van daag die vier O's bij de kraag. Ook van officiële zijde zal daaraan wor den medegewerkt. Jm de week van 26 Juni 1 Juli tjvol- gende week dus) zal een veilig verkeers- actie worden gevoerd in 'deze gemeente. Op Dinsdag van 12—I3*m van 17-18 uur en op Zaterdag 1 Juli van 12—17 uur zal op de hoek Pr. Hendrikstraat- Kerkdreef, Stationstraat-Noordstraat een verkeersagent het verkeer regelen terwijl via de station-car, met luidspreker van de verkeerspolitie aanwijzingen zullen won den gegeven. Tevens zal op die uren spe ciale aandacht worden geschonken aan de witte achterspatborden der rijwielen. Op Zaterdag 1 Juli zal tevens een oriën tatie-rit voor auto's, motoren en rijwielen met hulpmotor worden (georganiseerd, waarbij ook gelet zal worden op de nale ving der verkeersregels. De daarop volgende week zal dan de rijkspolitie nog waarschuwend optreden te gen wielrijders en voetgangers, die klei ne verkeers - overtredingen begaan. U krijgt dan bij overtreding een schriftelij ke waar^phuwing.. Maar...... dan is het ook uit. Aangeno men wordt, dat "het publiek danl de vier O's ook absoluut kwijt is. En dan wordt het menens. i - Alhier werd door de Raad een specia le vergadering gehouden in verband met de plannen tot samenvoeging van de ge- (meenten Overslag en Zuiddorpe. Na de ,a| tin zien wei 101 v^- opening van de voorzitter werd de door u 1 1 khe o-es'eld Ook de heer Ten Gedeputeerde Staten van Zeeland toege- Hagen garb afkomstig uit Nijmegen» zonden kaart waarop de herindeling van armere gemeente van slechts 13°° invo ners. Door de heer d'Hondt werden nog verschillende onderwerpen aangehaald als schoolstrijd, politie-afdeling enz. Geen van allen kon zich dan ook met het voorstel verenigen. Een der raadsleden verklaar de liever een maand in de gevangenis te Hagen (jarb.) afkomstig uit Nijmegen, zonden kaart waarop de nennucm* v-j ^nda*geannexeerd te worden met drukte zijn spijt uit o/er deze maaUege. de gemeenten in Zuiddorpe. Na die maand, aldus het van Mini's "er* Lieftinck. In de schriftelij- aangebracht aan de raadsleden voorge- ke s'ukken was de gedachte geuit, dal legd. De voorzitter gaf hierop enige to - de kosten voor deze wederopbouw maar lichting en maakte de raadsleden duide- riLSSaeen moesten worden over alle ge- lijk waaruit de plannen bestonden. On- memten iedereen begreep echter wel, dat middellijk werd heftig geprotesteerd dit met te verwezenlijken was. Een ander bezwaar was gericht tegen de Commissie Financiering Wederop bouw Publiekrechtelijke Lichamen- be.e commissie, welke zal bestaan uit zes per sonen heeft tot taak de minister van Financiën te adviseren over de bedragen welke uitgekeerd moeten worden. Uaai was ieder het wel me» eens, maar men wilde, dat in deze commissie ook perso nen zitting zouden hebben, die de ge meenten konden vertegenwoordigen- W n die hebben de grootste stroppen. Er kon echter niets van komen- Mmistei Lie,- tinck wilde het niet hebben. Dat zou a - lemaal te lang duren. Het gaat hier nl- olm ongeveer 40-000 objecten- Minister Lieftinck kreeg wel to061 zÜn zinn. Deze bewindsman verstaat de kunst om het politieke spel uitmuntend te spelen waarbij de raadsleden het besluit narnen te doen wat ze konden om te trachten de ze plannen te verijdelen. Volgens de raadsleden J. de Clerck en G. de la Ru- elle stond de bevolking van Overslag en Zuiddorpe. Na die maand, aldus het raadslid, zijn we weer vrij maar door sa menvoeging met Zuiddorpe hebben we geheel ons leven een zwaar juk te dra gen. Verder werd overgegaan tot het o - ganiseren van een comité dat zich zou be lasten om namens de bevolking de no 1- ge stappen te doen om de annexatieplan nen trachten tegen te houden of te wij zigen. Door het comité zal een re(lUÖ3t elle stond de bevolking van uvcisi»g zigen. rl,t door alle inwo- Zuiddorpe lijnrecht tegeno«r_elkaar. Er l8 jaar zal wor- den ondertekend. Tevens galeen volks- werden "enkele voorbeelden aangehaald, welke beter niet in de pers kunnen ver schijnen. Tevens werd door enige leden aangehaald dat jijdens de bezetting toen de inv. oners van Nederlands O vei slag van de bezettende macht de kerk op Bel gisch Overslag niet mochten bezoeken, ook niet naar de kerk van Zuiddorpe .mochten. Het gevolg hiervan was dat op Overslag een noodkerk in de school weid opgericht. Wethouders de Cock en de Clerck zagen ook in de samenvoeging geen oplossing daar Zuiddorpe niet voor uitstrevend en tevens een arme gemeente is Door de annexatie krijgt men een nog stemming worden gehouden- Raadslid de la Ru elle verklaarde dat geen enkele m- Wij spreken dus met elkaar af, dat we het er over eens zijn, o, o, o, o het kan' niet langer zo Maar wij spreken tevens af Wij grijpen nog vandaag die vier O's bii de kraag wacht en Overslag zijn goede buren en 'kunnen goed met elkaar over de weg. Ook de inwoners van Overslag zouden dooi deze samenvoeging niets merken, daar zij reeds tientallen jaren dezelfde burgemeester, secre.aris, gemeente-ont vanger en ambtenaren van Koewacht heb ben. Ook op gebied van vooruitgang zou -het beter zijn bij Koewacht, daar dan de mogelijkheid bestond dat de vlas-industrie welke vroeger ook op Overslag was, zich naar deze gemeente terug zou uitbreiden. De gemeente Overslag is zeer gunstig gelegen voor vlasindustrie gezien dé ge- la Ruelle verklaarde nat de d tcr spreiding van woner van Overslag Zuiddorpsgezin samenvoe<rme met Koewacht en zij liever zouden vechten voor hun be staan dan samenvoeging met Zuiddorpe. Veel liever aldus spreker zouden wij wor den ingelijfd bij de gemeente Koewacht zullen gaan met de samenvoeging van welke mentaliteit van het volk geheel overeenstemt met die van Overslag. oe' vlas. Een samenvoeging met Koewacht zor dan ook volgens alle raadsleden een betere en goede oplossing zijn. Hierna werd door de voorzitter de rondvraag ge daan waarbij alle raadsleden nogmaals uitdrukkelijk verklaarden nooit accoord te Overslag en Zuiddorpe. Abonnements prijs-. Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 1,25 Alle andere plaatien ln Nederland en Ned. Indlè 11. 1,55. Buitenland 11. 2, Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverlentiên 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. uc g'CllUC^ll1 1" imuuviiiin. werd c, ,11c l 1 V All a

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1