AXELSCHE K COURANT Parlementair overzicht. AXELSCHE H COURANT Belastingen uit de oude doos. ger zo: 7.1 St VIE A Gelei. s F ranke ring bii abonnement Axel. ZATERDAG 24 JUNI 1950. 64e JAARGANG No. 74- NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Het was een heel belangrijk wetsont- 1T- Atx m.iroprle. y'irh ArimX en daardoor in grote lijnen zijn standpunt te kunnen handhaven. Zo erinsr het ook De heer v. d. Goes van Naters (arb.) had er nog al wat bezwaar tegen dat ho ge ambtenaren tot deze functie werden ge roepen- Dit kon minister Drees echter met- inzien. Als een ambtenaar minister kan van de Tweede Kamer. En nu heeft zij weer een week rust. Op 27 Juni begint zij echter weer aan een grote kluif, nl. de huurwet. Dat kan nog wel wat worden- Intussen is men aan de overzijde van rindelijk eens begonnei? van Onderwijs, Kunsten Frankering bij abonnement Axel WOENSDAG 2ï JUNI 1950. 64e JAARGANG No. 73- NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag J Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 1? Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie T C. VINK-van VESSEM Dat oorlogen kostbare grapjes zijn, die duur betaald moeten worden heeft de be lastingbetaler in de laatste jaren waarlijk wel ervaren. Maar al heeft de huidige be lastingbetaler alle reden om te morren, ir sommige opzichten is hij er toch beter aap toe dan zijn voorganger uit het laatst dei achttiende eeuw. Wij bedoelen dc tijd vat? de grote zeeoorlogen tussen Engeland ei? Frankrijk toen alle belastingschroeven z? krachtig mogelijk moesten worden aange- draaic^pm de kosten van een geweldige vloot en van alle voorzorgsmaatregelen te gen een dreigende invasie door Napoleoi? te bepalen. Ito 1795 werd er bv. in Engeland een belasting ingevoerd op haarpoeder. Deze belasting bleef van kracht tot 1869, maar toen bracht ze jaarlijks niet meer dar? 10.000op, in de glorietijd ,was he? wel 200.000— geweest. Ieder, die poe der gebruikte, moest daartoe schriftelijk toestemming hebben, die toestemming! kostte hem jaarlijks een guinea. Er wa? een aantal vrijstellingenonderofficierei? len minderen van leger en vlooti waren j gesteld, evenals de lagere officieren; ho gere officieren werden telkens gewaar schuwd, dat zij wél moesten betalen. Dis sidente predikanten, wier traktement niet hoger was dan IO°'Per -iaar hoefden evenmin te betalen en de vader ;van meer dan twee ongetrouwde dochters kon vol staan met de betaling van twee guinea s; daarvoor kregen al zijn dochters het rech; zoveel poeder te gebruiken, als zij mjaai wensten- Op overtreding stond een boete van 20.de kranten uit die dagen la ten zien, dat heel wat pogingen zijn ge daan tot ontduiking van de wet. Een jaar later werd er een wet aangeno men belastingen te heffen vap alle detail handelaren in hoedep en op alle geïmpor teerde hoeden en mutsen- De getrouwe parlementsleden overwogen nauwkeurig hoe de belasting moest worden geheven, Allen, die hoeden verkochten in Londen, Westminster en omgeving (precies om schreven) moesten voor een vergunning veertig shilling betalen; de hoedenwinke liers in de provincie waren voordeliger af, die konden volstaan met vijf .shilling Iedereen die een vergunning had ge kocht, moest boven zijn deur een bord aanbrengen „Handelaar in hoeden 111 1 klein" op straffe van een boete yan veer tig shilling; de boete op het Verkopen van hoeden zonder vergunning was vijttig shilling. Verder bepaalde de wet, dat^ in elke hoed, die reglementair verhandeld was eet? zegel moest worden jgeplakt, Elk verzum? in dit opzicht Kostte 10.-. Alle hoofd bedekking gemaakt hetzij „van vilt, wol- bever of enig ander leer" was ondei wor pen aan een progressieve omzetbelasting. Voor een hoed van minder dan dne smi ling was de belasting drie pennies; bij ze ven shilling werd het zes pennies; bij 14 shilling werd het 1 shilling en voor hoeden den duurder dan 12 shilling moest 2 shil ling betaald worden. Nadrukkelijk werd bepaald, dat deze omzetbelasting dooi de verkoper aan de koper in rekening moes? worden gebracht. Het is begrijpelijk dat een belasting al? deze vaak ontdoken werd en uit de kran tenverslagen blijkt, dat vaak de beschul digde de rollen om'draaide en de beschul diger aanklaagde wegens het dragen va? een niet gezegelde hoed. De predikant van een werf in Portsmouth, ds. Charles Scot? klaagde een arbeider aan, omdat deze zon der vergunning een geweer bezat. De ar beider werd veroordeeld tot 5.— boete. Tijdens de zitting nam ds. Scott zijn hoegi af; jam[mer genoeg legde hij hem neer op stoel vlak bij de beklaagde- Deze kwaad over de boete van 5 bekeek de hoe zag, dat er geep zegel in zat en rappor teerde dit onmiddellijk. Het gevolg wag dat hij als aanbrengersloon de helft van ae boete kreeg, welke ds. Scott moest beta len. Tot groot vermaak betaalde dus dij aanvankelijke aanklager de boete van zijn slachtoffer. Het krantenverslag eindigt De rechtszaal was ongewoon druk bezet en nooit werd een beslissing met zoveei voldoening ontvangen, (behalve door s, Scott! 1 Een gevolg van deze belasting was het op de markt komen van strohoeden, die voordien, in Schotland althans met wer den gedragen. In Mei 1798 verscheen er in een Edinburgse krant de volgende ad vertentie Nieuwe strohoeden, ^(.toe stemming van Zijne Majesteit. Archibalr. Gibson heeft zojuist naast de reeds aanwe zige collectie, nieuwe artikelen, enkeie fmooie Stro Hoeden ontvangen in gehee? nieuwe stijl, heel anders dan wat men tot nog toe in dit land gekend heeft Deze hoeden vielen nog niet onder de belasting maar dat duurde niet lang, want reeds in Tuni van hetzelfde jaar werd de tekst van de wet gewijzigd. Voortaan waren aan belasting onderworoen „alle hoeden, pet ten en miutsen gemaakt van leer of ander materiaal". Uitdrukkelijk werd vermeld, dat nachtmutsen er niet onder vielen. Tenslotte mogen nog even vermeld wor den, dat ieder, die hoedenzegels namaakt? of vervalste, als misdadiger werd berecht. Hij kon zelfs met de dood worden ge straft. In 1811 werd deze wei ingetrokken. In 1797 werd er nog een belasting waf uitgevaardigd, nl. die op klokken en hor loges. Er werd bepaald, dat „elke klok of tijdaanwijzer, hoe men die ook mag noe men, die gebruikt wordt als klok en die in of aan een huis, kantoor of ander pa ticulier of openbaar gebouw wordt aange bracht, belast wordt met een jaarlijkse ac cijns van vijf shilling"- Klokken van ker ken en ziekenhuizen waren vrijgesteld. Wat de horloges betreft voor een gouden horloge moest jaarlijks tien shilling wor den betaald voor een van zilver o, andei metaal 2,5 penny- Deze belasting werd ge ven via de handelaren, wier voorraden ge Makkelijk konden worden gecontrolee Zij had tot gevolg dat er op. centrale pu ten grote klokken werden bevestigd, zodat veten, die de belasting met konden beta len toch de tijd wisten. De belasting, bleef slechts een jaar van kracht, daar zij zwaar drukte op ijverige, nuttige en waardevolle groepen mensen, hetgeen de regering niet voorzien had.. i Een emigratieplan tussen Nederland en Australië. Men overweegt te komen tot een over eenkomst tussen ons land en Australië in zake de emigratie van Nederlanders naar dat land. Een ontwerp-overeenkomst is in voorbereiding. Beide regeringen zou den een bijdrage verlenen in dé kosten welke door de emigranten moeten worden gemaakt, alvorens zich in Australië te kunnen vestigen. In de eerste plaats word? hier gedacht aan de transportkosten. De voorzitter van de „immigration .plan ning council" van Australië, Sir John Sto rey, vertoefde een drietal dagen in onf land. Hij had met regeringsvertegenwoor- Idigers en emigratie - deskundigen be sprekingen. De mogelijkheden voor emi gratie naar Australië werden daarbij uit voerig bezien- Aan alle aspecten dezer eïmigratie werd aandacht besteed. He? transport vormt nog altijd een belangrijk vraagstuk, doch de scheepsgelegenheid i? reeds enigszins verbeterd. Australië hoopt het aantal Nederlandse '"tóiigranten jaarlijks te vergroten. Vo^' het volgend jaar is gedacht aan een aan tal van 20.000 en zo mogelijk nog meer, indien de transportmogelijkheden zulk? zouden toelaten. Voor 1952 is het aanta.1 Nederlandse emigranten op 30.000 vast gesteld. Tijdens de besprekingen is opnieuw ge bleken, dat Austrarlië gaarne Nederlan ders opneemt. In het kader van de grote /Avnoipsoq uauuejcIaueiSuuxui mpsi[er}sn\/ inen ons land als éen der voornaamste bronnen, om die plannen te verwezenlij ken. IDawt van aenoweni Internationaal vrachtvervoer. Naar (dje P.Z.C. verneemt, heeft de,ver voersorganisatie „Inter-Zeeland zich tot de minister van Verkeer en \\aterstaat Igewend, met het verzoek, de nieuw ont werpen richtlijnen voor het internationale vrachtvervoer per auto nog niet vast te .stellen. De organisatie zou deze nieuwe richtlijnen gaarne tevoren in landelijk vel band besproken zien, omdat zij meent, dat verscheidene vervoersbedrijven niet met de ontworpen richtlijnen kunnen in stemmen. Het hoofdbezwaar van de „Inter-Zee land gaat tegen, de wijze waarop de v^r' Iguinningen, in de richtlijnen worden de ze aangeduid als „ontheffingen voo? internationaal vervoer verleend worden aan de bedrijven, die thans op alle lan den van Europa rijden- 1 Een definitieve ontheffing voor vervoer naar alle landen van Europa behalve Bel- gië, waarvoor een af zonderlij k»e regelingl geldt, zal alleen gegeven worden aan ibe- drijven, die in 1948 minstens 12 ritten naar het buitenland maakten op een definitieve vergunning. Aan deze voorwaarde kan praciisch geen enkel Zeeuws vervoersbe drijf voldoen omdat men in 1948 geen de finitieve vergunningen had maar werkte met tijdelijke vergunningen. Alles was toen tijdelijk en onzeker. Worden de thans ontworpen richtlijnen aanvaard, dan komen de vervoerders van de Inter-Zeeland weer in de onaangenamje situatie, dat ze voor elke rit naar het bui tenland moeten smeken om een afzonder lijke vergunning, met de kans dat die ver gunning niet verleend wordt. Behalve de Inter-Zeeland hebben ook andere vervoersorganisaties ernstige be zwaren tegen deze richtlijnen. ïn. :n) gekomen. Niet alleen ou- jongeren, kinderen. En verschrikkelijk 'lezer, da? ïn gebeuren, alleen door l? Laten we elkaar be- anat lieden die onvoor- affen. Wijst er ook Uw zij toch op straat voor- tijtii. I) van Onwellevendheid t op prijs wellevend ge- n; enkelen zijn er, wien helen. Maar toch: wees ;er een Heer (jot Darrnej wanneer dat nodig is, t niet aan onwellevend- n, dat er ongelukken ge- lus: Wij grijpen nog van- s bij de kraag. ële zijde zal daaraan wor st. m 26 Juni 1 Juli ()vol- zal een veilig verkeers- voerd in -deze gemeente. /an 12—i3en van 1718 :rdag 1 Juli van 1217 hoek Pr. Hendrikstraat- onstraat-Noordstraat een et verkeer regelen terwijl ar, met luidspreker van e aanwijzingen zullen won :vens zal op die uren spe- orden geschonken aan de borden der rijwielen. Juli zal tevens een oriën- to's, motoren en rijwielen worden Igeorganiseerd, ït zal worden op de nale- :rsregels. >lgende week zal dan de vaarschuwend optreden te en voetgangers, die klei- avertredingen begaan. U vertreding een schriftelij- K is het ook uit. Aangeno- "het publiek danl de vier it kwijt is. En dan word? lus met elkaar af, dat we s zijn, o, o, o, o het kan1 :ken tevens af og vandaag die vier O's dag zijn goede buren en net elkaar over de weg. ïrs van Overslag zouden ïenvoeging niets merken, tientallen jaren dezelfde secre.aris, gemeente-ont- ïnaren van Koewacht heb- •bied van vooruitgang zou ij Koewacht, daar dan de stond dat de vlas-industrie >ok op Overslag was, zich ente terug zou uitbreiden. Overslag is zeer gunstig asindustrie gezien dè ge- e grond ter spreiding van envoeging met Koewacht ilgens alle raadsleden een le oplossing zijn. Hierna oorzitter de rondvraag ge- ille raadsleden nogmaals rklaarden nooit accoord te uiddorpe. wPi*« .noonnements- prijsj Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlè fl. 1,55. Buitenland fl. 2, Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentiên ^tt^xlmum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. rtooonements- prlj». Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indiè iL 1,55. Buitenland 11. 2, Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingeu 20 cent per m.m. Advertentiên »Ul dmum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Miinhardt'j Zenuwtabletteo helpen U er overheen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1