AXELSCHE COURANT DE ONDERZEEBOOT in de eerste wereldoorlog. AXELSCHE 15 COURANT 1:11,: If m mu Frankering bii abonnement Axel. ZATERDAG 20 MEI 1950. 64e JAARGANG N,o. 65. s V - NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere Drukker-Uitgeefster Firma J. C. VINK VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Hoofdredactie: Adres Redactie en Administratie: C. VINK-van VESSEM AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56$ mijl kon lopen erf bewapend was met 50 cm. torpedo's, welke torpedo als stand- daardtype door de Duitse Marine was aangenomen. Deze beide bootfypen bleken zeer bruik- De onderzeekruisers hebben goed vol daan, doch zij kwamen pas aan het eind van de oorlog gereed, en slechts een en kele nam actief aan de onderzeeboot-oor log deel. Zij kwamen hierdoor te laat in actie om voor de centralen de oorlog een e geven. Bovendien >oistelsel reeds inges zoveel escorte-strijd- tr, dat een artillerie schepen nie mêer kon Frankering bii abonnement Axel. WOENSDAG 17 MEI 1950 64e JAARGANG No. 64. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag y Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie T. C. VINK-van VESSEM WERELDORGANISATIE. De Wereldvrede kan niet tot stand worden gebracht als een van rege ringswege, dus van boven af georga niseerd, instituut hij moet uit de vol keren zelf voortkomen. Prof. A. Heringa. Wereldfederalist-en en wereldburgers beogen als urgente eerste stap in het be lang van de wereldbevolking, organisa tie van de wereld als geheel. Het meest klemmende argument hier bij is, dat, wanneer zodanige organisatie lüet tijdig, d.w.z. voor een mogelijk uitbreken van een derde wereldoorlog, 'tot stand komt, er niets meer te organi seren zal zijn. Want een zodanige oorlog een totale vernietigings- en verdelgings oorlog zal zijn, daaraan twijfelt niemand merr, die zich vrij "kan uitspreken. De vrede, waarvan thans ieder de mond vol heeft, met zijn leuzen enerzijds tot op voering van de bewapening, anderzijds tot bewapeningsbeperking en verbod van bepaalde wapens, is in wezen slechts een toestand, waarbij hoogstens uitstel van executie kan worden verkregen (maar waarbij in beginsel de algemene toestand onveranderd blijft. Duurzame vrede zal daardoor geen milimeter dichterbij ko men. Daarvoor is heel wat meer nodig, bv. volledige oorlogsontwapening van alle staten, die slechts souverein blijven bin nen hun grenzen, met reorganisatie van de Verenigde Naties tot, of vervanging ervan door, een instelling met een gezag beperkt tot internationale aangelegenhe den van vrede en veiligheid, met wetge vende-, uitvoerende- en rechterlijke macht en met een internationaal politie-apparaat tot handhaving der rechtsorde, opdat de 'wereld als geheel niet langer de enige menselijke groepering zal blijven, die van dergelijke voor een menselijke gemeen schap onmisbare, kwaliteiten verstoken is, terwijl ze die juist het minst kan ont beren, door haar grootte en gedifferen tieerdheid, veel minder dan gemeente, provincie, staat, statenbond of staten-fe- deratie. Kortweg gezegd, ook de wereld heeft een bestuur nodig, met vertegenwoordi ging der bevolkingen door zelfgekozen vertegenwoordigers, in plaats van, zoals thans, vertegenwoordiging der staten door ambtenaren, die deze staten in de Vere nigde Naties als hun gedelegeerden aan wijzen. Wie de bewapenings - wedloop aan schouwt,. de steeds stijgende moeilijkher heden, de steeds groeiende spanningen, met zenuwen- en koude oorlog en wie de voorbereidingen ziet, die getroffen worden voor „verdedigings"-oorlog, begrijpt dat het pogen een nieuwe oorlog te voor komen als punt No. 1 op het programma van alle wereldfederalisten en wereld burgers moet staan. Maar er is nog een tweede, nagenoeg teven urgent punt, waaraan door het over wegend belang van punt 1 minder aan dacht kon worden geschonken. En dat is het wereld-voedsel-vraagstuk waarop o.a. twee elkaar versterkende grote moeilijk heden drukken en wel het stijgen der we reldbevolking en het verminderen van de vruchtbaarheid der cultuurgronden. En elk van deze twee factoren is op zichzelf reeds een klemmende moeilijkheid. Dm met de eerste te beginnen, met de bevolkingstoename, zij opgemerkt dat deze niet is een vrij constante, maar als het ware een eenparig versnelde beweging- de toename neemt zelf toe. Nemen we als voorbeeld in ons land In 1829 bedroeg de bevolking ruim 2.6 millioen, in. 1444 ruim 3, in 1879 ruim 4, in 1941 ruim 9 en thans rpnd tien millioen; dit betekent in de eerstgenoemde periode een gemiddelde jaarlijkse toename van bijna 27.000 in de tweede periode van bij na 30.P00, in de derde van ruim 80.000 en in de laaste periode van meer dan 100.000 zielen- D-e wereldbevolking, die nu twee mil liard hoofden telt, wordt door deskun digen voor het jaar 2000 geschat op 3 jmijliard, dat is dus anderhalf maal zo groot als nu. Voor de werel-dconsumptie is het nodig, dat binnen «de 25 jaar de productie ver dubbeld zal zijn; en voor de productie is een overwegende factor de productie-mo gelijkheid die moeder aarde ons aan vruchtbaarheid heeft te bieden. Om de groeiende bevolking te blijven voeden zou dus een verdubbeling van de opbrengst nodig zijn, d.w.z. dat op welke wijze dan ook de bodem een tw-eemaal gro tere opbrengst zou kunnen leveren dan thans. j Maar..,, de deskundigen zijn het met elkaar eens, dat de vruchtbaarheid van de aarde vermindert. Ook dit vraagstuk eist de allergrootste spoed. SCHIPHOL BESTAAT 30 JAAR. (Op 17 Mei a.s'. bestaat éen van 's we relds grootste en best geoutilleerde lucht havens, 't vliegveld Schiphol bij Amster dam, dertig jaar- Op deze datum, 30 jaar geleden, arriveerde op het vliegkamp Schiphol uit Londen een open DH—9 vliegtuig met twee passagiers aan boord. De dag -daarop werd de retourvlucht on dernomen. Met de opening van deze K.L.M.lijn de oudste nog bestaande luchtlijn ter we reld, begon de geschiedenis van Schiphol als burgerluchthaven, een geschiedenis, die rijk is aan roemruchte gebeurtenissen -en die een afspiegeling vormt van de ge stage groei, de ondergang tijdens de oor log en d-e daaropvolgende pijlsnelle we deropbouw van het Nederlandse burger - luchtverkeer. Een glibberig kleipaadje, waarover de passagiers dikwijls van de dijk naar be neden moesten worden gedragen, gaf 30 jaar geleden toegang tot de 60 ha. drassig weiland, w'aarop een gebouwtje van 20 bij 23 meter stond, waarin het gehele vlieg- veldpersoneel van zeven man was onder gebracht- Geleidelijk aan breidde het K.L.M. luchnet zich uit en begonnen ook niet- Nederlandse maatschappijen het vliegveld' aan te (doen. Doordat de K.L.M- al haar lijnen via'Schiphol leidde, kreeg het vlieg veld al spoedig een belangrijke functie a.s knooppant van transito-verbindingen. Nieuwe gebouwen verrez-en en er werd een betonnen platform aangelegd. De tweede wereldoorlog vernietigde niet alleen de vloot der Vliegende Hol landers, maar ook al haar hangars, ge bouwen en zelfs startbanen van Schiphol Toen -de bommenwerpers hun verderfe lijk werk had-den gedaan, kwamen in A- pril 1945 vlak voor het einde van de- oorlog wederom vliegtuigen boven het veld; deze geallieerde machines wierpen ogittelbare voedselpakketten uit voor de door de bezettting hongerende Neder landse bevolking. De wederopbouw werd door de Gec meentelijke Havendienst van Amsterdam m-et grote voortvarendheid aangepakt., Schiphol verrees uit as en puin e* de K.L.M.-vogels begonnen weer naar alle delen der wereld uit te vliegen.. Had het v-eld aanvankelijk door de vele houten noodgebouwtjes nog het karakter van een gouddelverskamp al vrij spoedig verre zen grote hangars en vaste kantoren en werkplaatsen. Het Schiphol van nu, dat de bijnaam van „Toegangspoort tot Europa" heeft ver kregen en welks naam voor iedere Neder lander een begrip' vormt, is geworden tot een li^chtvaartstadje dat niet alleen voor de K.L.M. als het belangrijkste centrum van haar 135.000 km. lange luchtnet dien'st doet, maar waarvan ook vliegtui gen van een twintigtal buitenlandse maat schappijen een geregeld gebruik maken. Overdag landt en start er iedere zes mi nuten een vliegtuig. Een millioen bezoe kers komen er jaarlijks naar het drukke gedoe op de wereldluchthaven kijken. De dagelijkse K.L.M.-dienst met de primitie ve open vliegtuigen naar Londen is nu uitgegroeid tot een dienst, die 44 maal per week door de K.L.M, wordt uitge voerd met de hypermoderne Convair-li- n-er. De zestig ha. weiland van vroeger zijn opgenomen in de 600 ha. die Schiphol thans groot is. Start- -en rolbanen met een totale lengte van 23 km., doorkruisen het polderland, waarboven in vroeger -eeuwen, toen d-e Haarlemmermeerpolder nog niet was drooggelegd, bij storm weer de schepen op het toenmalige meer beschutting tegen de ruwe elemen ten zochten. 168.000 ton beton is er in banen en platvorm verwerkt en buizen met leen gezamenlijke lengte van 27 km. lopen onder de grond. Inplaats van zeven man werken er nu op Schiphol plm. 8000 em ployees, In (werkplaatsen met de meest m-oiderne installaties wordt voor het on derhoud van de vliegtuigen gezorgd en vernuffige systemen en een uitstekende nachtverlichting zorgen voor het feilloos binnenlopen van de vele vliegtuigen. Schiphol heeft zich in de dertig jaren van zijn bestaan een uiterst belangrijke functie in het wereldluchtverkeer weten- te verwerven. Niet alleen als begin- en eindstation van lijn,en> naar en van alle veie delen der wereld, maar ook als een uiterst waardevolle transitohaven, mede -dank zij haar gunstige geografische en vliegtechnische ligging- Ondanks het feit, dat Schiphol dertien voet onder het peil van de zeespiegel ljgt, is bet er, niet in het minst dank zij de activiteit van haar directeur, de heer U.F.M. Dellaert, die de hele ontwikkeling heeft meegemaakt, in geslaagd het hoofd altijd boven water te houden. de Duitsers aan het ldoorlog bezig waren n een boot van 4000 ou worden van twee ïzamen 12.000 pk. Bij aren er totaal 437 bo ne type in aanbouw, loefden minder hoge 1 hun onderzeeboten, geallieerden hadden de Oostzee, overal el- ij ter zee. De Duitse fachten kwamen hier- buitengaats en hun teel stil. ond de dienst der En- uit de bewaking van eelten der Britse kust lienst in de vijandelij - in de Duitse Bocht, itlopen van vijandelij- sgen te gaan en mel de sterkte van naar indelijke vlootafdelin- ler nog bij het legger? den nog een eska-d-er- 2600 ton onderwater, erd gebruik gemaakt voor kruisvaart van boten met hun twee oomketels, die enige srwater gaan afgezet ren echter' te g-ecom- snelle duikntanoeuvre, an ook alle onderzee een dieselmotor. I A. van Noortwijk. t veel het kan. 1 straks dubbel van Actie Muziektent. at hij van een buiten lij stelde onmiddellijk iventaris op, terwijl de n best deed om een an de dingen te geven, doemen gebracht zou- >od hem 'n uitstekende ie in dienst van het tiaar en omdat hij een hij zich kleedde, ging kocht enkele dingen Hij had niet meer het it hij deed, en maakte er eed om lady Oswill had maar éen gedach- bochelen. er aan haar een her- zich niet nauwkeurig aanbidding, die hij een aanbidding, een die hem naar het m-ar- Argeloos schreed hij men aannemen, dat komen, door de op denkbeeld gesteund, :hten? Dewalter leed 1 raad geven? Hij was amste mannen ter we maar een oude vriend 1 arme notaris uit d-e Montnorman-d, wiens it Germain en Lave be- gemoedelijke en op- ,t enige wezen waar- Ewisseling stond. Ook e uit de trein, die zon- teruggevonden. Soms druk, dat hij hem te- lij dacht aan hem met Wordt vervolgd. Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlè 11. 1,55. Buitenland fl. 2,— Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kinine Advertentiën Vu^lmum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. A/I Voa hrv>- N Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 1.25 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indië 11. 1.55. Buitenland 11. 2, Advertentie prlji 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentiën ^UiV.*imum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Als pijnen U kwellen -r

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1