AXELSCHE JÈ, COURANT AXELSCHE COURANT Vestiging Landbouwvoorlichtingsdienst te Axel. Frankering bii abonnement Axel. r ZATERDAG 29 APRIL 1950. 64e JAARGANG No. 59 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere Drukker-Uitgeefster: Adres Redactie en Administratie Firmn .1 C. VINK AXEL Markt 12 Postbus 16 lel 5<M> VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Hoofdredactie: T C. VINK-van VESSEM parlementair overzicht. Deze week stond Minister Stikker weer eens in het middelpunt der belangstel- V.Ü ..r-Vitpr wel aan crewend'. oplossing zal zijn, de pas benoemde staatssecretaris een grotere taak te ge\ en of nog een twaede staatssecretaris aan te stellen- Wij moeten maar rustig af wachten, dan zien wij vanzelf welke op- lnscincr hnt hesre is. aldus Min. Stikker. VOORLICHTING BIJ BEROEPSKEUZE. Het probleem van de voorlichting bij beroenskeuze is niet zo eenouditr als men Frankering bij abonnement Axel. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere WOENSDAG 26 APRIL 1950 ÊzfM 64e JAARGANG No. 58. als dit beeld voltooid is wordt 't als het ware geprojecteerd tegen de sociaal-eco nomische achtergrond' d.w.z. het be roepsleven en de mogelijkheden- Daar voor is nodig, dat de beroepskeuze-ad viseur. uitsrebixid gedocumenteerd is opleidingen,arbeidsmarkt enz. Bovendien dient hij len met de financiële toe- luders of candidaat, met van studiebeurzen, met lelijkerwijs gevraagd kun- net het standbewustzijn VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag J Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM V. J DE VERKIEZINGEN. Vandaag is het dan «over dat het Ne derlandse volk in zijn geheel wederom ter stembus gaat', teneinde ieder voor zich vrij en naar eigen inzicht een verte genwoordiger aan te wijzen voor het be stuur van ons land, ditmaal voor de Pro vinciale Staten- Zelden is de periode voor een verkie zingsdatum zo rustig geweest als ditmaal. De 'verschillende politieke organisatie'» hebben niet eens allen een spreker voor het front gebracht, en ook de gebruike lijke papierlawine bleef voor een groot deel achterwege- Een beetje leven is er de laatste dagen nog gekomen, nu men toch hier en daar op muren en achter ra men enkele propaganda-biljetten ziet- Hoewel de verkiezing van de Provinci ale Staten niet zo direct spreekt en dit wellicht een van de oozaken is, dat deze verkiezing zo uitzonderlijk kalm wordt opgenomen, heeft deze verkiezing toch grote betekenis. Immers het blijft niet bij het kiezen van leden voor de Provinciale Staten; uit dit lichaam wordt straks het college van Gedeputeerde Staten samen gesteld, welk college uitgebreide be voegdheden heeft en o.a. grote invloed heeft op het gemeentelijk beleid- (Men denke slechts aan de vele berichten en goedkeuringen van Ged- Staten die in vrijwel iedere gemeenteraadszitting aan de orde komen- Verder kiezen de Provinciale Staten de Eerste Kamer en ook dit bestuurscol lege heeft grote betekenis. Ve'e wets voorstellen die door de Tweede Kamer reeds waren aanvaard hebben tijdens de behandeling in de Eerste Kamer nog wij- Van bevoegde zijde vernemen wij, dat de Rijks - landbouwvoorlichtingsdienst district Zeeuwsch - Vlaanderen, binnen kort AxeLals standplaats zal kiezen- Aangezien deze dienst, die nuttig voor lichtend werk verricht op het gehele* agrarische terrein (o.a. bemesting, verede ling, enz. enz.), in landbouwkringen over bekend is, menen wij met een korte op somming te kunnen volstaan. Deze dienst bestaat uit i landbouw consulent of ingenieur, 4 hoofd - assistenten 1 economisch - as sistent; 8 rayon - assistenten en 3 admini stratieve krachten- zigingen ondergaan. (Wat onze provincie betreft denke men bijv- maar eens aan de wijze waarop onze vrije veren in de Eerste Kamer van begin tot eind zijn verdedigd). Al fmoge dan de eerste indruk zijn, dat deze verkiezing niet zo veel om het lijf heeft, wanneer men de zaak nauwkeuriger bekijkt blijkt toch wel dat de verkiezing voor de Provinciale Staten indirect van vrijwel gelijke betekenis is als de verkie zingen voor de Tweede Kamer voor het Lands- en van de gemeenteraad voor het gemeentebestuur. Teneinde de politieke ontwikkeling in onze sktreek na te kunnen gaan laten wij hieronder nog de uitslagen volgen van de vorige verkiezing voor de Prov- Sta ten- Zodra dan vanavond de nieuwe uit- Islagen bekend zijn hebt U direct ver gelijkingsmateriaal bij de hand. Uitslag Statenverkiezing 1946. In Axel komen hiervan voorlopig: 1 ingenieur; 2 hoofd - assistenten; 1 econ- assistent; 1 rayon - assitent; en 3 admi nistratieve krachten- Deze dienst welke voorlopig domicilie zal kiezen in het kantoor van de Plaatse lijk Bureauhouder voor de Voedselvoor ziening, in de Gen t sevaartstraat en is voornemens begin Juni met haar werk zaamheden alhier aan te vangen. De vestiging van deze dienst in Axel, als agrarisch centrum— moet voor ge meente en streek gezien worden als een een feit van groot belang. Hierbij past o.i. wel een woord van waardering voor burgemeester Van Oe- veren- Hij stelde zich op het standpunt dat deze dienst in 'n agrarische centrum gemeente thuishoort, en aan zijn doel bewust streven en voortvarendheid is het te danken dat de vestiging van deze dienst, een feit wordt- De betekenis van deze vestiging voor Axel moge nog blij ken uit het feit dat o.a. ook de West Z. Vlaams e gemeenten en ook Temeuzen alle moeite hebben gedaan om de dienst in hun gebied gevestigd te krijgen- Veel goeds is gedaan in Axel Me laatste jaren, Nu gaan wij eendrachtig' een kiosk ver garen. Actie Muziektent. Geldige st. P.v.d.A. K.V.P. CH.U. A.R. V.V.D. CP.N. S.G.P. Vrije lijsten Axel 35r0 553 587 821 1009 267 27 200 36 Clinge 1485 40 1154 4 3 20 13 251 Graauw 895 6 735 3 10 13 10 1 .117 Hoek 1597 323 37 404 210 324 34 261 4 Honlenisse 2865 65 2435 115 26 53 13 4 154 Hulst 2128 68 1314 28 5 36 24 3 650 Koewacht 1156 26 891 7 14 37 11 3 167 Overslag 129 14 54 15 3 1 2 40 Philippine 555 39 454 11 12 26 8 1 4 Sas v. Gent 1639 482 839 52 23 159 61 5 18 St. Jansteen 1754 53 1148 22 15 33 23 460 Temeuzen 6598 1872 1224 1184 701 778 258 539 42 Vogelwaarde 2032 12 1831 54 15 25 2 6 87 Westdorpe 1127 175 788 27 10 33 32 2 60 Zaamslag 2044 335 34 706 €83 139 5 138 4 Zuiddorpe 526 12 226 6 4 9 2 1 266 wordt op het gebied van voorlichting .goed werk rticuliere en gemeentelij- wijl sinds 1941 ook het (Westelijke arbeidsbureaux bezighoudt. Er bestaan grot'e organisaties op dit elkaar samenwerken in worden door het „Cen- |ap": nl- de „Vereniging der voorlichting bij be- „Centrale voor R- K. voorlichting" en de „Chr. Centrale voor School en den in de afgelopen jaren erk en zij zullen nog meer esteren, wanneer de over- jk toe zal besluiten hun :el te steunen. (Nadruk verboden-) tig. gejaagd? -ANDSE JONGE N IN AMERIKA. herinneren dat enige we en aantal jonge boeren, [e Z--Vlamingen naar de 1 vertrokken in het kader lali Plan project waaron- ïaanden lang zullen leven Amerikaanse boerderijen, te Vrjdag bekend, dat de ieren gedurende de e°rste ran hun bezoek onderge- forden in de staten gele tte en Washington en tus- pnia en Noord Dakota- ierlandse jongens met A- .ilies in gezinsverband zul- n zij een grondige opleii- erikaanse landbouwmetho- en ten volle delen in het )oerenleven, van routine- aerderij tot landelijke ge- ie programma's toe. fr de volgende staten ver- Delawara, Illinois, Indi- ansas, Maine, Massachu- a, Minnesota, Nebraska, ew York, North Dakota, Pennsylvania, Vermont, est Virginia en Wisconsin, reede groep N ederlandse de practijk Amerikaanse des bestuderen- De eer- 3 kwam ongeveer een jaar rer. Staten aan voor soort- jeleinden- De Nederlandse icht om een tweede tech- programma van dezelfde bleken was, dat de eerste ;resse had getooond voor le werkmethoden en mel- akt van de potentiële waar iet Nederlandse landbouw programma wordt uitge- nwerking met de uitbrei- n het Departement van voor plaatsing op de boer- gezorgd- Iedere jongeling rie maanden bij een gezin 1 daarna naar een andere voor de verdere duur van dens zijn verblijf in iedere tl hij voortdurend in ver- et de plaatselijke lande- de uitb reddingsdienst en boerenorganisaties- Amerikaanse boeren die gastheren waren van Ne er en zullen dit jaar ook irogramma deelnemen- De t dit een duidelijk bewijs -ote belangstelling van de Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom tl 1,25 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indiè 11. 1.55. Buitenland 11. 2, üdïfc /NIM I n n m Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Advertentlën rimum 8 regelsl 1 - 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. 1J.-./-T Hnor iC «-voonnements- prljs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 1,25 Allecndere plaatsen in Nederland en Ned. Indié 11. 1,55. Buitenland il. 2, Advertentie prijs 7 cent per ta.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. •>He Advertentlën imum 8 tegelil lr- 5 regels 60 cent iedere rege' meer 12 cent extra. *s Zenuwtabletten talmeren Uw zenuwen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1