AXELSCHE SE COURAN' AXELSCHE H COURANT J J Frankering bii abonnement Axel. ZATERDAG 22 APRIL' 1950 64 e NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEHo Woensdag en Zaterdag 59 Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM kn Het Belgische Koningshuis. Het Belgische Koningshuis is nog be- ckelijk jong. Ruim honderd jaar gele- aanvaarde Leopold van Saksen-Co- rg de kroon van het land, dat zich had rescheiden van het Koninkrijk der Ne- rlanden. Men vraagt zich wel eens af, er bij zoveel scherpzinnigheid ook nog plaats was voor een hart. -- Een vro- heer was hij niet, en zijn arme vrouw lagde het niet zelfs te glimlachen in zijn ken. Zij ging Italiaanse muziek en kunst bewonderen. In 1929 verloofden zij zich- Marie José was toen 23 jaar; zij had springerig haar en een krachtig lichaam). Zij was niet mooi maar zij had een fris gezicht, zij was gezond en sprankelde van ieven. Umberto was 25 jaar, donker, knap elegant, een sportliefhebber, kortom een man, op wie alle vrouwen verliefd wer den. Napolitanen, die het paar zagen, riepen uit Dit is nu toch heus een hu welijk, uit liefde. 27 Mei, toen het Belgische leger van de Britse strijdkrachten was afgesneden, gaf de Koning zich onvoorwaardelijk over. Met zijn broer prins Karei bleef hij bii zijn soldaten. Deze daad van de Koning heeft geleid tot het ontstaan van de Belgische ko ningskwestie. Tijdens de vier bezettingsjaren leefde koning Leopold nagenoeg als gevangene in zijn paleis, n September 1940 huwde Buitenlands vieglm Frankering bij abonnement Axel. .WOENSDAG 19 APRIL' 1950 In verband met landse politieke gebe^ deze week i.p.v- het t lands overzicht eens de buitenlandse politoltooid is wordt 't als het in de Belgische kferd tegen de sociaal-eco- nieuwe fase ingetred^lterëron(' 'n 6 pold in zijn Zaterda de mogelijkheden- Daar- spraak tot het Belgis* ,dat de beroepskeuze-ad- d gedocumenteerd is inleidingen,arbeidsmarkt i. Bovendien dient hij met de financiële toe ters of candidaat, met! in studiebeurzen, met jkerwijs gevraagd kun- het standbewustzijn NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere 64e JAARGANG No. 56 VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie T. C. VINK-van VESSEM V. Nogmaals de op te richten stro-cellulosefabriek. Zaterdagmiddag wad in Hotel „Het Wapn van Zeeland" alhier een algemene vergadering gehouden der afd. Axel van de N.C.B., waar door dhr. G. van Waes, bur gemeester van Westdorpe en voorzitter van de Stichting v.d. Landbouw in Zeeland, een causerie werd gehouden over de op te richten stro-cellulose-fabriek. Aan deze uit voerige uiteenzetting ontlenen wij h;t vol gende Dhr. van Waes gaf een overzichl van de stand van zaken en de consequenties voor de mensen die mee willen aoen, alstnede een overzicht van de stro-markt, zoals die vroeger was en de pogingen om hierin ver andering te brengen. De voornaamste afnemer van stro is de veehouderij, daarnaast ook de tuinbouw. De indnstriële sector neemt ook stro af, in de eerste plaats de strocarton-industrie, dan de cellulose-industrie en ook de vezel- platen-industrie, De veehouderij als stro-afneemster vindt men vrijwel alleen in Zuid- en Noojd- Holland, daaruit vloeit in verband met de prijzen voort, dat wij het laatst aan de beurt komen. De stro-aframe door de industriële sector vindt men voor 100 pet. in het Noorden van ons land (Groningen en de Drentse veenkoloniën). 70 a 80 pet. dezer indu strieën is op coöperatieve basis gefundeerd, dus zij kopen hun stro in hoofdzaak bij eigen leden, waardoor hoge vrachtprijzen worden vermeden. De Noordelijke boeren maakten de jaren door veel betere stro- prijzen dan wij hier. Wij zien het stro teveel ais een bijna waardeloos product, in tegenstelling tot de Noordelijke boeren. Hoe zijn de vooruitzichten nu De veehouderij zal nog steeds grote hoe veelheden afnemen, al maakt men zich in deze bedrijven op om onafhankelijk Ie wor den van stro-aankoop (b.v. door gras drogerijen). In het Noorden is een toeneming van grote akkerbouwbedrijven (de Wlerin- germeer, de Noor-Oost Polder), dus het is niet te verwachten, dat het Noorden in de toekgmst meer stro zal afnemen en zodoende blijft men steeds met een belangrijk kwan tum stro zitten. Reeds hebben vroeger ver schillende onderzoekingen plaats gehad om hiervoor een oplossing te vinden, doch deze pogingen hebben niet tot resultaat geleid. Toen men na de oorlog in Westelijk Z. Vlaanderen weer grote stro-overschotten had, is dit probleem weer eens nader bekeken. De Stichting voor de Landbouw, de land bouworganisaties, het C.H.V. en het Cen traal Bureau hebben het probleem onder zocht. De twee laatstgenoemde lichamen stelden fondsen ter beschikking. Wij hadden spoedig betrouwbare cijfers van de stro-overschotten op de Zeeuwse bedrijven en deze overschoften bleken zeer hoog te zijn. Teneinde deze slro-overscholten zo goed mogelijk van de hand te doen, werd aan een stro verwerkende industrie gedacht, doch welke De strocartonfabrieken konden voor 100 pet. in de nationale behoefte voorzien en om redenen van prijshouding is men over eengekomen de moderatie te beperken tot 80 pet. Deze industrie was dus niet gewenst. Ook werd gedacht aan stro-bouwpiaten, doch de Noorderlingen waren ons voor en stichtten 0 a. een bedrijf te Hoogezand. Dit bedrijf kan 60 miliioen kilo stro ver werken en h^el Nedaland voorzien. Toen kwam het idee van stro-ce'lulose, voor de vervaardiging van wit schrijf- en drukpapier, waaraan in een beschaafd land als het onze grote behoefte bestaat. Dit papier wordt grotendeels uit Noorde lijke landen geïmporteerd en de productie zou dus wel mogelijkheden bieden. Er werden proeven genomen mei Zeeuws water en Zeeuws stro, welke goed voldeden. Doch de Italiaan Pomilllo deed in Engeland een nog betere ontdekking en wist een cellulose-product te vervaardigen dat aan zeer hoge eisen voldoet. Wij zijn toen gaan samenwerken met het Proefstation voor Stro-verwerking en het Centraal Instituut voor de Industrialisatie, waarvaa grote medewerking werd onder vonden. Er werd ook contact gezocht met de beide boerenleenbanken (Eindhoven en Ulrecht.) Door deskundigen werd da zaak mogelijk geacht en nu werd getracht de landbouwers voor deze idee ie winnen. Doch men wilde het product ook wel eens ziener werd een reis gemaakt naar Engeland en Zeeuws stro in Engeland onder controle verwerkt. De cellulose voldeed aan hoge eisen en hel hieruit vervaardigde papier bleek buitengeMoon goed. Toen werden de kostprijs en de# investering onder de loupe genomen en konden wij den boer op. Toen hebben wij nagegaan aan welke bedrijfsgrootte de voorkeur zou worden gegeven. Bij stichting der fabriek zal enkel tarwestro worden afgenomen omdat 1000 kg. tarwestro 400 kg. cellulose levert en ander stro slechts 375 kg. De verwerking van 20 miliioen kg. tarwe stro hebben wij ons voorgesteld, omdat de bouwkosten zeer hoog waren. Chemische fabrieken vragen nn eenmaal alle veel investering en weinig arbeidskrachten. Aan investering werd nodig geacht 3 milloen gulden, terwijl een bedrag van f 600 000 werd berekend voor bedrijfskapitaal. De papier-industrie werd er by gehaald, dit ter voorkoming van trustvorming tegen ons en wij wilden dit niet als een zuiver boerenbedrijf opzetten. Het Rijk wilde par ticiperen met Marshall-dollars (1,4 miliioen gulden) en de boerenleenbanken die bekend zijn om hun voorzichtig beleid zouden de 600.000 gulden bedrijfskapftaa! verstrekken. Van de boeren zou 800.000 gulden benodigd zijn en van de papier industrie eveneens, terwijl deze twee ieder 50 pet. der zeggenschap zouden hebben. De onderhandelingen met de papier-indu strie zijn thans ver gevorderd. Van de boeren wordt gevraagd het nemen van 8000 aandelen van 100 gulden, met een levering van 2000 kilo stro per aandeel- De draaitijd van de fabriek wordt berekend op 300 dagen per jaar. De wijze van de rijks bijdrage is nog niet bekenddit kan op verschillende wijzen, via de Herstelbank of a fonds perdu. Van de boeren wördt ge vraagd de principiële intekening, met de leveringsplicht van twee ton stro per aan deel. Wordt de N.V. gesticht, dan dient men de honderd gulden per aandeel te storten en dat is de enige aansprakelijkheid. Bij het stichten van een bedrijf is er een maal steeds risico. Wanneer de fabriek na de installatie, welks kosten 3,6 miliioen zullen bedragen, tarwe-stro koopt voor f25 per 1000 kilo franco fabnt-k of f20 per 1000 kilo af boerderij, m»akt dat een cellulose-prijs van f340 per ton. De wereldprijs van cellulose is momenteel f400 per ton; wij zouden de boeren 11,5 pet. per aandeel kunnen uit keren. Hoe is de situatie thans? Het stro wordt verkocht voor 7 k 8 gul den per duizend kilo en geëxporteerd naar Duitsland, De allergrootste txport-firma ver dient f 12 per ton handelsmarge. De Duitse cellulose-fabrieken betalen f37 per ton stro en leveren de cellulose naar Nederland voor 490 gulder. Als dit bedrijf hier stond, kon den wij de handelsmarge in onze zak steken. Als onze fabriek hier stond, konden wij de boeren zeker 60 gulden per ton betalen 1 Aan de boeren wordt wei eens wat ver diend, aldus dhr. van Waes. De bekende papierfirma Van Gelder Zonen die met geleide economie zeven miliioen verdiende heeft een contract gesloten met de Coöperatieve Strocarton- fabriek in Appingedam, tot ombouw dezer fabriek in een stro-ceiiulose-bedrijf. Doch ook een papierfabriek in Maastricht en „l'Union de Papeterie" te Brussel en een soortgelijke fabriek te Langerbrugge, gaan daartoe over. De coöperaties, de boerenleenbanken* enz. hebben alles met ons ondertekend. In af wachting van de beslissing van de boeren is een audiëntie bij de ministers van Land bouw en Economische Zaken door ons van de hand gewezen. Als dit bedrijf er niet komt, schreeuwen wij moord en brand, aldus spr. De fabriek koopt hier het stro tegen de geldende marktprijs en verkoopt de cellulose tegen de marktprijs. De winst die er tussen zit, is 50 pet. voor de boeren en 50 pet. voor de papier-industrie. In een samenvatting zeide dhr. van Waes de enige aansprakelijkheid is de honderd gulden te storten tegen 3,5 pet. rente. De boerenleenbanken verschaffen de f 600.000 bedrijfskapitaal, het Rijk 1,4 miliioen, de papierfabrieken en de boeren ieder f 800.000. Deze twee groepen krijgen ieder 50 pet. van de winst. Het woord is nu aan de boeren. Zij zul len het initiatief moeten nemen om de moeilijkheden met de stro-prijs te over winnen. Het is het weloegrepen eigen belang der landbouwers. Dhr. van Waes zeide vooris nog dat de plannen voor de fabriek voorzien in een eventuele uitbreiding. Ook diene men te begrijpen, dat het anderhalf jaar zal duren, eer men interest van het gestorte geld zal kunnen verkrijgen. 1 Mei zal de beslissende datum worden. Er zitten in dit plan zeer grote mogelijk heden voor de Zeeuwse stro producent. De zaak is zo objectief mogelijk bekeken. Spr. wekte op tot het nemen van aandelen. Uit de vergadering kwam als algemeen bezwaar naar voren, dat er te weinig stro per aandeel mag worden geleverd. Dhr. van Waes antwoordde, dat men steeds geld wil verdienen met een dubbeltje uit te geven en wees er nogmaals op, wat met de investering van die honderd gulden te bereiken is. Wij hebben alleen de zuivere realiteit voorgesteld en men weet nu, waar men aan toe is. Later zal men er spijt van hebben. Een commissie uit de N.C.B.-afdeling zal een intekenlijst doen circuleren. De voorzitter der N C.B-afdeling, dhr. Michielsen, dankte dhr. van Waes voor diens uiteenzetting en wenste hpm bij zijn streven veel succes toe. >rdt op het gebied van Kulichting goed werk tuliere en gemeentelij - 1 sinds 1941 ook het stelijke arbeidsbureaus ïzighoudt. Er bestaan •ot'e organisaties op dit lkaar samenwerken in orden door het „Cen- nl- de „Vereniging er voorlichting bij be- Centrale voor R. K. brlichting" en de „Chr. intrale voor School en y in de afgelopen jaren t en zij zullen nog meer :eren, wanneer de over- toe zal besluiten hun te steunen. (Nadruk verboden-) j, gejaagd? iNDSE JONGE IN AMERIKA. erinneren dat enige we- aantal jonge boeren, Z.-Vlamingen naar de ertrokken in het kader 1 Plan project waaron- inden lang zullen leven merikaanse boerderijen. Vrjdag bekend, dat de en gedurende de eerste i hun bezoek onderge- ■den in de staten gele en Washington en tus- ia en Noord Dakota- landse jongens met A- fs in gezinsverband zul- zij een grondige opleii- kaanse landbouwmetho- 1 ten volle delen in het renleven, van routine- (derij tot landelijke ge- programma's toe- de volgende staten ver- elawara, Illinois, Indi es, Maine, Massachu- Minnesota, Nebraska, York, North Dakota, 'ennsylvania, Vermont, Virginia en Wisconsin, de groep N ederlandse practijk Amerikaanse 5 bestuderen- De eer- wam ongeveer een jaar Staten aan voor soort- inden- De Nederlandse om een tweede tech- jgramma van dezelfde ken was, dat de eerste sse had getooond voor werkmethoden en mei van de potentiële waar- Nederlandse landbouw- )gramma wordt uitge- U'king met de uitbrei- het Departement van Ir plaatsing op de boer- orgd- Iedere jongeling maanden bij een gezin aarna naar een andere >r de verdere duur van is zijn verblijf in iedere lij voortdurend in ver- de plaatselijke lande- 2 uitbreidingsdienst en perenorganisaties. merikaanse boeren die Stheren waren van Ne- ji zullen dit jaar ook ramma deelnemen- De t een duidelijk bewijs belangstelling van de N Abonnements prijs Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indiè fl. 1,55. Buitenland fl. 2, "a.m. hliwdP hii Afar.. T TJ 1 - J - -x- >0 cent. meer «oonnements- prija: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland uen Ned. Indiè fl. 1,55. Buitenland fl. 2, Advertentie prija 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentlèn (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Zenuwtabletten neren Uw zenuwen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1