AXELSCHE COURANT Nebito&iieit? Frankering bii abonnement Axel. ZATERDAG 8 APRIL 64e JAARGANG No. 54 s NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Het Internationale Hof van Justitie. 11. Hoe is nu de werkwijze van het Hof Reeds lang voordat een kwestie rijp is Een loon- en prijsdebat in de Eerste Kamer. Critiek op Minister Toekes. Minister Toekes heeft het in de Kamer Afd. Automontage (Prakt, cursu:). I. Meesen te Axel. Afd. Elecirotechniek (Prakt cursus). v. d. Putte en A. J. Rouw te Tfrneu- zen; P. Corveleijn, H. Jansen en A.Jurriens te Sluiskil. Een verklaring voor het doorlopen van de vervolgklasse werd uitgereikt aan Afd. Schilderen (Prakt, cursus). J. van Jole te Kloosterzande. Afd. Timmeren (Prakt, cursus). J. Kamerik fe TemeuzenM. Cornellssen te Zaamïlag cn J. Kalfsvel te Sss v. Gent. Rijkswerkplaats-vervolgcursus. D. Hamelink en J. Hofman te Terneuzen en M. J. Witte te Axel. Afd. Bankwerken (Prakt cuisus). G. Neels te TerneuzenA. Hamelink te Axel en E. de Cleicq te Westdorpe. Afd. Electrotechniek (Prakt, cursus). J. A. Janse te TerneuzenG. Lioen en L. de Wit te Axel. Voor het volgen van een hospitantencur- sus verkregen een verklaring: Afd. Bankwerken. J. v. d. Broeke te TerneuzenJ- A. Dees ZaamslagJ. Oppeneer en A. Schuitvlot te Axel. Afd. Automontage. D. van Wijck te Terneuzen en M. Nieuw- dorp te 's Gravenpolder. Afd. Electrotechniek. J. A. Pieters te Westdorpe. Aid. Lassen (Eleclrisch er/of Autogeen). M. Corbijn, W. Meijer, P. v. d. Peijl, A. Raichert, J. Rinkhoud, D. Romeijnsen, E. Simoen, K. Wiilemsen en C. van Paemelte Terneuzen; L. Bauwens, A. Bouchaut en R. Cortvriendl te SluiskilA. v. Cadsard en R. Roels te AxelM. Goossen te Zaam slag J. Pielers te Westdorpe en R. Weg man te Sas van Gent. EEN BURGEMEESTERS-BENELUX 1 Het voornaamste agendapunt der verga dering van Bevelandse burgemeesters, te Goes gehouden, was dat over het bezoek en de ontvangst van vijftig burgemeesters uit Oost Vlaanderen. Reeds lang was hier sprake van geweest, doch thans kon het bestuur concrete mededelingen doen. De Belgische burgemeesters komen op Dinsdag 2 Mei in de morgen te Hulst aan, waar zij door het bestuur van de Beve landse vereniging worden verwelkomd. Daarna steekt men over naar Kruiningen waar inmiddels ook de andere Bevelandse burgemeesters en secretarissen zijn gearri veerd, om dan gemeenschappelijk naar Yerseke te toeren, waar behalve een bezoek aan de oesterputten, ook een koffiemaaltijd op het programma staat. In de middaguren wordt een tocht langs Zuid-Bevelands bloeiende boomgaarden ge maakt. Hoedekenskerke wordt pleisterplaats hier zal de gasten een kop thee worden geserveerd. Met een diner in de Goese Korenbeurs wordt de dag smakelijk gesloten. GEVONDEN. Wit wollen kinderwantje met kwastjes, Pr. Hendrikstraat 34, Axel. GRENSCONTROLE VEE VEREENVOUDIGD De op paarden, varkens, biggen en scha pen betrekking hebbende bepalingen en uitvoeringsvoorschriften van de verordening grenscontrole vee 1946 zijn met ingang van gisteren buiten werking gesteld, De verplichting voor de vaikens paarden en schapenhouders en handelaren om de door hen voorhanden gehouden dieren in hun registratieboekje te verantwoorden, ver- Vfllta Tevens vervalt het voorschrift, dat het aanhouden en het vervoeren van paarden gedekt moet zijn door een geboorte-aargif- tebewijs of een indentiteitskaart. Verder worden voor de handel in paar den en schapen de aankoopvergunningen afgeschaft. Het vervoer van paarden en schapen behoeft voortaan niet meer onder dekking van een geleidebiljet te geschieden, terwijl bij vervoer in en uit het grensge bied van paarden en schapen deze dieren niet meer aan een doorlaatpost behoeven te worden getoond. Het vervoerverbod gedurende de nacht uren zowel voor het grensgebied als voor het tweede gebied en het vervoerverbod over de Westerschelde worden ingetrokken voorzover het vervoer betrekking heeft op varkens praarden en schapen. Wat echter runderen betreft blijven alle thans geldende bepalingen en uitvoerings voorschriften der verordening grenscontrole vee 1946 volledig en ongewijzigd gehand haafd. Tenslotte wordt er met nadruk op gewe zen, dat de aangekondigde buitenwerking- stelling slechts geschiedt „tot op nadere voorziening". Dit betekent, dat indien een later ongun stige ontwikkeling van de veesmokkel daar toe aanleiding mocht geven, de oude voor schriften wederom in werking zullen wor den gesteld. NIEUWE EXPEDITIE NAAR DE ARK VAN NOACH. Dr. A. Smith, voormalig deken van een school te Greensborough (Noord-Carolina), heeft medegedeeld, dat hij in de lente op nieuw een expeditie zal leiden naar de berg Argarat om te zoeken naar Noach's ark. De vorige expeditie kon het gestelde doel niet bereiken door naderende sneeuwval en gebrek aan water. Dr. Smith zal vergezeld worden doer elf Amerikanen. Hij verklaaide, dat hij thans optimistischer was, daar vrienden in Turkije op het spoor zijn van een Turkse bergbeklimmer, die met nadruk feeft verklaard, dat hij de ark in 1948 heeft gezien. Deze man had men daarop weer uit het oog verloren. Sportnieuws. Voetbal. De nitslagen in de 3e klasse E: OostburgAardenburg 50. Breskens Terneuzen 2— 6. Corn BoysRia 3—0. BESLISSINGS-WEDSTRIJ D AXEL-TERNEUZEN. Door de opvallend grote 2—6 over winning van Terneuzen op Breskens, eindi gen Terneuzen en Axel hun competitie met een even groot puntenaantai, nl. 37. Door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein zal nu worden uitgemaakt, wie van de twee rivalen de ere-titel mag dragen. Het terrein is nog niet bekendde vermoede lijke datum is 23 April. AXEL II—MIDDELBURG II 4—1. In hun laatste thuiswedstrijd in deze com petitie leverden de oranje-reserves een goede prestatie door de Middelburgse reserves met een 41-nederlaag naar de Zeeuwse hoofdstad te zenden, waardoor de kampioenskansen van de bezoekers wel wat kleiner werden. De toss bracht Axel weer het eerst het voordeel van de harde wind en o.l.v. scheidsrechter Burm trapten de groen- hemden af. Uiteraard werd de strijd groten deels op de Middelburgse helft gespeeld en de verdediging der gasten moest daar door vaak handelend optreden, hoewel er nog tal van scoringskansen voor de oranje voorhoede waren, wier schotvaardigheid nogal te wensen liet. Niettemin wist de I.-binnen na korte lijd te scoren (1—0)' De druk op de Middelburgse veste hield aan doch goed werk van de doelman en slecht schieten voorkwamen een nieuwe score, totdat de r.-buiten succes had met een ver schot (2—0). Ondanks de sterke tegenwind speelden de groenhemden een goede partij, doch wisten slechts sporadisch het Axeise doel te naderen. Tegen de rust wist de Axel-midvoor door te breken en te scoren (3—0), waarna de M.-doelman op geluk kige wijze een ver schot wist te keren, De tweede helft bracht de bezoekers, gesteund door de nu stormachtige wind sterk in de aanval en uit de hevige druk wisten zij de eer te redden (3—1). Trots het windnadeel wisten de gastheren in goed samenspel het M.-doel te naderen, doch door aarzelen gingen enkele kansen ver loren. Zo kreeg na een mooie Axel-aanval de Middelburgse doelman met de hele Axeise voorhoede bij zich de kans om de bal te grijpen. Jammer was ook, dat onze stadgenoten in 'deze periode het leder niet meer over de grond speelden. Telken male wist Axel zich uit de druk los te werken en wierpen zich met groot enthou siasme in de strijd. Na goed samenspel brak de Axel-midvoor handig door en scoorde (4—1). Daarmee was de strijd beslist. De gasten poogden rog wel de achterstand te verkleinen, doch de oranje- verdediging speelde een soliede partij en liet zich niet meer pasaeren. Tegen het einde kwamen de gastheren nog gevaarlijk opzetten, doch tot doelpunten kwam het niet meer. Axel II staat nu met 14 punten stevig in de middelmoot op de ranglijst. Burgerlijke Stand. Gedurende Maart 1950. AXEL. Huwelijks-aargiften. 8. Jan de Putter, 29 j. en Wilhelmina Janna Pieternella Boeije, 21 j. 16. Louis Buijze (van Hoek), 26 j. en Helena Schuitvlot, 21 j. 22. Jan Dleleman, 27 j. en Simonna Virginia Clara van de Vijver, 25 j. 28. René Francies Broeckaert (van St. Jansteen), 20 j. en Mathilda Louisa Adriana van Ecke, 20 j. 30. Edmondur. Dominicus P. Simoen (van Terneuzen), 26 j. en Neeltje Tanneke Janneke de Groote, 24 j. Gehuwd. 1. Leendert Ruissen (van Waardt) 25 j. en Magdalena Wiemes, 23 j. 2. Cyrillus Franclscus Dominicus de Schepper (van Hulst), 58 j., wedn. en Maria Geertruida Wage, 40 j., wed. 23. Jan de Putter, 29 j. en Wilhelmina Janna Pieternella Boeije, 21 j. 30. Louis Buijze (van Hoek), 26 j. en Helena Schuitvlot, 21 j. Geboren. 3. Alphonse lsidoor, z. van Charles Joseph Thompson en Annie Stepha- nia Pleunis. 5, Maria Wilhelmina Henrica, d. van Adrianus Franciscus Paridaans en Catharina Gerarda van Doren. 5. Pieternella, d. van Krijn Riemens en Pieternella Maria de Groote. 19. Janneke, d. van Frederik den Doelder en Susanna Geensen. 21. Jacob Cornelis, z. van Charel Cappon en Cornelia Adriana Overdulve. 21. Andrles, z. van Levinus van Dixhoorn en Pieternella Smies. 24. Jacobus Cornelis, z. van Jaspert den Hamer en Pleuntje de Feijter. 27. Geertrui Magdalena, d. van Willem Bakker en Janneke Bakker. 30. Leentje Catharina, d. van Jozias van Dixhoorn en Catharina Leentje van Alten. Overleden. 12. Jacomina de Putter, 80 j. wed. van Hermanus de Feijter. prijzen wil doorbreken. De heer Ooster- niet verheffend, maar hij drukte zich voor zichtiger uit dan zijn voorganger. Hij vroeg zich af of wij niet meer terug moe ten naar het systeem van loon- en prijsbe- heersing. Dat had in het verleden niet on- t. Beide sprekers wa. lat de productie zal evoerd- Een prijsbe- troeten leiden, zo zei- s, dat de productiepo- n getorpedeerd, hes was nog van me- 'ijspolitiek betreft, er lak is. De Overheid :n en de prijzen soms zoor die artikelen die :n. H et verlossende ilijke kwestie kon de niet spreken. Aan de s van de „loon- en de Regering binnen laar standpunt bepa- ïsverhogingen zullen rlijk zijn- Wij komen eweging terecht die Bekendmakingen. OPHALEN VAN HUISVUIL. Burgemeester en Wethouders van Axel brengen ter algemene kennis, dat het huisvuil in de kom der gemeente, in verband met Goede Vrijdag, zal worden opgehaald op Donderdag 6 April a.«. Burgemeester en Wethouders, vnd. De Secretaris, De Burgemeester, Maris. Van Oeveren. t al te zeer vasthou- lie niet voldoende ge- 't men de keus tus- od of tussen klei- en het gezinsbudget is tend te krijgen, neem od en zandaardappe- e minister. ociale verzekering. an de sociale verze ng begeerd. Nu heeft n de Werkloosheids in feite een voorlo- fanisatie is. Deze wet werking, moeten tre- naar uit dat daar- zal. Dat komt door oor de verschillende oot administratiekan- al de heer De Bruyn daartegen- Dit vond Tig en prof. Mole- met hem eens. Men at door deze maatre- iwet nooit op tijd in- zorden, om de dood- iet bedrijfsleven niet ;n. Minister Joekes :ich niet van bewust igingen niet willen de administratie zal De uitvoering' zal in bedrijfsverenigingen de werkloosheidswet in werking zal tre- t instelling van deze vlot verloopt en de ring voor de land- is. raatten onze senato- ke sociale kwesties, horen, dat de kin- eerste kind niet zal ar dit een loonsver- betekenen- De heer liervan een groot te- heer Vixseboxse (c. eze bijslag voorlopig eiden keerden zich ïiden keerden zich erbijslag voor kleine van het debat kwam \V.D-) om een corn er Kamer te benoe- iagsregeling van het rsoneel te bestude- eeft nl- door éen ar- werking te stellen ;en voor deze perso- l 21 tot 12. Daaro- ïaar nogal gebelgd, radering zal echter en gestemd, id ruk verboden). KLOKKEN. iriek is bezig klok- die op koekoeks- op bepaalde tijden l spreken. Voor dit june-doeleinden ge- 5 in het buitenland Abonnements prijs Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom tl 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indié il. 1,55. Buitenland il. 2, Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentlèn (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Lheumatiek, spit, spier ijn Weldadige ver achting der pijnen door ïwrijving met Dampo.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 3