li m KASTI Een I Leuke F Fa. J. C. VII Jaa ri f1 KASTRANDEÏ» Harmonie „CO op DINSDAG 4 ten huize van de AgendaCh Alle donateurs en deze vergadering t naar de goi PAASCO huis aan hui Het is een winkels, wa middelen w komende Pa De VIVO-1 daad de bei ontvangt. A U een waarl geen VIVO-k geen specia 1 eest daai de Paasver profiteren. Vele heer De g in 0< VIVO vo werd en zowel in „Circus Renz" all in ,BUle du Billard" toonde een zeer grote vaardigheid te bezitten. Deze veelbelovende jonge musicus kreeg vanzelfsprekend een donderend applaus. Na de pauze volgde een succesvol her optreden van Bennie Sorber met enkele accordeon-nummers en Joan Tiersen met de ballet dans „Goud en zilver". Ook in dit nummer maakte het maisje een uitstekende beurt op deze heerlijke wals. Ans Swets bood haar bloemen aan, voor welke attentie zij met gracleuse buigingen dankte. Nadat weer enkele volksdansen waren uitgevoerd, werd mevr. Sorber—Dellaert op het podium ontboden, waar haar door een jongen en een meisje bloemen werden overhandigd, uit erkentelijkheid voor ds door haar vervaardigde fraaie kledij voor de volksdansen. Het Hoofd der School, dhr. Blok, zette daarna in een korte speech uiteen welk verschil er bestaat tussen de landelijke vereniging „Volksonderwijs" en de Ouder vereniging, welke deze avond organiseerde. Laatstgenoemde vereniging is destijds opge richt naast de toen bestaarde afdeling van „Volksonderwijs*. Alle ouders, die kinderen op de school hebben, kunnen als lid toe treden en ieder die de school eer* gosd hart toedraagt, kan donateur worden. Vervolgens kwam weer een groep jeug dige dilettanten op de plank-in met het blijspel in twee bedrijven „Om een dood baarsje", inges'uleerd o.l.v. dhr. Blok. Ook in dit stuk met zijn lange spreekbeurten sloegen de leerlingen een uitstekend figuur er was een behoorlijke rolvastheid en een voortreffelijke mimiek te constateren en elke scène verried de deskundige leiding van de onderwijzer. Da kinderen kregen een ver diend applaus; hun prestaties leken ons wel een belofte voor het dilettantisme hier ter plaatse. In zijn slotwoord sprak dhr. de Jager de hoop uit, dat deze avond zou bijdragen tot de bloei der openbare school en dankte allen voor hun medewciking. Een tombola tot dekking der kosten slaagdr tot volle tevredenheid. De oudervereniging, leer krachten, leerlingen en ouders kunnen zeer zeker op een pracht-avond terugzier. „HET GROENE KRUIS". Van de 1304 leden waren met'i Bestuur 8 leden van „Het Groene K'uls* aanwezig op de jaarvergadering, die vorige week werd gehouden. Welke methode het Bestnur ook toepast om meer belangstelling voor die vergaderingen te krijgen, niets helpt. Als er maar eens even aan gedacht werd wat het zou betekenen geen Groene Kruis te heb ben, dan zou voor die vereniging van de zijde der ledei wel meer worden meege leefd met het wel en wee der vereniging. Met een kort woord opende de voorzitter, dhr Kruysse, de vergadering, waarna de secretaris notulen en jaarverslag las. Uit dit laatste stippen wij aan het verlies van het Bestuurslid wijlen dhr. L. van Hoeve, die met grote waardering werd herdacht. Bij het Zuigelingenbureau werden 49 baby's ingeschreven in 1949. Voor het kleuterbureau bedroeg dat aantal 137. Door de wijkverpleegster werden 2019 bezoeken gebracht voor Groene Kruiswerk, 695 voor Tuberculosebestrijding en 151 voor Zuige- lingenconirole. Verder werden aan 245 gezinnen verschillende verplegings-artikelen In bruikleen gegeven. Hef aantal leden steeg tot 1304. Aan contributie werd f 100 meer ontvangen dan in hel voorafgaande jaar. Verder werd verslag gedaan over het kraamcentrum, waaruit bleek, dat dit onder deel van het Groene Kruiswerk In een grote behoefte voorziet en het aantal aan vragen om hulp steeds vooruitgaande Is. Thans werken 1 gediplomeerde en 7 leer lingen-kraamverzorgsters bij het Centrum. De reeds lopende nieuwe cursus beataat uit 7 leerlingen. De financieele positie der vereniging bleek uitstekend te zijn, zodat het mogelijk is steeds weer andere verplegings-artikelen aan te schaffen. Bij de nu volgende bestuursverkiezing werd de heer A. de Visser herkozen en de heer Iz. de Feijter Wz. gekozen als nieuw bestuurslid. Bij de omvraag ontspon zich een uitge breide bespreking over het slechte bezoek der jaarvergaderingen, leder der aanwezigen sprak daarover zijn misnoegen uit. Een voorstel om In iedere wijk eén contact persoon te zoeken om de belangstelling te vergroten vond algemene bijval en het bestuur zal zich hierover nog beraden. Hierna werd de vergadering door de voorzitter gesloten. STUDIEREIS NAAR AMERIKA. Met de „Volendam" zijn Maandag vijftig Nederlandse jongens boeren, tuinders en landarbeiders voor een studiereis van een half jaar naar Amerika vertrokken. Onder hen bevinden zich ook twee Axelsa boerenzoons, nl. van de landbouwers J. de Feijter en G. Weijns alhier. Veertienhonderd emigranten voor Canada zijn eveneens op de „Volendam" scheep gegaan. Tijdens een officieel afscheid in Birk- hoven, waar de jongelui waren samenge komen, om hun laatste instructies te ont vangen, was ook minister Mansholt aan wezig. Hij sprak over de waarde van deze studiereis, niet slechts voor de jongemannen zelf, doch ook voer de Nederlandse land bouw. De resultaten van hun werk en van hun ervaringen worden immers na hun terugkomst in de vorm van rapporten en lezingen verspreid. In de Verenigde Staten zuilen deze studie reizigers niet slechts de landbouw moeten bestuderen, doch eveneens moeten ervaren hoe Amerika leeft en werkt in de land bouw, zowel als in de industrie. „Jullie zullen je ervaringen niet voor jezelf mogen houden", zei minister Mansholt. „Wat Amerika jullie in s'aat stelt te leren, zullen jullie moeten- uitdragen. Wij hebben een komende generatie nodig, die het werk van da tegenwoordige organisatieleiders in de in de toekomst zal kunnen overnemen". De minister achiie het zeer belangrijk, dat in de toekomst ook jonge Amerikaanse boeren in Nederland zullen komen, alsook, dat bij een eventuele volgende uitzending Neder landse jonge vrouwen uit de boerenstand naar de Verenigde Staten zullen gaan. Het vorige jnar hebben 33 Nederlanders deze reis gemaakt. HARDDRAVERIJEN TE AXEL OP TWEEDE PINKSTERDAG. Wij vernemen van betrouwbare zijde, dat het plan bestaat op Pinkster-Maandag alhier weer de traditionele harddraverijen te orga niseren. Hiertoe is de medewerking van het Verbond der beide Vlaanderens reeds toe gezegd. TERUGKERENDE MILITAIREN. Met het troepentransportschip „General Stuart Heinlzelman", vermoedeiijke aan komst te Amsterdam op 11 April a.s. keren de volgende Zeeuwsch-Vlaamse militairen naar huis terug K. Mangold, AxelJ. L. de K.ijzer, Dingt; D. J. Gutqulerre, Terneuzen en P. Ver- eecken, Klooaterzande. Met het troepentransportschip „Grote Beer", vermoedelijke aankomst Ie Amsterdam op 13 April a.s. keren terug J. den Doeldèr, Terneuzen en L. J. de Block, Koewacht. GROTE ORDER VOOR „DE SCHELDE". .Opdracht bouw Zweeds passagierschip. De Directie van „de Schelde" te Vlissin- gen, die vorige week naar Zwtden toog, heeft geen vergeefse reis gemaakt, maar kwam gisteren in Vlissingen terug met een schitterende order, waar alie scheepsbouwers uit heel de werel naar meedongen. Ze kreeg nl. van de Zweden—Amerlka- jijn, die de dienst Gothenburg—New York onderhoudt, opdracht tot het bouwen van een groot passagiersschip, dal slechts iets geringer tonnage krijgt dan de „Willem Ruys", het befaamde vlaggeschip van de Rotterdamse Lloyd, dat eveneens op „de Schelde* werd gebouwd. Het schip moet opgeleverd worden najaar 1952, waarom het zo spoedig mogelijk op stapel gezet zal worden. BADHUIS TE ZAAMSLAG GEOPEND. Vrijdag opende burgemeester Trimpe van Zaamslag de badinrichting onder hei ge meentehuis. Dat deze inrichting in een grote behoefte voorziet, b:.wijst wel het feit, dat op de eerste dag na de openstelling van 4 uur tol half tien reeds 125 personen een bad hadden genomen. Het tarief is ais volgt vastgesteld Volwassenen 20 cent per bad kinderen 12 cent, Abonnementen zijn tegen reductie verkrijgbaar. De tijdslimiet per bad is gesteld op 20 minuten. AVONDTEKENSCHOOL MET - WERKPLAATSPRAKTIJK TERNEUZEN. Op Vrijdagavond 31 Maar! werden in een bijeenkomst van bestuur, personeel en leerlingen van de avondschool de getuig schriften en verklaringen uitgereikt aan de daarvoor in aanmerking komende leerlingen. De voorzitter van het schoolbestuur Ir. A. P. Lladenbergh, begon met een over zicht te geven van het verloop der thans eindigende cursus. Deze is op 1 October 1949 aangevangen mti 199 leerlingen. Tus sentijds werden nog 3 leerlingen ingeschre ven, terwijl er 12 vertrokkenf zodat er thans 190 leerlingen staan Ingeschreven. Hiervan wordt n bevorderd naar een hoger leerjaar 92 leerlingenniet bevorderd 21 leerlingen. Een getuigschrift verkrijgen 31 leerlingen; geen getuigschrift 1. Een verklaring kon worden toegekend aan 37 leerlingengeen verklaring 8. Totaal 190 leerlingen. Nadat de voorzitter dank had gebracht aan directeur en leerkrachten voor de wijze waarop zij het onderwijs, dat in de avond uren moet worden gegeven en dus een extra belasting betekent, hebben verzorgd, ging hij over tot de uitreiking der getuig schriften en verklaringen. Na een opwekking donr de directeur aan de leerlingen om ook verder te profileren van de verschillende opleidingsmogelijkheden die de avondschool biedt, werd dit gedeelte vaa de bijeenkomst gesloten. Bestuur en personeel bleven daarna nog enige lijd bijeen om afscheid te nemen var. de lietr H. Grooihof, leraar vuurplaat-, bankwerken en lassen, die in gelijke functie is benoemd aan de Ambachtsschool te Dokkum. Door het personeel werd hem evenals eerder op de dag door verschillende klassen van de dagschool, een geschenk aangeboden als aandenken aan de Ambachts school in Terneuzen. Een getuigschrift voor het met vrucht doorlopen van de Avondschool werd uitge reikt aan Af 1. Schilderen (Prakt, cursuï) F. Veischeiling te AxelJ. Apers te Zuid- dorpe en J. Cornelissen te Hoofdplaat. Afd. Metselen (Theor. cursus). J. Maas te Terneuzen; W. Riemens te Axel en R. Claeijssens te Sas van Gent. Afi. Timmeren (Prakt, cursus). D 't Gilde, C. van Langevelde, L. Mole- graaf en J. Rinkhoud te Terneuzen B. en H. v. d. Waeter te Biervliet en A. de la Rueile te Sas van Gent. AL. Bankwerken (Prakt, cursus). A. Dieitman, M Drabbe, J. A. v.d. Hooft J. van LangevelCfc en J. Stoffels te Terneu zen A. v. Avermate, E. v. Laere, A. Lafort en H. van Maele te SluiskilFr. de Kraker te Axel en A, Meertens en M. Loof te Hoek. i

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 2