AXELSCHE SC COURANT AXELSCHE m COURANT Nehoo&itéit? Frankering bii abonnement Axel. ZATERDAG 8 APRIL 64e JAARGANjG No. 54 V J NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Het Internationale Hof van Justitie. 11. Hoe is nu de werkwijze van het Hof Reeds lang voordat een kwestie rijp is Frankering bii abonnement Axel. WOENSDAG S APRIL 1950 Een loon- en prijsdebat in de Eerste Kamer. Critiek op Minister Toekes. Minister Toekes heeft het in de Kamer 64e JAARGANjG No. 53 V y NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Hoofdredactie: Adres Redactie en Administratie T. C. VINK-van VESSEM AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Uit onze omgeving. DE PAASVEE-TENTOONSTELLING. Onder begunstiging van goed weer werd Zaterdag alhier een Paasvee-markt gehou den, die georganiseerd was door eer. com missie uit de afdelingen van Z L.M., C.B.T.B., N.C.B. en de slagers. Deze eerste Paasvee-tentoonstellirig hier ter plaatse verliep tot volle bevrediging; er was een behoorlijke belangstelling ook uit het nabije België en een levendige handel. Aangevoerd werden in totaal 180 dieren, nl. 150 koeien 30 varkens. ln tegenwoordigheid van burgemeester Van Oeveren en de beide wethouders, de heren P. J. van Bendegem en C. de Putter werd namens de commissie van voorberei ding het woord gevoerd door de heer W. Koster Jzn., die o.m. zeide, dat ofschoon de tijd van voorbereiding zeer kort is geweest, aan de drukte wel te zien was, dat deze eerste Paas-veemarkt in Axel geslaagd was te noemen, hetgeen tot voldoening stemt, omdat in deze streek, waar veel vetweiderlj wordt gehoudeh, het voorjaar voor tentoon stelling niet zo gunstig ligt. Tot slot dankte dhr- Koster allen, die de organisatie van deze dag hadden mogelijk gemaakt. De uitslagen waren als volgt: Een lauwertak voor de vetste koe, geschonken door de comm'ssie, viel ten de opperwachimeester C. M. Fokker, die wegens pensioennering de dienst op 1 April heeft verlaten. Toen te omstreeks tien uur de heer Fokker met zijn echtgenote en dochter de raadzaal betrad, waren daar 0. m. aanwezig de waarnemend districts commandant, de officier van rijkspolitie le klasse Deutloo,,de korpschef van gemeen tepolitie te Terneuzen, de inspecteur Rein- ders, alle groepscommandanten üit Oost Zseuwsch-Vlaanderer, enige bestuursleden van de afdeling Oost Zeeuwsch-Vlaanderen van de Nederlandse Politiebond, alsmede het voltallige personeel van de groep Axel. Even nadien betrad de burgemeester en de gemeente-secretaris de raadzaal. Als eerste spreker memoreerde de burgemeester het eerste contact dat hij als hoofd van de plaatselijke politie met de heer Fukker gehad had. Voortgaande schetste hij de scheidende als een politieman, die door zijn neel hun beiden deed toekomen. Als laatste spreker nam de voorzitter van de Neder landse Politiebond, afdeling Dost Zeeuwsch- Vlaanderen de heer N. V. Eekman het woord. Hij schetste de heer Fokker als een trouw lid en vergaderingbezoeker. Met zijn opmerkingen en adviezen werd altijd ter dege rekenigg gehouden. Het deed hem dan ook leed, dat hij de scheidende als lid zou verliezen. Namens de Bond overhandigde hij aan de heer Fokker een geschenk en aan zijn echtgenote een prachtige bloeiende plant. Ten laatste nam de heer Fokker zelf het woord. Hij dankte de sprekers voor het gesprokene en de gevers voor het geschon- kene. Voorts bracht hij zijn dank over aan de burgemeester, de districts commandant, de Korpschef van de gemeentepolitie te Ter- neuzen en zijn personeel voor de samen prijzen wil doorbreken. De heer Ooster- niet verheffend, maar hij drukte zich voor. zichtiger uit dan zijn voorganger. Hij vroeg zich af of wij niet meer terug moe ten naar het systeem van loon- en prijsbe- heersing. Dat had in het verleden niet on- :t. Beide sprekers wa- lat de productie zal evoerd- Een prijsbe- noeten leiden, zo zei- s, dat de productiepo- n getorpedeerd. :es was nog van me- •ijspolitiek betreft, er lak is. De Overheid v :n en de prijzen soms zoor die artikelen die :n. H et verlossende ilijke kwestie kon de niet spreken. Aan de s van de „loon- en de Regering binnen laar standpunt bepa- ïsverhogingen zullen rlijk zijn- Wij komen eweging terecht die serieuse plichtsbetachting de waardering werking tijdens zijn diensttijd. Na het nut- van hem en van de gehele bevolking ver- tjgen van enige verversingen werd dit offi- worven had. De samenwerking tussen hem, als burgemeester en de opperwachtmeester Fokker was voordelig geweest, Spreker bracht hierop naar voren, dat het hem zeer veel speet, dat de scheidende volgens een wettelijke regeling gepensioenneerd moest worden, terwijl hij nog in de kracht van zijn leven was. Voorts belichtte de burge meester ook nog even de tact, waarmede de heer Fokker omging met zijn personeel. Het verheugde hem te kunnen zeggen, dat het personeel goed jnet zijn commandant ciele afscheid besloten. SCHOOL UITVOERING IN „HET CENTRUM". Voor een stampvoile zaal had Vrijdag avond de school-uitvoering plaats door de leerlingen van de twee hoogste klassen der O.L S. Behalve de leerkrachten waren ook vele leerlingen der lagere klassen, alsmede talrijke ouders hierbij aanwezig. Het ge- deel aan P. J. Michielsen te Hulst. het personeel goed jt,et zijn commandant meentebestuur was vertegenwoordigd door Vette runderen met 4 tanden en meer, kon opschieten. Aan het einde van zijn rede wethouder van Bendegem en de secretaris, niet gekalfd: le pr. Gebrs. van Duyse, St. wenste de burgemeester opperwachtmeester Mirig Verder me*kien wij hier op dhr lansteen; 2e pr. C. de Moor, idem. Fokker hel allerbeste in zijn verdere leven J - - toe. Namens het gemeentebestuur werd de scheidende een geschenk en diens echtge note een bouquet bloemen aangeboden, Vette runderen met 2 tanden: le pr. Gebrs. Verstraten, Axel2e pr. G. de Badts, Schoondijke. Vette runderen zonder tandenle pr. G. s. Blankert, Axel; 2i pr. Gebrs. Verstraten, begon zijn rede met °PJJer^"^™ee8lfJ Axel. Ossen met 4 tanden en meer: le prijs G. Verbist, Zuiddorpe. Ossen met 2 tanden: le pr. Wed. J. Verstraten-Boer, Axel. Dikbillen met 4 tanden en meer: le pr. Gebrs. Verstraten, Axel. Dikbillen zonder tandenle pr. L. van Dorsselaer, Clinge 2e pr. H. Picavet, West- dorpe. Vette koeienle pr. P. J. Michielsen, Hulst; 2e pr. H. Picavet, Wesldorpe. Vette schotten, niet volzet: le pr. L. v. Dorsselaer, Clinge. Vette kalveren: le pr. Gebrs. Verstraten, Axel. u jaren. Als spreker deed de korpschef van Kampioen Vetvee; P. J. Michielsen, Hulst. <--» Reserve-kampioen Vetvee: Gebrs. Ver straten, Axel. Schoonste vet varkenM. Robijn, Axel. Schoorsle vleesvarken: le pr. G.S Blan kert, Axel2e pr. A. Inghels, Koewacht. Zwaarste varken: Gebrs.Verstraten, Axel C. Hamelink, lid van Ged. Staten. Na een kort openingswoord van de voor zitter der oudercommissie, dhr. W. E. I. de Jager, werd een aanvang gemaakt met de De volgende spreker, de heer Deurloo, afwefking van het programma. Een groep kinderen in kleurige kledij bracht allereerst enkele volksdansen onder leiding van de onderwijzeres, mevr. Stuffken. Reeds bij dit eerste nummer bleek dat een grote toewijding door de leerkrachten aan de dag was gelegd, want de dansen bleken uitstekend ingestudeerd. Vervolgens werd opgevoerd „Pim en Pam", een vrolijk kinderspel in twee bedrijven, door T. Westatra, ingestudeerd o.l.v. dhr. Tiersen. De naam kinderspel was hier op zijn plaats, want dit was terecht een stukje, dat ook de aandacht der overige kinderen in de zaal bijzonder gaande hield. Trouwens ook de ouderen hebben wel genoten van de kibbelarijen tussen Pim en Pam en hoe jaren- Ale sp.mr neen oe Ko,p,™, inhoud!'doch ook het echte, ongekunstelde Fokker te volgen van zijn dienstneming in 1913 bij de Koninklijke Marechaussee tot aan de dag van pensioenneting. In al die tijd had hij hem gekend als een goed poli tieman en een goed kameraad, die ook in staat is kameraadschap te scheppen. Als groepscommandant heeft hij zijn dienst vervuld ten genoege van de superieu ren, de burgemeester en de bevolking. Zijn administratieve werkzaamheden werden op het Districts-commando als zeer goed be stempeld. Hij brengt daarvoor aan de schei dende de dank van de districts-comman dant over. Hierna richtte spreker het woord tot de echtgenote van de heer Fokker, ook haar dank voor de aan haar echtgenoot gegeven steun in de achterliggende dienst heer Fokker voor de zeer prettige wijze van samenwerking tussen de gemeentepoli tie uit Terneuzen en de rijkspolitie uit Axel. De derde in de rij van sprekers was de spel der jonge dilettantjes, gepaard met een goede uitspraak, maakten samen deze opvoering tol een daverend succes, waar door aan het slot het applaus navenant was. Een niet alledaags punt van het pro gramma was daarna het optreden van het Zwaarste varteen: uaors. versir^ic», ue aerae m ue iy v.». 0^»". Eramma was daarna net optreden van nei Grootste aantal aangevoerde varkensL. waarnemend groepscommardaM, de opper- meig.e jQan Tiersen met een ballet-dans de Meii, Zuiddorpe. wachtmeester J: J. Dieleman. Deze stervende zwaan", w?armee Anna Fokstieren: le pr. L. den Exier Sluiskil. Pinken: le pr. H. Picavet, Westdorpe. AFSCHEID OPPER-WACHTMEESTER C. M. FOKKER. Vrijdag j. 1. werd ten gemeentehuize in de raadzaal door de burgemeester, de Dis tricts-commandant der Rijkspolitie te Ter neuzen, en het personeel van de groep Axel der rijkspolitie officieel afscheid genomen de dank van het personeel naar voren voor de wijze, waarop dhr. Fokker de dienst heeft geleid. Zijn wijze van werken was voor het gehele personeel een goed voor beeld. Zich richtend tot de echtgenote van de heer Fokker, bood hij haar namens het personeel zijn dank aan vcor de prettige omgang tussen haar en haar gezin en het personeel. Na deze woorden overhandigde hij aan de groepscommandant een vulpen houder en aan zijn echtgenote een bioemen- aer rnscsnoiiue oiucieei *iomciu ------ h;,.j_ j:0 i.0i nB,,n van de groepscommandant der rijkspolitie mand als deel van de hulde, die hetperso „De stervende zwaan", wzarmee Anna Pawlova destijds een wercld-succes behaalde. Langzaam ging het doek open en onmid dellijk hadden de stijlvolle en gracieuse bewegingen van het meisje oud-leerlinge van een ballet-school in Brussel de onverdeelde aandacht van de hele zaal. Na de sterf scène oogstte zij dan ook een daverend applaus. Daarna trad voor het voetjicht onze plaatselijke jonge accordeon-virtubos Bennie Sorber, die reeds met applaus begroet t al te zeer vasthou- üe niet voldoende ge- t men de keus tus- od of tussen klei- en het gezinsbudget is tend te krijgen, neem od en zandaardappe- e minister. ociale verzekering. an de sociale verze ng begeerd. Nu heeft m de Werkloosheids in feite een voorlo- fanisatie is. Deze wet werking moeten tre- naar uit dat daar- zal. Dat komt door- oor de verschillende oot administratiekan -> -al de heer De Bruyn t daartegen- Dit vond Tig en prof. Mole- met hem eens. Men at door deze maatre- iwet nooit op tijd in- /orden, om de dood- tet bedrijfsleven niet ;n. Minister Joekes :ich niet van bewust igingen niet willen de administratie zal De uitvoering zal in bedrijfsverenigingen de werkloosheidswet in werking zal tre- t instelling van deze vlot verloopt en de ring voor de land- is. raatten onze senato- ke sociale kwesties. 1 horen, dat de kin- eerste kind niet zal ar dit een loonsver- betekenen- De heer liervan een groot te- heer Vixseboxse (c. eze bijslag voorlopig eiden keerden zich ;iden keerden zich erbijslag voor kleine van het debat kwam r.V.D-T om een Com er Kamer te benoe- lagsregeling van het rsoneel te bestude- eeft nl- door éen ar- werking te stellen jen voor deze perso- 1 21 tot 12. Daaro- ïaar nogal gebelgd- jadering zal echter en gestemd, idruk verboden). KLOKKEN. >riek is bezig klok- d ie op koekoeks- op bepaalde tijden 1 spreken. Voor dit ime-doeleinden ge- in het buitenland Abonnements prijs Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Azel binnen de kom il 1,25 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indié il. 1,55. Buitenland fl. 2, Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeellngen 20 cent per m.m. Kleine Advertentièn (maximum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. N Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indlè fl. 1,55. Buitenland fl. 2, Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeellngen 20 cent per m.m. Kleine Advertentièn (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. scneiuenue ai» cc» ^umuhub.., v..». ucui=n s» «.«j- --- t..«,m «!<m «n Ja Vette runderen zonuer ictuucuic - - - UC mcy, t.uiuu y j„ j0„u hot nprannpel naar voren voor J„IJIA. Lheumatiek, spit, spier ijn Weldadige ver achting der pi j nen door 1 wrijving met Dampo.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1