AXELSCHE M COURANT Spietyw? WEK DE GAL IN UW LEVER OP Als de schoonmaak De betekenis van Prins Bernhards reis naar Znid-Amerika. /TT NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56 Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Het Internationale Hof van Justitie. OESCHIEDENIS VAN HET .VREDESPALEIS" TE DEN HAAG. Hoe het Hof werkt'— Een druk jaar te verwachten. De beite bibliotheek ter wereld op het gebied der Rechtswetenschappen. (Door W. Tanzer, Pers-chef van het ormatie-Bureau der Verenigde Naties te nden). I. Aan de rand van de gemeente's-Graven- ige rijst statig en majestueus het serene statige gebouw van het «Vredespaleis* temidden van de sierlijk aangelegde inen een waardig symbool van inter zonale gerechtigheid en van een vreed- me oplossing van onderlinge geschil- mten der volkeren. Lange tijd, tot kort voor de Eerste 'ereldoorlog, heeft dit gebouw, staande het land van de Vader van het Inter- ationale Recht, Hugo de Groot, het eerste fereld Gerechtshof gehuisvest sinds het egin van de bestaansperiode van het mens- om; en later is het tevens de zetel ge- orden van de twee hoogste gerechtshoven r wereld, eerst van het Permanente Hof jn Justitie vau de Volkenbond en nu van et Internationaal Hof van Justitie der erenigde Naties. ,Sol Justitiae iliustre nos" (Moge de Zon er Gerechtigheid ons verlichten), dat is el toepasselijke motio dat in een omlij3- ng is aangebracht ju'St boven de hoofd ingang van het „Vredespaleis". Het was dit ierheven ideaa», het oprichten van een .Vrcdestempel" in een ontredderde wereld, lal de stichter van het gebouw, Andrew Carnegie, de zoon van een Schotse hand rever in Dumfrine, er toe inspireerde, een Itel van zijn fortuin beschikbaar te stellen oor de oprichting van „een Internationaal jerechtshof, waarvan de deuren zullen lïopend blijven in vredestijd en gesloten worden in een tijd van oorlog". In vele opzichten is deze droom verwe zenlijkt, Overeenkomstig de slatuten houdt iet Internationale Hof van Justitie het gehele aar door zitting en is bereid om iedere iwestie op rechtskundig gebied in behan deling te nemen. Het ziet er dit jaar naar uit dat de drom men bezoekers die dagelijks naar het Vredespaleis* stromen en onder geleide van een gids de tocht door de ruime corridors en prachtige zalen maken, meer dan ooit evoren gelegenheid zuilen krijgen het Hof In actie te zien. Deze actie kan tweeledig zijn: in de vorm van een uitspraak i i een geschil, waarbij slechts Staten partij kunnen zijn; of in de vorm van een advies over rechts kwesties die aan het Hof worden voorge legd door de Algemene Vergadering of de Veiligheidsraad, en onder speciale voor waarden ook door andere organen der Verenigde Naties en bijzondere instellingen. In Februari van dit jaar kwam het Hof reeds eenmaal bijeen voor een openbare behandeling, toen de leden dat zijn de vijftien rechters, allen waardige bejaarde beren gekleed in lange zwarte toga's met kanten jabots onder de stijve kraag toe luisterden, terwijl een prominent Frans rechtsgeleerde het standpunt van zijn Rege ring uiteenzette betreffende de kwestie van de toelating als lid der Verenigde Naties. Vóór het einde van deze maand zal het Hof de tweede zaak van dit jaar in behar- deling nemen en in een reeks van open bare zittingen een rechtskundig vraagstuk behandelen, bïtreffsnde de naleving van verdragen, een kwestie, die naar voren gekomen is uit de beweerde schending der rechten van de mens door drie Balkan- staten, onder andere in verband met de berechting van de Hongaarse Kardinaal Mindszenfy. De derde zaak op de agenda van het Hof voor 1950 betreft de status van Zuid-West Afrika. In al deze gevallen werd het advies van het Hof ingewonnen door de Algemene Ver gadering die een toenemende neiging ver toont om bij wettelijke geschilpunten een beroep op het Hof te doen. Tot op heden heeft het Hof zijn mening gegeven over twee puntenhet ene betrof de voorwaarden tot toelating als lid der Verenigde Naties (deze kwestie was een andere dan die welke behandeld wordt), het vergoeding van schade der Verenigde Naties, voortkwam B rnadotte Een rechtsgeding, wel te onderscheiden van een verzoek om advies, is slechts in één geval gevoerd, te weten het incident in de Straat van Korfoe tussen het Verenigd Koninkrijk en Albanië; bij de uitspraak werd Albanië onder de internationale wet verantwoordelijk gesteld voor dp explosie, waarbij 44 Britse zeeiieden gewond werden en aan twee Britse torpedojagers schade en verlies werd toegebracht. Als rechtsgeding zullen in de loop van dit jaar nog drie nieuwe gevallen in behan deling komen le. de visserij-kwestie tussen Engeland en Noorwegen 2e de zaak tussen Frankrijk en Egypte betreffende rechten van Franse burgers in Egypte en 3e het geschil tussen Columbia en Peru over het arylrecht. Niet alleen in zijn beginselverklaringen, die vastgelegd zijn „Statuut*, maar ook in zijn gebruiken en voorschriften staat het Internationale Hof van Justitie in belang rijke mate onder invloed van de beginselen en richtlijnen die vastgesteld werden door zijn voorganger, het Permanente Interna tionale Hof van Justitie. De traditie van het voormalige Perma nente Hof wordt ook door persoonlijke banden voortgezet; twee van de huidige rechters hebben ook behoord tot de Staf van het Permanente Hof (n.l. José Gustavo Guerrero van El Salvador, die als eerste president van het Internationale Hof zijn furctie gedurende de vastgestelde termijn van drie jaren veivuide en nu als Vice- President zijn negende jaar als rechter voortzetde tweede is Charles de Visscher van België) en dezelfde continuïteit in de bezetting van de staf vindt men bij het Secretariaat van het Hof, waarvan velen, zo riet de meesten, 2ijn overgenomen van het Permanente Hof. Over da werkwijze van het Hof vertellen wij in een volgend nummer. nu door het Hof tweede betrof de geleden in dienst een kwestie die uit de moord op Graaf Folke in Palestina en het verlies aan mensenlevens bij de staf van de Verenigde Naties). MUNHARDTJES: DE CACHET, die pijn verdrijft€n kou afzet.40en 75ct Houdt Minister Mansholt de paarden in toom PAARDENWET GEEN SUCCES. De afgelopen dagen heeft men op het historische Haagse Binnenhof vele Tweede Kamerleden met vragende gezichten kunnen zien ronddwalen. Zij waren verdreven uit hun oude, vertrouwde vergaderzaal en in de grote Ridderzaal voelden zij zich de eerste dagen als katten in een vreemd pak huis. Misschien komt dat, doordat de man nen vaak een „tikkeltje** verwend en con servatief zijn. jarenlang vergaderde men in de oude balzaal van Willem V. Men kende in het heus niet zo'n fraai gebouw iedere deur en ieders gang. Maar nu moeten zij dwalen door onderaardse gewelven, via kronkelende trappen, eeuwenoude deuren, tochtige portieken en donkere nissen. Neen onze Volksvertegenwoordigers zijn daar nog niet aan gewend. Zij maken nog maar al te gretig gebruik van het oude Kamergebouw, met het gevolg, dat een stemming pas kan plaatsvinden twee minutep nadat de bel is gegaan. Deze stemmingsbel is n.l. in beide gebouwen te horen. Dolende mensen blijken lang van stof te zijn. Er is in de afgelopen week veel gepraat. Nu de slepende Indo nesische kwestie voorbij is, wordt gelukkig de wetgevende arbeid weer interessanter. Men voelt, dat men niet ten koste van alles het Kabinet bij elkaar gehouden behoeft te worden. En zo kan het gebeuren, dat de oude Rooms-Rode coalitie in tweeën u t- eenvalt. Dramatisch is dat zeker niet Minis ter Drees en zijn mannen zitten stevig te paard. Er is in de binnenlandse politiek op het ogenblik geen vuiltje aan de lucht. Dat betekent niet dat de paden der Minlst-rs over rozen gaan* Lieftinck en Mansholt heb ben dii verleden week al ondervonden. De paardenwet. De Minister van Landbouw Visserij en Voedselvoorziening kwam met de paarden wet op de proppen. Een technische en moeilijke materie, welke de stedeling maar weinig zal interesseren. Gelukkig dat er vele landbouw-en veeteelt-deskundigen in de Tweede Kamer zitten. Zo niet, dan zou den de andere afgevaardigden met deze wet stellig geen raad geweten hebben. Thans is het wetsontwerp ter nadere bestudering van de vaste Landbouwcommissie uit de Kamer verhuisd. Dat kan wel eer» beteke nen, dat men dit wetsontwerp rimmer zal terugzien of het moet zeer ingrijpend ver anderd worden. Minister Mansholt wil een betere paarden- stapel. En daarom diende hij een wetsont werp in, waarin een kruisingsverbod 'werd opgenomen met uitzondering van een aantal types en waarin werd vastgesteld dat allé merriën een keuring moeten onder- Uw handen onooglijk maakt, Purol maakt ze weer spoedig gaaf en zacht. Doos 40-75 ct. gaan, waaruit zal moeten blijken of zij voor de fok bestemd kunnen worden. De bezwaren tegen dit wetsontwerp wa ren bijna niet te tellen. Zowel de Heer v. d. Weyden (k.v.p.) als de Heren v. d. Heu vel (a.r.) den Hartogh (v.v.d.) en Stokvis (comm.) moesten er niets van hebben. Hun argumenten waren bijna alle dezelfde. Zij kwamen hierop neer, dat het kcuissingsver- bod in feite een Duitse maatregel is, dat de verplichte merriënkeuring een onduld bare aanslag op de vrijheid is, en dat een landelijke verordening niet noodzakelijk is. In Friesland hectt men iets dergelijks gere geld bij provinciale verordening. Uiteraard is dit maar een keuze uit de velerlei bezwaren. Bovendien vond men de paardenwet niets voor een wetgever. Laten we liever wachten zo redeneerden de tegenstanders, tot in het raam van de P. B. O. het Landbouwschap tot stand is gekomen. Dan kunnen de des betreffende organisaties deze zaak zelf maar onder de loupe gaan nemen. De p. v. d. a. en de (c, h. u.) vonden elkaar ditmaal. Zowel de Heer Vondeling' (arb.) als da Heer de Ruiter (c. h. u.) voelden veel voor dit ontwerp. Zij vonden het Overheidsin grijpen helemaal niet zo grooi. Waar nog bij kwam, dat voor hen het argument van de verbetering van de paardenstapel door slaggevend was. Vooral de Heer de Ruiter liet over de kwaliteit van onze paarden sombere klanken horen. Minister Mansholt zeide zich te voelen ais een zwoegend paard en een koppige voerman. Zijn verdediging was voor de Tweede Kamerleden niet bijzonder vleiend. De wetenschappelijke deskundigen sloeg hij in iedergevai veel hoger aan dan de boerer-afgevaardigden in de Ksmer. Hij begreep wel, dat hij zonder concessies te doen dit wetsontwerp nooit aagenomen zou krijgen. Daarom wilde hij de geregistreerde paarden wel van de keuring vrijstellen. Dat was echter zijn enige tegemoetkoming. Voorzitter Korlenhorsi zag wei, dat dit wetsontwerp er nooit door zou komen. Het verdween dan ook naar de vaste commissie Dan kan men er zich nog eens o/er bera den. De dividendstop. Minister Lieftinck kreeg al eveneens de wind van voren. Hij had een wetsontwerp te verdedigen inzake de bepeiking van het dividend. De dividendstop büjft bestaan. Alleen wilde de bewindsman een verfijnde methode gaan toepassen. Zes procent van het gestorte aandelen-kapitaal en twee pro cent van het zuiver vermogen zullen de vennootschappen aan dividend mogen uit keren. Deze verfijning kan voor sommigen een verbetering betekenen. Zij, die fegen de dividendstop zijn de k.v.p., a.r., c.h., v.v.d. en de Heer Weiter (k.n.p wilden dit wetsontwerp natuurlijk liever dan de oude regeling. Dat is zonneklaar. Hun tegenstand ging echter tegen de dividendstop. Minister Lieftinck wilde zijn wet eind 1952 doen aflopen. Tot zo lang zou de stop dan gehandhaafd moeten worden Na die datum valt dan opnieuw over afschaffing te praten. Want voor een blijvende dividendstop voelt zelfs de Minister niets. Zijn partijgenoot Hofstra (arb.) dacht er anders over. Deze deskundige afgevaardigde diende dan ook een amendement in om de vervaltermijn uit het wetsontwerp te lichten. Een dividend stop kan pas opgeheven worden ais de economische omstandigheden daar rijp voor zijn. Niet alleen een arbeider maar ook een aandeelhouder moet versoberen, zo zeide hij. Daarentegen had de heer Rit meester (v.v.d een amendement ingediend om de wet aan het einde van dit jaar te doen aflopen. Minister Lieftinck had natuur lijk geen bezwaar tegen het amendement- Hofstra. De Kamer moet zelf maar k ezen welke regeling zij wenst. Het amendement- Ritmeester zal hem zeker minder goed bevallen. Dat zal wel „onaanvaardbaar" verklaard worden. Hoe deze kwestie afloopt, blijft voorlopig nog een vraagteken. Het was al vrij laat geworden en daar verschil lende Kamerleden de reis naar huis al waren begonnen, heeft men de stemming over de amendementen en het wetsontwerp uitgesteld tot 28 Maart a s. Dat was nood zakelijk, omdat Minister Lieftinck inmid dels naar Indonesië is vertrokken. m pi' Met dezelfde vriendelijke en joviale open hartigheid die zo'n prettige indruk maakte op de persvertegenwoordigers in alle lan den die hij bezocht, heeft Z.K.H. Prins Bernhard Woensdagmorgen in Den Haag de Nederlandse pers te woord willen itaan over zijn Zuid-Amerikaanse reis. Een reis, die Z K.H. in opdracht van de Nederlandse regering maakte en die zoals de Prins uitdrukkelijk verklaarde een informatief karakter droeg. „Het hoofddoel van mijn reis" aldus Z.K.H. „was te zien wat er voor mogelijkheden zijn op economisch terrein o.a. de emigratie - en daarvan verslag uit te brengen aan de regering, die dan eventueel verdere contacten zal op nemen*- De Prins vertelde enkele bijzonderheden over zijn verblijf in de verschillende tanden. Op de A n 1111 e n was Z.K.H. bijzonder getroffen door de „enorme aanhankelijkheid en persoonlijke liefde voor bet Koninklijk Huis*. in Venezuela bezocht de Prins olie raffinaderijen en olievelden en ook daar was de ontvangst dooi regering ei bevolking hartelijk. „Ik heb daar enkele dingen kunnen doen, die vooi export nuttig kunnen zijn" aldus Z.K.H. „Vene zuela bieat mogelijkheden lol immigratie voor de landbouw, maar de grote moei ijk- heid daarbij is, dat landbouwmachines zelf meegebracht moeten worden." Over Suriname zeide de Prins dat daar veel veranderd was sinds zijn laatste bezoek. „De-mening dat in Suriname wei nig werkgelegenheid zou zijivoor Neder landers is absoluut in strijd met de waar heid. Er is daar integendeel veel plaats voor mensen, die er landbouwondernemin gen willen vestigen. Drainage en verkeers moeilijkheden vormen de grote landbouw problemen. Het tekort aan aibeidskrachten zal er wellicht door mechanisatie kunnen worden opgeheven*. Het speet de Prins bijzondtr, dat hij door tijdgebrek niet in de gelegenheid is geweest de Nederlandse nederzettingenin Brazilië persoonlijk te bezoeken, wel bad hij contact gehad met vertegenwoordigers van de Nederlandse kolonie. „Het gaat hun goed, maar zij hebben met verschillende moei lijkheden te kampen, bijvoorbeeld met de taal en met het vervoersprobleem. In de toekomst verwacht de Prins ook daar grotere immigratie-mogelijkheden, terwijl het ook mogelijk zal zijn de handelsbetrekkingen nauwer aan te halen. „Maar" zo voegde Z.K.H. daaraan toe „dat mag niet gefor ceerd worden, we moeten dat rustig en met overleg doen'. Het welkom dat hem in Mexico werd bereid, was zo enthousiast, dat Prins Bern hard er steeds de allerprettigste herinne ringen aan bewaren zal, In het Noordelijk gedeelte wordt veel energie besteed aan het vruchtbaar make i van grote stukken grond. Ook daar zullen wellicht Nederlanders wel kom zijnde mogelijkheden worden nog onderzocht. Na de bezichtiging van vliegtuigfabrieken in Los Angeles en een bijzonder har telijke ontmoeting met President Truman, Mrs. Roosevelt, Generaal Bradley en vele Amerikaanse autoriteiten in Washing ton, bezocht de Prins Canada. „Daar was het voor mij wel erg gemakkelijk, omdat daar vele vrienden en bekenden wonen. Jammer genoeg heb ik geen tijd gehad om ze te gaan bezoeken, maar de meesten van hen heb ik ontmoet op recepties". In Canada vond de Prins veel sympathie voor het emigratie-idee. Men heeft daar voorkeur voor getrouwde mensen, voor families dus. Er is in Canada ook belang stelling voor de immigratie van industriële arbeidskrachten en eventueel voor het oprichten van industriële bedrijven met Nederlandse arbeidskrachten. Het bezoek aan New-York tenslotte betekende het einde van de Zuid-Ameri kaanse reis van Prins Bernhard, een reis, die de belangstelling voor Nederland in dit werelddeel weer heeft verlevendigd, die omgekeerd ook het Nederlandss volk attent heeft gemaakt op de economische mogelijk heden aan de overzijde van de oceaan, een reis dus, die voor da Nederlandse welvaart en het Nederlandse aanzie in de wereld van grote betekenis is geweest en nog zal blijken te zjjn. Uit onze omgeving. AXEL. BAND NEDERLAND-INDONESIË. Bagroetings-avond in ,Het Centrum*. Voor een goed bezette zaal heeft de afdeling Axel van de Band NederlandIndonesië Dinsdag een goedgeslaagde begroetings- avond gehouden voor 30 gerepatrieerde militairen, hun familileden en vetd re belangstellenden. Namens het gemeentebestuur waren hierbij tegenwoordig de beide wethouders, de heren van Bendegem en de Puiter en de secretaris, dhr. Maris. Verder waren aanwezig Overste Malta onlangs gerepatriëerd met de „Pasteur" en diens echtgenote, de reserve- kapitein D. J. Oggel alhier, vertegenwoor diger van het plaatselijk demobilisatie comité, luitenant Dankers, officier van de Sociale Dienst, dhr. C. de Witte uit Vlaar- dingen, vertegenwoordiger van het Hoofd bestuur van de Niwin en dhr. van Mierlo uit Hulst, Hoofdbestuurslid van het Kath. Thuisfront. De harmonie „Concordia" o.l.v. de directeur, dhr. A. j. Schieman, zorgde voor de muzikale opluistering. De voorzitter der afd. Axel en omstreken van de Band, dhr. B. J. Knieriem, richtte een welkomstwoord tot allen en zeide verder, dat er nog één begroetings-avond in Axel zou worden gehouden en dat als slot van het Band-werk dit jaar een grote actie op touw zou worden gezet ten bate der zieke en gewonde militairen in hospitalen hier te lande. Hij verzocht daarna de mili tairen op hei podium te komen. Toen daar aan was voldaan, sloot ook Overste Maita zich hierbij aan, waarna „Concordia" het „Wilhelmus" ten gehore bracht, door het publiek slaande meegezonden. Na deze begroeting werd één minuut stilte betracht ter nagedachtenis aan hen, die nimmer weerkeren. Overste Malta sprak ais oud-commandant der laatst gerepatrieerde Axtlse jongens een korte herdenkingsrede uit, waarin hij er o.m. op wees, dat in Nederland vaak is gesuggereerd, dat de jongens in de tro.yen aan de verwildc.lug zouden iïjti overge leverd. Dit ontkende spr. met grote nadruk en zeide ais zijn vaste overtuiging, dat de jongens als mens zijn weggegaan en ook na alles wat ze hebben meegemaakt als zodanig zijn teruggekeerd. Verder gaf hij met groot genoegen gevolg aan het ver zoek tot uitreiking der tegels. Hierna sprak dhr. Knieriem zijn genoegen uit over de aanwezigheid van Overste Malta, die in Indonesië lief en leed met de jongens heeft gedeeld en overhandigde ooh nem een tegel namens het bestuur der afd. Axel van de Band. Daarna was de beurt aan „Concordia", die een deel van haar mais-programma afwerkte, waarbij het publiek na elk num- mer applaudiseerde. Ter afwisseling declameerde mi j. Anneke van Harn nu een tweetal voor deze avond toepasselijke liederen, waarna de familie de Pooter van Zoutespui twee door henzelf vervaardigde liederen zong. Het eerste had betrekking op de terugkeer van de „Pasteur*, het laatste op het werk der diverse thuis fronten. Het publiek voelde aan, dat deze familie een kranig stuk dilettantenwerk had geleverd en was daarom ook niet karig met zijn applaus. Vlak voor en na de pauze werd door een dilettanten-groep opgevoerd een demo bilisatie-schets, die wel in de smaak bleek te vallen. Inzonderheid de rollen der twee kinderen („M,a" en „Jobo*) verdienen wel een speciale vermelding. De strekking van deze schets had een meisje in de zaai dermate aangegrepen, dat zij later op deze avond schriftelijk te kennen gaf, tien gulden beschikbaar te stellen voor de gewonde en zieke militairen in Nederlandse hospitalen. Tijdens de pauze werd de gebruikelijke tombola gehouden, waarvoor ais altijd veel animo bestond. Voor de militairen werden enkele afzonderlijke prijzen verloot (o.a. 'n taart met het bekende Band-tegel-motief). Namens het gemeentebestuur sprak wet houder vr.n Bendegem, die wees op orga nisaties als de Band, welke voor de jongens doet wat nuttig en nodig geacht wordt. Spr. gaf de verzekering, dat ook de plaatselijke overheid het hare zal doen om de jongens een plaats in de maatschappij te hèr-geven. Dhr. de Witte sprak namens het Hoofd bestuur van de Niwin en zeide, dat hij thans voor de laatste maal officieel als Hoofdbestuurslid in Axel aanwezig was, in verband met de komende liquidatie van de Niwin. "Dit wil echter niet zeggen, dat het Niwin-werk met de beker de actie „de laatste loodjes" zal zijn afgelopen. Men moet n et vergeten, dat er rog 40.000 mili tairen der Ned. Weermacht en 30 000 Knil- mensen op repatriëring wachten. Spr. bracht namens zijn organisatie zijn welgemeende dank voor de spontane medewerking in Axel Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indié il. 1,55. Buitenland il. 2, Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentiën (maximum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. i U zult 's morgens „kiplekker" uit bed -springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het be derft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gal op te wekken ën uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen. Een plant aardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen. Eist Carter's Leverpilletjes. verdrijft rheumatische pijnen N.V.'A J TtN .DOESSCHATE.- -VOLLE "TT1

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1