AXELSCHE SS COURANT C. van Hermon-Dieleman, aankomende verkoopsters Verkoper DE GAL -EVER OP grote partij spoorbills ZATERDAG 25 FFPRUARi 1950. 64e JAARGANG, No. 42- NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Mag Uw kind al van school Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen 1 jawel, maar ondertuiien zijn de meeste mensen niet precies op de hooete van wering van schoolverzuim geen genoegen neemt met de toelichting, die de ouders of verzorgers in zulk een geval geven, wordt proces-verbaal opgemaakt. De Kantonrech ter kan een boete opleggen van honderd Kijk, zo zeide hij, een minimum bijslag zou eigenlijk onbillijk. Want ook die personen die naast hun uitkering krachtens de Nood wet Ouderdomsvoorziening nog van een klein pensioentje cenieten. monden Ha GEVONDEN. Een blauwe shawl, Singelweg 43, Axel. LASDEMONSTRAT1E AMBACHTSSCHOOL Door de lastechnische afdeling van de N. V. Philips Verkoopmaatschïppij voor Nederland te Eindhoven werd onder zeer grote belangstelling een lasdemonstratie gegeven inde ambachtsschool teTerneuzen. Na een inleidend woord door de directeur der school, de heer A. de Nie, gaf de heer Boekema van de Philips een korte uiteen zetting van de diverse soorten lasstaven die de laatste jaren zijn ontwikkeld, en de mogelijkheden die overal door de nieuwste soorten electroden verwezenlijkt zijn. De heren Loohuis en Willemsen demon streerden hierna op overtuigende wijze wat met de juiste keuze van electroden en bij het juiste gebruik hiervan is te bereiken. De vele vragen die gesteld werden gaven blijk van de intense belangstelling die onze lassers en technici uit Zeeuwsch-Vlaanderen voor de lastechniek aan de dag legden. Dit is een verheugend verschijnsel voor de toekomst en een waarborg dat de industrie van Zeeuwsch Vlaanderen op lastechnisch gebied vooruitstrevend zal blijven. Wij vernamen nog dat op Vrijdag een lezing zal worden gehouden over de las techniek, eveneens in de Ambachtsschool* voor de leden van de Lasclub Zeeuwsch- Vlaanderen en geïnteresseerden, en dat daarna enige interessante technische geluid films vertoond zullen worden, waardoor een film over atoomsplitsing. RADAR OPiDE SCHELDE. Op de rechteroever van de Schelde, tussen de Belgische sluis en de Kruis- schanssluis, zullen binnenkort proeven wor den genomen met radarapparaten. Verwacht wordt, dat deze toestellen in de toekomst de navigatie op de stroom en in de haven aanmerkelijk zullen vergemakke lijken. Sportnieuws. STEEN—AXEL 2—1. De voorbije Zondag kan zeker als een zwarte dag in Axels voetbal-annalen worden opgetekend. Wij weten dat de bal raar kan rollen, maar aan deze nederlaag hadden zeker niet veel Axelse supporters gedacht. Doordat Terneuzen won staan de rood zwarten thans aan de kop en aangezien ook Breskens de volle buit bemachtigde blijven deze ook volop in de running. Axel is intussen nog niet geheJ kansloos daar genoemde drie elkaar nog moeten bekampen. Wij hopen, dat deze nederlaag voor de Oranjeploeg een reden te meer zal zijn om in de resterende wedstrijden zich „van de eerste tot en met de laatste minuut'' in te spannen. In de ontmoeting Steen—Axel, speelde de thuisclub met 4 man in de verdediging. Brictus doelpuntte voor Steen (1—0), waarna jo Deij prachtig gelijk maakte (1—1). De A.-rechtsbuiten Dieleman wist daarna te scoren, doch dit doelpunt werd geannuleerd. Door een dekkingsfout in de Axelse ver dediging wist tegen het einde .Emmaneel het winnende doelpunt Je maken (2—1). Steen maakte in deze wedslrijd een betere indruk dan tot dusver. De eerste tien minu ten domineerde de oranjeploeg, toen daalde het tempo en nam men het blijkbaar te kalm op. Eerst de laatste 20 min. pakte Azel goed aanterwijl velen succes voor de bezoekers verwachtten, kwam de beslissing in het andere doel 1 STEEN II—AXEL III 3-0. Ook het derde deelde in de algemene misère, want nadat de oranjehemden de thee hadden genoten met een 1—0-achter- stand, werden zij tenslotte met een 3-0- nederlaag naar huis gezonden. De overige uitslagen zijn: Derde klasse E. Clinge Oostburg 0—1 Corn Boys- Hoofdplaat 3-0; Sluiskil—Hontenisse 0—2 Breskens—Ria 6—1 Aardenburg—Terneu zen 1—3. Res. Tweede klasse E. Zeeuwen IIRCS II 30; Terneuzen II Dosko II 1—2; Middelburg IIVlissin- gen II 2—2. ENGELAND B NEDERLAND. Van de hand van een op voetbalgebied bij uitstek deskundige, de heer H. W. H. Herberts te Eist ontvingen wij onderstaande beschouwing over de vandaag te spelen wedstrijd. Er is tegen de plaats waar vandaag het Nederlands voetbalelftal als sparring-partner van een Engels proefelflal zal optreden, van Nederlandse zijde in Engeland nogal actie gevoerd, doch zonder resultaat. We gaan dus naar Newcastle, waar blij kens de daarover ontvangen berichten voor deze midweekse ontmoeting zeer grote belangstelling bestaat. Men zegt, dat er reeds een 60.000 plaatsen verkocht zijn, wat er niet bepaald op duidt, dat het ver wende Engelse publiek een wedstrijd, die niets om het lijf heeft, verwacht. Trouwens, Newcastle zal zich van het Nederlandse voetbal nog wel iets weten te herinneren. Ik meen, dat het in 1927 was* toen Newcastle United kampioen werd van Enge land en uit dien hoofde in Mei uitgenodigd werd in Amsterdam een lesje te komen geven aan het Nederlandse elftal. Dat Nederlandse elftal van toen bestond volstrekt uit spelers van groot formaat. Als spil stond b.v. opgesteld de Roermondse acrobaat Massy. Elfring van Alcmaria- Vlctrix speelde rechtsbuiten. Verder herinner ik mij o.a. Gehrels van Longa, van Kol, Denis, van der Meulen en Smeets. Op een zonnige Meidag plofte het oude Amsterdamse stadion bijna van het enthou siasme in elkaar toen het Nederlandse elftal Newcastle United met inbegrip van zijn befaamde centervoor Gallagher, met niet minder dan een 4—0 nederlaag naar de kleedkamers verwees. Het is te hopen, dat Newcastle ons elftal door de herinnering aan dit feit kan inspireren, want onze spelers zullen dit in Engeland zeker wel nodig hebben. Er is tussen Engels beroepsspel en Nederlands amateursspel heus nog wel een zo grote afstand, dat onderlinge krachtme tingen eigenlijk altijd een onjniste maatstaf opleveren. Aan de voorbereiding van het Nederlands elftal voor deze wedstrijd is heel veel zorg besteed. Zelfs in de dagen dat ons land dik in he* ijs zat, zijn de candidaten voor dit vertegen: woordlgend elftal bij elkaar gekomen om op een hard bevroren veld te oefenen Bovendien kwamen zij iedere Dinsdagavond in Den Haag op het V.U.C.-veld bij elkaar waar vooral aan het opvoeren van het uithoudingsvermogen de nodige zorg werd besteed, terwijl ook de Engelse speelwijze van alle kanten belicht werd. De inmiddels bekend geworden samen stelling van het Engelse elftal wekt de ver wachting, dat Nederland het in Newcastle uiterst moeilijk zal krijgen. Wil onze ploeg tegen deze uitgekookte beroepsgrootheden een dragelijk figuur slaan, dan zal zij vau de eerste tot de laatste minuut met een niet te overtreffen geestdrift moeten spelen. Dit Engelse B-elftal is zeer sterk. Het bezit een prima middenlinie en een uiterst gevaarlijke voorhoede, waarin Mannion op de linksbinnenplaats als dirigent zal fun geren. De beide Engelse backs lijken mij niet van de allergrootste klasse. Misschien zit daar een kans in voor de aanval van het Nederlandse elftal. Moge het een goede wedstrijd worden met een eervol resultaat voor onze ploeg. Bekendmakingen. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Axel brengen ter openbare kennis, dat ter ge meentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de Shell Nederland N.V., gevestigd te 's Gravenhage, Wassenaarsche weg 80, om vergunning tot het oprichten en in werking brengen van een ondergrondse benzinebewaarplaats met bovengrondse tap- inrichting op het perceel kadastraal bekend gemeente Axel, sectie G, nr. 2461. Op Vrijdag 3 Maart a.s., des voormiddags 11 uur, zal in het gemeentehuis zitting worden gehouden om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der .gemeente kennis nemen van de ter zake 'ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat tot beroep gerechtigd zijn de aanvrager van de vergunning of de concessionaris en de in persoon of bij ge machtigde op de bovenbedoelde zitting verschenen belanghebbende. Axe', 17 Februari 1950. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris De Burgemeester Maris. Van Oeveren. Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder Weduwe betuigen wij onze harte lijke dank. Uit aller naam, J. VAN HERMON. Overslag, Februari 1950. Rode Sluis B 11. De nieuwe Oogst is aan gekomen. Tuin- en Bloem zaden. Ook Zaterdags op de markt. Chr. Vinke, Zeestraat 4, Axel. Ter overname aangeboden Gebruikt karpet, in goede staat, flinke maat, voor f 25. Adres bureau van dit blad. VERKOPING SPOORBILLS Deurwaarder DE GRAAF zal op Vrijdag 24 Februari a.s. des nam. 2 uur aan de haven Axel- Sassing een Openbare verkoping houden van een afkomstig van de Nederlandse Spoorwegen. Betaling contant. Gevraagd voor direct of zo spoedig mogelijk voor afd. damesconfectie en manufacturen. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder nr. 1007 aan het Bureau van dit blad. voor afd. herenconfectie en manufacturen. van de uitgeefster. „Een boek, Kathelijne, mijn kind", schrijft Herman Teirlinck, „is een weergaloos kleinood, waarin de gedachten en daden der fnd staan en hunne schit- de met papier en drukinkt geestelijke persoonlijkheid ns, die bij zijn geboorte de dieper te denken, meer te ermoeden en meer te weten resultaten daarvan in de rmuleren. Elke goede uit- it bij elke nieuwe uitgaye tenkt daarom het boek een rlijk en een typografische bij de geestelijke gestalte ast. Een boek is dus niet k', het is meer dan een idel vellen. Het vraagt dan wie het hanteert, der Grieken torste de rug anse aardbolvoor onze n de ruggen van kamelen, Idieren, van sjouwerlieden onmenselijkste lasten. Al- een boek vermag niets van :t zelfs verschoond blijven van andere boeken of ten, die sommige onver- op de boekenrijen in hun woordenboeken op hun en, ofwel hij zal na enige naam rug kunnen dragen, voerd boek is een sieraad, alvast nooit gebruikt als thee- of koffiekopjes, als een brief aan familie, issen en nog veel minder egenmepper, zelfs niet in die zulke euveldaden en. en boekenkast vragen een ging. Zij wensen eens per e worden om niet met de 1 te worden tot woeker- :teriën, of tot nesten van nekoppen of welk ander k dat nimmer aan dienst- iter mag worden overge- le operatie vindt men alle kop of voigens grootte geen geen gezicht is 1) verricht door de bezitter ek zélf in samenwerking beminde wederhelft of zo ig mocht zijn, door een 1 of vriendin, iverzameling bezit is niets dan een schatbewaarder. draak Ladon de gouden jeriden, zijn schat voort- tegen de grijpgrage vin den. Bedoeld worden de anders meer schijnen te ken lenen. Deze lieden e belangstelling voor de van anderen wensen te den zij ze zonder verwijl Blijken zij die belangstel- re toch te bezitten, dan geleende niet terug. Zo den tussen beleende en atelijke en aanmanende i tslaan als een vlamtot :te en handgemeen met gen van dien. boeken is alleen gerecht- ichte van en vanuit de materiële armoede, ge it de grootst mogelijke stelling. In alle andere :n en lenen een aanslag velzjjn van auteurs, uit- kopers, die in ruil voor zij de lezer schonken, hebben op een eerlijke van de practlsche raad- omgang met boeken, Ware Geest der Boeken verzocht door te geven, vaardig werd, op een meren zat voor de kast. Pn- i.e hg bij abnmrmfP», Axel. Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indié 11. 1,55. Buitenland 11. 2, Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentiën (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. rgens „kiplekker" id springen. een liter gal ln uw ingewanden rteert uw voedsel niet, het be- vordt humeurig en loom. Neem ER'S LEVERPILLETJES om ken en uw spijsvertering en i wijze te regelen. Een plant- jvertroffen om de gal te doen everpilletjes.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 3