AXELSCHE IS COURANT AXELSCHE ïtS COURANT Komt er een stro-cellnlosefabriek in ZeenwsGh-Vlaanderen Na dit algemeen overzicht gaf de voot- s Na negentien en een halve eeuw. •t „achter" het scherm. Pr ankering bij ab r,firmer*. AxG. ZATERTAG 11 FEBRUARI 1950. 64°sJAARGANG, No. 38 r NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM zitter, dhr. G. van Waes, een meer tech- Reeds geruime tqd houdt een commissie Uitgaande van een stro-prijs van f 25. franco fabriek of f20af bedrijf per ton, en een ceüuioseprijs van f 340 rer ton (de wereldmarktprijs is momenteel f425.—) zou Prankerlng b| abonnement, Axel. WOENSDAO 8 FEBRUARI 1950. 64e JAARGANG, No. 37 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Salomo, de Wijze, de bouwer van de Joodse tempel van Jeruzalem, is tot den huidige dage een beroemde historische figuur. In 587 vóór Christus werd deze tempel door de Chaldeën verwoest en in 516 vóór Christus door Zerubabel vernieuwd. Van 22 tot 14 vóór Christus werd de tempel herbouwd, grootser en schoner dan Salomo en Zerubabel die gebouwd hadden. Toch denkt men in verband met deze tempel wel aan Salomo en Zerubabel, maar weinig of niet aan degene die later in dit opzicht beiden verre overtrof. Hoe komt dat? Is het niet bekend hoe de naam van deze bouwer is? Zeker wel. Het was de man, die de uiterlijke glans van de roemrijke periode van koning David hernieuwde en nog eenmaal de heerschappij over het gehele land in één hand bracht. Het was de man die in het Joodse land het roverwezen vernietigde, de overwinnaar ook van Antigonus. Weliswaar moest hij later voor deze wijken, maar door Antigonus en Octavianus werd hij koning van Judea en veroverde met hulp van de Romeinen |eruzalem en vestigde daar zijn troon. Wat de tempel betreft, hoe wijds en rijk deze ook was, het boven de tempelpoort aargebrachte gouden symbool van de Ro meinse „bescherming", het adelaarsteken, was natuurlijk de Joden een doorn in het oog. Historisch gezien kan hem echter zijn samenwerking met de Romeinen bezwaarlijk euvel worden geduid, omdat hij geen Jood was- Naar de gewone politieke maatstaf van zijn tijd werd hem de titel „de Grote* toegekend, maar zo goed als niemand kent hem nog ais zodanig. De roem van Herodes de Grote is geheel verbleekt. Dat deze Herodes zijn echtgenote Mari- amme, zijn zwager Aristobul, diens moeder Alexandra, de oude vorst Hyrkanus en drte van zijn eigen zonen liet vermoorden, toont ons deze man eerder als een zwakke dan een grote figuur, gepijnigd door arg waan en wantrouwen en zfch omringd wanende door doodsvijanden, een gedachte die zeker niet van grond ontbloot was. Maar toch is dit aiies niet voldoende, om, naar de maatstaf dier tijden het zo snel verbleken van zijn roem te verklaren. We hebben te bedenken dat Herodes een kind van zijn tijd was, of beter gezegd* dat hij bezeten was door het ongebreidelde oorlogssentiment dier dagen, waarin het volstrekt niet ongewoon was zijn gevaarlijke tegenstanders af te maken, of zoals we het tegenwoordig eleganter uitdrukken te „liqui deren*, wat ook in onze tijd nog wel te doen gebruikelijk is. Ook Salomo begon zijn regering met het doen vermoorden van zijn oudere broeder Adonia, wien feitelijk rechtens de troon toekwam en het eveneens „liquideren* van de veldheer Joab, die de zijde van Adonia had gekozen. En is daardoor zijn roem ook maar enigszins verbleekt? In genen dele. Maar bQ Herodes lag de zaak geheel anders. Want Herodes de Argwanende, Herodes de Wantrouwende, de steeds door vrees bevangen Herodes de Grote werd tenslotte Herodes de massa-kindermoordenaar. Van dat ogenblik af was er voor de toevoeging „de Grote* geen ruimte meer en van min of meer beroemd werd hij in de geschiedenis berucht. Onwillekeurig denken we hierbij aan de woorden in Vondel's Gijsbrecht van Aemstel: „Wat kan de blinde staetsucht brouwen, Wanneerse raest uit misvertrouwen In Jezus meende Herodes een nieuwe en voor hem als niet-Jood een zeer ge vaarlijke rivaal te ontdekken, als toe komstig werelds koning der Joden. Hij besloot toen het in die tijden gewone middel toe te passen om zich van een gevaarlijke rivaal te ontdoen, n.l. het kind te doen vermoorden. Dit besluit zou hem in de geschiedenis als berucht doen voort leven. Daar hij niet met de verblijfplaats van het kind in Bethlehem bekend was, besloot hij zoals algemeen bekend is, tot het doen afslachten vau alle kinderen van 2 jaar en jonger. Hij nam geen enkel risico. Maar thans, nadat de roem van Herodes de Grote volmaakt is verbleekt, begint zelfs zijn beruchtheid snel te verbleken. We weten niet hoeveel kinderen Herodes opofferde om dat ene kind te treffen, maar het was toch zeker niet meer dan een klein deel van alle kinderen van Bethlehem. Wij, moderne barbaren, stellen Herodes verre in de schaduw. Sedert het „ausradiren* van steden, ver woestten we, om onze tegenstander uit te schakelen in de laatste totalitaire ver- nietigings- en verdelgingsoorlog hele steden eerst min of meer langzamerhand door het leggen van z.g. bommentapijten door middel van eskaders van vele honderden zware bommenwerpers, later in één enkele seconde, in één klap door middel van een atoombom, waardoor we dus in die enkele seconde genadeloos en onbarmhartig, koelbloedig circa 100 000 mensen verdelgden, weerloze burgers, grijsaards, zieken en gewonden, vrouwen en kinderen, de zuigelingen in de wieg Inbegrepen. Bij ons vergeleken is de historisch be ruchte Herode^ verschrompeld tot een onbetekenend barbaartje en tegenover ons* moderne barbaren verzinkt hij geheel in het niet. En als wij dan denken aan de woorden, die onze waarlijk grote Vondel de Rey van Klaerissen laat zeggen „O Kerstnacht* schoner dan de dagen, Hoe kan Herodes 'f Licht verdragen, Dat in Uw duisternisse blinkt dan vragen we ons afKunnen wij, „beschaafde* mensen van de 20e eeuw, na bijna evenvele eeuwen Christendom, dit hemelse licht, waaryan Vondel sprak, met zijn heldere en toch zachte, milde en warme straling nog wel verdragen, verblind als we zijn door de helse flikkering van de atoombomexplosie Kunnen wij het beter verdragen dan Herodes? En we vragen ons at mogen wij nu met de handen in de schoot blijven zitten? Of is het onze dure plicht iets te doen? Iets? Of alles wat maar enigszins in ons vermogen is En wat kunnen we dan doen, om Herodes niet in beruchtheid te blijven overtreffen? Wat we dan doen kunnen? In de eerste plaats erkennen, dat wij mensen het zijn die de oorlogen voorbereiden, doen uitbreken en voeren en dat wy allen daarvoor ten volle aansprakelijk zijn. Dat wij niet alleen verantwoordelijk zijn voor onszelf, maar ook voor onze mede mensen, niet alleen in ons land, maar in de hele werelddat wij moeten leren inzien dat de wereld als geheel óók een collectiviteit is, waarvan we evengoed burger zijn als van ons dorp, onze stad, onze staat en dat we op een moment zijn gekomen waar het woord van Einstein ten volle geldt„Eén wereld of g;en\ En dat we de wereld, de beschaving, de mensheid alleen kunnen behouden door ons wereldburger te gevoelen, ons daarnaar ,te gedragen en een wereldgemeenschap tot stand te brengen, die ondanks Volkenbond en V.N. nog streds niet is bereikt. En door dit zó snel te doen dat we de wedloop vóór de bewapening winnen. WAT ZIJN DE DRUKSTE WEGEN IN ONS LAND? Volgens recente publicaties van het Cen traal Bureau voor Statistiek zijn de drukste wegen, welke met personenauto's worden bereden, achtereenvolgens de wegen Den Haag—Rotterdam, UtrechtDe Bilt en Amsterdam—Bussum. In drie jaren tijds is de verkeersintensiteit hierop 2,5 3 maal zo groot geworden. Gedurende het laatste jaar is op eerstgenoemde weg het verkeer met 20 pet. op de beide andere wegen met 10 pet. toegenomen. De drukste wegen, met autobussen bereden, zijn resp. Arnhem Velp, Utrecht—De Bilt en Linnen—Maas tricht. De wegen met het drukste vracht autoverkeer zijn de wegen Utrecht—De Bilt, Rotterdam—Zwijndrecht en Den Haag- Rotterdam. In drie jaren tijds is hier de gebruikslntensiteit anderhalf tot tweemaal zo groot geworden. De wegen, waarop de meeste motorrijwielen rijden, zijn die van Utrecht naar De Bilt en van Arnhem naar Velp. Voor de gewone rijwielen is deze volgorde juist omgekeerd. Het aantal wiel rijders is 3—4 maal zoveel als in 1946. In 1948 was de verkeersdrukte van mo torrijwielen en personenauto's ongeveer an derhalf maai die van vóór de oorlog, van vrachtauto's 1,7 en van fietsen 0,9 maal die van 1938. Voor 1949 zijn deze verhoudin gen nog niet bekend. IN NEDERLAND ZIJN 82.000 MOTOR RIJWIELEN. En 4.500 rijwielen met hulpmotor. Volgens de telling van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg op 1 Augustus 1949 het aantal motorrijwielen in ons land 82.130 (in 1948 en 1939 respec tievelijk 74 445 en 65 804). De verdeling volgens de gewichtsklassen is ais volgt33.724 lichte motorrijwielen (tot en met 60 kg). 18.871 van 61—120 kg. en 29.535 zwaarder dan 120 kg. Het aantal motorrijwielen, voorzien van een zijspan, bedroeg 2.181. Slechts 13,7 pet. van de motorrijwielen dateert uit de na-oorlogse jaren. Voor het eerst kunnen thans ook cijfers worden verstrekt over het aantal rijwielen met hulpmotor. Van deze nieuwe verschij ning op onze wegen liepen er op 1 Aug. 1949 4499. Deze categorie is thans in de grote steden nog sterker vertegenwoordigd dan op het platteland. Het totaal aantal rijwielen met hulpmotor In de steden met meer dan 100.000 inwoners bedroeg 2.255 of 7,3 per 10.000 inwoners (w.o. Amsterdam 6,3, Rotterdam 8,1 en Den Haag 9,2). Voor geheel Nederland bedroeg het aantal hulp motorrijwielen echter nog slechts 4,5 per 10.000 inwoners. Weense café, dat de een Amerikeanse film i een der studio's van etrouw nagebootst en ischap, dat als achter een „happy-ending", ikheid uit bordpapier, opslagplaatsen van oen neming is opgeborgen, woordig speelt een him i groot deel af in de omdat de beste imitatie oonlijk moet afleggen, kt dan met de gehele ele honderden en zelfs rs verwijderde plaats, uilen geschieden, m zulk een groep kost n, waarvan de transport- klein onderdeel vormen, oopt vooral op door de onen gedurende de lange dure uitrusting, welke iet productief gemaakt nland het „tijd is geld' zegde is, is het geen lke gevallen vliegtuigen >m hiermee de uitrusting te brengen. Dit scheelt ken reizen. e ontwikkeling van de heeft de K.L.M. hierin ieel gekregen. >en vele filmsterren als ah Churchill, Victor de te Vliegende Hollanders im ergens de première wonen of om naar huis maar ook vloog er enige >ot gezelschap met o.a. ïame en acteur Trevor naar Tunis. aan de Tunesische kust in gemaakt voor „The Toen men besloot plaatse te ontwikkelen, analyse van het water i plaats van lang te ipport van een analyst, water in zes uur naar i binnen 24 uur had de grafeerde rapport uit de n het bezit. er deed de 20th Century 0 in samenwerking met rie de film „The Black igd, aan de K.L.M. het ;p naar Londen te ver iaster en een DC—4 men, w.o. Tyrone Power e Linda Christian naar d van deze toestellen filmuitrusting, ep werd door de K.L.M. igen voor de opnamen Horse* en vorig jaar Imkoning Sir Alexander 1 Hollander van Johan- ildam. worden geregeld door Hiervoor heeft men rommel*, waarin films jd van het ene deel van andere worden over- schappijen kunnen zich ig houden met het ver- i. De K.L.M. heeft er Dpgenomen. Deze films n Nederland, maar ook rtoond. Na de oorlog ongeveer 1000 K.L.M.- est. i echter heeft het vlieg- Ikoming van films een iets waarvan de vele lezoekers, als zij van weinig of helemaal Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,23 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indié fl. 1,55. Buitenland fl. 2, Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentiën (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. hot Korirtif J Abonnements prijs Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indié fl. 1.55. Buitenland fl. 2,-. k. Advertentie prijs 7 cent per m.m. Inaezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentiën (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. f

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1