Lederwaren Ik ben Naa l En de b Extra koopjes! A. J. Lee 11 Een spel in Medespelen! Hans van JV Ferd. Sterm Kaarten le t voor niet-lei de zaal en ZAAMSLAG R.K. TOF1 Dinsd in het to Décoi C. B. Plaatsbe Psychiatr Geplaatst kunne hui lichaamskracht hebben teruggekregen, nadat zij het roken hadden afgeschaft zon der hun levenswijze overigens te wijzigen. Waarom rookt men? Waarom is het roken zo algemeen Waarschijnlijk begint ermee, omdat men het anderen ziet doen. 't Hoort er blijkbaar zo bij. Men moet het toch ook eens proberen. Daarna merkt men, hoe gemakkelijk het is zich al rollende een houding te geven. Men gevoelt zich minder schutterig. Dit slaat vooral op mensen, die nooit raad weten met hun handen. De koopman biedt zijn klant een sigaret aan. Bij een conferentie jaagt men er de brand in. Dat breekt het ijs. 's Avonds na een drukke dag zinkt men in een armstoel met de krant en een pijp. Wie glimlacht niet bij de gedachte aan de dampende filosoof? Zelfs al doet het hem geen goed, hoe ordenen zich zijn gedachten, terwijl hij kringetjes blaast en de rook omhoog ziet stijgen. Na een goed diner is er geen groter genoegen dan een fijne sigaar of sigaret. Maar de kettingroker is allerminst een sybariet. Hij proeft de eerste sigaret misschien, maar daarna wordt het eenvoudig iets mechanisch. Hij is geen filosoof. Hjj is heel wat anders. De roker denkt gewoonlijk, dat het alleen hem aangaat of hij rookt of niet. En als hij alleen in de kamer is, is dit ook juist. Maar als lid van de samenleving moet hij toch ook aan anderen denken. Hij kan gevoelige mensen hinderen. Zo is het lang niet onverschillig of de ouders van jonge kinderen in een modern flatje met een paar kamers de hele dag roken. En wanneer men zich schaart om een conferentietafel, is het op zijn minst onaangenaam, wanne r de rokers de niet-rokers hun gewoonte opdringen. Wat kan er intussen over de voor- en nadelen van het roken worden gezegfl Niet veel. Wjj moeten ons bepalen tot het volgende In vele gevallen is het bij de huidige stand van onze kennis onmogelijk te zeg gen, dat het roken een ongunstige uitwer king heeft. Zelfs als vast staat, dat het roken iemand ziek maakt, kan niet met zekerheid worden uitgemaakt aai welke factoren dit is toe te schrijven. Mensen met aanleg voor een maagzweer en lijders aan zekere hartkwalen behoren r.iet te roken. En ten slottehet is nog nooit komen vast te staan, dat iemand minder gezond was, omdat hij niet rookte. Kies een stille kamer uit, vul de mond met tabaksrook, en blaas die heel voorzichtig uit door een kleine opening tussen de op elkaar geperste lippen. Als men de dunne straal rook nauwkeurig bekijkt, dan ziet men dat die met stootjes te voorschijn komt met een regelmaat, overeenkomstig die van de hartslag. Met enige oefening is het zelfs mogelijk bij iedere harstslag een rookkrin getje te vormen, dat moet worden gezocht in het op en neergaan van de hartwand, of het klappen van de slagaderen in keel en mond. Uit onze omgeving. ONDERSCHEIDINGEN. De le luit, der infanterie G J. Plasman van 1—4—3 R 1. (vrcdesgarnizoen Bergen op Zoom), alsmede de dienstplichtige sol daat le klasse Frans Wolfert, Buitenweg 14 te Axel, werd bij Kon. besluit van 14 October 1948 het bronzen kruis toegekend. Het werd hen 7 Januari j.l. plechtig te Bangdoeng uitgereikt. Op Zaterdag 17 Januari 1950 voor het front van zijn bataljon, heeft luitenant-kolo nel Malta op het sportterrein te Bandoeng, tegenover het kampement van Inf. VIII de onderscheidingen uitgereikt, Het feit, dat dit bataljon „en route" is naar Batavia, om 11 Februari met de „Kola Inten" naar Nederland te repatriëren (aar komst vermoedelijk 1 Maart, daar dit schip langzaam vaart en, er 27 i 28 dagen ovet doet) was oorzaak, dat de plechtigheid een sober karakter droeg. Doch officieren van het bataljon, persoonlijke vrienden en ken nissen, woonden de plechtigheid bij. Te 9 uur arriveerde luit.-kol. Malta in gezelschap van zijn luit.-adj. op het terrein, al waar de in carré opgestejde troepen door le luit L, van de Drift aan de corpscom mandant werden gemeld. Na de gebruikelijke begroeting volgde de inspectie, waarna de ban werd geopend. Terwijl de troepen het geweer presenteerden en alle aanwezige, niet ingedeelde militairen het saluut brachier. werden door de luit- ajd. de beide Ko^. Besluit voorgelezen. Uit de considerans biegk „dat luit. Plas man deze hoge orderschtiding verdiend had door zijn moedig optreden tegenover de vijand. Op 12 October 1948, optredend als commandant van een patrouille van vijf man, toen deze'nabij de kampong Tarikolot (West Java) op een vijandelijke groep van ongeveer 25 man stootte, gaf hij onmiddel lijk bevel tot een stormaanval, terwijl hij daarbjj de vijand misleidde door het in zijn commando's ie doen voorkomen, aisof een volledige compagnie tot zijn beschikking stond. Door deze vastberaden aanval, waar bij hij zelf voorging, sloeg de vijand op de vlucht daarbij hardnekkig achtervolgd door zijn veel kleinere groep. Twaalf man sneu velde aan s'yijands zijde en wapens en munitie werden buitgemaakt".' Soldaat Frans Wolfert had het Bronzen Kruis verdiend „door bij dat zelfde optre-> den, toen de munitie van de luittenant op raakte en deze daardoor in een hachelijke positie geraakte, zich tussen zijn comman dant en een vurende aanvaller te plaatsen en daardoor het leven van deze officier te redden en deze tegenstander neer te leggen. Toespraak corpscommandant. Luit.-kol Maita hield vervolgens een toe spraak en begon met erop te wijzen, dat door verschillende omstandigheden de uit- teikingsplechtigheid niet kon geschieden zoals dat was voorgeschreven. Van generaal majoor Engels was toestemming verkregen deze uitreiking toch te doen plaats vinden. Het verheugde spr. dat zij kon geschieden voor zijn bataljon. Het betrof hier een beroepsofficier en een diensplichtige soldaat, die in militaire dienst was, doordat de Nederlandse wet hem hiertoeverplichtte. „Wanneer ik straks deze onderscheidingen zal opspelden, dan decoreer ik daarmede het gehele bataljon op symbolische wijze Niet elk dapper feit treedt nu eenmaal in het licht, maar het is een goed bataljon, dat zulke mensen telt" atcus luit.-kolonei Maiia Na beiden, mede namens gen.-majoor Engels gelukwensen te hebben aangeboden spelde de commandant luitenant Plasman en soldaat Frans Wolfert het ere-metaal op de borst. Allen waren daarop in de gelegenheid om de gedecoreerden hun persoonlijke gelukwensen aan te bieden. Later in de ochtend volgde een gezellig samenzijn in de officiersmess aan de Hout-v manstraat. Posthume onderscheiding. Bij de familie Ciaessen te Kloosterzande vond vorige week- een korte, doch tref fende plechtigheid plaats. Door burgemeester van Hootegem werd aan de ouders van de destijds gesneuvelde Theo Ciaessen namens de minister van oorlog uitgereikt het ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, 1947, 1948 en 1949 met het daarbij behorende certificaat in verband met de verdiensten van wijlen Theo C'aessen bewezen aan Nederland en Indonesië. ENGELSE ONDERSCHEIDING. De Engelse Koning heeft drs. M Klaassen in Den Haag vroeger te Terneuzen onder scheiden met de „Silver Laurei Leaf" voor dapper gedrag. Drs. Klaassen was laatste lijk resident van Bandoeng. O ider zeer moeilijke er. gevaarlijke omstandigheden heeft hij, dadelijk ra de Japanse capitulatie, id belang van Indonesiërs. Nederlanders en de te Bandoengiaanwezige Engelse militairen belangrijk organisatorisch werk verricht, mede ter beveiliging van deze groepen. De mededeling van het verlenen dezer onderscheiding ging gepaard met een har telijk gestelde brief en gelukwensen van de Britse zaakgelastigde in Den Haag. N. R. C. OPENING „DE KOEKKOEK". ^.Weer werd Zaterdag in onze gemeente een gemoderniseerd winkelpand geopend. In de Weststraat, die meer en meer als winkelstraat de aandacht van het publiek begint te trekken, opende dhr. P. Koekkoek zijn „Eerste Axelse gespecialiseerde zuivel bedrijf", onder de welluidende naam „De Koekkoek". De fleurige bloemen gaven aan het geheel een feestelijke aanblik, terwijl de ordening van de ten verkoop aangooien artikelen blijk gaf van de goede smaak van de ondernemer. Bovendien waarborgt een moderne koelinstallatie de frisheid, die voor deze artikelen tij uitstek onontbeerlijk is. In de etalage bevindt zich etn doel treffende reclame met begeerlijke prijzen. Jammer dat in dezen het weer momenteel niet meewerkt. „DE ANTICHRIST". Vanwege de Chr. Bibliotheekvtreniging werd Maandagavond in de Chr. Bewaar school alhier door ds. J. C. Houtzagers uit driebergen een lezing gehouden over boven staand onderwerp. Ds. Couvée opende deze matig bezochte bijeenkomst op de gebruikelijke wijze en sprak daarna een kort opwekkend woord voor de Bibiictheekvereniging, dis op haar wijze iets wil doen voor Axel, nl. door het beschikbaar stelien van goeue lectuur. De bibliotheek Ir, naar de inhoud, lang niet de minste in Z.-Viaaudcren, doen de vereni ging is financië.l bezien ten der armste in onze gemeente. Ds. Couvée deed een dringend beroep tot steun aan dtze vereniging. Ds. Houtzagers oegon zijn lezing niet het constateren van de veelbewogen tijd, waarin wij leven en die steeds nieuwe stiomingeu op kerkelijk en politiek gebied brengt. De antichrist is een persoonlijkheid, die tegen Christus ageert met de bedoeling Christus weg te dringen. Hij spoort daartoe ook oe mensen aan om ze tenslotte kin deren der hei tc maken. Meerdere malen is de antichrist vereenzelvigd met de duivel, dié eenmaal in mensengedaante op aarde zou komen. Doen hieronder moet niet de Satan zeit worden verstaan, maar een mens, volkomen door hem beheerst. In deze mens culmineert hetgeen buiten God bereikbaar is (aan denkkracht, hartstocht, enz) Deze man is een naar aile kanten machtig genie, maar dan zeer geraffineerd. Deze mens, die Johannes in het laatste Bijbelboek tekent ais het Beest uit de afgrond, dat hij uit de (meiisen-)zee ziet opkomen, zal met niets ontziende kracht en met dwang een wereld rijk stichten. Zijn saambindeude macht zal die van een algemeen godslasterlijk karak ter zijn, voor de ChristenenQe hel op aarde. Dit beeld zagen reeds de oude profeten en ook Pauius en Johannes, die zeggen, le. dat hij nog komen moet en 2e. dat nij retds in de wcreid is. Dit is geen tegenstelling, want de geest van Satan werkt de eeuwen door en bereidt de komst van de anticnnst voor. Snakespears zei reedsgrote gebeuitenissen weipen hun schaduw vooruit. Evenais Christus' komst in het vlees door veten is voorspeld, is dit ook het geval met de antichrist. De voor bereiding van de antichrist door beginselen en personen zal plaats hebben in een rijk, waaroq oai van Augustus kinderspel is. De voorbereiding zal ook geschieden door cultuurmensen (dichters, kunstenaars, er.z.) Zo zaait Satan het anti-christelijke zaad, om aan het einde der dagen alles te laten cul mineren in de antichrist. Nog enkele TASSEN van f 2,50, f 5,-, f 7,50 SCHOOLTASSEN f 7,50, f 10,50 enz. ACTETASSEN f 14,60, f 17,75 enz. BOODSCHAPTASSEN. tv/Vy/V-JV» Opleiding Aanvangssalaris geneeskunc Zij, die ouder zi worden en uit e< solliciteren oi in

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 2