AXELSCHE IS COURANT AXELSCHE H COURANT Frankerirg bij abonnement, Axel. Saterdag 28 ianuari 1950. 64 (AARGA^G n 34 /Ts v y NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Het boerenbedrijf in Denemarken. Denemarken is een land vrijwel zonder domen. Wel ziin er steden soms haven- door jonge mannen en meisjes, zelf boeren zoons en dochters, die bij de boer inwonen, bij hem aan tafel eten, het gezinsleven delen en zodoende de ervaring opdoen, die «chijnlijk ten voordele van de koe ach teruit. Voor het boerenbedrijf betekende dit alles een grote klap. Nu staat de vrije wereld opnieuw voor Frankerirg bij abonnement, Axel. WOENSDAG 25 JANUARI 1950. 64e JAARGANG, No 33 Gemeenteraad van Axel. ZITTING VAN DINSDAG 24 JAN. '50. Afwezig de h.h. P. J. van Bendegem en met kennisgeving. gaf burgemeester van een overzicht over het- gemeente heeft gebracht, spoedig herstel van wet- ;em, die nog steeds het en dankte daarna de N NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Roken of niet roken. To smoke or not- to smoke that is the question. Menige moderne Hamlet heeft zich met deze vraag het hoofd gibroken, maar het antwoord is nog steeds even ver te zoeken. Het verlangen van het publiek om te worden voorgelicht is blijkbaar gro ter dan de bekwaamheid van de doktoren om daaraan te voldoen. Pas 15 of 20 jaar houdt de wetenschap zich ernstig met deze kwestie bezig eh veel verder zijn we niet gekomen. Zij, die er een uitgesproken mening over hebben, zijn niet de doktoren maar de sportbeoefenaars en hun trainers. Zij vragen niet naar het waarom tn tobben er-niet over of iets onomstotelijk is bewe zen. Het meetkoord en het stophoiloge zijn hun bewijs genoeg. Die hebben aargetoond, dat de man die niet rook', verder springt en harder loopt dan de roker. En daaruit kan men dan de gevolgtrekking maken, dat wat niet goed is voor een buitengewoon sterk individu, zeker niet geschikt jp voor een gewoon mens en bepaald schadelijk voor een zieke. Niettemin is het een feit, dat mensen, die graag toegeven dat wie aan sport doet lie ver niet moet roken, liefst een rookscherrii leggen tussen deze opvatting en de con clusie, dat ze het zelf ook beter konden laten. Na allerlei excuses, van ja maar tot ontwijkingen en grapjts toe, komt ten slotte het ware antwoordik houd van een sigaret, of wel: ik rook om mijn zenuwen te kalmeren. En de meest vastberaden rokers vragenwat zegt de wetenschap, welk positief bewijs is er, dat roken een mens kwaad doet? Hier staat de dokter voor een moeilijk heid, want de meningen zijn verdeeld en in medisch opzicht is de kwestie nog lang niet opgelost. Als we nagaan, wat er tot nu toe is ontdtkt, dan stuiten wij op onvol doende gegevens, haastige conclusies, en het besef, dat de zaak steeds gecompli ceerder wordt, hoe dieper inen er op ingaat. Natuurlijk wordt er van alles gedaan oifi te ontdekken welke uitwerking de nicotine heelt op het menselijk organisme. Natuur lijk want zuivere nicotine is een van de krachtigste vergiften die we kennen, vrijwel even sterk als blauwzuur. De pharma cologic heeft ontstellende voorbeelden. Wan neer men bijvoorbeeld een klein vogeltje* een glazen staafje In nicotine gedoopt voor de snavel houdt, dan sterft het onmiddellijk. En voor de mens is een dosis var. enkele honderdsten van een gram al dodelijk. Niettemin kan het lichaam zich aan het gebruik van nicotine wennen, zoals een ieder weet, die na de eerste proeve onpas selijk is geweest en ru niettemin met smaak zijn sigaartje rookt. En dus zo concludeert het grote publiek - doe de nicotine niemand kwaad. Laat ons roken. Roken, wel te verstaan. Zij, die zo spre ken, beseffen nief, dat zij twee totaal ver schillende dingen met elkaar verwarren. Nicotine is een van vele vergiften met een bekende chemische samenstelling en althans gedeeltelijk bekende pharmacologische eigen schappen, maar wat is roken Iets geheel anders. Een verbrandingsproces, waarbij zich kooloxyde vormt en tal van bij-pro ducten zoals pyridine-basen, brandspiritus en cyanogeen. Roken en nicotine zijn daarom twee geheel verschillende dingen, en als we roei ons onderzoek iets willen bereiken, dan moeten wij daarbij ook de andere stoffen in aanmerking nemen, die bij de verbran ding vrijkomen. Zelf» de pharmacologische handboeken spreken over nicotine en roken alsof het dezelfde zaak betrof, maar zoals we al zeiden, de zaak is zo gecompliceerd, dat de wetenschap grote moeite heeft om te verklaren wat de gewone mens allang door ervaring weet. Allergische problemen. Naast overgevoeligheid spelen ook allergie en idiosyncrasie een rol. Iemand, die lijdt aan hooikoorts of asthma of een dergelijke kwaal, of met de verschijnselen daarvan vertrouwd is, zal gemakkelijk begrijpen wat wij bedoelen. Het heeft geen zin iemand, die nelelroos krijgt ais hij kreeft eet, af te raden daarmee zijn maal te doen, als één klein stukje van de schaar Jiem al 2ick maakt. En even dwaas is het iemand te zeggen minder te roken, als hij allergisch is voor het een of andere product, dat bij het roken vrijkomt. Hij moet het roken een voudig helemaal laten, tenzij hij een soort tabak kan vinder, waar hij wel tegen kan. In het algemeen reageert de een heel anders op tabaksrook dan de ander. Neem het volgende gevalEen secretaresse stelde zich onder behandeling voor een hartaan- doenlng, en de verschijnselen wezen op rook- of nicotineyergiftiging. Maar zij ver klaarde op bijna verontwaardigde toordat zij nog nooit bad gerookt. Bij navraag bleek, dat de verschijnselen verdwenen, wanneer zij met vacantie was en terugkwamen, zodra ze weer aan het werk ging. En ook kwam het uit,.dat haar chef de ene sigaar na de andere rookte en de geneesheer moest constateren, dat zij blijkbaar over gevoelig was voor tabaksrook. Toen haar chef dit hoorde, schrok hij en liet zich dadelijk ook onderzoeken. Want, zo redeneerde hij, wat iemand anders in mijn omgeving ziek maakt, moet ook voor mij schadelijk zijn. Maar na een zorgvuldig onderzoek bleek zijn hart volkomen nor maal, wel een bewijs hoe verschillend de mensen op het gebruik van tabak reageren. Kooloxyde-vergiftiging vertoont in dit opzicht een nauwe verwantschap met ver giftiging door tabaksrook. Van twaalf sol daten, die onder het zeil van een vracht auto aan kooloxyde waren blootgesteld, was er één ernstig ziek, een tweede vrij ernstig, een derde vertoonde lichte vergifti gingsverschijnselen, en de overigen waren volkomen normaal. Het lichaam is nu een maal geen automaat en alle geeeneraliseer of het maken van haastige gevolgtrekkingen is uit den boze. Ik ken een man van 85, die 25 sigaren per dag rookt en volkomen gezond is. Waarom zou ik mij dan mijn tien sigaretten daags ontzeggen? Wat zijn de symptomen,? B°vat de tabaksrook kooloxyde? Ja, meer dan men denken zou. De hoeveelheid wisselt echter sterk af met de sooit van tabak, het papier, en de vraag ot men een sigaret, een sigaar of een pijp rookt. En de scf a lelijkheid hangt ook af van de manier, waarop men rookt. Sommigen nemen af en toe een klein trekje. Anderen tuigen de rook gretig en met volle teugen in. Bij onderzoek zijn zeer verschillende concentraties kooloxyde aangetroffen, van zeer kleine hoeveelheden tot hoeveelheden gelijk aan die in koolgas, en dat gei ft je denken, ook al troosten wij ons met de gedachte, dat we er blijkbaar tegen kunnen. Interessante gegevens werden verzameld in een Stockholmse kliniek voor busperso- neel. De garages rapporteerden verschei dene gtvallen van kooloxyde-vergiftiging en bij onderzoek bleek, dat sommige leden van het personeel ongeveer 3 pet. kooloxyde in het bloed hadden een hoeveelheid, die niet gevaarlijk wordt geacht en anderen van 7 tot 12 pet. Al deze laatsten rookten. En wat opviel was, dat dit per centage het hoogst was na de rusttijd en daalde gedurende de werktijd in de garage. Bovendien bleek, dat het percentage toenam met het aantal vuile pijpen, waarmee was aangetoord, dat wie de rook diep inzuigt en daarbij elk deeltje nicotine en kooloxyde in zich opneem», meer van het roken te lijden heeft dan wie alleen de rook in zijn mond neemi. Het is vaak opgnnerkf, dal zware rokers, die plotseling met roken ophouden, in gewicht toenemen. Hetzelfde gebeurde met chauffeurs, die leden aan kooloxyde-vergif tiging en enige tijd in de frisse lucht door brachten. Vroeger dacht men, dat dit kwam omdat het roken de eetlust bedierf. Blijk baar is de verklaring, dat kooloxyde het lichaamsgewicht doet verminderen. Natuur- lpk heeft dit ook zijn gunstige kant, want niets is gevaarlijker voor het hart dan overdadig vet. Maar is het goed* gezien Satan uit te drijven met behulp van Beëlzebub. Wat zijn de symptomen? Wat heeft men tot nu toe objectief kun nen vaststellen omtrent de reactie van de verschillende organen op het roken van tabak? Acute symptomen zijn weinig opvallend. Een enigszins snellere polsslag en een enigszins verhoogde bloeddruk, maar niet meer dan bij matige beweging. Toch is dit een aanwijzing. Niet zelden wordt de hartslag wat ongeregeld, en soms slaat het hart een slag over, wat eerder angst wekkend is dan gevaarlijk. Sommige men sen gevoelen een lichte beklemming op de borst, die soms zo ernstig wordt, dat zij nauwelijks is te onderscheiden van angina pectoris of hartkramp, zodat het zelfs ter- wille van de diagnose nodig kan zijn het roken enige tijd te staken. Bij verstokte zware rokers treden chroni sche verschijnselen op. Een hardnekkige hoest, b.v, hoewel de omstanders zich daar vaker ongerust over maken dan het slacht offer zelf. Natuurlijk is dit het gevolg van een ontsteking in keel en luchtpijp. Verder is bewezen, dat er verband bestaat tussen roken en het optreden van maag- en darm- zweren. Virginiasigaretten, die veel nico tine bevatten, doen meer kwaad dan Turkse of Egyptische. Juist bij het beoordelen van deze chroni sche verschijnselen, die tevens de belang rijkste zijn. doen zich de grootste moeilijk heden voor. Iemand van vijftig jaar, die al 30 tot 35 jaar rookt, heeft natuurlijk in zijn leven nog tal van andere dingeagedaan, Hij heeft zich met grote inspanning een positie verworven. Hij heett bemind en gehaat. Hij heeft feestgevierd en gevast. Hij is in het kort blootgesteld geweest aan allerlei invloeden. Alleen een uitgebreid feitenmateriaal en voortgezet onderzoek kunnen geleidelijk het verband aantonen tussen oorzaak en gevolg. Misschien zal de leek met zijn eenvoudig gezond versland, en zonder de verwarrende invloed van te veel lechnische kennis, zich in dit opzicht nog het gemakkelijkst een vaststaande mening vormen. Menigeen weet dat men zich na een avond van te veel roken en drinken zieker voelt, dan wanneer men alleen heeft gedronken. En velen kun nen verklaren, dat zij hun gezondheid en medewerkers, de dienst het personeel van het directeur voor hetgeen ig der gemeente hebben is onzer gemeente liep (van 6931 naar 6930), t was 84, het vestigings met de bouw waarvan 18 was begonnen, wer- jevangen werd met de plex-montagewoningen. de eerste binnen enkele illen komen. De parti nde enige opleving, stonden op de lijst van 86 gezinnen van twee nnen van drie of meer juwlustigen, totaal 289. jestegen tot 294, dat is I Jan. 1949; het aantal dan ooit tevoren. Van zijn er 51 van personen ite ligt. De aanvragen >g vermeerderen als de port van het Centraal ;oezicht was het tekort t gereedkomen van het g 277, terwijl er 720 niet aan de minimum- wverordening voldoen, eze in 10 jaar moeten dan per jaar 72 wonin- moeten worden, zonder met de normale behoefte was en vestiging van jn 175 aanvragen inge- al in 1949 uitgegeven igt 227, te verdelen in en (29 vrije woning en 141 interne (130 vrije ling). uitbreiding werden 2 ïgelegd. e toestand van de Sin- eind. Door aansluiting gelegde verlengde van itstaat hier een belang- doorgaand verkeer, f kon dit jaar .gaan :iening van het uitbrri- gesteld, waarbij met de wikkeling in de toe- ihouden. de uitbreiding van het besloten tot aankoop den van de kom. ontsloten door omleg- naal Axel-Hulst waar- e waterverontreiniging en aan die zijde een lijke entree tot stand in een ontwerp-groen- i stelde de raad een terwijl verschillende nte werden opgeknapt, van een geheel nieuw n gelden beschikbaar ig van de rijkiwater- oestand van het water bij de bad- en zwem- jk verbeterd worden, re exploitatie van een de raad een garantie dit initiatief wordt be en, dat voor de stich- rberg in Zeeland deze :en. De voorbereidin- g. n een recreatie-terrein i door het aanbrengen de terreinen van het omgeving van het rticuiler initiatief wordt nd van de muziektent dere malen ter sprake «.oonnements- prijss Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indiê fl. 1,55. Buitenland fl. 2, Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentiën (n^ximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. voor hpt hphppr vin ppn hnomnhoHrlif an am AH LU/11 1-A Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indiê fl. 1,55. Buitenland fl. 2, l Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentiën ^maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1