AXELSCHE K COURANT AXELSCHE 85 COURANT Frankerirg bij abonremrnf, Axel. ZATERDAG 7 JANUARI 1950. 64e JAARGANG, No. 28 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM De massa-moorden op Katyn. Talrijk zijn de jammerlijke lotgevallen van de Baltische landen, van Tsjecho- Slowakije, wil hoorden onlangs over de roof der 28 000 Griekse kinderen.... van wat met hun eigen ondermekingen. Bovendien had de caef van de Duitse Gezondheids dienst, dr. Conti, tal van uitnodigingen gestuurd aan een reeks vooraanstaande per sonen en geneesheren van verschillende Europeese universiteiten. In deze commissie Dakloze bioscopen. In minder dan een jaar tijds is het aantal openlucht-bioscopen, die man met de auto kan binnenrijden, in de Verenigde Staten verdubbeld er zijn er thans al meer dan van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in het Voedselvoorzienings blad, is de Prijzenbeschikking Varkensvlees en -vleeswaren 1949 ingetrokken, nu bij het voldoende aanbod, mede als gevolg van :urrentie, niet voor prijs- behoeft te worden. Frankering bij abonnement, Axel. WOENSDAG 4 IANUARI 1950. /T NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere 64e JAARGANG, No. 27 VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Dingen die ik niet kan verklaren. (Uit een artikel van prof, J. Rhine in „The American Magazine".) Dank zij onze ervaringen in het labora torium van de Duke universiteit, waar wij nu zeventien jaar werken, weten wij, dat er communicatie is tussen de ene geest en de andere, zonder hulp van de zintuigen. Thans zijn wij bezig met het onderzoek van andere psychische krachten, welke de traditionele wetenschap tot nog toe altijd verwezen heeft naar de vuilnishoop van het bijgeloof. Bij ons onderzoek worden wij geholpen door mensen, die ons het materiaal van hun psychische ervaringen aanbieden voor analyse in het laboratorium. Om een voor beeld te noemeneen jonge vrouw vertelde ons, dat zij gedroomd had, hoe zij haar broer zag met een telegram in zijn hand, staande op de achtersteven van een zin kend schip. Om hem heen stonden ver schillende schreiende verwanten. Duidelijk had de zuster de naam van het schip gezien Anderion. Kort daarna ontving zij een telegram, dat haar berichtte, dat haar broer verdronken was, toen de tankboot „Republic" getorpedeerd was. Bij navraag had zij vernomen, dat de kapitein van het schip Anderson heette. Dit is waf wij noemen een waarheids getrouwe pjychische ervaring, omdat de droom van ue vrouw de kentekenen droeg van iets wat werkelijk gebeurd was onge veer op hetzelfde ogenblik, dat zij ervan droomde. Kennelijk gaf zij ook een waar heidsgetrouw verslag betreffende haar droom. Had zij die willen verfraaien, dan zou zij verteld hebben, dat de naam van het scnip in haar droom „Republic" was geweest. Een man, die in Texas woont, vertelde ons, hoe op een avond, toen hij bezig was zich uit te kleden, zijn vader, gekleed in een overall vol olievlekken, zijn slaapkamer binnenwandelde met een droeve uitdrukking dj) zijn gelaat. „Vader", had de man geroepen met uit gestrekte handen. De vader had hem een stevige hand gegeven, maar was toen eens klaps in het niet verdwenen. Op dat ogen blik werd er aan de buitendeur gebeld. Onthutst holde de jonge man naar beneden. Er stond een jongen met een telegram, waarin hem werd meegedeeld, dat zijn vader in Californië was gedood, terwijl hjj aan het werk was in de garage. In ons laboratorium noteren wij deze verhalen niet als bewijs van het een of ander, maar omdat zij misschien suggesties bevatten, welke ons te stade kunnen komen bij ons onderzoek. Elke ervaring doet ver moeden, hoe het onderbewustzijn het bewustzijn op de hoogte brengt van zijn waarnemingen. Hieruit zou kunnen blijken, dat wij aan nemen, dat er een of andere vorm van leven blijft na de lichamelijke dood. Maar tot heden toe hebben wij daar geen enkel doorslaggevend bewijs van. Wel hebben wij bewijzen van buiten-zintuigelijke waar nemingen, waartoe ook telepathie behoort. In het geval van de droom van de zuster kan de laatste gedachte van de broer aan de zuster zijn gewijd geweest. Volkomen onbewust heeft hij haar misschien een noodkreet doen toekomen met die latente krachten, waarvan wij zo weinig weten. Misschien besefte de mrcaniciën in Cali fornië vlak voor zijn dood, dat het ergste gevolg van die dood zou zijn de schok, welke het nieuws zijn zoon zou bezorgen. Misschien projecteerde de vader door mid del van dat wonderlijke ding, dat wij tele pathie noemen, zijn eigen gedachte zo sterk, dat de zoon zijn vader in zijn kamer zag. Een bankier uit Texas heeft ons verteld, dat hij op een avond het boek van Willa Cather ter hand nam „Death comes for the Archbishop". Hij had het boek ai eens eerder gelezen en daarom sioeg hij het op goed geluk open hij merkte, dat hij terecht was gekomen bij het hoofdstuk over de dood van de man. Toen de bankier het boek voor de eerste keer gelezen had, had dit hoofdstuk hem nauwelijks getroffen. Maar nu vulden zijn ogen zich met tranen en het duurde niet lang, of hij snikte hardop. Toen bedacht hij zich, dat de enige keen dat hij als volwassen man geschreid had, was geweest, toen zijn moeder in Frankrijk was gestorven, waar zijn vader nu nog woonde. Zijn gedachten kregen toen de volgende loop: „AU ik alt volwassen man alleen geschreid heb na de d iod van mijn moeder, dan moet nu, nu ik weer schrei, mijn vader overleden zijn". De volgende dag kreeg hij een telegram, dat zijn vader gestorven was, ongeveer op het ogenblik, waarop hij het boek had zitten lezen. „Toeval", zegt u. Misschien. Maar wij hopen meer aanwijzingen te krijgen, opdat wij gevallen als de genoemde beter kunnen bestuderen. Een steno-typiste in North Carolina, die op een zekere dig zat te dromen achter haar lessenaar, merkte ineens, dat zij op haar blocnote had zitten schrijven. Wat zij geschreven had, wekte haar verbazing „Kijk waar het water is." Die dag kreeg zij het' onbedwingbare verlangen een bezoek te brengen aan de andere kant van de dijk van een naburig water-reservoir. De vol gende dag was zij weer bezeten door het zelfde verlangen en zij haalde haar man over haar daarheen te brengen. Zij vonden er een menigte mensen en zij merkten dat men zocht naar een auto, die van de brug was afgereden. In de auto hadden een jonge man en zijn moeder gezeten. De jongen had zich zwemmend gered, maar het lichaam van de moeder bevond nog in de gezonken auto. De stenotypiste werd verlegen door de snelheid, waarmee haar vreemde verhaal in de stad de ronde deed en zij wilde er liefst niet meer over spreken. (Een jaar later werd de zoon van de verdronken vrouw gearresteerd, omdat hij zijn moeder ver moord had ter wille van de verzekering Dergelijke psychische ervaringen zijn heel gewoon ik betwijfel zelfs of zij iets te maken hebben met rede, zoals wij die kennen. Dat is ook de reden, waarom zoveel mensen, die dergelijke ervaringen hebben, er liever niet over spreken; zij vrezen, dat zij een blaam werpen op hun verstand. Enige tijd geleden vertelde een vrouw ons. dat zij, toen zij voor een weekeind bij vrienden logeerde, ineens werd bevangen door een onverklaarbaar verlangen om naar huis te gaan. Eindelijk overreedde zij iemand haar thu'ste brengen. Toen zij thuis kwam, vond zij haar man slapend in de huiskamer, bijna bedwelmd door rook. Het vloerkleed was in brand geraakt door vonken, die uit de haard waren gespat. Hier hebben wij een voorbeeld van een duidelijke bewuste beroering in wakende toestand door een gebeurtenis, welke plaats vond ver buiten het bereik van het waar nemingsvermogen der zintuigen. Enige tijd geleden ontvingen wij een brief van een Roemeens sergeant, die in 't vreemdelingen-legioen diende. Hij schreef ons een en anderover vreemde gebeurtenissen rond de dood van zijn grootmoeder. Zij stierf in tegenwoordigheid van zes getuigen tijdens haar laatste uur praatte zij opge wonden. Zij beschreef nauwkeurig alle bijzonderheden over haar eigen begrafenis. Zij zei, hoe zij een toren zag, die geres taureerd werddie toren was zichtbaar van het kerkhof af. Zij riep ook uit„Het is .schande, dat je op zo'n moment durft te lachen 1" Het is van belang te weien, dat twee dagen later, toen haar kist in hü graf daalde, een arbeider op de steiger rond de toren, waarover zij had gesproken, ineens in lachen uitbarstte. In haar verwarde mono loog had de oude vrouw rok gesproken over een zwart hondje, dat de stoet zou volgen en de treurenden zou hinderen. Tijdens de begrafenis was er inderdaad zulk een hondje en het hinderde de rouw- dragenden. Dit is weer een van de gevallen, waar voor wij geen verklaring hebben, maar het is kenmerkend voor de wijze, waarop buiten- zintuigelijke kennis de drempel van het onbewuste naar het bewuste overschrijdt. GOUD VLOEIT TERUG. Toewijzing van 131 millioen aan Nederland. De Commiss on tripartite de la restitution de l'or monetaire te Brussel heeft aan Neder land 30646 kg. goud toegewezen. Deze voorraad goud vertegenwoordigt een waarde f 131,042.000. Dit is de tweede toewijzing; de eerste, met een hoeveelheid van 35.890 kg. goud, vond ruim twee jaar geleden plaats. Deze toewijzingen zijn het resultaat van de overeenkomst tussen de geallieerde mogendheden inzake de van Duitsland te ontvangen herstelbetalingen, welke overeen komst o.m. voorziet in de teruggave van monetair goud. Het goud is afkomstig uit de op grond van deze overeenkomst ge vormde pool, die gevoed wordt mei goud, dat in Duitsland is teruggevonden of in derde landen is achterhaald. BOUWVAKKEN GAAN VAN 15—22 AUG. OP VACANTIE. De., Bedrijfsraad voor het bouwbedrijf heeft "voor de bouwvakken voorgeschreven, dat dit jaar de vacantie-week voor deze bedrijfsgroep van 15 tot 22 Augustus zal vallen. Deze week geldt voor onze provincie, in andere streken zullen de vacantie-weken op andere data vallen, waardoor men hoopt een belangrijke bijdrage aan de spreiding der vacantie te leveren. Andere vakraden, waaronder die van de metaalnijverheid, de textiel- en de confectie- branches en de kleirnutaal-nijverhe d zul len met klem adviseren de regeling van het bouwbedrijf over te nemen. 3 KAN AAN DE N.I.W.I.N. I OVERGEMAAKT. s wordt in verband met de prijzen per hoofd van de gulden terugbetaald. De ft goedgevonden, dat zij, kunnen en willen missen, :n afstaan aan de Niwin. al dezer dagen beginnen, an de postkantoren. De ijzen bonnen, die door het schikking van de Ntwin kunnen in een ongefrs.n- worden gezonden aan de machtiging 1917. WORDT TWEE CENT 3UURDER. ringsbrood ongewijzigd. ;n over de vijf procents- issen de minister van Land en Voedselvoorziening en :rs van het bakkersbedrijf rhoging besloten door de m verstande echter, dat de :m voor het regeringsbrood }rden met f 1.04 per 100 rentegen de prijs van de het wittebrood met f 1.15 )ogd. Deze maatregel bete rijs van het regeringsbrocd t, maar dat het witte brood vordt. n en bokkepruiken. nse Jordaan is altijd trots lokkewagens. Zondags was eze „Jordaan-tquipages", de opgetuigd dan de ander, veranderen en wij (en de n. En in het jaar 1950 Is oude Jordaan geen enkele er te vinden en de laatste ar de kindei tuin in Artis Jordaan hebben ze niet e voor de kinderen, laat een plartsje over zouden n bok. erkwsardige dieren ze zijn i heen berucht geweest om 1" en om de penetrante van nature meebrachten, ie element in de bok en de satan hebben weinig met irfum te maken. De Griekse faunen hadden bokspoten ise wereld nam het vroege ize attributen voor „den ziji er altijd geweest sedert lieten op grote Verzoendag en met de schuld van heel oestijn instuurden. n kennen „bokken" het k in ieder gymnastiek- i „bok* en „Bok stavast" ierlandse jongen gespeeld, t tlat op een paar wijd- staand, steun verleent, le naam „bok*. Er zijn in" en de stelling waarop de letterkasten staan heet er de „bok" van een rijtuig voor de infanterie om het leggen en de „bok" bij het queu te steunen, al is die tijd ietwat buiten gebruik haai- en stootwerktuigen an eens hun naam aan het ndwant er is niet alleen is evengoed een „ram" en „kraan" en een „ezel*, bokken, die groene blaadjes ien "bokken geschoten* er bok aan een touw hebben" d-Nederlands werd van de Noorderzon vertrokken was „met Farao's bokken vet- Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1.25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indië fl. 1,55. Buitenland fl. 2, Advertentie prijs 7 cent per m.m. Inaezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentiën ^muximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. r i ui Ha PaaIiO ir-jojHlfl Actits 1 finn ïn AK alaion on mü?i ia nnnr Kau'n moi Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl 1,25 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indië fl. 1,55. Buitenland fl. 2,-. 6 Advertentie prijs 7 cent per m.m. Inaezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentiën (maximum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 1