Werkkleding. G.M.C. Tractor Kerels van de Daad. JET CENTRUM" - AXEL] INDR A PRIMA GLANSVERF MAZAIRAC BERGEN OP ZOOM Tel. 360. CHARLEY CHAPLIN J. C. VINK Alfons M. rt Leve D. P. SCHUTZ, AxeS I - Hoofdplaat I. Axel II - Hoofdplaat II. Aangeboden D.A.F. trailer 8=10 Ton Het Centrum Bioscoop, Axel. Tel. 99. Fa. Prijs gebonden f 10,75. Verschijnt in November Fa. J. C. VINK, Boekhandel, Axel CONCERT- EN BIOSCOOPGEBOUW Woensdag I October 8 uur ENTREE f 1,50 en fl,- inclusief belasting F. C. ANTHEUNISj Axel. Telef. 81. kan stelf :lijké i De en voor rbin-' >pen, een ikken ging,, n het. het zijn ver in de eland alge- itisch reem. rovin- er de jk toe. t jaar voer* i me t zes weken vacantie te nemen, hoopte in den loop van September weer geheel tgerust haar arbeid te kunnen hervatten, a uitzonderlijke warmte en de vele nood- akelijk gebleken onderbrekingen van deze ustperiode maken, dat de Koningin zich nog zeer vermoeid voelt en zich opnieuw >enoopt ziet rust te nemen. In verband hiermede en met het oog op Je thans reeds binnenkomende verzoeken, acht de Koningin het gewenscht er nu reeds de aandacht op te vestigen, dat nog niet gezegd kan worden of, en zoo ja, welke plechtigheden naar aanleiding van haar regeeeringsjubileum zij met het oog op haar leeftijd en de gezondheid zal kun nen medemaken. Het is overigens de wensch van de Koningin, dat haar aanstaand jubileum in soberheid zal worden gevierd en dat daarbij het maken van groote onkosten zal worden vermeden. Men zal er de Koningin een persoonlijk genoegen mee doen de gelden, die men aan de jubileumfeesten ten koste zou willen leggen, te gebruiken ter leniging van de nooden hier te lande en in Indonesië. GROOTHETROQ1N VAN LUXEMBURG 'EETMOEDER VAN PRINSES MARIJKE. mer "jJet verzoek door Prinses Juliana gedaan r rui«i' de groot-hertogin Charlotte van Luxem- -rg om peetmoeder van prinses Marijke envfr- fe i«- ^ijn, is door deze ingewilligd. Met haar >sk zich Prins Felix naar Nederland bege- riu r om de doopplechtigheid op 9 October poldet te wonen. GEEN MEUBELEN MEER NAAR ENGELAND. De Britsche minister van handel heeft bekend gemaakt, dat Engeland in het ver- bijna -Katse 's, via nen en 13.000 volg geen meubelen in het buitenland meer zal kopen. In totaal heeft Engeland tot dusver drie en een half millioen stuks meubilair gekocht in Nederland, Canada, Finland, Tsjechoslowakije, Polen en Hon garije. BIJZONDERE POLITIERECHTER TE MIDDELBURG. De 39-jarige C. L. F. K-, landbouwsmid te Clinge, stond terecht wegens het uitvoe ren naar België van 2 tractorploegen, een maaimachine en een zelfbinder, terwijl daar voor geen documenten als door den Minis ter van Financiën aangegeven aanwezig waren. Dit geschiedde in de maanden Januari, Febrnari en Maart 1947 in gede- monteerden staat per kruiwagen over de zgn. groene grens. Bij zijn verhoor vertelde hij er onbewust ingeloopen te zijn. Hij had het niet gedaan om te smokkelen. Hij was slachtoffer ge worden van de omstandigheden en mis bruiken zooals die in een streek aan de grens gelegen zoo gemakkelijk aanleiding geven. Volgens zijn zeggen had hij alles ver kocht tegen Hollandsche munt. Een kooper in België vertelde echter dat hij aan K. 17000 Belg. francs had betaald. Het is dus lang niet denkbeeldig, dat deze francs in Nederland zwart werden verkocht. Vast staat, dat er landbouwwerktuigen zijn uit gevoerd en nog wel Amerikaansche, welke dus zijn aangekocht tegen deviezjn. De fabrieksmerken Twose en Massey Harris zeggen in dit verband voldoende. De Officier van Justitie eischte 6 maanden gevangenisstaf met aftrek tegen dezen ver dachte. De Bijzondere Politierechter achtte deze zaak echter niet aan alle kanten „rond" en verwees de zaak naar den Rechter commissaris. De 52-jarige G. E. de B., landbouwer te Schoondijke, voerde vanuit België 320 Belgische francs met zich mede over de grens. Hij werd echter aangehouden en zijn francs werden hem afgenomen. Nu kreeg hij ook nog een geldboete van f 10, of 5 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van de munten en conform den eisch. De 55-jarige E. F. B., landbouwer te Biervliet, had i 146* bij zich aan de grens. Zelfde receptgeld kwijt en een geldboete van f 50, subs. 20 dagen hechtenis, conform den eisch. In het vonnis werd tevens de teruggave van de inbeslaggenomen gelden gelast. Onder Philippine werd op 18 Maart '47 aangehouden de knecht van de 43-jarige verdachte A. C., landbouwer te Biervliet, die aldaar 2 paarden vervoerde. Hij liep met die paarden echter in de grensstrook en dan is bekend dat men voorzichtig moet zijn. Voor een paard was een geleidebiljet aanwezig, voor het andere niet. Verdachte zeide, dat hij wel wist, dat dit noodig was, maar het was slordigheid geweest. Een paard werd inbeslaggenomen. Bovendien thans een geldboete van f 20 of 10 dagen hechtenis conform den eisch. De 63-jarige D. H. de W., koopman en tuinder te Hulst wilde eens lekker eten. Hij kocht op 22 Maart 1947 3 kj[. b >td zonder bonnen, maar moest ervaren, d3t zooiets nog al eens uitkomt. De boter werd hem afgenomen en inplaats van eten moest hij betalen. Eisch en uitspraak f150 boete subs. 30 dagen hechtenis met verbeurd verklaring en 3 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. Op 22 Maart spoedde de 44-jarige G. M. J. koopman te Axel zich per rijwiel door deze gemeente met voor op zijn fiets een jute zak met inhoud. Twee controleurs zagen dit en hielden hem aan. Resultaat: een stuk wit flanel ter lengte van 11 meter en ter breedte van 1,30 meter. J. die op „zwart gebied" niet zo erg best bekend staat, kreeg voor dit gevalletje een geldboete van f200 of 2 maanden hechtenis met verbeurdver klaring, hetgeen ook de eis was. De 21-jarige J. L. B., echtge. van F. P. te Clinge, kocht op 13 Februari in Clinge 20 bollen kaas (in totaal 90 kg.) zonder bonnen. Zij wilde zeker vooruit kunnen op de boterham. De afleveraar, die ook bekend werd kreeg een schikking van f 1000 en betaalde deze ook. Verd. had door betaling van f 100 verdere vervolging kunnen voorkomen. Maar f 100 betalen en dan je kaas nog kwijt, had ze teveel gevonden. Thans werd ze conform de eis veroordeeld tot f 100 boete, subs. 30 dagen hechtenis. Op 21 Juli werd bij S'. Jansteen de 51- jarige L. van C., vlasbewerker te Sb Jansteen, aangehouden, die op zijn rijwiel een gevulde jutezak vervoerde. Maar van C. dacht er anders over en reed in volle vaart door. Da Rijkspolitie er achteraan en weldra was de vluchteling gepakt. In de zak bleek ongeveer 12 kg. wol te zitten die uit België binnengesmokkeld was. Eis f 100 boete subs. 30 dagen hechtenis met verbeurdverklaring en 3 maanden ge vangenisstraf met 3 jaar proeftijd. Uitrpraak f 100 boete subs. 30 dagen hechtenis en 1 maand gevangenisstraf voorwaardelijk, met 3 jaar proeftijd. )BA. iteerde erstaat, e volle in te veer- [acoba, i over- r VAN ij Vlake vorden, )ber de wegge- gen op Ingezonden stukken. v Geachte Redactie. «Vergun ons voor het volgende een plaatsje Uw blad. In de loop van de volgende week wordt onze gemeente een aanvang gemaakt met Kerstpakketten-actie voor onze jongens Indië. Het dames-comité van de Niwin eft dit omvangrijke werk op zich genomen, twelk zich uitstrekt over de gehele ge- eente, dus kom, zowel als alle buitenwijken. Ons devies is: „Voor elke militair in ost of West een Kerstpakket". Er zijn 5.000 pakketten nodig om dat doel te reiken. De actie gaat uit van het plaat- lijk Niwin-Comité met volle medewerking in de Band Nederland—Indië. Elk mee- vend Nederlander weet, dat in Indië Op 1 October aanst. hoopt onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer eelte bij fuizenden landgenoten uitzien naar een d kon. ,js van dat medeleven. Steunt daarom g, zoo- -Kerstpakketten-actie van de Niwin en aig met »it de dames niet met ledige handen van deur weggaan. Als ieder naar ver- >1 daar- nogen doet wat hij kan, zal deze actie ten d, maar olie slagen. t na de Met dank voor de plaatsing, begroet" Hoogachtend, De Besturen van Niwin en Band Nederland—Indië. den dag te herdenken, dat h(J vóór 40 jaren in dienst trad by de Spoorweg Maatschappy Mechelen-Terneuzen. Dat hy nog vele jaren moge gespaard biyven voor gezin en Spoorweg My. Is de wensch van zyn dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Axel, 27 Sept. '47. Oudeweg 46. rrr;mF!T^FrrnTii:;i>v.i)i'i)iimT¥r by ons Uw A- en B-bonnen ln voor Wy zorgen voor spoedige levering. Weststr. 7-9 AXEL. WINKELMEISJE gevraagd. KOSTER—DEIJ, Stationstraat 34, Axel. TE KOOPeen donker blauw Costgum z.g.a.n. Te bevragen Bureau v. d. Blad, ZONDAG as. De le thuiswedstryden voor de Competitie AANVANG 2.30 UUR. AANVANG 12.30 UUR. Entrée50 cent. Kinderen 25 oent. met prima constructie AUTOMOBIELBEDRIJF WEN wen en ld zwijn, ld zwijn eerst op houwen, ilen kan intingen Nieuwe bonnen. Voor het tijdvak van 28 Sept.—11 Oct. Bonkaarten KA, KB, KC711 (Serie N). N—01 Brood 800 gr. brood, N—01 Botir 5 gr. boter, N—02 Boter 125 gr. marga- 'ie of 100 gr. vet, N—03 Boter 250 gr. SS "I 200 gr. vet, N Seroos- n polder igel wist ie heb- n in een tagel nc el eerstu Je ketst -' van he iadat het zien met oten van het diet Boter 250 01 Vlees 100 vlees, N—02 Vlees 400 gr. vlees, N—01 lk 4 liter melk, N—03 Melk 6 liter melk, -05 Melk 67s liter melk, N—01 Diversen gr. kaas of 125 gr. korstl. kaas, N—03 iserve 1600 gr. brood, N—04 Reserve 200 kaas of 250 gr. korstl. kaas, N—06 jtve 800 gr. brood. Voor de overstelpende biyken van belangstelling van Buurtbewoners, Concor dia, Vrienden en Kennissen op 23 September j.l. betoond, betuigen wy ook namens onze familie onzen welge- meenden dank. Ook voor de vele biyken van belangstelling op 23 Augustus onzen hartetyken dank. P. H. ESSELBRUGGE. CHR. ESSELBRUGGE—VINK, Axel, Sept. 1947. A. DE PUTTER en M. A. DE PUTTER-DIELEMAN zeggen, mede namens hun Ouders, barteiyk dank voor Zaterdag 27 Septaanvang 6.30 en 9 uur Zondag 28 Sept., aanvang 4.15 en 8 uur Maandag 29 Sept., aanvang 8 uur vertoonen wy U in zyn grootste en meest besproken film (DE DICTATOR). Tr egang 18 jaar. ondervonden. Bossée, Sept. 1947. ^A'Armandière" Bosséa (I.-L.), Frankryk. Bonkaarten KD, KE 711 (Serie N). è-11 Brood 800 gr. brood, N—11 Boter de vele biyken van belang. 5Ugr. boter, N12 Boter 125 gr. marga- stelling by hun huweiyk Ine of 100 gr. vet, N—11, N—12 Vlees 100 t. vlees, N—13, N—15 Melk 10 liter melk, -11 Diversen 100 gr. kaas of 125 gr. orstl. kaas, N—13 Reserve 800 gr. brood. Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, MF, et dichtst MG, MH 711 (bijz. arbeid, a.s. t het als moeders en zieken) (Serie N). cm. hoog N_21 Brood 800 gr. brood, N—21 Boter 00 a 300 Ag gr< boter, N—22 Boter 250 gr. marga- et eiland me of 200 gr. vet, N-21 Melk 5 liter melk, erdwalen -j_2l Vlees 300 gr. vlees, N—22 Vlees do gr. vlees, N—21 Kaas 200 gr. kaas of "gr. korstl. kaas, N-21 Eieren 5 eieren. t melk.antsoen voor volwassenen zal de hierop volgende 14 dagen 31/, liter agen. Het 14 daagse rantsoen zal dus "issflen tussen 4 en 31/, liter. WEER EXTRA VLEES. Voor het tijdvak van 28 SepL—11 Oct. voor personen geboren in 1942 en rder nog een txtra rantsoen van 100 gram aes beschikbaar worden gesteld. In verband hiermede maakt het C.D.K. end, dat voor genoemd tijdvak bon !j-03 Vlees geldig is voor 100 gram vlees f vleeswaren. JST ng van. ^ON PAPIER aek, waar ;en herstel,' heeft der andbouw- Et bezoek, genomen, begin va" ennen gaf voon BOEKHANDEL AXEL Herinneringsboek onzer oorlogsvrywil- ligers ln Malakka en Indië, samengesteld door WILLEM VAN DE POLL, met een voorwoord van Z. K. H. Prins Bernhard. Een reportage door de ook Internationaal bekende Nederlandse oorlogsfotoverslag gever van zyn ervaringen op Malakka en Java, temidden der Nederlandse oorlogsvrywllligers. .Kerels van de Daad" ls het boek geworden van deze O.V.W.'ers. Met zyn uitzonderiyk mooi fotomateriaal en vlotte tekst zal het een biyvende getuigenis zyn voor heden en toekomst. Een boek dat zy zelf met gepaste trots zullen willen tonen wanneer gesproken wordt over „die eerste tyd op Malakka en Java". Het wordt ln koperdiepdruk uitgevoerd, zal 350 praohtige foto's bevatten en een omvang van 160 pagina's krygen (formaat 20.5 X 27 cm.) De oplage ls beperkt. Bestelt daarom reeds nu, U bent dan zeker een exemplaar te ontvangen. JULES SER0N PRESENTEERT De grootste sensatie van deze tijd Het Psychologisch Raadsel DE WERELDBEROEMDE PSYCH0-GRAF0L00G EN HELDERZIENDE I N D R A op tourrée door Nederland, na zyn successen ln Noord-Afrlka, Italië, Zwitserland, Frankryk en België IN D R A het succes van theater CARRE te Amsterdam 1 N D R A de Phenomenale Hypnotiseur en Telepaath I N D R A de man met het zesde zintuig I N D R A voorspelt U de toekomst I N D R A beantwoordt al Uw vragen 1N D R A geeft Inlichtingen over personen ln binnen- en buitenland 1 N D R A de mysterleuse man die U doorziet I N D R A brengt U in 't land der onbegrensde mogeiykheden I N D R A werd overal bestormd en toegejuicht Overal enthousiaste persbeoordeling en overal uitverkochte zalen Voorverkoop kaarten van heden af aan de zaal. IN KILOBUSSEN ALLE KLEUREN VOOR BINNEN- EN BUITENWERK 00K VOOR WEDERVERKOPERS. mrXx-1 .mciccii L k.1 rvo \/i«ö« At VEEL DOORSLAGEN TEGÊLDK.IEDER VAN GROOTE DUIDELIJKHEID VtRKsysiAA» n I

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1947 | | pagina 3