0$ Ie H.H. AUTOMOBILISTEN. RADIA TEURHOEZEN Florimond Seghers, Axel, Nov, 1846, Groote Sportdemonstratie Boksen tegen Jin Jitsuërs. Sint Nicolaas komt ook dit jaar!!! Hoogwijk's Geschenkenhuis. Gezelschapsspelen en Luxe Artikelen. Een Nederlandsch straalvliegtuig. De luchtvaart correspondent van de Evening Standard seint uit Parijs Nederland, welks vliegtuigindustrie tijdens den oorlog bijna g'heel ver nietigd is, heeft de luchtvaartwereld een groote verrassing gebaard. Eer model op de internationale luchtvaart- te- toonstclli: g, welke te Parijs dooi cun Franschen premier, B-dault, it geopend, openbaart, dat de Nederlan ders werken aan een straalvliegtuig, dat ten snelheid van ongeveer 800 km. per uur zal moeten bereiken. Dit vliegtuig, dat den naam „Hei Spook" zal dragen, is een product var de herbouwde Fokkerfabrieken te Am sterdam. Het zal worden uitgerust met twee B itsche motoren (Rolls- Royce), raast elkander onder de „ver stijving". Men verwacht, dat „Het Spook", dat 17 passagiers zal kunnen bergen, binnen drie jaren ïijds op dt K LM.-lijnen zal worden ingezet. Het zal worden voorzien van een inrichting voor luchtdruk-regeling in de cabine, zoodat het zonder ongerief voor dt passagiers op een hoogte van onge veer 12 km. zal kunnen vliegen. Over dit vliegtuig, bekend als Fokker ontwerp F 26, vtrnemen wij nog dt volgende bijzonderheden Iedere vliegtuigtechnicus is er van overtuigd, dat de gasturbine als voort stuwingsmiddel ook voor verkeers vliegtuigen in de toekomst is aange wezen. Een strijdpunt hierbij is nog, of dt gasturbine een schroef zal moetei aandrijven, of dat een zuivere „straal motor" (dus een motor waai bij dt voortstuwing uitsluitend ontstaat tei gevolge van de reactiekracht der uit stroomende verbrandingsgassen) dt voorkeur verdient. Door de Fokkerfabriek werd dn probleem aan een grondige studit onderworpen en men kwam daarb( tot de overtuiging, dat althans voor dt eerstvolgende periode voor middelsoort trajecten de zuivere straalmotor er voor lange afstanden eerder de schroef- turbinecombinatie in aanmerking komt. Voor zeer korte afstanden b.v. binnen landsch verkeer, blijft, althans voor loopig de zuigermotor zijn plaats* waarschijnlijk behouden, omdat het vliegen op grootere hoogte, hetgeen voor de straalmotoren aangewezen is dan te veel tijd kost. Voor de middelsoort vlieglengtt d.w.z. b.v. 10C0 km. trajectiengte is dus de zuivere straalmotor het beste voortstuwingsmiddel. Deze installatie heeft pas zin bij zeer hooge sneiheio. Daarom is de kruissnelheid van rit F 26 800 km. per uur, d.w.z. ongeyeei de hoogste snelheid, welke voorloopig toelaatbaar is, zonder dat men in ver band met het benaderen van de ge luidssnelheid bijzondere moeilijkheden kan verwachten. Deze snelheid is echter alleen bereikbaar indien zeei hoog gestegen wordt. Een ander product van Fokker oj de tentoonstelling gtëxposeerd is eet kleine vierzits-macnine. De geheelt cabine, luxe ingericht, bevindt zich vóór de draagvlakken, aan de achter zijde is een duwschroef. Dit toestel heeft een driewielig landingsgestel er. een Amerikaansche motor. NOG GEEN SPORT-ZATERDAG. In zijn memorie van antwoord inza ke de begrooting van binnenlandsche zaken heeft de minister gezegd niet te willen ontkennen, dat het denkbeela om door het houden van sportwedstrij den op de Zaterdag, de Zondag meei aan zijn bijzondere bestemming te doet- beantwoorden, aantrekkelijke aspecten heeft. Het benutten van alle beschik bare tijd voor wederopbouw maakt echter voorloopig het geheel vrij maker- van de Zaterdag onmogelijk. 20.000 mijnwerkeis zijn in Ame rika in staking gegaan. De stakers heb ben den oproep der regeering om dt verscheping van steenkool naar het buitenland niet te belemmeren gene geerd. Door de staking is nu de uit voer van kolen naar het buitenland stopgezet. Ons land word hierdoor ook getroffen. De staking zal naar alle waarschijn lijkheid algemeen worden, waarbij dan 400.000 stakers betrokken zijn. NOODWEER IN DE V.S. In den Amerikaanschen staat Colo rado is door een plotseling opkomen van den winter een 20 tal menschen van koude gestorven. De onverwacht gekomen sneeuwstormen hebben hon derden gezinnen en duizenden stuks vee verrast en ingesloten, Het vee, dat diep in de sneeuw is weggezakt, sterft van den honger, men tracht het te redden, door bundels hooi uit vlieg tuigen te werpen, op de plaatsen, waar de dieren vastzitten. DE HANDEL IN AARDAPPELEN WORDT AAN REGELEN GEBONDEN. Bekendmaking aardappelprijzen. Na de aankondiging van den Minis ter van Landbouw, Visscherij en Voed selvoorziening, dat prijsvoorschriften voor den handel in aaruappelen zullen worden gegeven, ;ijn de organen van de overheid hara aan het werk gegaan ter uitwerking van de noodige rege lingen. Binnenkort zullen dan ook maatregelen worden aangekondigd, welke in verband met de prijsvoor schriften noodig worden geacht vooi den handel in aardappelen. Met ingang van 18 November gelden maximumprijzen voor den verkoop van consumptie-aardappelen door teler.», alsmede voor het koopen van con -umptie-aardappelen van telers. Deze prijzen zijn gelijk aan de destijds vast gestelde richtpnjzen, verhoogd met een eveneens reeds bekende bewaarver- goeding. De prijzen gelden voor alle aard appelen bij levering na Zondag 17 November 1946, derhalve ook voor aardappelen, welke reeds vóór dien datum tegen hoogeren prijs werden gekocht, respectievelijk verkocht. Voor den verkoop aan consumenten geldt met ingang van Maandag 25 November 1946 als maximumprijs f 0.12 per kg. voor kleiaardaupelen en f0.ll per kg. voor zandaardappelen, waarbij voor thuisbezorgen f 0.U1 per kg. extra mag worden berekend. MINISTER RINGERS TREEDT AF. Ir. J. A. Ringers heeft aan H. M. dt Koningin verzocht hem ingaande 15 November 1946 te onthtffen uit he. ambt van Minister van Openbare Werken en Wederopbouw. Naar wij van officieele zijde ver nemen heett H. M. de Koningin over eenkomstig dit verlangen den heei Ringeis met ingang van genoemdei aaturn ontslag verleend op de mees eervolle wij te, onder dankzegging vooi de vele en gewichtige diensten dooi ntm aan Haar en den lande bewezen R A F.-VL1EGTU1G VERMIST. Een „Meteor"-vliegtuig van de R.A F dat Dinsdagnacht van het vliegveld Mansion naar Eindhoven was ver trokken, is met op zijn plaats van be stemming aangekomen. De lucht was zeer bewolkt. De bemanning bestond u.t één persoon. Ten Westen van Vlissingen is op zee een olievlek waargenomen. Eei onderzoek is ingesteld. UITSPRAAK INZAKE ARNOLD MEYER UirüES'lELD. De bijzondere raad van cassatie zou gisteren uitspraak doen in de zaak tegen Arnold Mtyer, den voormaligen leider van Nationaal Front, die tei zake van het voortgezet misdrijf van opzettelijk in tijd van oorlog den vijand nulp verleenen, door het bijzondei gerechtshof te 's-Hertogenbosch is ver oordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar met aftrek van voorarrest. De raad heeft de uitspraak voor onbe paalden lijd aangehouden, ten einde nadere inlichtingen te verkrijgen om trent de vraag, ot Mtyer voor zichzelf of voor zijn partij gelden heeft ont vangen van of door middel van Duit- sche zijde. WILLEM MENGELBERG. Prof.' dr. Willem Mengelberg heeft ie kennen gegeven, aiuus A N.P., dat hij van plan is hooger beroep aan tt (tekenen tegen de beslissing van den Eereraad, waa.bij hem tutrecht om i Nederland op te treden werd ontzegd. Mengelberg heeft dit voornemen door een advocaat aan den Centralen ïereraad kenbaar gemaakt. Waarop het voorgenomen beroep zal zijn ge grond is niet bekend. SCHAT IN BONTJAS. Een metselaar in een van de Hol landsche steden kocht dezer dagen voo, z'n vrouw een bontjas. Geen nituwt weliswaar, maar toch een goede ge dragen jas. Er moest natuurlijk een kleinigheid aan vermaakt worden. Wie schetst de blijde verbazing van de vrouw toen er bij het los-tonen van de voering een colletie sieraden goud en ju- weelen te voorschijn kwam. Des kundigen taxeerden de collectie op ruim 20 duizend gulden. Angezien de oorspronkelijke eigena res niet meer te vinden bteek, deeu de metselaar wel 'n voordeelig koopje! ENGELAND IS OP ZIJN HOEDE VOOR TERRORISTEN. De Joodsche terroristische organi satie Irgoen Zwai Leoemi heeft over de clandestiene radio „de stem van strijdend Sion" verklaard, dat geen veiligheidsmaatregelen in Groot-Brit- tannië oj in Britsche ambassades in het buitenland de soldaten der Irgoen zullen vemuideien hnn doel te berei ken. Sinds berichten, dat er terroris- len onderweg naar Engeland zouden zijn en Fmgeland reeds hebben bereikt, is den leden va:-i het kabinet een speciale bewaking toegewezen. Ook bij de regeeringsgebouwen staan wachtposten opgesteld en er wordt streng toezicht gehouden in alle toe gangshavens van Engeland. DU1TSCH PROTEST TEGEN NEDERLANDSCHE TERRITORIALE E1SCHEN. Hoe durven ze Dr. Rudolf Amelunxen, ministerpre sider.t van de provir cie Noord-Rijnland- Wes falen van de Britsche zone deelde gisteren in een bijeenkomst van het provinciale parlement te Dusseldot med dat zijn regeering geprotesteerc had tegen de Nederlandsche aanspra ken op Wes'-Duitsch grondgebied en mijnconcessies. Afstand van gebiec in het Westen zal slechts tot resultaat hebben, dat de vriendschap onder de volkeren vertroebeld wordt, zoo zei hij. SPORTNIEUWS. HONTENISSE I-AXEL I 3-1. Het is voor onze stadgenoofen een onfor tuinlijke wedstrijd geweest te Hontenisse Algemeen is men van oordeel, dat de neder laag onverdiend Is en dat in niet geringe mate de scheidsrechter hieraan de schuld heeft. Zijn beslissingen moeten in enkele doorslaggevende gevallen voor de Oranje mannen fnuikend zijn geweest, zoo o.a. het niet toekennen van een paar gemaakte doel punten. Hoe het zij, een paar kostbare puntjes gingen hierdoor naar de maan. AXEL II—HONTENiSSE II 5-0. Axel's tweede trok danig van leer en ofschoon het spelpeil niet zoo verheffend was, toch had men met de bezoekers weinig moeite. Ze werden dan ook geslagen met 5 0 AXEL III—HONTENISSE III 6-2. Ook Axel III deed weer een duit in het zakje en gaat voort haar overigens onaan tastbare positie regelmatig te versterken. Ditmaal moest het derde van Hontenisse weer in het zand bijten. Deze jongens kon den met 2-6 genoegen nemen en huis waarts keeren. CLINQE I-HULST I 0-0. In een slecht gespeelden wedstrijd is het geen der elflallen gelukt den weg naar de netten te vinden. Het Clinge-doei ontsnapte verschillende malen op gelukkige wijze aan een doelpunt. De Hulster ploeg speelde met een teruggetrokken mid-half en voor Clinge was er geen doorkomen aan, waardoor deze ploeg een kostbaar puntje verspeelde. Clinge 2 Hulst 2 1—1, Hulst 3—Hontenisse 4 3—1. OOSTBURG 1-STEEN 1 0-3. Op een modderig terrein voor een goede belangstelling werd deze wedstrijd ge speeld. Door twee blunders van den Oost- burg keeper kwam Steen aan 2 goedkoope doelpunten,, welke gescoord werden door v. Duyse en Vael. Door ruw spel van den Oostburg aanvoerder Brakman (overigens een zeer sporiief en fair speler) werd Steen een strafschop toegewezen, welke door anssen haid werd ingeschoten. Met dezen stand kwam het einde. Oostburg speelde een slechte partij voetbal en Steen was technisch veel beter en alhoewel de over winning geffatteerd was, verdiende Steen deze volkomen. De scheidsrechter hield de teugels goed in handen en deelde aan de Oostburg-spelers verschillende waarschu wingen uit. Oostburg 2—Sreen 2 7—2. TERNEUZEN-DE ZEEUWEN 1-2. Uitstekend spel van het „Zeeuwen"- binnentrio. Deze met spanning verbeide ontmoeting had wegens de uitstekende prestaties der Vlissingers die in deze competitie ieder voetballiefhebber imponeeren door hun klin kende overwinningen een talrijk publiek aan den Molendijk verzameld. Onmiddellijk na den aftrap trokken de rood-zwarten ten aanval en wat zij aan techniek tekort schoten, werd ruimschoots vergoed door hun bekende enthousiasme, waardoor de rood-witten voorloopig niet aan bod kwamen, terwijl bij de weinige aanvallen der Zeeuwen doelman Florusse kordaat optrad. Terneuzen wist den bal steeds naar de „Zeeuwen" helft te verplaatsen en dit moest wel tot doelpunten leiden. Uit een vrijen schop wist Terneuzen te scoren (1 0). Aange moedigd door dit succes zaten zij geweldig op den bal en wisten weldra het „Zeeuwen"- net wederom te doen trillen, welk doelount niet werd goedgekeurd. Het umaire optreden van enkele spelers der Vlissingsche ploeg ontlokte bij het publiek een geloei, dat ons aan een inter landwedstrijd deed denken. In de 2e helft waren „De Zeeuwen" door hun betere techniek weldra meester van het terrein en Terneuzen kreeg weldra een hevigen druk te doorstaan. Toch wist Terneuzen nogmaals bij een fraaien aanval het „Zeeuwen"-doel ernstig in gevaar te brengen, toen keeper Van Vlaanderen erbarmelijk miste, doch Dobbc* eir zijn kans niet kon benutten, „De Zeeuwen" kwamen nu lit volle actie W(( vervaardigen voor alle merken auto's H. A. DE KORT Schoolstraat 22 Telef. 747 Na 6 uur 665 BERGEN OP ZOOM DE TIJD GAAT SNEL en wisten hun overwicht in 2 goals uit te drukken. Verder ondernamen zij nog een reeks mooi opgezette aanvallen, waarbij naast de twee binnen «pelers de enorme middenvoor Leynse opviel, die evenals zijn collega.s niet bepaald fortuinlijk voor doel was, terwijl ook keeper Florusse goed werk deed, toen hij een vliegend schot van Smit en 'n kogel van linksbuiten Naerebout tot cor ner verwerkte, waardoor een zware neder laag voorkomen werd. Niettemin deelt deze ploeg in de algemeene malaise der Zeeuwsch- Vlaamsche 2e kiassers. „De Zeeuwen leek ons een vrij homogene ploeg en de meest serieuze kampioenscan- didaten, die tot dusver aan den Molendijk aantraden. Hun binnentrio in 't bijzonder mid-voor Leynse heeft een techniek en een activiteit, die men zeer sporadisch op de Zeeuwsch-Vlaamsche voetbalvelden te aanschouwen krijgt. Een en ander droeg veel bij om daze ontmoeting tot een wed strijd met fraaie momenten te maken D. w. KOEWACHT III- STEEN III 3-0. Koewacht 3 begint uit zijn schulp te komen. Het wist 't toch lang niet zwakke Steen 3 met 3—0 te kloppen. Andere uitslagen 2e klasInternos—Dosko 1—1, Goes—R. B.C. 5—1, B'eskens—Middelburg 1—2, Ter neuzen—De Zeeuwen 1—2, T.S.C.—Biervliet 7-1. 3e klasOostburg—Steen 0—3, Corn. Boys Sluiskil 2—2, Schoondijke—Hoofd plaat 1—2, Aardenburg—l|zendijke 4—3, Clinge—Hulst 0—0. HET NEDERLANDSCH ELFTAL TEGEN ENGELAND. De Keuzecommissie van den K.N.V.B. heeft het Nederlandsch elftal, dat op 27 Nov. te Huddersfield tegen Engeland zal spelen, als volgt samengesteld Doel: Kraak (Stormvogels). Achter: Potharst en Van der Linden beiden Ajax). Midden: Pauwe (Feijenoord), Vermeer (Excelsior) en De Vroet (Feijenoord). Voor: Drager (Aiax), Wilkes (Xerxes\ Roozen (Haarlem), Smit (Haarlem) en Berg man (Blauw Wit). Reserves: Van Raalte (Blauw Wil), Van Bun (M.V.V.), Stoffelen (Ajax) en Laken- berg (N.E.C.) Op 21 Nov. hoopt onze lieve Opa, Siykstraat 5, zUn 70sten verjaar dag te herdenken. Een prettige dag en nog vele gelukkige jaren wordt Opa toe- gewensoht door zyn Kleindochtertjes MARIETJE en PL0NIE KALLE. Dankbetuiging. C. J. v. d. BR0EKE en M. v. d. BR0EKE—JANSEN zeggen, mede namens we derzydsche Ouders, harte lijk dank voor de vele biyken van belangstelling vóór en tydens hun huweiyk ondervonden. TE KOOPeen paar lage bruine Schoenen, maat 42, zoo goed als nieuw. G. M. v. d. BERGE, Armendyk 30. TE KOOP1 paar Kunst schaatsen, in zeer goeden slaat met Schoenen, maat 40. Te bevragen Bur. v. d. Blad. GEVONDEN: een paar Meisjeswanten met Bont, Tegen advertentlekosten terug te bekomen Walstraat 8, Axel. TE KOOP: een Vulkachel. G. DEN ENGELSMAN, Spul N 118, Axel. TE KOOP: drie Keulsohe Potten en een groot houten P«ard. Adres: Bureau van (fit Blad, VERGADERING van Ingelanden van den DEKKERSPOLDER op Zaterdag 30 November 1946, des namiddags drie uur, in het hötel „Het Gulden Vlieste Axel. C. L. YSEBAERT Adz., Dykgraaf. A. E. C. KRUYSSE, Ontv.-Griffier. op 28 November ln „HET CENTRUM", georganiseerd door de Sportver. B.J.J. Boksen tusschen Axel, Ierseke en Terneuzen. Jiu Jitsu door: Dames, Heeren en Jongens. Als extranummer: Kaarten reeds verkryg- baar dageiyks van 2—4 uur by M. J. MARKUSSE, Kapper, Axel. Prijzen vanaf f 1.50. Komt daarom een kykje nemen Jn GROOTE SORTEERING Komt en ziet er Is voor leder wat. Doe mee aan de groote KINDERWEDSTRIJD. Pakket voor den wed- stryd f 1.44. A. HOOGWIJK, Noordstraat 24 - AXEL Dc tijd gaat snel. maar nog fcuntlU de fraaie kalender voor 1947, uitgegeven door de STICHTING HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING TEN PLATTELAN- DE in samenwerking met het VOOR LICHTINGSBUREAU VAN DEN VOEDINGSRAAD bestellen door middel van onderstaande bon Deze kalender bevat: Raadgevingen voor het verzorgen van de moestuin. Naairubriek met patronen. Wenken voor de wasch. Iedere maand een foto> Geestige teekeningen. Voor de lezers van dit blad is de prijs slechts f 1*25 Bestelt heden Het jaar is bijna voorbi) Uitknippen en tn enveloppe. toezenden. Verzoeke toezending v.an, 1947 Het verschuldigde bedrag heb he,9 Voolllchtingsbureau krnginnegracb. 47. s-Cravenhage L——W—M-WW

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1946 | | pagina 2