AXELSCHE COURANT AXELSCHE COURANT Li NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH- VLAAND EREN. NO. 26. Verschijn, elKe Woensdae en Zaterdag. WOENSDAO 19 DECEEMBER 1945. 60e JAAROANQ. MTFTT Wfs. PM A D VFP TFMr,T F.RT. A D VOOR No. 25. Verschijnt elke Woensdag en Zaterdag. ZATERDAG 15 DECEEMBER 1945. 60e JAARQANO. Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Markt 12 Administratie: AXEL T. C. Hoofdredactie: VINK - van VESSEM Mannen in toga. Advocaten en advocatuur. Kort vor>r den oorlog is er in Hol- nd een tooneelstuk gespeeld: „Mannen het wit", hetwelk een beeld gaf in het leven van chirurgen, die in in witte jassen en gummihandschoe- >n in de stilte der operatiekamers den rijd voeren met infectie en dood. et was deze titel, die mij te binnen hor>t, toen ik mij zette tot eenige het ambt der advocatuur, met onderbreking van ,nige jaren onderduik bijna twee :enniën heb bekleed. hor»t, toen ik hetsen over h< ,t ik thans (Juist in deze onderduiktijd kon ik yg duidelijker dan vroeger constatee- hoezeer de groote massa verwij -d is van den sfeer van den advocaat, weinig zij zijn werk begrijpt, >tezeer zij hem schuwt, ja... .vreest t was deze ervaring die mij ertoe besluiten, leven en werken dezer nnen in de zwarte to^a, de tegen- en der witgejaste chirurgen, eens er te belichten. Ongeveer twintig jaren geleden is een verzameling verschenen van otprenten op advocaten, uit alle tij en landen, met een voorwoord van toenmaligen Amsterdamschen ad- aat Mr Wilhelm Loeb. Daarin aagt hij zich af, hoe het toch komt, juist de advocaat altijd en overal object is geweest van spot en hoon, tegenstelling b.v. met den notaris, tstgenoemde toch is voor de groote het symbool van eerlijkheid, wheid en nauwgezetheid, men kan om zoo te zeggen zijn laat- n cent toevertrouwen. Advocaten arentegen vindt men eigenlijk mia .meer griezelige wezens. In de rechts- al bepleiten zij tegen een collega ;t hartstocht elke zaak waarvoor men eepbonm betaal», doch wanneer de zitting r hebbe|eloopen is, ziet de rechtzoekende daar dstseling, dat zijn raadsman het ge- pw verlaat in het meest vriendschap- on voo ijke gesprek met den tegenpleiter, Uw kap; hem zoojuist nog in de zwartste gdrageiuren voor den rechter heeft afge levering lilderd. En wanneer onze recht lN AXELfkende dan zijn proces verliest, en tegenpartij stond er financieel wat DDEN eeier vorfr, dan gaat hij bijna auto- in prims tisch denken, dat die twee advo- en toch zoo dik met elkaar SUIL eeijden wel onder één hoedje zullen i Blouse gelegen vooroor- iben gespeeld. Men meene niet, dat alleen „domme" den zoo denken. Ik heb ze bij tien Jen gekend: kooplieden met groote oor He«"!driiven en internationale bereisdheid, Bureauellectueelen met ruimen blik en eede ontwikkeling en ze nog na jaren n woedend worden op de advo- itlsatpijpen 'n een proces, waarin ze het op den>die hadden gelegd. En men kon egen bel *en rnenschen niet uitpraten dat er ELEMAN 1 de zaak „een vuiltje" geweest was e) 'fciedaar de sfeer van griezeligheid, 1 „gladheid", ja, van „nepperij", die Cabions- advocaten in de oogen van het wagentje publiek veelal omgeeft en de rdentuig.htzoekenden tot hun groote "9 P 57,ade en schande liever naar aenderlei andere raadgevers doet penhalfbakken accountants en belastingconsulenten (1e accountant van „standing" onthoudt zich van ju ridische adviezen), ongediplomeerde adviseurs van vakbonden, makelaars, om van de zuivere zaakwaarnemers niet te spreken, En wat nu daartegen te zeggen Men beginne bij het begin. Let op de woorden, waarmede de advocaat zijn loopbaan aanvangt. Hij treedt, voor het eerst in zijn eenvou dige zwarte toga, voor den rechter, legt den eed af van trouw aan de Koningin en de Wet en zweert dan de eed, die zijn geheele beroepsleven zal moeten beheersehen dat ik nimmereenigezaak zal aanraden of verdedigen, die ik niet in gemoede geloof rechtvaardig te zij n." Dat is geen kleinigheid. Het beteekent, dat de advocaat zich nimmer met een z^ak mag inlaten, waarvan hij weet of kan vermoeden, dat zij „fout" is. Hij mag in een pro ces niet namens Jansen verklaren, dat deze van Pietersen niets ontvangen heeft, terwijl Jansen hem heeft bekend, dat Pietersen hem fl.1000.— te leen heeft gegeven (de bekentenis van Jansen moet hij wegsturen). Hij mag geen belastingreclame gaan verdedi gen, terwijl hij weet dat zijn cliënt in de aangifte vermogen heeft ver zwegen of zulks op zijn vingers kan natellen. Anderzijds behoeft hij niet te con troleeren, of zijn cliënt hem de waar heid vertelt. Zoolang hij redelijkerwijze het tegendeel niet moet aannemen kan hij ervan uitgaan, dat zijn cliënt hem juiste inlichtingen verschaft. Vandaar de rust en de objectiviteit, die een advocaat tegenover zijn zaken, zijn cliënten ende tegenpartij bewaart en die den cliënt dikwijls zoo verbaast of, gelijk ik boven schetste, tot woede brengt. Hij hoort den cliënt aan, neemt diens uiteenzettingen in goed geloof in zich op (geoefend als zijn oor is, hoort hij gewoonlijk snel ot de cliënt om de feiten zit heen te draaien) en geeft dan soms direct soms na een kortere of langere studie der zaak zijn advies. Hij zegt den cliënt of deze in principe gelijk heeft of wat hij in de betrokken aangelegen heid moet doen Zal er eventueel ge procedeerd moeten worden, dan wijst hij den cliënt op zwakke runten in diens bewijsmateriaal en geeft een globale schatting van de proces kansen. Want met een garantie voor den afloop van een proces is hij ge woonlijk zeer voorzichtig. Het is deze houding, die den advo caat het geheele proces bijblijft. D beweringen en argumenten der tegen partij steeds zakelijk wegen, ontdoen van franje, ze toetsen aan de Wet en steeds bespreken met zijn cliënt. Heeft hij verantwoordelijkheidsgevoel, dan schrijft hij alles op, wat in conferen ties besproken wordt. En zoo ontsjaat dan de sfeer, waarin hij een goed gestelde nota aan den rechter kan ont werpen of een warm pleidooi kan uitspreken, waarin hij dikwijls zijn eigen cliënt verbaast door zijn kennis van als allerlei details, die deze dikwijls bijzaak heeft beschouwd, doch door den raadsman als waardevol zijn genoteerd. En tenslotte wacht hij rust'g, met zijn tegenpleiter de zwakke plekken n beider standpunten kennend. Hij onthoudt zich van snoeverij of sug gestie van den tegenpleiter: „Jij wint het toch niet'» of dergelijke, die als onbehoorlijk wordt beschouwd. Hem die zich zoo tegenover cliënten en jrocelures stelt, zal zelden een uit spraak tegenvallen. Ik kan mij voorstellen, dat menig een na deze uiteenzetting een andere rijk heeft gekregen op de instelling van den advocaat. Maar dan blijft nog de steeds onbegrijpelijke houding van den verdediger in strafzakende man, die Mussert, Blokzijl en Laval ver dedigt en moordenaars en dieven uit iet gevang tracht te houden. En dan kan men mij nu te lijf met de woor den, die ik hierboven zelf met groote letters schreef Qij zoudt toch geen zaak verde digen, die gij niet in gemoede gelooft rechtvaardig te zijn Daarover een volgende maal. Mr. Jacob Frankel. Herstel van cultuurgrond. De Regeering heeft het besluit ge nomen, alle aan den grond toegebrachte schade te vergoeden door herstel, aldus Ir. J. W. Hudig, Directeur 'van den Rijksdienst voor Landbouwherstel, in een radiocauserie op Maandag 3 De cember j.l. in de rubriek ten behoeve van den Landbouw, verzorgd door de Afdeeling Voorlichting van het Minis terie van Landbsuw, Visscherij en Voedselvoorziening. In totaal zijn 218.000 H.A. cultuur grond geïnundeerd geweest, waarvan 80.000 H.A. met zout water. Deze oppervlakte is ongeveer gelijk aan elf maal den Wieringermeerpolder, die met zoet water is onaergeloopen. Het her stel van de schaden aan den grond toegebracht, geschiedt zooveel mogelijk door den boer met zijn eigen arbeiders. Dit heeft een vlot verloop, vooral waar het betreft de schade, veroorzaakt door de oorlogshandelingen. De vliegvelden leveren echter nog moeilijkheden op, daar de grenzen van de oude perceelen niet meer te herkennen zijn, zooda opnieuw verkavelen noodzakelijk is. Groote aandacht wordt besteed aan ruilverkave'ing en verbetering van af watering. 0)k bestaan reeds plannen hier en daar tot algeheele saneering van een gebied over te gaan. De met zout water geïnundeerde ge bieden zullen ongeveer 6 jaar noodig hebben voor een volledig herstel. Het natrium uit het zout heeft de structuur van den grond gewijzigd. Dit kan worden hersteld door het toedienen van gipshet calcium hieruit verwij dert het natrium van het zout uit den grond. Hiervoor zal ongeveer 300.000 tot 400.000 ton gips noodig zijn, waar van reeds eenige duizenden tonnen zijn aangevoerd en verdeeld over de ge troffen gebieden. Er wordt hard gewerkt, om de on bruikbaar gemaakte Nederlandsche gronden weer geschikt te maken voor productie. Men verwacht, dat op enkele duizenden H.A. na alle land in 1946 weer in cultuur zal komen. Wat moet met de N.S.B.- moeders gebeuren? Dit is een actueel vraagstuk, waar naar de Nederlandsche Stichting voor Statistiek een opinie-onderzoek heeft ingesteld. De ondervraagde personen, die over alle lagen der bevolking en alle deelen van het land waren ver spreid, hadden voor hun antwoord keus uit drie mogelijkheden. De meerderheid der bevolking, na melijk 60 pet., blijkt deze vrouwen zoo spoedig mogelijk onder zeker toezicht wederom in vrijheid te willen stellen, teneinde haar gelegenheid te geven zich weer aan de opvoeding van haar kinderen te gaan wijden. Merkwaardig is, dat zoowel bij de mannen als bij de vrouwen een zelfde percentage deze opvatting is toegedaan. Een minderheid, namelijk 14 pet. meent, dat deze vrouwen als onge schikt voor de opvoedingstaak ook na het einde van haar straftijd uit de ouderlijke macht moeten worden ont zet en even lang als andere N.S.B ers moeten worden vastgehouden. Zoowat een vierde gedeelte (24 pet.) verkiest tenslotte de mogelijkheid, dat deze vrouwen haar kinderen later wel mogen opvoeden, echter eerst nadat zij even- lang zijn vast gehouden als andere N.S.B.ers. Slechts 2 pet. der bevol king blijkt te dezer zaken geen mee ning uit te spreken. Wat betreft de onderbrenging der N.S'B.-kinderen blijkt 57 pet. der be volking voor opvoeding in gezinnen te zijn. Ongeveer 36 pet. spreekt zich uit voor onderbrenging in opvoedingste huizen, terwijl 7 pet. geen oordeel te kennen geeft. WAAROM HESS NAAR ENGELAND GING. De „News of the World" citeert een verklaring van H<'ss, welke deze Za terdag in zijn cel te Neurenberg heeft afgelegd. Hiermede is het raadsel van zijn vlucht naar Engelnnd in 1941, dat veel stof heeft opgewaaid opgelost. Hess verklaarde„ik vloog naar Engeland om koning George uit te noodigen voor een vredesconferentie met Hitler in Duitschland. Ik wilde de wereld van het bolsjewisme bevrijden. Ik dacht, dat de hertog van Hamilton, dien ik goed ken, mij bij den koning zou brengen". Goering heelt Zaterdag verkaard „Toen Hitier de brief, welke Hess voor zijn vertrek voor hem achterliet gele zen had, bleef hij enkele oogenblikken roerlois zitten. Daarna werd hij woe dend en beval de arrestatie van allen, die van de vlucht van Hess op de hoogte waren". Hess had echter slechts zijn secretaris en adjudant in vertrou wen genomen. ng van het geestelijk verkeer egelmaiige circulatie van onze ng'goederen Wij hebben in ste jaren gemeenschappelijk enis beleefd en deze geschie- eeft in Zeeland een beslissen- r genomen, waardoor dit ge- een nieuwe wijze aan de rest erland wordt verbonden. In een elling zit beweging. Hier wor- oude meesters gemobiliseerd land meer te maken tot een Velen beseffen de waarde van ,t dan, wanneer zij het geheel verloren hebben. Wij moeten lelijk besef hebben van den an het behouden schoone en bij gedragen weten door de de toekomst. Hiermede ver- de minister de tentoonstelling, 13 Januari zal duren, voor ?EK IND1Ë-VL1EGTUIGEN. 8 December af vertrekken de egtuigen drie maal per week iphol en wel op Dinsdag, Don- in Zaterdag- atavia uit vertrekt het vliegtuig isdag 19 en Zaterdag 22 De- Van Dinsdag, 25 December t ook van Batavia uit een dienst iden, waarbij drie maal per n vliegtuig vertrekt en wel op Donderdag en Zaterdag. E PLEEGT ZELFMOORD. irtegenwoordiger van dejapan- igeering heelt generaal Mac r van in kennis gesteld, dat >noje, die Zondag naar de ge- i te Soegamo had moeten wor- rgebracht, zelfmoord gepleegd or vergif in te nemen. Konoje was 54 jaar oud en k minister zonder portefeuille abinet van Sjidehara. Over het n werd hij als pro-Angelsak- schouwd. Hij zou voornamelijk de rol, welke hij gespeeld den oorlog tegen China, op van oorlogsmisdadigers zijn t. pansche kringen meent men, noje door zijn zelfmoord den heeft willen vrijwaren voor nitteerende onthullingen, die rvragingen voer het tribunaal >lg zouden hebben kunnen zijn. AATSELIJK NIEUWS. gavond jl. is door enkele per- csloten tot het oprichten van tistansch-Christelijke Vereeni- e zien ten doel stelt het be- 1 van het nationaal bewustzijn aankweeken van een zuivere jor Land en Volk en Vorsten- or middel van sprekers, het van referaten, volkszangavon- preekt vanzelf, dat deze ver- zich niet gaat bewegen op terrein. gt in de bedoeling om zoo iedere maand iets te geven, nen in Januari a.s. oorloopig bestuur bestaat uit en C. Smies, voorzitter, N. van secretaris, P. A. Wondergem meester, H. van der Lim rer-Ve»meulen. igt tevens in de bedoeli' n te vormen voor de je dvertentie in dit nummei n gaat uuuwtii, tuuwci giuoic- als Rieine toestellen. Fabrieken als Fokker, „de Schelde" en aide e zul len hierbij worden ingeschakeld. Een groot aanial vliegtuigbestuur- ders, maiconisten. mecaniciens en gedu- uat de 1. G. Farben-lndustrie rende den oorlog en zonder dat de geallieerden het wisten het „doodelijk- ste gifgas in de wereld" heeft gepro duceerd. —o ln Medan hebben extremisten het restau rant Termeulen in brand gesto^n, Se. westen van Nederland en de provincie dient te verdwijnen. Zeeland is van ouds door nauwe banden aan Holland verbonden geweest. Toch bleef het geïsoleerd. Noodig is een KLOKKEN KEREN TERU vorige week Vrijdag de g< a de Ned. Herv. Kerk en va olieke Kerk na enkele jaren ïeid weer naar hun vertrouwde ïrug zijn gekomen, zal onk ne ak van het Stadhuis eerstd" ,s iren. Tegelijk komt dan eet1 ie mee om de klokken terug op hun plaats te hangen, ?cdat hoogst' waarschijnlijk nog voor b i3trris onze klokken, behalve net klei ie kiok; v de R.K. Kerk, dat nog niet tercent - weer in d« torens hangen. Abonnement»- pri)» Losse nummer» 5 ct, Abonnements prijs Losse nummers 3 ct. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom il. 1.25 Alle andere plaatsen il. 1.55 Advertentlepriji 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeellngen 15 ct per m.m. Kleine Advertentièn (maximum 8 regels) 1 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. rrinrp inrpn m Advertentieprijs 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeellngen 15 ct per m.m. Kleine Advertentièn ïaximum 8 regels) 5 regels 62 ct. dere regel meer 5 ct. extra enstaanbledlngen t ct. Q— -uutiovtrguvineen luiiuuog wa uivnoi viUeni

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1