Metalen HUWELIJK DouiveCgbcrts fttue 3<'»dO BON „HAVENKWARTIER" THEE Handels-Ondi „CENTRA, Zitdag Uit Handel en actieve Centraal" „CENTRA BLUESBAND, Landbouwers! Zondag 2 December a s. Koewacht II - Stoppeldijk II. Koewacht I - Stoppeldijk I. PTT DDK ZEEUWSCH-VLAANDEREN HELPT INDIE! Indische Avonden B1NTANG MAS GAMELAN en KRONTJONG ORKEST 00K ZEELAND HELPT INDIE! SOLDAAT en BURGER AMSTERDAMSCHE BANK AXEL. HET CENTRUM BIOSCOOP. Axel. Tel. 99 Zaterdag 1 en Zondag 2 December, Zondag Matinee, aanvang 2.15 en 5.15 uur. MAIS0N AUBERT (Deskundige) Een en al geur en smaak! Zullt werk r het jaa Draagt bij? l geet d< ~Qffï propeller: JEEPS en S Singelweg 2— De Kamer vi te Terneuzer kennis van bel in Zeeuwsch-I de Directeur denstand van van Handel op Vrijdag a s., des nar 2 uur, een Zit in Hotel „f Terneuzen De aandacht gevestigd, da uitsluitend te omtrent midd gelegenhede Verkrygbaar VULPENNEN fl edelstalen pr vulling enz en U ontvan post thuis R\ Zwolle GelTl Weekb tegen vast lo> voor de prm Br onder No Bur. PALM, 305/9, A dam. Koopt G (zonder Schroevendra Rubbe Cente Nippels Kops Platte Conus Vyier Hame Handb Sohoj Tuinl HANDELS ONE Singelweg 2—'r leiei. Giro 494048. llllHliUlKI-V EenzameBlijft toch niet langer doorleven met Uw stil verlangen naar een le venskameraad. Door onze bemiddeling kunt U direct in contact komen met iemand die evenals U zelf oprecht verlangt, naar een ernstige, oprechte kennismaking. Wij hebben immers massa s ingeschrevenen uit alle plaat sen en dorpen in Zeeland ook in Axel en directe om geving en geheel Nederland. Onze bemiddeling is voor jong en oud, voor wer kenden, gegoeden mid den- en boerenstand. wy bebben een speciale, prettige bemiddeling voor jongelui en kunnen Heeren, die in een moederloos gezin (met huwelijk als doel; een seri euze huishoudster zoeken of Dames, die als zoodanig ge plaatst wenschen te worden, ook direct van dienst zjjn Schrijft ons toch direct en wy antwoorden in blanco couvert(Geheimhouding verzekerd). Nederland's Grootste liuwelijksbemiddelings- kantoor „Excelsior" Kampersingel 48 rood Haarlem. HT Zoolang de treinen niet normaal loopen, alleen op Woensdag en Zaterdag geopend van 2—4,30. Uw kunstmestbonnen wor den by ons direct uit voorraad gehonoreerd. Alle markten zijn wij aanwezig. Kantoor Stationsstraat 21, Axel. Aanbevelend, AXELSCHE GRAAN EN ZAADHANDEL N V Gemeente Koewacht. Bezoekt de VOETBAL WEDSTRIJDEN, op Aanvang half twee Aanvang half drie. EntréeGewone prjjzen. Aangifte radio-ontvangtoestellen In December zijn aan de beurt: Gedurende de groote Propagandaweek van het Ned. Roode Kruis ten bate van Oost lndië, wordt onder auspiciën van de Afd. Terneuzen, een Tournée met een Indisch gezelschap gemaakt. Voor het eerst in Zeeland (DE GOUDEN STER) 12 pers. LeiderKASANA HoofddanseresKART1NI. Dansers: RADEN MAS S0EGING. RADEN MAS S0ETARI0. Dansen o a MENARI DANS (Liefdesdans). De instrumenten voor dit Gamelan en Krontjong Orkest zijn beschikbaar gesteld door het Gemeente Museum te Den Haag. Entrée: f2,50 per persoon. Plaatsbespreking vanaf heden Aanvang 8 uur. De netto-opbrengst komt geheel ten goede voor de hulp aan lndië. De Tournée vindt plaats Zaterdag 1 Dec.Concertgebouw te Terneuzen. Zondag 2 Dec Patronaatsgebouw te Groenendyk. Maandag 3 Dec.Zaal Reseda" te Sas van Gent. Dinsdag 4 Dec.„Het Centrum" te Axel. Kaartverkoop te Hulst. Terneuzen, Sas van Gent en Axel aan bet Gebouw, andere plaatsen by het HARK Comité Entrée kaarten kunt U ook van Uwe geblokkeerde rekening laten overschrijven. Schonk U reeds uw bijdrage voor de Roode Kruisactie Zoo niet, de Ned. Handel Mij. te Vlissingen, giro 185283, de Kringcommissaris Ned. Roode Kruis te Vlissingen, giro 80563 en de pen ningmeesters van de plaatselijke afdee- lingen zullen nog gaarne uw bijdrage in ontvangst nemen. NED. TALEN INSTITUUT ROTTERDAM no. *drftS te. 73 voor geztns- en h uiswas AANVANG 8 UUR: presenteeren wy U de film: (QUAI DES BRUMES). in de hoofdrollen JEAN GABIN, MICHEL SIMON, MICHEL MORGEN, PIERRE BRASSEUR, e a Deze film laat U zien het leven in de havenwijk van Le Havre. Het is een van de beste Fransche films, die is vervaardigd. Toegang 18 jaar. V Maandag 8 uur GEEN voorstelling. DAMES en HEREN Het vertrouwdste adres voor alle soorten Hygië nische Artikelen, Spuiten en alle Patent Genees middelen is en biyft by Dirksmitsstraat 26 (alleen bovenhuis eiectrische bel) te ROTTERDAM (nabij Veemarkt) RUIM 40 JAAR GEVESTIGD. Wegens mijn jarenlange ervaring ben ik in staat U de ECHTE PARIJSE PATENTGENEESMIDDELEN te leveren (welke beslist onschadelijk zyn voor Uw gezondheid) Deze straat is een zijstraat der Jonker Fransstraat (5 min vanaf de Veemarkt). Ruim 40jaar 't vertrouwdste en deskundigste adres! Gratis spreekuren dagelijks van 10 tot 8 uur n m Vraagt gratis prijscourant, welke blanco wordt toegezonden. iJ locitm naaien üBETniitK- DE J0NGHE, Pieter Paulus- i straat 21, Axel. Het h geslachl en verw Hivero prijzen Plukhaa Huisslai 60 ets. Schrapb De P mede, d die een deze m overdra Bij de moet dt wien m worden vrage n men mc kend: kg. leve 4 perso KAARTEN n SCHOPJES, i KINDERHAF m KINDERSCHI EMMfcRTJES De bereiding zal eerst hervat kunnen wor den, zoodra de aller beste grond- en hulp stoffen er weer zijn. Alle houders van radio-ontvangtoestellen en z(j die een aftakking van een radiotoestel van een ander hebben, moeten in den loop van December aangifte doen bij een postinrichting (geen postagentschap) Tot vervoer of in opslag aanwezige radio-ontvang toestellen vallen hier buiten. De aangifte-formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de postkantoren. 6 Dec. 7 Dec. 10 Dec. 11 Dec. 12 Dec. Poq t/m Rob Roc-einde R S t/m Sc Sd t/m Stok Stol t/m Toom 13 Dec. Toon t/m Ver 14 Dec. Ves - einde V 17 Dec. W t/m Wil 18 Dec. Wim - einde W 19 Dec. X, IJ en Z dezelfde schriftelijke cursussen: ENGELS, MALEIS, FRANS,DUITS; Vlot spr. en schr. in 4 ol 8 mnd. f2.50 p. mnd. Steno - boekhouden - mid denstandsdiploma Ned. Taal en Correspondentie. Opleiding prak tijk examen Engels en Boekhouden. (Eerst illegaal, nu nationaal.) Gratis proefles van: naam 1ZB. 9 Weinig voedsel, moeilijk koken, Zwarte pannen, bibzen, róóken, Heel de kamer blauw Neen, het komt niet weer, dit lijden Wat wèl komt zal U verblijden Klokzeep komt weer gauw! Sneeuwwitzeeppoeder, Klokzeep Gaan zij t werk veraangenamen Van de proop're vrouw! samen ZEEPFABRIEK „DE KLOK" - HEERDE rkNNO l?sO

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 4