Metalen 1 yrmmi a AMSTERDAMSCUE BANK - AXEL. 11 Handels-Ondt „CENTRA, Zitdag Mir Handel en actieve „Centraal" „CENTRA v ZulU werk r het jaa Draagt bij? 1 geet d( ~Offï KAARTEN n SCHOPJES, KINDERHAR m KINDERSCHI EMMtRTJES PROPELLER! JEEPS en S Singelweg 2— De Kamer vs te Terneuzer kennis van bel in Zeeuwsch-i de Directeur denstand van van Handel op Vrijdag as., des nar 2 uur, een Zit in Hotel .1 Terneuzen De aandacht gevestigd, da uitsluitend te omtrent midd gelegenhede Verkrijgbaar VULPENNEN fl edelstalen pt vulling enz en U ontvan post thuis R( Zwolle Geïll Weekb tegen vast lo> voor de prot Br onder No Bur. PALM, 305/9, A dam. Koopt G (zonder Schroevendra Rubbe Cente Nippels Kops Platte Conus VUler Hame Handb Scho] Tuin! HANDELS ONE Singelweg 2—4 [Nederlandsch Oost-Indië. Met spanning worden in Ned.-Iadië de nieuwe besprekingen met de natio nalisten tegemoet gezien. De politieke adviseur van generaal Christison heeft verklaard, dat de actie der Britten zich alleen richt tegen de extremisten en niet tegen de politieke aspiraties der Indonesiërs. Veel hangt af van de vraag of het kabinet-Sja» ir gehand haafd zal kunnen blijven of dat het ten val zal worden gebracht. Met voldoening wordt geconstateerd, dat de houding der Britten tegen de extremisten krachtiger wordt en dat onder meer de ophitsende radiostations Djokjakarta en Soerakarta tot zwijgen zijn gebracht. In gezaghebbende krin gen wint algemeen de overtuiging veld, dat de totale ontwapening van alle ongeregelde Indonesische benden nood zakelijk zal blijken' met inbegrip van van het zgn. Indonesische leger van 70.000 man. Nu de evacuatie van vrou wen en kinderen van midden-Java goed vordert, zal men hiertoe gemakkelijker over kunnen gaan. De vraag, wanneer de Nederlandsche troepen, toestemming zullen krijgen om op Java te landen, is nog niet beant woord. Men meent dat de Britten er toe overhellen om deze toestemming vroegtijdig te geven, omdat ook zij inzien' dat noch Soekarno, noch Sjarir de situatie beheerschen. Inmiddels blijven in de vrouwen en kinderkampen op Java onteerende toe standen heerschen. Bij Ambarawa zijn Indonesische con centraties en transporten doorBritsche vliegtuigen aangevallen. Ook werden de Indonesesiërs bij Semarang aange vallen uit de lucht. Te Soerabaja is een dossier gevonden over den moord op Mallaby. EEN ONDERHOUD MET SJARIR. Een bijzonder correspondent van Reuter heeft een onderhoud gehad met Soetan Sjarir. In dit onderhoud gaf Sjarir te ken nen, dat hij een geleidelijk staken van de vijandelijkheden op geheel Java verwachtte en dat hij voorzag, dat binnen enkele weken de rust zou weerkeeren. „Ik ben in verbinding geweest met de plaastelijke leiders, die mijn standpunt deelen en die trachten hun jonge mannen te bewegen tot het neerleggen van de wapenen", aldus Sjarir. „Tusschen Nederland en de republiek Indonesië zou misschien een verhouding mogelijk zijn, gelijk bestaat tusschen Engeland en Eire. Basis voor het voortzetten van onze onderhandelingen zou dan moeten zijn dat Nederland ons recht op zelfbe stuur erkent maar de term „domi nion" is bij het volk uitermate impo pulair. Indien de term „dominion" wordt gebruikt zal 90 pet. van ons volk die verwerpen." Sjarir toonde zich ervan overtuigd, dat hij het gezag van zijn regeering over geheel Java zou kunnen doen gelden. Hij billijkte het Nederland sche standpunt, voor zoover dit betreft de Nederlandsche vastbeslotenheid zijn economische belangen op Java te ver dedigen, maar achtte de Neder landsche aanspraak op politiek toe zicht ongerechtvaardigd. Hoewel Sjarir zqn eigen relaties met de Britsche autoriteiten „uitstekend" noemde, zeide hij. „Van alles wat de Britten doen, meent de bevolking, dat het hulpverleening aan de Nederlanders is." „Wanneer evenwel de rust zal zijn weergekeerd, zal het volk in een gun stiger stemming komen voor onder handelingen", voegde Sjarir er aan toe. Het proces-Mussert. De ten lastelegging omvat drie pun ten, nl. de stichting van een Germaan- schen statenbond, onder leiding van Hitier, het plan van Mussert zich te laten uitroepen tot hoofd der regee ring en de koninklijke bezittingen ten eigen behoeve te confiskeeren, en de voortgezette actie tot deelneming aan de Duitsche oorlogsvoering. Deze drie punten werden zoowel door den procureur-fiscaal als door den verdediger van Mussert en Mus sert zelf uitvoerig behandeld (Mussert zelf verdedigde zich in een rede van bijna 5 uur). Mr. Zaayer requreerde dat het Hof Mussert zal schuldig verklaren en recht doende in naam van H M. de Konin gin, hem zal veroordeelen tot de dood straf. De uitspraak is bepaald op 12 December a.s. PREDIKBEURTEN TE AXEL Ned. Herv. Kerk. Voorm. 10 uur Ds. Vi.n Oeveren, nam. 2.30 uur Dezelfde. Giro 494048. Telef. 128, SOERABAJA BEZET DOOR DE GEALLIEERDEN. JBalavia, 29 Nov. (A.n.p.-Aneta.) Het geallieerde hoofdkwartier te Ba'avia deelt mede dat Suerabaja, de derde stad van Java, nu volledig door de geal lieerde troepen bezet is. Vanuit de lucht heeft men gisteren een evacuatie op groote schaal van Indonesiërs uit de stad waargenomen. De Indone sische artillerie heeft het gisteren zwaar te verduren gehad. Ook geëvacueerden krijgen extra-toewijzingen. Tot dusver was het zoo dat de be woners van Walcheren en W.-Z.-Vlaan- deren die op Zuid-Beveland en O.Z. Vlaanderen geëvacueerd waren, niet in aanmerking konden komen voor extra voedseltoewijzing ais deze via het Roode Kruis werden toegewezen aan de niet-geëvacueerde bevolking. Naar de P.Z. Crt. meldt zal hierin thans door het Roode Kruis, in samen werking met het prov. bureau verzor ging oorlogsslachtoffers voorzien wor den. Binnenkort zullen belanghebbenden worden opgeroepen om de vereischte gegevens te verstrekken en een extra- )onkaart Roode Kruis in ontvangst te nemen. UITROEPNG DER REPUBLIEK IN JOEGO-SLAVIË. Koning Peter 11 onttroond. De Joego-Slavische constitueerende vergadering, welke gisteren in Belgrado lijeen is gekomen, heeft naar radio Belgrado meldt, besloten tot het uit roepen van de republiek, terwijl tevens werd besloten, dat aan koning Peter en aan het vorstelijk huis van Karage- orgevitsj alle „geinvesteerde rechten" worden ontnomen. Reuter wijst erop dat het afschaffen van de monarchie en het uitroepen van een federale Joego-Slavische republiek reeds sedert eenigen tijd werd verwacht. in de desbetreffende verklaring van de constitueerende vergadering wordt medegedeeld: „in overeenstemming met den vrij tot uiting gekomen wil van alle bevolkingsgroepen van Joegoslavië, heeft de constitueerende vergadering besloten ten eers'e, dat een fede rale volksrepubliek van Joegoslavië wordt uitgeroepen en ten tweede, dat door dit besluit de monarchie in Joegoslavië definitief is afgeschaft in naam van de bevolkingsgroepen van Joegoslavië en dat aan Peter II Karageorgevitsj, evenals aan de geheele Karageorgevitsj dynastie alle rechten, welke vroeger aan hem en aan de Karageorgevitsj dynastie zijn toegekend worden ontnomen. Op 7 December bon voor thee. Officieele Mededeelingen. aan meren naaien j. da mar tH- 0E J0NGHE, Pieter Paulus- straat 21, Axel. Spui 0 1, AXEL Het h geslacht en verw Hivero prijzen Plukhaa Huisslat 60 ets. Schraph De P mede, d die een deze m overdra Bij de moet de wien m worden vrage n men mc kend kg. leve 4 persoi O— Geref. Kerk. 10.30 uur Ds. Fraacke, van Hoek, nam. 3 uur Ds. Post. Geref. Kerk. Chr. Bewaarschool. Voorm. "ur Ds- A- Thielen, van Maasland, nam. 2.30 uur Dezelfde. Geref. Gemeente. Voorm. 10 uur Leeskerk, nam. 2.30 uur Leeskerk. DIS fRIBUTIEKRING TERNEUZEN. Uitreiking bonkaarten Voedingsmiddelen KA t/m KE 601, le periode 1946. Voor niet-ze lfverzorgers. Terneuzen. Maandag 3 Dec. letters A—C ~-vf y-fv." Diasdag 4 d-G. Woensdag 5„ H-K. Donderdag 6 L-O. Viijdag 7 p_T. Zaterdag 8 u-Z. Hoek. Maandag 3 Dec. Sluiskil. Dinsdag 4 Dec. Sas van Gent. Woensdag 5 Dec. Westdorpe. Donderdag 6 Dec. AXEL. Viijdag 7 Dec. letters A—L. Maandag 10 M—Z. Philippine. Zaterdag 8 Dec. Zaamslag. Dinsdag 11 Dec. Mede te brengen: stamkaarten met inleg vellen van alle gezinsleden. Uitreiking te Terneuzen geschiedt alle dagen van 8.45 tot 12.00 en van 13.45 tot 4 uur. Zaterdags van 8.45 tot 12 uur. Andere plaatsen van 9.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.30 uur. Zaterdags van 9.30 tot 12.00 uur. Voor zelfverzorgers volgt nadere bekend making. Voorraadsopgave bakkers. Alle bakkers dienen vóór 7 December t Vrijdag) hun voorraden op te geven: tw. voorraad in natura, voorraad in bonnen en eventueel tegoed bij den leverancier. Deze opgave dient te worden gezonden aan Distributiedienst Terneuzen, Schoollaan 10* Verplaatsing afdeeling Handel. Met ingang van Maandag 4 December as. dienen detaillisten en grossiers zich te ver voegen aan het adres: Schoollaan 10,ingang achterzijde' Vanaf genoemden datum zijn de afdee- lineen schoenen en extra rantsoenen voor zieken en a.s. moeders ondergebracht op kamer 2, Heerengracht 10, Terneuzen. AANVULLENDE BONNENLIJST voor de eerste helft van de 13e periode 1945 (25 Nov. t.m. 8 Dec. 1945) voor het Zuiden des lands. Bonkaarten KA, KB, KC 513. 318 125 gr. biscuits, 319 250 gr. bloem 320 200 gr. zout, 321 250 gr. jam, 322 250 gr. peulvruchten, 323 100 gr. chocolade of suikerwerken, 324 150 gr. vleesch, 325, 326 2 kg. aardappelen, 327 225 gr. huishoudzeep, A 25 2 doosjes lucifers, B 25 1 kg. aard appelen, A 26, B 26 1*/, liter melk, C 26 3 /2 liter melk. Bonkaarten KD, KE 512. 4'3'25 Sr. biscuits 414 250 gr. bloem, a hgf' ?a' 50 gram iam' 4,7 100 gr. chocolade of suikerwerken 418 150 gr. vleesch 419 1 kg. aardappelen, 420 6 liter melk, 421 225 gr. huishoudzeep. Toeslagkaarten M 513. M06 Va kg. aardappelen. Tabakskaarten, enz. T 02 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen import-cigaretten). V 02 100 gr. chocolade of suikerwerken. X 02 H)0 gr. chocolade of suikerwerken. Bovengenoemde bonnen kunnen opVrijdag 30 November a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor vleesch, melk en aard appelen, waarop eerst met ingang van 3 December mag worden afgeleverd. Deze week wordt wederom een kilogram aardappelen per persoon meer verstrekt aan personen van 4 jaar en ouder. Deze exrta hoeveelheid is bestemd om een voorraad te vormen. Men beware deze kilogram aard appelen. Bij deelneming aan maaltijden der Cen trale Keukens moeten aldaar de bonnen 324 of 418 voor vleesch en 325 voor aardappelen worden ingeleverd. Zelfverzorgers voor graan, vleesch, melk of aardappelen moeten op door den distri butiedienst te bepalen dagen aldaar inleve- resp. de bonnen voor brood, vleesch, melk en aardappelen. Van officieele zijde wordt ons meege deeld dat zeer binnenkort, vermicelli, maco- roni en enkele andere hulpproducten vrij znllen mogen worden verkocht, dus zonder bon. Weer een stapje voorwaarts in de goede richting. Op 7 December wordt een bon voor 50 gi thee voor alle personen ouder dan 4 j aangewezen. Vier weken later volgt c tweede bon, eveneens voor 50 gram the, Hoe het dan verder gaat met de distrit tie van thee zal afhangen van den aanvo want de voorraad waaruit thans verdei wordt is niet meer dan voor tweemaal tc reikend De thee is gemengd uit goe Engelsche soorten en zal in een kwalitei klasse in den handel worden gebracht. —O— Het ligt in het voornemen, de Rhoc sia-sigaretten zoo spoedig mogelijk te ve vangen door sigaretten in verschillende pri klassen. Men overweegt om minstens di prijsklassen in te stellen. Ook zal binnenkort, zoo meldt „Comme taar", iedere fabrikant verplicht worden z fabrieksnaam duidelijk te doen afdrukken de verpakking van alle door hem gefab ceerde producten. De Directeur van het Centraal Distributii kantoor, Vught, maakt het volgende beken Zomerjaponnen en zomerjaponstoffen. Met ingang van 15 November 1945 zijn zomerjaponnen en zomerjaponstoffen, vot zoover voorradig, uitsluitend bij den hand verkrijgbaar op punten der textielkaart V 5h Voor zomerjaponnen, bestemd voor daim van 15 jaar en ouder zijn 12 punten uoodi en voor zomerjaponnen bestemd voor mei, jes van 3-15 jaar 7 punten noodig, terwi zomerjaponstoffen verkrijgbaar zijn tegt inlevering van 3 punten per M*. Omwissseling toewijzingen textiel met hi artikelnummer 81 tegen nieuwe toewijzinge De door de distributiediensten uitgereiki textieltoewijzingen met het artikelnummers dienen bij ae distributiediensten te worde omgewisseld tegen de nieuwe toewijzinge daar deze niet voor herbevoorrading geldi zijn. Bij deze omwisseling dient het oa vangstbewijs MD 342-07 als bewijs te woi den overgelegd Het betreft hier uitsluitend toewijzinge met een datum van afgifte, welke gelegen 1 na 1 Augustus 1945. Bonnen voor ontbijtkoek en gebak. De geldigheidsduur van de bonnen 160 e 254 voor ontbijtkoek en 144 en 240 voo gebak wordt verlengd tot en met 8 Decern ber 1945. De detaillisten kunnen deze bon nen in de week van 25 November t/m December a.s. bij de distributiediensten in leveren voor zoover zij op deze bonnei hebben afgeleverd. Bij de eerstvolgend inlevering van bonnen voor deze artikelei zal worden toegestaan, dat een onbepaali aantal restantbonnen kan worden ingeleverd Inlevering textielpunten. De inlevering door detaillisten van tex tielpunten der textielkaarten VA 510 kat mits de soorten duidelijk van elkaar ziji gescheiden, tezamen met de andere textiel punten geschieden, onder gebruikmaking vai het ontvangstbewijs MD 342-07, Fruit. De Directeur van het Centraal Distributie kantoor te Vught maakt bekend, dat men teneinde in het Zuiden des lands gedurendt de periode van 9 December t/m 5 |anuar a s. fruit te kunnen betrekken, bon F 02 dei fruitkaart uiterlijk op Zaterdag 1 Decembei a.s. bij een handelaar in fruit moet inlever De Provincialen Voedselcommissaris maaki namens het Bedrijfschap voor Veevoedei bekend, dat het met ingang van 21 Novem ber 1945 tot wederopzegging is toegestaan dat veehouders op hun veevoedertoewijzin gen grint/zemelen betrekken. Op een bon voor paardenvoeder mag dus indien sre wenscht eenzelfde hoeveelheid grint/zemelei afgenomen worden enz. Kuikentoewijzing najaar 1946. Pluimveehouders, die een bedrijf explol teeren van minder dan 10 H.A. de noodige kennis hebben van het houden van pluimvee en van wie kan verwacht worden, dat zij hun bedrijf behoorlijk zullen kunnen leiden worden in het najaar 1946 in de gelegenheid gesteld een kuiken'oewijzing aan te vragen van 200 stuks. Zoowel voor de kuikens als voor het pluimvee zal bij opfok en op lateren leeftijd voeder beschikbaar worden gesteld. Voor een zeer beperkt aantal pluimvee- houders zal naar alle waarschijnlijkheid het volgend jaar mogelijkheid bestaan 0 ingeschreven te worden als houder van eei fok en vermeerderingsbedrijf, wanneer z beschikken over pluimvee, dat rechtstreek! afkomstig is van een bij het Bedrijfscha. ingeschreven fokker. Zij die hiervoor inte resse hebben zullen dan hun toewijzing vooi 200 kuikens rechtstreeks bij een fokker moe ten plaatsen. Aanvragen om een kuiken toewijzing van 200 stuks zullen niet bij den d.b.h., doch rechtstreeks moeten ingediend worden ten kantore van den Prov. Voedsel commissaris voor Zeeland. Voor doorzen ding naar een fokker kan eventueel bemid delend worden opgetredeu, ranwi»

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 2