AXELSCHE COURANT V NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. aarten. VNO. No. 21. Verschijnt elke Woensdag en Zaterdag. ZATERDAG l DECEEMBER 1945. 60e JAARQANQ. Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM ,December-prijzen redelijke prijzen." In een personferentie heeft prof. G. trouwers, directeur-generaal voor de frijzen, medegedeeld, dat, nu Decem- ler nadert, van overheidswege alles in iet werk wordt gesteld om dwaas nooge ptijzen voor speelgoed, wild en gevogelte en bloemen den kop in te irukken. Men gaat hierbij van de gedachte uit, dat de feestdagen van ie komende maand ook werkelijk lagen van vreugde moeten zijn en dat leze vreugde niet door onredelijke orijzen behoort te worden getemperd. Wat speelgoed betreft zal het, dank tij ook de medewerking van handel >n industrie, mogelijk zijn in den vinkei verscheidene dingen te koopen egen betrekkelijk lage prijzen. Zoo tal voor een houten transportauto met eisten (37 x 10 cm.) f4.50 mogen worden gevraagd, voor poppen in deederdracht f 6 25 tot f 9 25, voor jallen f0.50 tot fl, voor prenten- joeken f0.30 tot f 1.50 De prijzen roor wild en gevogette zijn op het togenblik vrij, behalve die voor wilde lenden en tamme konijnen, welke janklaar resp. f4 20 per stuk en f3.25 >er pond zullen kosten. De overheid itelt zich hierbij op het standpunt, dat vild een extra'tje is, hetwelk slechts jij bijzondere gelegenheden op tafel comt en de prijzen daarom ook onder ïormale omstandigheden dienovereen komstig hoog zijn. Ditmaal echter heeft tij gemeend, om wille van de eerste /redes-Kerstmis na zes jaar, voor het meest gevraagde wildbraad een uit sondering te moeten maken door de grijzen van tamme konijnen en wilde jenden vast te stellen op de boven genoemde bedragen, die h.i. onder de luidige omstandigheden verantwoord tijn. De pouliers van hun kant heb-, jen zich bereid verklaard, de prijzen ran het overige wild en gevogelte jinnen de perken der redelijkheid te Ie houden. Ten aanzien van snijbloe men en potplanten tenslotte is even- :ens een regeling gemaakt met het foei, dat de prijzen in December geen jelemmering behoeven te zijn om van Je dan schaarsche bloemenweelde in fen huiselijken kring te genieten. Het zal nauwelijks betoog behoeven, lat wij deze maatregelen met bijzon- lere instemming begroeten. De over- leid doet wat zij kan. Van haar kant rraagt zij nu het publiek om even- ueele klachten over onredelijke prij- len te brengen ter plaatse waar deze jehooren en niet alleen maar te klagen .in de lucht". Een belangrijke vraag, waarvoor het »Ied. volk zich gesteld ziet isKunnen politieke gevangenen na hun straf weer n de maatschappijjwordenopgenomen? Een opinie-peiling verricht door de ^ied. Stichting voor Statistiek wijst uit, roe het Ned volk hierover derkt. Er 68 pet. voorstander en 23 pet. tegen- tai der. terwijl 9 pet. hierover geen jordeel uitspreekt. Bij het onderzoek [wam duidelijk naar voren, dat velen roeien voor reclasseering, doch dat nen tegenover de blijvende resultaten «arvan veelal sceptisch staat. Joodsche strijders en het Joodsche land. III. Een niet-Jood zeide voor een paar weken tot een mijner kennissen: „Weet U, die Joodsche soldaten uit Palestina zijn eigenlijk heelemaal geen Jooden". Ik laat hier in het midden, hoe de opmerking bedoeld was, doch in feite was zij een groot compliment. De man wilde met name zeggen, dat deze menschen normale menschen zijn. Rus tige, gezonde, bruinverbrande kerels met een normaal gevoel van eigen waarde. En deze rust danken zij aan het feit, dat zij leven in hun eigen land, een land waar zij zichzelf kun nen zijn, waar zij ook vrij hun fouten kunnen hebben, zich niet bij iedere handeling behoeven af te vragen: „Wat zeggen de niet-Joden ervan?" En het is dit contrast tot andere Joden, het welk onzen niet-Joodsche vriend opviel. Inderdaad: wat eiken Jood in deze menschen het meeste treft, is hun kalmte, Veelal zijn zij nog in Europa geboren, doch wonen sedert lang in Palestina. Hun stemmen zijn diep, gelijk zoo dikwijls in Palestina voor komt. Overigens is het een zeer actief volkje. De groepen die in Ne derland zijn gelegen, hebben tot taak Duitsche krijgsgevangenen te bewa ken die landmijnen ruimen, doch dit „werk" bevalt hun slechts matig. Voor hen begint het leven eerst bij afloop van den dienst, wanneet zij beginnen met het sociale werk onder de Joden. Nu, er is ook geen enkele Joodsche zaak, waarmee deze jongens zich niet bezighouden, „Wij staan dag en nacht voor U klaar, ge kunt ons uitbuiten zooveel ge wilt" verklaarde een hun ner officieren bij hun komst. En ze hebben woord gehouden. Hebreeuw- sche leergangen, verspreiden van lec tuur, bijwonen van vergaderingen, zang op jeugdbijeenkomsten. voorgaan in godsdienstoefeningen, ja wat niet? Maar het groote evement van het verblijf der Brigade was toch wel het optreden harer amateurtoneelgroep in het prach tige City-Theater te Amsterdam. De Brigade bood de voorstelling aan op een termijn van slechts 2 da gen, zij had zelf de zaal verzorgd en het publiek had gratis toegafig. De publicatie was nauwelijks meer mo gelijk. Binnen enkele uren waren echier alle 1500 plaatsen weg en er waren zeker nog wel tweemaal zooveel teleurgestelden. Want het feit van dit optreden was voor vrijwel de gcheele Joodsche bevolking een bron van ont zaglijke vreugde en trots. Na 5 jaren van de diepste kwelling en vernedering thans de wereld te kunnen toonen dat ook zij een leger hebben, dat ook zij hetzelfde kunnen als andere volken dit was het, wat dezen avond op zich zelf reeds tot een gebeurtenis van intense vreugde maakte. De kapitein Choter-Jishai uit Haifa begroette de aanwezigen in het He- breeuwsch. Zijn woorden, zin voor zin vertaald, waren even eenvoudig als indrukwekkend. „Het programma van hedenavond is „geen blij programma. Onze dansen «zijn geen dansen, onze zang is geen „zang, want wij staan op het graf der „Jodenheid van Europa en op dat der „Jodenheid van Amsterdam. Wij groe- „ten de 6 millioen Joden die stierven „in dezen oorlog en niet wisten waar door zij stierven. Wij groeten ook „U, die overgebleven zijt en toonen U „het programma dat wij speciaal ge reedgemaakt hebben voor de Joden kampen in Duitschland. Gij zult „daarin schetsen uit onzen strijd zien, „schetsen van hen die vielen op pa trouilles, doch niet betreurd werden „door hun kameraden, omdat zij wisten waarvoor zij stierven...." De voorstelling zelf was ook zéér aangrijpend. Zij begon met het lied der Joodsche partisanen van Warschau, die het werd natuurlijk door de Duitschers verzwegen in 1943 toen de Duitschers een begin wilden maken met het wegvoeren der Joden naar Auschwitz.... de Jodenwijk dier stad drie weken verdedigd hebben in een hopeloozen strijd. En al was elk num mer niet even geslaagd, het geheel stond op hoog en vooral op zeer be schaafd peil. De apotheose vormde de scheepsreis der immigranten naar Palestina, hun zang wanneer de kust van het Beloofde Land in zicht komt en de rondedans na aankomst. En tot slot: het joodsche Volkslied, door de heele zaal meegezongen, zoo sterk en machtig als ik het nog nimmer had gehoord. De Brigade heeft West-Nederland grootendeels weer ontruimd. In lange autocolonnes is zij weggetrokken van haar kantonnementen in de Duinstreek, waar zij veel sympathie bij de bevol king ondervond. („Ze zijn niet dronken en laten de meisjes met rustHier en daar wacht een jonge Jodin, door een soldaat ten huwelijk gevraagd, met ongeduld op de demobilisatie van haar beminde en... haar visum voor Pales tina, doch beiden zullen nog wel op zich laten wachten. De Engeischen laten de joodsche Brigade nog liever maar wat in Europa. Deze heeren zijr. hun militair-technisch wel wat al te bij. Doch dat is een geschiedenis op zichzelf. En een lange geschiedenis. Misschien dat ik daarvan later nog eens iets zal kunnen vertellen. Mr. Jacob Frankel. WEER KINDERPOSTZEGELS. Van 1 December tot en met 5 |an. a.s. zullen weer weldadigheidszegels, de z.g. kinderzegels verkrijgbaar wor den gesteld. Zooals bekend is, is de netto - op brengst bestemd voor steun van den arbeid ten bate van het bescherming en hulp behoevende kind in het alge meen, met uitzondering van de zuige lingenbescherming. De zegels zijn ontworpen door den kunstenaar E. Fernhout. De voorstelling is voor alle waarden dezelfde, n.l. een meisjes kopje. De zegels zijn uitgevoerd in rotogra- vuredruk, in de volgende waarden en kleuren l1/» cent grijs (verkoopwaarde 4 cent), 21/, cent groen (6 ceni), 5 cent bruin (10 cent), 71/* cent rood (12 cent), en 127ï cent blauw (18 cent). De zegels zijn geldig tot en met 3 December 1945. „Ja, even écht als Niemefjer's Gala-thee NIEUWE REGELING DER REGIS TRATIE VAN EFFECTEN. Op 16 November 1945 is in werking getreden een Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit herstel rechts verkeer en het besluit vijandelijk ver mogen. De meeste van deze wijzigin gen zijn van technischen aard. De belangrijkste wijziging is gelegen in de vaststelling van een nieuw hoofd stuk 4 (rom.) van het besluit herstel rechtsverkeer, betreffende de registratie van effecten. De voornaamste punten waarop de nieuwe tekst afwijkt van de oude, zijn de navolgende 1. Nietmeerdegeheeleeffecten.doc alleen de couponbladen zullen ter re gistratie behooren te worden ingeleverd. 2. De tegenwoordige bezitter van een geregistreerd effect, waartegen geen oppositie wordt gedaan, wordt in het algemeen als eigenaar erkend, zonder dat verdere bewijslevering noodig is. 3. Bij verkrijging in regelmatig beurs- verkeer van effecten aan toonder wordt, ook bij verkrijging na 9 Mei 1940, in het algemeen goede trouw veronder steld, behoudens tegenbewijs, echter zal gemis aan goede trouw van een lasthebber als gemis aan goede trouw van den verkrijger worden beschouwd. 4 Wanneer een tegenwoordige be zitter van een effect een vijandelijk onderdaan is, of zijn vermogen door een tribunaal is verbeurd verklaard, zal degene, die aanspraak maakt op rechtsherstel, in den eigendom hersteld kunnen worden, ongeacht de vraag of de tegenwoordige bezitier het effect te goeder trouw heeft verkregen. 5. De mogelijkheid is geopend voor een zekeren handel in effecten, ook voorzoover de registratie van die effec ten nog niet is voltooid. NIEUWE PRIJZEN VOOR SIGAREN EN TABAK. 's-Gravenhage, 28 Nov. Met ingang van l|December a.s. wordt de gemid delde prijs voor sigaren belangrijk ver laagd De groote sigaren van 18,5 ct. per stuk, zullen gemiddeld 15,5 ct. kosten. De goedkoopste soort ligt dan op 8 en de duurste op 20 ct. Cigaril- los worden verlaagd tot 10 ct-, terwijl „iprietjes"' 5 ct. mogen kosten. Siga retten blijven voorloopig 60 ct. kosten. De prijs van kerftabak is vastgesteld op 52 ct, per 40 gram. V Vtregnngen gaai uuuweu, tuuwci gtuoie als kleine toestellen. Fabrieken als Fokker, „de Schelde" en aide e zul len hierbij worden ingeschakeld. Een groot aantal vliegtuigbestuur- ders, marconisten, mecaniciens en uat de I. G. Farben-Industrie gedu rende den oorlog en zonder dat de geallieerden het wisten het „doodelijk- ste gifgas in de wereld" heeft gepro duceerd. In Medan hebben extremisten het restau rant Termeulen in brand geatok-n, PEN. uto-wieldop, :en gewone ie Axel. elftal van op bezoek, jten niets j Axelsche tot 6—0, Dele cijfers dezen een- V.V. 4-0 :lburg !3-l 3, Clinge- OETBAL- Het inter" a ziet er iderland te yal Navy, nd te Ant- jyal Navy, te Am- met den :oord gaan tegen de plaats vin- il worden nog een al worden EN. VETHOU- e Hoofden enwoordi- DISTRI- 5 niet ter e hebben gelegen- a g, 6 De- l te bieden, Drmiddags tot 5 uur, 45, uders aemd, ter, VEREN, ris, MARIS. ORDT ER E T-AAN- HEFFT, <AARTEN EN VER- stelijk verkeer ïlatie van onze Vij hebben in eenschappelijk deze geschie- een beslissen- ardoor dit ge- ze aan de rest bonden.In een ing. Hier wor- gemobiliseerd maken tot een de waarde van zij het geheel i. Wij moeten bben van den jn schoone en veten door de Hiermede ver- ;entoonsteliing, I duren, voor EGTUIGEN. vertrekken de aal per week Dinsdag, Don- kt het vliegtuig terdag 22 De- 25 December a uit een dienst Irie maal per ekt en wel op Zaterdag. ELFMOORD. van de Japan- generaal Mac gesteld, dat ig naar de ge- o moeten wor- jord gepleegd lemen, jaar oud en 2r portefeuille hara. Over het pro-Angelsak- u voornamelijk hij gespeeld ;n Cnina, op sdadigers zijn meent men, zelfmoord den rijwaren voor ïullingen, die r het tribunaal en kunnen zijn. [IEUWS. or enkele per- oprichten van tijke Vereeni- stelt het be- aai bewustzijn een zuivere c en Vorsten- sprekers, het olkszangavon- iat deze ver- bewegen op 1ST Hotel en fraai Dis- kt bekend. orden ten otelbedrij- )ter. kaas, iteld, waar- bovenver- c zal zijn eenvoudig r dat hier- t behoeve» ijdag de gi Kerk en v« enkele jaren un vertrouwde .n, zal ook de mis eerstdaags rtionn dan een .ie mee om de klokken terug ïling om zoo ets te geven, •S. r bestaat uit jrzitter, N. van i. Wondergrot» der Lin' bedoel!' >r de je nummei EN TERU het westen van Nederland en de provincie dient te verdwijnen. Zeeland is van ouds door nauwe banden aan Holland verbonden geweest. Toch bleef bet geïsoleerd, Noodig is een op hun plaats te hangen, rodat hoogst' waarschijnlijk nog voor fc rstrris onze klokken, behalve net kleine kioki v de R.K. Kerk, dat nog niet tekent weer In de torens hangen, Abonnements prijs Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom fl. 1.25 Alle andere plaatsen il. 1.55 j f Advertentieprt]» 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeeiingen 15 ct per m.m. Kleine Advertentièn (maximum 8 regels) 1 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. «miiwfiMiui yvu UWi nuwuivwuiw uUIQ CU U451 «nu u%\ WiMVt I «v n vmwu mftvrvivrMt Hl UIIU) neen vaiiuua^ vvimumu, uivnoi uDvm —O jen m. rtentlên regels) >2 ct. meer tdingen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1