AXELSCHE COURANT m U tevree. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAND EREN. er** ozo ïn der ten No. 18. Verschijnt elke woensdag en Zaterdag. WOENSDA3 28 NOVEMBER 1945. - 60e JAARQANO. No. 18. Verschijnt elke Woensdag en Zaterdag. ZATERDAG 24 NOVEMBER 1945. 60e JAARGANG. j Drukker-Uitgeefster; Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK van VESSEM Offers gevraagd. Voor Zeeland staat een belangrijke reek voor de deur. Een week, die jeheel in het teeken van het Roode Cruis zal staan, onder motto„Ook leeland helpt Indië". In de komende dagen zullen wij moe- en toonen onzen plicht recht te ver- taan wanneer er hulp geboden moet vorden. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag zul- en in alle gempenten van onze pro- rincie de Roode Kruis collectanten ondgaan om ieders offer in te zamelen, ïen geldelijk offer om opze in kom- nervolle omstandigheden verkeerende and - en rijksgenooten in Indië, die an den rand van leven en dood staan, ichamelijk er weer bovenop te helpen. Tenminste twee van de honderdvijf- g volledige gespecialiseerde genees- undige teams zullen wij, Zeeuwen, aoeten uitrusten en financiëren. De lit te zenden teams zullen den naam Zeeland" dragen, zoodat in Indië inze landgenooten, wellicht ook leden an onze Zeeuwsche familie zullen unnen ervaren dat onze geteisterde irovincie met al al haar eigen nooden n zorgen, hen toch niet vergeten heefi. In het kader van de hulpverleenings- ctie zullen in verschillende gemeenten ok Indië-avonden worden georgani- eerd, terwijl sport-en andere veree- igingen zijn uitgenoodigd hun mede- /erking te v rleenen, door net houden an wedstrijder, tooneelavonden enz. en bate van het Roode Kruis. Prachtig kan het Roode Kruis werk oor Indië voorts gesteund worden oor zich juist deze week als lid van iet Ned. Roode Kruis aan te melden, iet ledental in deze proviucie is zeer eker nog voor groote uitbreiding vat- laar, wanneer men bedenkt dat nog lechts 5,4 pet. der bevolking van geland lid is, tegen bijv. 50 pet. in luid-Holland. Zeeuwen, een laatste beroep. Laten vij de in ons gestelde verwachtingen liet beschamen De f 50.000 als iet kan nog veel meer moéten er :omen. Er hangen menschenlevens 'an af. Dus: Geeft, Geeft, Geeft!!!! De opening der Staten-Generaal. )e eerste Troonrede na de bevrijding, H.M. de Koningin heeft Dinsd g bij de ipening van de zitting der yoorloopige itaten-Oeneraal de volgende Troonrede litgesproken Leden der Staten-Generaal, Gevoelens van diepe bewogenheid mengen lich met die van vreugde en erkentelijkheid, lu Ik na zes jaren van bittere scheiding veer in Uw midden verschijn. Leed en ontbering, nederlaag en ontred lering, maar ook offervaardigheid en hel- lenmoed kenmerkten de donkere jaren der Duitsche furie. In smart gedenken wij de Eenduizenden Joodsche landgenooten, die verden gemarteld en vermoord, de millioe- ;en Nederlanders en Indonesiërs, wier reiligheid werd bedreigd, wier levenskracht verd verteerd en wier zedelijk oordeel verd aangetast. Wij gedenken daarnaast het verzet tegen ten vijand, dat sterke krachten wekte en lat ons thans onze vrijheid als een recht loet aanvaarden. Lijden en strijden werken 30k ten zegen. Wij werden ontvankelijker poor geestelijke bezinning, meer bereid tot offers, dieper bewust van onze saamhoorig- heid en vaster besloten onze roeping als natie te verstaan. Te midden der verwoesting liggen hier de krachten voor herstel en vernieuwing en wij gorden ons tezamen aan om de ver worvenheden te bewaren en de zwakheden te overwinnen. Te duur hebben wij onze vrijheid gekocht, dan dat wij haar nu zouden misbruiken of verspillen. Daarbij denk ik aan de duizenden die vielen in den strijd om het vaderland, hetzij in onze krijgsmacht, op de koopvaardij oi in het verzet. Moge hun offer inspireerend werken op hen, die gespaard bleven. Met groote voldoening zie ik de succesvolle krachtsinspanning gericht op de noodvoor ziening in de geteisterde gebieden en op het herstel van verkeer en industrie. Wij zijn aankbaar voor de redding van Wal cheren en van de Wieringermeer, dankbaar ter wille van deze getroffen landstreken, maar bovenal omdat zij het symbool zijn van herwonnen levenskracht. Staatkundige hervorming, in Mijn radiorede van 20 Maart 1941 riep Ik U allen op tot gezette overweging van herzieningsplannen op staatkundig gebied, waarbij met de veranderde omstandigheden en opgedane ervaringen zou zijn te rekenen. Met groote vreugde constateer Ik, dat deze oproep grooten weerklank heelt ge vonden. De plannen van velen, gesmeed in den bezettingstijd, braken zich thans een weg naar hun verwerkelijking. Zij omvatten niet alleen hervormingen van het staatkundig bestel, maar zijn ook gericht op een nieuwe vormgeving van het maatschappelijke en cultureele leven. De overheid heeft bij dit alles slechts een beperkte taak en haar arbeid is alleen dan vruchtbaar, wanneer zij de activiteit der burgers in kerk en gezin, zoowel als in andere levensbanden, positief waardeert. Het Rijk buiten Europa. Met groote zorg vervult Mij de ontwik keling der gebeurtenissen op |ava. In ge spannen medeleven volg Ik het lot der tal - looze kinderen, vrouwen en mannen, be roofd, in lijfsgevaar of nog onverlost in de dreiging van een verdwaasde massa. Ik versta de gevoelens van bitterheid in de harten van hen, wien al dit onheil en onrecht is aangedaan. Ik betreur diep het leed, dat, tot het herstel der orde, over |ava's bevol king onvermijdelijk zal komen. En toch pogen wij voor Nederlanders en Indonesiërs in dit thans geteisterde land de toekomst te redden, de toekomst van een gemeenebest, gebouwd op de vrijwillig aanvaarde saamhoorigheid der Rijksdeelen. Geen wraakoefening staat ons voor oogen, noch de vestiging eener koloniale over- heersching, doch wij houaen ons er van overtuigd, dat slechts de gemeenschap onzer volkeren, hier en overzee, een waarborg biedt voor aller harmonische ontwikkeling, veiligheid en welvaart. Daartoe de mogelijk heid te scheppen is de groote krachtsinspan ning waard, die te dien einde van ons volk zal worden gevergd Moge het ons spoedig gegeven zijn de grondgedachten, die Ik reeds schetsmatig ontwikkelde in Mijn radio rede van 7 December 1942, langs consti- tutioneelen weg tot volle werkelijkheid te zien worden. Ik weet, dat Nederland bereid is, onbaatzuchtig mede te werken aan de totstandkoming van den nieuwen status van Ons Koninkrijk. Het spoedige bijeenkomen van de Rijksconferentie blijf ik daarom bevorderen. Vol bewondering ben Ik voor het groote aandeel van Suriname en Curasao zoowel in de oorlogvoering van het Koninkrijk, als in de hulpverleening aan Nederland. De nationale gevoelens van deze gebiedsdeelen zijn in de afgeloopen jaren op ondubbel zinnige wijze tot uitdrukking gekomen en zullen zonder twijfel op de aanstaande Rijks conferentie als een kracht ten goede mede werken. De betrekkingen met het buitenland Ten aanzien van onze betrekkingen met het buitenland valt in de eerste plaats met g'oote waardeering te gewagen van den steun, die Wij na de bevrijding uit ver schillende landen in onzen tijdelijken nood ondervonden. De roof, gedurende de bezet ting op Ons volk gepleegd, heeft een af hankelijkheid op velerlei gebied ten gevolge gehad, die voorloopig Onze internationale handelsbetrekkingen sterk beïnvloedt. Moge de eer drachtige vredesinspanning van ons volk dit tij weldra doen keeren. Met de verbonden landen zijn de betrekkingen har telijk, in weerwil van de moeilijke proble men, die gezamenlijk moeten worden opge lost en waaromtrent, naast veel overeen stemmend inzicht, ook verschil van meening mogelijk is. De totstandkoming van de Vereenigde Naties wettigt de verwachting, dat deze nieuwe poging tot vrede door organisatie en overleg ook in de moeilijke omstandig heden met kracht haar medewerking ver- leenen aan de voorbereiding en werking van alle organen der Vereenigde Naties. Met betrekking tot den geslagen vijand spant de regeering zich in onze belangen overal, waar zulks mogelijk is, met de meeste kracht te bepleiten. In Duitschland ving de Nederlandsche militaire mi«sie haar arbeid aan, terwijl het eveneens tot tevre denheid stemt, dat Nederland is vertegen woordigd in het Adviseerend Comité voor het Verre Oosten, dat te Washington zetelt. RUIME SORTEERING IN Tabak, Shag, Sigaren, Sigarillos en Sigaretten. 't Is nog wel niet als voor de oorlog, maar, als U het ziet we gaan toch vooruit. Karei I, Hofnar, K. V. W. Koopt in OZO't maakt Onze Weermacht. Nederland dient in staat te zijn in inter nationaal verband naar vermogen bij te dragen tot handhaving van de rechtsorde. Daartoe zal met kracht worden gewerkt aan den Wederopbouw der Koninklijke Marine, welke in den oorlog zulke zware offers bracht, terwijl de Koninklijke Landmacht op doeltreffende wijze wordt georganiseerd. Maatregelen zijn in voorbereiding teneinde in het voorjaar van 1946 een jaarklasse dienstplichtigen in werkelijken dienst op te roepen. Ten behoeve van de ontwikkeling van de militaire en burgerlijke luchtvaart wordteen centrale dienst ingesteld, die alle gemeen schappelijke belangen zal behartigen. Nederland een rechtsstaat Het is Mij een behoefte uiting te geven aan het ernstig streven Mijner Regeering, om Nederland te doen herleven als een rechtsstaat, waarin rechtszekerheid en ver trouwen in de rechterlijke organen volledig zullen zijn hersteld. Een snelle en rechtvaardige berechting van de politieke delinquenten beschouwt de Regeering ais een dringende zorg. Het ligt in het voornemen om de bevoegdheden tot opsporing en aanhouding op dit erebied weldra toe te vertrouwen aan de normale politie-organen. Bij het ongedaan maken van onrecht, tijdens de bezetting gepleegd, is voor den Raad voor het Rechtsherstel een belang rijke functie weggelegd. De Regeering heeft zich tot een taak gesteld, om heigeen in strijd met onze rechtsopvattingen aan den bezetter herinnert, uit onze wetgeving te verwijderen en door nationale voorschriften te vervangen. Gestreefd wordt naar een snelle voltooïng van de noodzakelijke zui vering van de overheidsorganen. Grond wetsherziening. De Regeering zal een staatscommissie instellen tot voorbereiding van een wijzi ging van de Grondwet, welke zonder twijfel yan de eerder genoemde voorbereidende studies, waartoe de bezettingstijd velen opwekte, zal profiteered De arbeid dezer commissie zal voor de onderwerpen, welke de verhouding tot de overzeesche gebieds deelen raken, verband moeten houden met die der meer genoemde Rijksconferentie. De financiën. De herziening van de financiëele ver houding tusschen het Rijk en de gemeenten heeft de bijzondere aandacht der Regeering. Herstel van de financiëele zelfstandigheid der gemeente als einddoel staat hierbij voor oogen. Het vraagstuk der gemeente lijke indeeling heeft mede haar aandacht. De financiëele toestand kenmerkt zich door een noodzaak van groote uitgaven. Voor Mijn verarmde land, dat reeds gebukt gaat onder een zeer zware staatsschuld, beteekent dit alies een centenaarsiast. Het streven zal er bij voortduring op gericht zijn een doelmatige besteding der gelden te verzekeren en de onvermijdelijke heffingen zoo billijk mogelijk te verdeelen. De zuivering van het geldwezen zal ten spoedigste door een gezondmaking van de begrooting worden gevolgd. Door het op nemen van buitenlandsche leeningen zal het tekort op de betalingsbalans worden aangevuld, tot deze door een hervatting van den uitvoer en van het internationale dienstbetoon weer in evenwicht zal komen. Een overzicht van 's lands financiën en ingrijpende belastingplannen, die er mede op gericht zullen zijn om de loopende lasten op het bedrijfsleven te verlichten, zullen binnenkort aan de volksvertegen woordiging worden aangeboden. Handel, industrie en scheepvaart. De regeering is voornemens het gelukkig reeds ingetreden herstel van industrie, handel en scheepvaart met kracht te blijven bevorderen, zoowel ten aanzien van de bin- nenlandsche productie als van den export. Reeds werden handelsverdragen afgesloten met eenige staten, terwijl verdere onder handelingen gaande zijn. De industrieele ontwikkeling van het land waarbij groote aandacht zal worden geschonken aan het wetenschappelijk onderzoek zal verder worden geleid, uitgaand van een algemeen nationaal welvaartsplan waarvoor de grond slagen thans worden gelegd. Land en tuinbouw. Land- en tuinbouw nemen in dit plan een belangrijke plaats in. Met groote kracht wordt gewerkt aan het herstel van deze primaire bestaansbronnen van Ons volk, zoowel ten behoeve van de verzekering onzer voedselvoorziening, als van een voor de volkshuishouding onmisbaren export. De regeering streeft er naar, de organisatie'van de boeren een belangrijke taak te doen vervullen in de regeling van productie en afzet en tegelijkertijd een grootere mate van vrijheid in eigen bedrijfsvoering mogelijk te maken. In voorbereiding zijn wetsontwerpen tot regeling der bedrijfsorganisatie, waaraan zoowel een economische als een sociale taak zal worden toevertrouwd. De sociale politiek. Beheersching van de ontwikkeling van prijzen en loonen en het scheppen van verhoudingen, waarbij het levensonderhoud voor allen gewaarborgd is, is en van de doeleinden, waarop de sociale en econo mische politiek wordt gericht. Voorwaarde voor een verruiming van het levenspeil is daarbij opvoering der productie, zoowel door voller bezetting der bedrijven, als door verhooging der arbeidsproductiviteit. Op den grondslag van een reeds in Londen tot stand gekomen rapport wordt een herziening der sociale veaekering uit gewerkt, die deze van arbeidersverzekering zal doen uitgroeien tot een algemeene volksverzekering, in de eerste plaats ten einde te komen tot een betere verzorging van den ouden dag. De gezondheidstoestand van ons volk, die ernstig heeft geleden onder de gevolgen der bezetting, zal groote waakzaamheid en krachtige maatregelen eischen. ireau Ml "Vliegtuigen gaat uuuwen, zuuwti gruw: als kleine toestellen. Fabrieken als Fokker, „de Schelde" en aide e zul len nierbij worden ingeschakeld. Een groot aantal vliegtuigbestuur- ciers, maiconisten, mecaniciens en uat de I. G. Farben-Industrie gedu rende den oorlog en zonder dat de geallieerden het wisten het „doodelijk- ste gifgas in de wereld" heeft gepro duceerd» —o In Medan hebben extremisten het restau rant Termeulen in brand gestoF«n, en deze tvonden 'e h»lp- sgebrek te avon dboden tn zeker it zeker uur Ds. romhout. an Hoek, Voorm. nd, nam. uur Ds. ke, nam. 1 V. iter een en Koe- ze stad- Daarna i—2 en speelde compe- i derde ;eklopt, Corn. eeftijds- grootte i dl. Jdat it boven Centraal liervoor ;en ont- detail- solie te 1 De- bekend welken het ontr trekken, iet ge- bedeeld, nog een ewezen, s van izinnen naar :hijnen t over- ISTRI- 1945, iddags iters L i, v.m. gs van V tot EN in i, den iddags Iers r, EN, s, *IS. 'eede- tenge- jeen unnen stelijk verkeer latie van onze fij hebben in ïenschappelijk deze geschie- een beslissen- irdoor dit ge- ze aan de rest jonden. In een ng. Hier wor- gemobjliseerd naken tot een ie waarde van zij het geheel Wij moeten iben van den n schoone en eten door de iiermede ver- mtoonstelling, duren, voor ÏGTUIGEN. vertrekken de al per week iinsdag, Don- t het vliegtuig erdag 22 De- 25 December uit een dien6t rie maal per :kt en wel op Zaterdag. LFMOORD. van dejapan- eneraal Mac gesteld, dat g naar de ge- i moeten wor- ord gepleegd emen. jaar oud en i portefeuille ara. Over het jro-Angelsak- i voornamelijk hij gespeeld n China, op dadigers zijn meent men, elfmoord den ijwaren voor ullingen, die het tribunaal n kunnen zijn. IEUWS. ir enkele per- prichten van ïjke Vereeni- stelt het be- lai bewustzijn een zuivere en Vorsten- sprekers, het llkszangavon- at deze ver- bewegen op ling om zoo :ts te geven, s. r bestaat uit I zitter, N. van Wondergem der Lin' bedoelif r de je riummei het westen van Nederland en de provincie dient te verdwijnen. Zeeland is van ouds door nauwe banden aan Holland verbonden geweest. Toch bleef bet geïsoleerd» Noodig is een EN TERU jdag degi. Kerk en enkele jaren in vertrouwde zal ook de mis eerstdaags „-..j.. ,.on>t dan een le mee om de klokken terug op hun plaats te hangen, zodat hoogst waarschijnlijk nog voor K fjtrris onzf klokken, behalve net kleine kioki v de R.K. Kerk, dat nog niet tercent weer in de torens hangen» Aboanements- prijt 1 Losse nummers 5 ct. Kwartaal* abonnement AXEL binnen de kom fl. 1.25 Alle andere plaatsen fl. 1.55 Advertentieprij» 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeellngen 15 ct per m.m. Kleine Advertentlftn (maximum 8 regels) 1 5 regels 62 ct. Iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct SIQRRENHRGflZ'jn NOORDSTRpftT 5<r •VHiiovii an\i| nt.v.i( faiiuuBg tiiuihhimi tiön tel«) jen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1