AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAND EREN. J L Nicolaas met Zwarte Piet, doch zonder Zwarte Piet. •uws. INQ. NO. 17. Verschijnt elke Woensdag en Zaterdag. ZATERDAG 17 NOVEMBER 1945. 60e JAARGANG. Drukker-Uitgeefster; Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL T. C. Hoofdredactie: VINK - van VESSEM ^De Directeur-Generaal van de Prij- :en heeft er onlangs mededeeUng van jedaan, dat de maand December, de eestmaand voor Nederland, een rede- ijke maand zal moeten zijn. Hierbij loeide hij natuurlijk op de prijzen foor diverse feest-artikelen en extraat- es, die nu eenmaal bij gelegenheid ran St. Nicolaas, Kerstmis en Nieuw- aar op de tafel van ieder Nederlan- ler willen prijken. Het is toch volkomen normaal, dat leze feestdagen door iedereen kunnen worden gevierd, zonder dat hem door zijn medemenschen het vei over de ooren wordt gestroopt. Prijzen van f 25.voor een konijn of andere abnormale prijzen voor diverse soorten wild 'en gevogelte, speelgoed, bloemen en andere feest artikelen moeten in de a.s. December maand persé niet voorkomen. Om dit te kunnen bereiken, zal een speciale actie worden gevoerd. Voor dit sympathieke doel wordt op ieders volle medewerking gerekend. We vertrouwen, dat deze waar schuwing in onze omgeving overbodig zal zijn en mocht dit niet het geval zijn, in ieder geval ter harte zal wor- deD genomen. De prijsopsporingsdienst brengt ver der nog het volgende onder de aan dacht De zwarte-handel, beter met den naam „gif-handel" betiteld, dient zoo ntensiet mogelijk bestreden te worden. Ook het publiek dient aan dezen ilrijd, die immers voor hun eigen be- ang wordt gevoerd, haar volle mede werking te geven. Niets mag worden nagelaten om den gifhandelaren hun economisch en moreel ondermijnend werk onmogelijk te maken. In verband met een a.s. groote ac tie volgt hieronder een schema van de Dreanisatie van den Opsporingsdienst /an het Directoraat-Generaal van de rijzen in Zeeland. Djze dienst bestaat uit een Districts- ommando, met aan het hoofd een 3istricts-Commandant en verder meer- lere Afdeelings-Commando's met aan net hoofd een Afdeelings-Commandant. Het Districts-Commando voor de provincie Zeeland is gevestigd te Rot- erdam, Oouvernestraat 133. De afdeelingen zijn gevestigd te Does, Oostburg, p/a Nieuwstraat 32 Terneuzen, Terneuzen, Nieuwstraat 32 en Zierikzee. De afdeeling Terneuzen omvat de gemeenten: Axel, Clinge, Graauw, Lan- »endam, Hoek, Honteriisse, Hulst, St. ansteen, Koewacht, Terneuzen, Over slag, Philippine, Sas van Oent, Vogel waarde, Westdorpe, Zaamslag, Zuid- dorpe. Aangiften worden aan de boven staande adressen gaarne ingewacht. De strafmaat zal zeer belangrijk Worden uitgebreid, zoodat de schuldi gen eventueel de consequenties van hun a-sociaal gedoe hebben te aan vaarden. Het wordt ernst 1 Soekarno's nieuw kabinet. Soekarno heeft een nieuw „kabinet" laten vormen. Hij heeft het laten samenstellen door den voorzitter van het uitvoerend comité, dat zich critisch tegenover het tot dusver gevoerde be leid had gesteld. Het wordt ons aan gediend als minder extreem en meer realistisch dan het vorige. Er zijn enkele onzekere figuren in, maar over het geheel lijkt het handelbaarder dan de groep van mannen die tot nu toe naar voren kwamen. Het treft, dat Soebardjo, de „minister van buiten- landsche zaken", die links en rechts telegrammen door de wereld zond om anderen in het geschil te betrekken, zijn portefeuille heeft moeten verliezen. Ook dit kan duiden op een meer ge matigde houding. Er schijnt meer neiging te zijn om zich open te stellen voor ernstige on derhandelingen met de Nederlanders. Sjarir, de formateur, heeft zich in een interview ook verzoenender uitgelaten. Dat hij tegelijk de verklaring der Ne- darlandsch-Indische regeering „onvol doende" noemde, behoeft niet te be- teekenen, dat er niet te praten valt. Geen onderhandelaar begint met het aanbod der wederpartij te loven Het heet dat Soekarno, geen uitweg meer ziende, zichzelf op handige wijze naar den achtergrond heeft begeven teneinde zijn gezicht te redden. Nu, dit laatste zij hem gaarne gegund wanneer hier mede de poort wordt geopend tot voor de Nederlanders aanvaardbare onder handelingen. In afwachting van dui delijker berichten over het nieuwe kabinet, meenen wij te moeten vast stellen, dat er zich gunstiger vooruit zichten voordoen voor de mogelijkheid om een bevredigend eind te maken aan de moeilijkheden waarin beide partijen zijn geraakt. Montgomery over Duitschland. Veldmaarschalk Montgomery heeft op een pe'sconferentie te Berlijn ver klaard, dat niet de bedoeling is Duitsch land te verdeelen in vier afzonderlijke zones. Hij meende, dat de bezwaren, welke van Fransche zijde in cit op zicht worden geopperd, met tijd en geduld zouden kunnen worden over wonnen. Voorts zeide hij, niet te ge- looven, dat de thans door de gealli eerden toegepaste methode van opbouw in Duitschland zou leiden tot de ont wikkeling van een zeer sterk Duitsch land. De voedselpositie in Duitschland, zeide Montgomery nog, is op het oo- genblik kritieker dan ooit sinds de geallieerden het land zijn binnenge trokken. De steenkoolproductie is op bevredigende wijze gestegen, doch door transportmoeilijkheden werd de verdeeling der kolen belemmerd. De rantsoenen vertegenwoordigen op het oogenblik gemiddeld slechts 1200 1500 calorieën. Voor het handhaven van deze toch rteds onvoldoende rant soenen is men volkomen afhankelijk van den invoer van tarwe. Het rant soen van één kilo aardappelen per week, kon slechts met groote moeite worden gehandhaafd. Montgomery zeide nog„ met groote belangstelling" kennis te hebben ge nomen var. de persberichten, volgens welke hij misschien spoedig van zijn post zou worden ontheven. Het zou meent hij, aanbeveling verdienen geen wijzigingen in het commando aan te brengen, voor dat de „strijd om den winter" zou zijn gewonnen. Te Berlijn is medegedeeld, dat En geland 112.000 ton Amerikaansche tar we en 60.000 ton aardappelen uit de eigen voorraden heeft bestemd voor Duitschland. In de militaire magazij nen. overal ter wereld, zal men levens middelen-pakketten ophalen, ten einde ze in de komende weken naar Duitsch land te dirigeeren. De Engelschen te Berlijn hopen, dat 60.000 tor. tarwe nog deze maand in Duitschland zullen aankomen en de rest in December. De tarwe zal eventueel worden be taald met Duitsche kolen en andere producten. De Belgische konings kwestie. In een radio-rede verklaarde minis ter Spaak „de koning was geen ver rader, doch hij wenschte voor België een terugkeer tot de neutraliteit. Dit politieke beleid van den koning ten behoeve van de neutraliteit was een ernstige vergissing, omdat deze oorlog onze oorlog was. Het was onze plicht hem tot het bittere einde voort te zetten. Koning Leopold beging even eens ernstige vergissingen door zijn kinderen naar Italië te zenden, door een telegram aan Hitier te zenden, enz. Het is onjuist, dat Pierlot op 21 Juli 1940 in een radio-uitzeuding ver klaard zou hebben, dat de oorlog voor België geëindigd was en de Belgische regeering van plan was naar België terug te keeren. Die uit zending berust op bedrog. Wij kun nen geen politiek van dienstbaarheid en zelfvernedering aanvaarden De koning handelde in goed vertrouwen, doch zijn po'itiek faalde. Hij kan niet op den troon terugkeeren. Zij, die terugkeer tot den troon bepleiten, stellen 's koning* belang hooger dan het landsbelang." De regeering heeft besloten het Wit boek, dat alle gegevens van 's konings vrienden en tegenstanders bevat, in Januari te publiceeren. De geldsaneering. Daar er nog steeds het misverstand blijkt te bestaan, dat men bij storting van contanten de beschikkingsmacht over dit geld geheel of gedeeltelijk zou verliezen, vestigt het Ministerie van Financiën er nognrals de aan dacht op, dat vrije betaa'mddelen ook na storting vrij blijven. Zij worden dan geboekt op eeni vrije rekening, waarover men onbelemmerd door eenig blokkeeringsvoorschrift kan be schikken. De eenige uitzondering vormt de postchèque- en girodienst. Daar deze wegens onvoldoende capaciteit geen vrije rekeningen kent, worden stortin gen daar op girale rekening geboekt, waarover men dus alleen door over schrijving kan beschikken. De plaa'se- lijke giro-instellingen, zooals de Amster- damsche gemeente-girodienst kennen daartegenover wel vrije rekeningen. Afgezien van de uitzondering bij den postchèque- en girodienst is er geen enkele reden om aan meer con tant geld dan normaal vast te houden. Men kan dit geld onder dezelfde voor waarden als vroeger naar bank, spaar bank of plaatselijke giro-instelling brengen. INTERNATIONALE BENDE VAN AUTODIEVEN. De heer van Boxtel uit Tilburg ont dekte dezer dagen voor een bioscoop te Brussel zijn in September j i. ge stolen auto. Hij haalde er een Brus- selsche politieagent bij en samen wachtten zij, tot een chique gekleede heer en dame, uit de bioscoop komen de, met den wagen wilden wegrijden. Toen greep de sterke arm in. Een nader onderzoek bracht de politie op het spoor van een iuternationale bende van autodieven, welke haar vertakkin gen had over het geheele vasteland van Europa. o— FORDS IN AANTOCHT. Het blijkt, dat de fordfabrieken te Detroit aan Amsterdam voldoende on- derdeelen op korten termijn kunnen leveren voor den bouw van Ford en Mercury automobielen en ook vracht wagens en wel in die mate, dat de fordfabriek te Amsterdam reeds voor geruimen tijd volop in bedrijf zou kunnen worden gesteld. DE AANVAL DER INDONESIËRS OP 28 OCTOBER. Ooggetuigen vertellen, dat in den loop van den nacht van 28 Oct. de nationalisten een geweldigen aanval te Soerabaja hadden ingezet. Tegen de geallieerden streden zoo vermeld a.f p., 20.000 Japanners met tanks en pantser wagens, het geregelde „Indonesische, leger" en een menigte, die werd ge schat op 120 000 personen. Van de vele Britsche officieren, die zich in de straten bevonden, wist slechts een en kele aan den massamoord te ontkomen. De menigte maakte zich meester van 20 militaire vrachtau o's, die Nederl. vrouwen en kinderen vervoerden. Er waren geen overlevenden, ondanks het heldhaftig verzet der Britsch-I dische chauffeurs, die op hun post stierven. Overeenkomstige gevallen kwamen door de geheele stad voor. Gevangen genomen Britsche soidaten.en officieren werden gemarteld, verminkt en hun lichamen met geboeide armen in de rivier geworpen. Deze wandaden cul mineerden in den moord op generaal Mallat y. —o— Vijf Duitsct'ers, die schuldig wa ren bevonden ain moord op 6 Ame rikaansche vliegers, die gebruik maak ten van hun parachute zijn te Darm stadt tot den strop veroordeeld en geëxecuteerd, mier, heeft sche voor- g gaan en l een slag cht het in -ut, dat de n Sjarir is Soekarno, dreigt te IN HET en geveld ïroordeeld »ing zijn: Jinga'tner, ise, Eliza- ïann, Wii- warl Fran- roor Dor, t de uit- le toevoe- iroordeeld afErich jaar ge- Heinrich ski, Herta Tot tien oordeeld i Ilse For- lawa Sta- Haschke, Lobauer. f veroor- Qertrude enisstraf rr gevan- eering is heeren-, in Ame- 2.000.0G0 D. alle safes geld, dat bevindt, en uitge- TEN. iber eraal. Konink- ben, ten H.M. de zeischap n ZK.H. rd door lijk toe tiet Wil- werd de aard. Op steld de iariniers, van ex- enwoor- a zeven -weezen ïrde het Iderzaal. ke stem ie twin er radio j in ons gendèeT "het"ia deI i«.rnjuiuuesiuur i oijeeiKomsien Kunnen binnen vijf da- genaeei, net is de bedoeling een landings- j van het Ned. Roode Kruis een plan I gen tegemoet gezien worden. J sobere, dóch indrukwekkende tigheia ten einde. met H. I. Prins as deze plech- ijk verkeer ie van onze hebben in schappelijk re geschie- i beslissen- oor dit ge- aan de rest iden. In een Hier wor- mobiliseerd een tot een waarde van het geheel Wij moeten n van den schoone en :n door de rmede ver- oonsteliing, uren, voor TU1QEN. trekken de per week ïsdag, Don- iet vliegtuig lag 22 De- December it een dien6t maal per en wel op terdag. -MOORD. in dejapan- ïeraal Mac gesteld, dat naar de ge- noelen wor- d gepleegd len. lar oud en portefeuille a. Over het >Angelsak- oornamelijk ij gespeeld China, op idigers zijn meent men, fmoord den /varen voor tingen, die iet tribunaal kunnen zijn. enkele per- richten van ke Vereeni- elt het be- l bewustzijn een zuivere en Vorsten- prekers, het kszangavon- t deze ver- lewegen op ng om s te zoo geven. bestaat uit zitter, N. van Wondergem der Lin' edoeli' de je ummei gtoigen gaai uuuweu, als Kleine toestellen. Fabrieken Fokker, „de Schelde" en aide e als zul len hierbij worden ingeschakeld. Een groot aantal vliegtuigbestuur- ders, marconisten, mecaniciens en uat de 1. O. Farben-Industrie gedu rende den oorlog en zonder dat de geallieerden het wisten het „doodelijk- ste gifgas in de wereld" heeft gepro duceerd, o In Medan hebben extremisten het restau rant Termeulen in brand gestoten, het westen van Nederland en de provincie dient te verdwijnen. Zeeland is van ouds door nauwe banden aan Holland verbonden geweest. Toch bleef bet geïsoleerd, Noodig is een N TERU dag de gi lerk en ïnkele jaren n vertrouwde zal ook öe .uis eerstdaags - .»on)l dan een Ie mee om de klokken terug op hun plaats te hangen, rodat hoogst waarschijnlijk nog voor fc rstrnis onze klokken, behalve net kiene kiok; v de R.K. Kerk, dat nog niet tereent weer in dé torens hangen, Abonnements prijs Losse nummers 5 et. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom fl. 1.25 Alle andere plaatsen il. 1.55 f Advertentiepri|i 7 cl per xn.ai ingezonden Mededeelingen 15 ct per m.m Kleine Advertentlén (maximum 8 regel») 1 5 regels 62 ct iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbieding n 52 ct. O— rtentlön regels) 2 ct. dingen Vo rrvi) nincn

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1