AXELSCHE COURANT E NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. .J NOVEMBER. r \m No. 15. Verschijnt elke woensdag en Zaterdag. ZATERDAG 10 NOVEMBER 1945. 60e JAARGANG. Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM 'aad'ren dorren, bloemen sterven, n verlaten, eenzaam stil, jn de akkers en de erven iraarop niets meer bloeien wil De boomen zijn leeggewaaid, de jinen gehavend, de velden en lande- jen geëffend. Dit is het beeld dat Novembermaand ons biedtteer en jelancholiek. Toch is dat weemoedige eeld van November hier in onze lage tnden van een bijzondere schoonheid, s men tenminste oog en hart heeft oor het rustige en vredige, doch te ens majestueuze, dat de natuur ons ok in November biedt. Langs dijken en wegen staan nu de ireinige boomen, die gespaard zijn ebleven, naakt; hun tooisel ligt ver waaid en verdordDoch het zijn een klagelijke wezens geworden, die chijnbaar doode boomen, die in lente- on en zomervolheid gebloeid hebben in herfsttooi gepraald. Welk een racht hebben zij getoond in den waren strijd tegen de najaarsstormen n met welk een gelatenheid hebben ij het laatste gouden loovertje zien regdwarrelen van hun tooi. In hun aalheid staan zij nu trotsch, in hun jzende vormen, met hun sterke, den emel zoekende armen. Een boom in lovember is gelijk een man, een held, lie hijgend 'nog van den strijd, het loofd omhoog heft. In onze polders zien wij over de elden, waarover het jonge groen van lente en het goud van den zomer ng en wonderlijk is het, dat zij in laats van droefgeestigheid, van som- ere benauwenis, ons nu ook nog in ovember hun bekoring toonen onder achtende luchten. Wij zien den hemel aan, die schuil ing achter mist en wolken, en weer het wonderlijk, dat toch dat sche- terend licht des daags een vreugde- chijnsel is en dat des avonds en des achts maan en sterren in één licht- wemeling zegevieren over wolken en list. Het doode en dorre, het vergane in vervaagde, het wordt tot een stil luk, een stille vreugde voor onze el. November toont haar grootste choonheid en haar verhevenste won- er in den hemel met zijn sterren, als rijvende werelden van diamant. Zij limt van nacht tot nacht naar meer uister in den eindeloozen ommegang. )eze fonkelende hemelluister, het is k de grootste luister van de maand ovember. Axel. J. D. Freekenhorst. DE PROEFVLUCHT NAAR 1NUIË Het vertrekuur van Schiphol is op .30 hedenmorgen gesteld. Da beman ing zal bestaan uit de volgende hee- en: Parmentier, Hakkenberg van Gaas- leek en Bak (piloten), Siener en Diek narconisten), Verhoef en Molenaar loordwerktuigkundigen). Het aantal en dus ook de namen er passagiers, zijn nog niet met zeker- eid bekend aangezien pas na weging ar lading vastgesteld kan worden, oeveel personen de tocht kunnen mee- ïaken. Het is echter vrij zeker, dat e heer H. Martin, onderdirecteur van Joodsche strijders en het Joodsche Land (II.) Wanneer iets aantoont, hoe men zijn overtuiging verloochenen moet terwille van een bepaald doel, dan is het wel Churchill's houding ten opzichte van een Joodsch Legioen. Vooropgesteld zij dit; Churchill is altijd Zionist geweest en hij wist waarom. Hij had een uitzonderlijke fantasie en hij zag in, wat de Joden aan cultureele waarden zouden ont wikkelen wanneer men hen ongestoord zou laten bouwen in hef land dat zij nooit vergeten. Hij kende ook precies de beteekenis van de Balfour-declaratie van 1917de terugkeer te bevorderen der Joden naar Palestina en den wederopbouw te begunstigen van hun staatswezen, onder de voorwaarde dat zij, eenmaal staatsdragende natie ge worden, de „inheemsche bevolking" niet in een positie zouden brengen van inboorlingen", doch haar zouden behandelen als volkomen gelijkwaar dige burgers. Een voorwaarde, die den joden werkelijk niet zwaar viel Dikwijls heeft Churchill gesproken van de grootheid der Zionistische conceptie. Na zijn bezoeken aan Palestina getuigde hij van zijn geest drift voor de Joodsche prestaties, die giftige moerassen, dikwijls met opof fering van eigen leven en gezondheid, hadden herschapen in bloeiende lan douwen Maar Churchill zag ook iets anders. Hij zag den dag komen, dat de klau wen van een woesteling zich zouden trachten te slaan om den halsslagader van het Britsche Rijk, het Suezkanaal. En hij begreep van hoeveel belang het was, dat de rechterflank daarvan ge dekt zou zijn door een sterke strijd macht van een progressief denkend cultuurvolk. Ook dit verklaart zijn oppositie tegen Chamberlains Palestina- Witboek van 1939, hetwelk de Joden in Palestina doemde tot een perma nente minderheid. Vandaar de woorden in zijn Lager huisrede van 23 Mei 1939: „Dit is de breuk, de schending „der belofte, het loslaten der Bal- „four-declaratie. Dit is het einde van „het visioen, van de hoop, van den „droom Doch het Lagerhuis keurde het Wit boek goed, zij het ook met een pijn lijk geringe meerderheid. Weliswaar verklaarde de Mandatencommissie van den Volkenbond, drie maanden later, dat het Witboek strijdig was met het Mandaat, maar wie stoorde zich toen 14 dagen voor het uitbreken vai den oorlog nog aan „Genève"? de K L.M. en hoofd van de Indië-lijn zal meevliegen. De route van het Infiië-vlieguig is als volgt Amsterdam (vertrek 10 November te 9 30 van Schiphol)RomeCairo (nachthalte)Sheiba—Karachi -(nach - halteColombo(nachthalte). Den laat- sten dag zal van Colombo naar Bata via worden gevlogen, vanwaar het vliegtuig na acht dagen den terug tocht zal aanvaarden. Op deze vlucht zuil en 28 passagiersmeaereizen. Het kabinet-Chamberlain in de laatste plaats. En het Witboek bleef in stand. De Joodsche immigratie in Palestina werd afgebonden en ^grondaankoop en vestiging werd den Joden in het grootste gedeelte van Palesttna, het Joodsch Nationaal Tehuis, brutaalweg verboden. Dit was de toestand, dien Churchill 10 Mei 1940 aantrof, toen hij Premier werd. En het was oorlog, d.w.z. Gods vrede in Engeland, en hij moest dien aanvaarden. Wij hebben reden om aan te nemen geheel zeker weten kan men het nooit dat hij het Zionis tische standpunt biunen den boezem der Regeering bleef verdedigen, doch al die vijf jaren is overstemd. Slechts éénmaal heeft hij zich in dien tijd over het Joodsche vraagstuk in het open baar geuit. Hij zeide toen, dat naar zijn overtuiging de oude profetische idealen ten aanzien van Israël nog eens in vervulling zouden gaan. Doch wat Churchil niet deed, bracht de druk der feiten teweeg. Meerdere duizende Palestijnsche Joden hadden vrijwillig dienst genomen in de „For ces". (Dienstplicht is in Palestina door het Volkenbondsmandaat verbo den en dit verbod was Engeland na tuurlijk zéér welkom). De bevelhebbers zager, al heel spoedig in, dat deze actieve, intelligente menschen niet tus- schen de Arabische soldaten thuishoor den en begonnen langzaam, kleine onderdeden van Joden te vormen. In 1941 deed Eden den Joden even wel de toezegging, dat deze groepen mochten betiteld worden al^ „Joodsche vleugel van het Palestijnsche Legioen". (Dat die Joodsche „vleugel" procen tueel vier keer zoo tairijk was als de Arabische, werd natuurlijk in alle ta len verzwegen). Deze „vleugel" waar voor thans onder de Joden in Palesti na ook propaganda werd gemaakt, heeft gevochten in Griekenland, op Kreta en in Lybië. Een verdergaande toezegging tot vorming van een Jood sche Brigade, werd eerst drie jaren later verwezenlijkt. Het was Chur chil zelf, die in Augustus van dat jaar tijdens een beschouwing over Italië aankondigde, dat, gezien de dapper heid der Joodsche strijders en het lijden van het JoodscheVolk, een afzonder lijke Joodsche Brigade gevormd was, die deel zou uitmaken van het Achtste Leger. Tot de Brigade werden ook Joden toegelaten, die reeds in andere gealli eerde legers dienden. Algemeene be kendheid werd hieraan echter niet gegeven en er is dan ook betrekke lijk weinig gebruik van gemaakt. Zij werd onder bevel gesteld van den Canadeesctien Brigadier Generaal Ben jamin, zelf ook een Jood. Midden Augustus van dit jaar kwa men reizigers uit Brussel de tijding brengen, dat de Brigade aldaar was aangekomen en binnenkort in Neder land konden worden verwacht. En enkele dagen later smaakte ik de vreug de, met enkele van haar kwartierma kers te Alkmaar mijn eerste Hebreeuw- sche telefoongesprek na den oorlog te kunnen voeren. Mr. Jacob Fiü"kel Nederlandsch Oost-Indlë. DE TOESTAND DFRJAVAANSCHE CULTURES. Batavia, 3 Nov. ,(A.n.p.-Aneta). Hoewel er nog geen volkomen be trouwbare inlichtingen over den toe stand van de plantages op Java te verkrijgen zijn, volgt hier het resultaat van het onderzoek naar de situatie van de Javaansche cultures, dat een zoo getrouw mogelijk beeld geeft, in aanmerking genomen dat de data niet volledig zijn. Naar de laatste schatting bedroegen de suiker voorraden op Java ander half millioen ton. Dit wordt beschouwd als een voorzichtige schatting. De voorraden zouden wel eens gemakke lijk grooter kunnen blijken te zijn. Aan het einde van 1941 was een mil lioen ton suiker beschikbaar, terwijl in 1942 1.6 millioen ton geproduceerd werd en in 1943 een millioen ton. Voor 1944 wordt eenzelfde hoeveel heid aangenomen. Het verbruik op Java is de laatste jaren nooit hooger dan 325 000 ton per jaar geweest, ter wijl klaarblijkelijk slechts beperkte hoeveelheden zijn uitgevoerd. De huidige toestand van de suiker plantages en fabrieken is slecht, het geen te wijten is aan het gebrek aan deskundig beheer en gebrek aan toe zicht op den inheemschen arbeid ge durende de Japansche bezetting. Er werd ook schade aangericht aan de installaties, doordat de Japanners veel machines, gereedschappen, voertuigen, rails enz. naar Japan hebben gesleept. Om deze redenen is een spoedige aanvoer van nieuwe machineriën uit Amerika en Engeland van het grootste belang. Het is nu al te laat in het seizoen om zaailingen te poten. Men verwacht nog verdere beschadigingen door bezetting der Soekarnisten. Het hervatten van de rubber- productie zal vrij spoedig kunnen ge schieden daar een groot deel van de rubberboomen onmiddellijk afgetapt kunnen worden, maar ook hierbij is de veiligheid der employé's proble matisch en verbetering hard noodig. De toestand van de kina cultuur is eveneens vrij goed te noemen, daar de Japanners zich veel moeite hebben gegeven de productie op een zoo hoog mogelijk peil te houden, aange zien hun eigen troepen een groote behoefte aan kinine hadden. De thee plantages in het gebied van Tjandjoeng staan er echter slecht voor, daar de |apanners, die weinig belang bij de thee hadden, zeer veel boomen vernield hebben. De Japan ners konden immers thee uit China halen, terwijl zij den grond dikwijls voor andere doeleinden noodig hadden. Als gevolg van den politieken toestand zijn de planters echter niet in staat naar hun plantages terug te keeren, waar hun leven groot gevaar zou loopen. Over het algemeen zijn de rubberdistricten er beter aan toe dan de theedistricten. Wat de rubber be treft, zijn veel boomen omgehakt en de bevolking heeft ten eigen behoeve vrij wat afgetapt. Er zijn enkele rub berfabrieken verwoest, maar dit zal niet zoo moeilijk te herstellen zijn, "nee?en zijn gedood en opgegeten^ met de inhoud der telegrammen. zijn voorzien van kogellagers. leden is. als kleine toestellen. Fabrieken als Fokker, „de Schelde" en aide e zul len hierbij worden ingeschakeld. Een groot aanial vliegtuigbestuur- ders, maiconisten, mecaniciens en oat de I. G. Farben-Industrie gedu rende den oorlog en zonder dat de geallieerden het wisten het „doodelijk- ste gitgas in de wereld" heeft gepro duceerd. —o In Medan hebben extremisten het restau rant Termeulen in hrand geatof"»n, RGANG. XTRA MET <\S. :rband met de olaas-feest zal en ons suiker n gesteld. ERLANDSCH HENLEVENS, directeur van r de statistiek laakt van het .erland tenge- ,eeft verloren- n en burgers, idelingen, de en de koop- in executie en n Duitschiand i gevangenen e slachtoffers grepen. Het verliezen in niet zijn be- 10 personen, er 22 omge- e militaire en voor Groot- ind bedraagt 5APPELEN. len een con- leveren van ielen uit Pa- )e partij zal everd in de 15 Febr. In ',.G. worden kleine partij en zullen op ;n wijze op gebracht. VALV1SCH- te Amster- n Nederland doen spelen voor den Noorwegen, Japan, in een ve:- orbereiding. atiefnemers lige details derlandsche ivaart" aan i De Brit- r-Symonds, etachement )erabaja, is 1 Mosquito e machine monds had slag om A Ier :den. 67-jarigen Napoleon van Na- lil bericht le overle- g is van i broeder t, Jerome w Baltimore 1870 over- verkeer van onze ,'bben in lappel ijk geschie- eslissen- r dit ge- n de rest n. In een lier wor- ibiliseerd tot een larde van st geheel ij moeten van den loone en door de ïede ver- mstelling, en, voor het westen van Nederland en de provincie dient te verdwijnen. Zeeland is van ouds door nauwe banden aan Holland verbonden geweest. Toch bleef het geïsoleerd. Noodig is een UIGEN. ukken de ser week dag, Don- 1 vliegtuig ,g 22 De- December een dien6t maal per en wel op :rdag. WOORD. deJapan- ïraai Mac :steld, dat aar de ge- oeten wor- 1 gepleegd en. ir oud en )ortefpuille i. Oi/er het -Angelsak- lornamelijk I gespeeld Cnina, op digers zijn neent men, moord den 'aren voor ingen, die et tribunaal tunnen zijn. UWS. enkele per- ;ichten van ce Vereeni- ïlt het be- bewustzijn ïen zuivere ;n Vorsten- arekers, het kszangavon- t deze ver- iewegen op ng om zoo s te geven, bestaat uit zitter, N. van Wondergem der Lin edoeli' de je ummei N TERU dag de g<. ierk en v« ;nkele jaren a vertrouwde zal ook de .dis eerstdna ,s - ..omt dan een ___Je mee om de klokken terug op hun plaats te hangen, zodat hoogst' waarschijnlijk nog voor ratrris onze klokken, behalve net klei n' kioki v de R.K. Kerk, dat nog niet tereont weer in <39 torens hangen. Abonnement»- prijs» Losse nummers 5 et. Kwartaal- abonnement AXEL binnen de kom il. 1.25 Alle andere plaatsen il. 1.55 f Advertentieprlji 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeelingen 15 ct per m.m. Kleine Advertentlön (maximum 8 regels) 1 5 regels 62 ct. Iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. V v =WTrgTOigen gaai ..uuwc», luuwc. g.uo.c ertentieprij, jr m.m. nden leellngen ter m.m. Advertentlén turn 8 regels) gel» 62 ct. regel meer sxtra anbledingen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1