AXELSCHE COURANT T r K NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. V uws. No. 12. Verschijnt elite woensdag en Zaterdag. WOENSDAG 31 "OCTOBER 1945. 60e JAARGANG. Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM De positie van de zuivèl na den oorlog. De grondslagen van het nieuwe Nederlandsche Leger Een onderhoud met den nieuw- benoemden Chef v. d. Gen. Siaf, Luit.-Generaal mr. H. J. Kruis. Luitenant-generaal mr. H. J. Kruis heeft enkele journalisten ontvangen en hun iets medegedeeld over zijn opvat tingen omtrent het nieuwe Nederl. leger, dat H.M. de Koningin aan zijn leiding heeft toevertrouwd. Een volksleger. Het allereerste en voornaamste prin cipe van het Nederlan'dsche leger in de toekomst aldus de generaal zal zijn, dat het een werkelijk volks leger is. De tijd dat „the man in ihe street" min of meer vijandig tegenover het leger stond, moet definitief voorbij zijn. Indien de middelen ons toelaten slechts een leger van 100.000 man op de been te houden, dienen wij geen leger van 300.000 man te willen heb ben. Wat voor de soldaten gebruikt wordt, moet goed zijn. Geen geïmpro- viseer en g'en artillerie, welke in musea thuis hoort, zooals in 1939 is voorgekomen. Het is volkomen onver antwoordelijk soldaten in den strijd te brengen, wanneer zij niet over vol doende moderne strijdmiddelen be schikken. Ik zal daartoe nimmer mijn medewerking verleenen aldus ver zekerde generaal Kruis. Ook de vorming van het kader, in het bijzonder het officierskader, zal beter moeten zijn. Men zal geen offi cier meer worden terwille van de diploma's, doch iedereen zal van onder af aan in den troep moeten beginnen en diegenen, die blijk geven over de noodige capaciteiten te beschikken, zullen de gelegenheid hebben op te klimmen. Ook het lotingssysteem hoort in hel nieuwe Nederlandsche leger niet langer thuis. Iedereen zpl, tenzij hij lichame lijk ongeschikt is, tot soldaat worden opgeleid. Deze opleidingstijd zal waar schijnlijk wel op een jaar moeten worden gesteld. De zoojuist beëin digde oorlog heeft aangetoond, dat een opleidingstijd van 5Va maand niet voldoende is. Bij het oproepen van de lichting 1945 zal het volgende jaar een aan vang worden gemaakt met de weder opbouw van het nieuwe leger. Het is namelijk practisch ondoenlijk, zoo zeide de generaal het Nederland sche leger van 1940 een her-training te geven. Met nadruk bracht generaal Kruis naar voren dat het nieuwe Nederl. leger een jong leger zal moeten zijn. ook wat het kader betreft. Iedere offi cier zal lichamelijk in staat moeten zijn de troep in alles voor te gaan. In de toekomst zal de organisatie en bewapening van ons leger overeen moeten stemmen met die van onze bondgenooten. Het zal dus een leger moeten zijn, dat overal ter wereld gebruikt zal kunnen worden. Daarom zal een indeeling in een veldleger en een territoriaal leger noodzakelijk blij ken. Ook bij ddn aanleg van verde digingswerken en vliegvelden zal hier mede rekening gehouden moeten wor den. Teneinde het isolement te breken zullen ook besprekingen met de staven van bevriende naties noodzakelijk worden. Het gesprek kwam daarna op den atoombom. „Na lederen oorlog" zoo zeide generaal Kruis „hadden zich strijdmiddelen ontwikkeld, welke de meening deden postlvatten, dat een nieuwe oorlog niet meer mogelijk was. Na 1913 was dat het gas, thans is het de atoombom. Het merkwaardige is even wei, dat in den laatsten oorlog, niettegenstaande beide partijen vol ledig tot den gasoorlog waren uitge rust, het gitgas op de fronten niet is gebruikt. Ook tegen den atoombom zullen ongetwijfeld doeltreffende af weermiddelen worden gevonden en daarom zal het zeer de vraag zijn, of dit wapen bij een eventueelen oorlog nog eenzelfde waarde zal bezitten als thans". Wil Nederland over een goed leger kunnen beschikken, dan zal het moeten zorgenvoor een gezonde jeugd. Hierin ligt een taak opgesloten voor het ministerfe van onderwijs en de diveise jeugdverenigingen. Deze instanties Runnen er, veel toe bijdragen dat de jongeman, die op negentien-jarigen teeltijd onder de wapenen komi, geen stijve hark is. Dit behoeft zeker niet te ontaarden in de Duitsche methoden. De Engelschen hebben met het instel len van het „Army Cadet Corps" een uitstekend voorbeeld gegeven. Tenslotte besprak de generaal het Vrouwelijk Hulp-Korps. De invoering van het vrouwelijke element in het leger kan, volgens generaal Kruis, belangrijke voordeelen afwerpen, mits dit op een verstandige wijze geschiedt. Ten eerste zijn er tal van functies in een modern leger, welke veel beter kunnen worden ver vuld door vrouwen dan door mannen, zooals adtnl ïistratief werk, het bedie nen van telefoon en telegraaf, het decodeeren van telegrammen en het doen van huishoudelijken ai beid. LIQUIDATIE VAN HET M. G. Minister - president Schermerhorn heeft Vrijdagavond in zijn radiopraatje gesproken over de liquidatie van het Militair Gezag. Hij deelde mede, dat (de nog zittende militaire commisaris- sen en de verbindingsofficieren) per 1 Dec. a.s. geliquideerd zal zijn ter wijl de Staf van het M.G. op of nabij 1 Januari eveneens zal worden opge heven. In versneld tempo wordt gewerkt aan de overheveling van taken en ver antwoordelijkheden van het M.G. naar de normale bestuursorganen, De sectie binnenlandsch bestuur van M G. heeft vrijwel al haar werk zaamheden overgedragen aan het ministerie van Binnenlandsche Zaken. T.a.v. de secties financiën, econo mische zaken, ondjrwijs, volksgezond heid en arbeidszaken is voor het meerendeel reeds overdracht geschied aan de correspondeerende departemen ten. De dienst van de grensbewaking gaat binnenkort over naar de mare chaussee. HOOG BEZOEK AAN WÉST ZEEUWSCH-VLAA^DEREN. Vrijdag zouden de ministers van Openbare Werken, Dr. Ir. J. A. Ringers en zijn ambtgenoot van Sociale Zaken, minister W. Drees, vergezeld van het hoofd van het commissariaat nood voorziening, kolonel Van Hengel een bezoek brengen aan West Zeeuwsch- Vlaanderen. Het gezelschap zou vol gens het oorspronkelijke plan omstreeks 9.30 uur op het vliegveld alhier aan komen, waar ter verwelkoming aan wezig was het hooid van den dienst wederopbouw in West Zeeuwsch- Vlaanderen, lr. van Amerorn Door de slechte weeromstandigheden was het echter onmogelijk de reis per vliegtuig te maken en arriveerde het gezelschap na per auto naar Vlissingen ie zijn gereden, omstreeks een uur per marinevaartuig te Breskens. Doordat minister Drees onderweg ongesteld was geworden, kon deze de reis niet verder meemakeu en maakten minister Ringers en kolonel Van Hen gel den verderen tocht door het ge teisterde gebied naar Oostburg, waar zij om 1.30 uur arriveerden. In ge zelschap van lr. van Amerorn van den dienst van wederopbouw en de kapi teins Ploegmaker en Hesseling en lui tenant Dondorp van het C.N.V. voer den zij besprekingen met alle burge meesters uit West Zeeuwsch-Vlaande- ren. Naar men ons mededeelde hebben deze besprekingen tot goede resultaten geleid, in verband met het noodwo- ningbouwprogram. Omstreeks vijf uur in den namiddag vertrokken de hooge bezoekers weer uit Oostburg, teneinde de terugreis naar Walcheren te maken, welk eiland Zaterdag is bezichtigd. Nederlandsch Oost-Indië. DE TOESTAnD OP SUMATRA. •Op Sumatra hebben zich nog niet veel gevallen van extremisme voorge daan. De toestand is er rustig. Ver schillende delen van het eiland zijn reeds door de Britten bezet en regel matig komen voorraden aan voor de geïnterneerden en ktijgsgevangenen in de kampen. Britten en Indonesiërs schieten goed met elkaar op en de inlandeis werken graag met den be zetter samen. Gevangen en geinter- neerden hebben vrijwel allen nieuwe kleren gekregen. JAVA. Maandag wera door de Indonesiërs met buitgemaakte Japansche tanks fe! gevochten tegen de Britse bezettings troepen in Soerabaja. Soekarno was bij het vtrnemen van deze onlusten duidelijk onthutst en verklaarde dat de Indonesischeleider in Soerabaja gek en zwakzinnig Mas en niet tot zijn bestvur behoorde. Later heeft Soekarno via de radio een oproep gericht tot deze opstande lingen om den strijd te staken en naar thans wordt gemeld is de toestand in Soerabaja volkomen rustig. Gisteravond zou te Batavia de con ferentie beginnen tusschen de Indone sische- leiders en de Nederlansche regeering. vertegenwoordigd door lui- tenant-gouveneur-generaal Dr. v. Mook De besprekingen zullen plaatsvinden ten huize van generaal Christison, maar niet in zijn tegenwoordigheid. Van Republikeinse zijde zouden aan de conferentie deelnemen: Hatta, Soebard- jo, Sjarifoedin en misschien Sharlr, Oi de conferentie inderdaad gister avond is aangevangen, is ons thans nog niet bekend. als kleine toestellen. Fabrieken als Fokker, „de Schelde" en aide e zul len hierbij worden ingeschakeld. Een groot aantal vliegtuigbestuur- ders, maiconisten, mecaniciens en uat de I. G. Farben-Industrie gedu rende den oorlog en zonder dat de geallieerden het wisten het „doodelijk- ste gifgas in de wereld" heeft gepro duceerd. —o In Medan hebben extremisten het restau rant Termeuten in brand gestaan, het westen van Nederland en de provincie dient te verdwijnen. Zeeland is van ouds door nauwe banden aan Holland verbonden geweest. Toch bleef bet geïsoleerd. Noodig is een Je mee om de verkeer van onze ;bben in ïappelijk geschie- esiissen- r dit ge- n de rest n. In een lier wor- ibjliseerd tot een larde van ït geheel ij moeten van den ïoone en door de tede ver instelling, en, voor U1GEN. ekken de per week dag, Don- t vliegtuig g 22 De- December een dienst maal per en wel op irdag. WOORD. deJapan- :raal Mac isteld, dat aar de ge- oeten wor- 1 gepleegd en. ir oud en portefeuille i. Over het -Angelsak- lomamelijk j gespeeld China, op digers zijn aeent men, moord den taren voor ingen, die et tribunaal Kunnen zijn. enkele per- lichten van te Vereeni- ïlt het be- I bewustzijn :en zuivere ;n Vorsten- prekers, het kszangavon- deze ver- iewegen op ng om zoo s te geven, bestaat uit zitter, N. van Wondergem der Lin' edoeli' de je ummei N TERU dag de gr. terk en va rnkele jaren i vertrouwde zal ook de .uis eerstdaags ..omt dan een klokken terug op hun plaats te hangen, rodat hoogst' waarschijnlijk nog voir K atrriv onze klokken, behalve iiet kleine kiok; v de R.K. Kerk, dat nog niet terprat is weer in de torens hangen. J -r Abonnements prijs Loste nummert 5 ct. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom (L 1.25 Alle andere plaatsen il. 1.55 Advertentieprijs 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeellngen 15 ct per m.m. Kleine Advertentlén (maximum 8 regel») 1 5 regel» 62 ct. Iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. Radiorede van Dr Ir. P. N. Boekei. In een causerie in de Rubriek ten behoeve van den Landbouw, zooals die wordt ver zorgd door de Afdeeling voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening, sprak Maandagavond 22 October Dr. Ir. P. N. Boekei overeet onder werp „De positie van den zuivbl na den oorlog." Vast staat dat onze zuivelbereiders be langrijke bijdragen geleverd hebben tot de voedselvoorziening van ons volk Zij hadden daarbij te kampen met een door allerlei oorzaken verminderde melkproductie, terwijl ook de kwaliteit van het product door vele andere oorzaken geleden had. Bij de ontwikkeling en mogelijkheden van de zuivelbereiding dient men onderscheid te maken tusschen de naaste en verdere toe komst. De naaste toekomst omvat herstel en wederopbouw. Onze verminderde vee stapel is van goede kwaliteit. Uitbreiding vindt plaats. De schade aan de zuivel fabrieken is te herstellen, zoodat naar de meening van den spreker, de moeilijkheden door krachtig aanpakken zullen kunnen worden overwonnen. In de verdere toekomst dient men volle aandacht te schenken aan de binnenland- sche markt. De export van zuivel- en melk producten is immers nog onzeker. Met het oog op den in de toekomst mogelijken export moet de melkverwerking gericht worden op de voortbrenging van kwalitatief zeer goede producten, die het buitenland niet of zeer moeilijk in dezelfde hoedanig heid kan namakendit geldt vooral voor onze eigen kaassoorten. Onze totale melkproductie bedroeg voor den oorlog ruim 5 miiliard liter, waarvan 1 tot 1,2 milliard liter was bestemd voor directe menschelijke consumptie. Door aan den consument een voortreffelijk product af te leveren, gepaard aan een propaganda, gericht op de vorming van algemeene waardeering van onze melk en melkproduc ten, zal het melkverbruik per hoofd in Nederland kunnen worden verhoogd. Tevens zal ook het vetgehalte van onze gestan daardiseerde melk opgevoerd en verbetering van de hygiënische kwaliteit moeten worden bereikt door invoering van een verplichte betaling naar kwaliteit van de geleverde melk, met flinke prijsverschillen bij afwij kingen, samen met een verplichte vee- ziekten-bestrijding en regelmatige bedrijfs- contróle met daaraan verbonden finan- cieele consequenties. Bij de verwerking van melk tot zuivel producten, verdienen allereerst onze aan dacht de Qoudsche en Edammer kaas soorten. De volvette Goudsche kaas bereiding op de boerderij, die in het Zuiden en Oosten van het vasteland van Zuid Holland en in Westelijk Utrecht nog wordt aangetroffen en waarvan de topkwaliteit in hooge mate bijdroeg tot onze reputatie als kaasland, moet hersteld worden, evenals de bereiding van de Noord Hollandsche Edammer 40 plus-kaas. In deze provincie dienen de kleine fabrieken hun aandeel in de productie weer terug te krijgen. De fabriekskaas moet strevc naar kwaliteit in de eerste plaats. Dit kan bereikt worden door een verbod van pasteurisatie van de te verkazen melk en een gebod van pasteurisatie van wei- en onderqielk. Regeling van vetklassen en kaasvormen is een dringende eisch. In de vetklassen kan worden volstaan met volvet 40 plus en 20 plus, waarbij volvette kaas uitsluitend geproduceerd zou dienen te worden in Goudschen vorm, de 40 plus in Edammer vorm en de 20 plus in den vorm van de Leidsche komijne en Friesche nagel en kanterkaas. Kwaliteitscontrole verdient ernstige over weging, zeer zeker in verband met moge lijken export, om inferieure kwaliteiten te weren. Een ernstig vraagstuk voor onze kaasbereiding is het gebruik van kuilvoer. In het buitenland is d.it verboden en ook in ons land heeft het kuilvoer een funesten invloed op smaak en kwaliteit van onze zuivel. Hier verdient het kunstma:ig gras- drogen aanmoediging Bij de bereiding van melkproducten dient men zich ook toe te leggen op verhooging van de kwaliteit tot het uiterste. Het Krause en Hatmakerpoeder zijn nog voor verbetering vatbaar door de noodige zorg aan grondstoffen en bereiding te besteden. Een contróle-ontwerp dienaan gaande ligt gereed om te worden ingevoerd. Er bestaat geen reden voor al te veel opti misme ten opzichte van onzen export naar Engeland van ontroomde condens. Ook hier dient men aandacht te schenken aan kwali teitsproducten, nl. de volle gesuikerde en ongesuikerde, waarvoor eertijds, vooral in de tropen, afzetgebieden bèstonden. In de laatste plaa's verwerking van ons melkvet tot boter. Of hiervoor exportmogelijkheden zijn, bv naar derindustriecentra in België en Duitschland, moet nog worden afgewacht. Voor een verzekerden binnenlandscHfen afzet van boter is regeling van productie en afzet van margarine vereischt. Spr. eindigde met er op te wijzen, dat onze melkbewerking en afzet geleid dienen te worden tot een vergrooting van den afzet van consumptiemeik en consumptie- melk-producten. Bij de verwerking van zuivel- en melkproducten moet allereerst aandacht worden besteed aan de volvette en vette Nederlandsche kaassoorten met daarnaast de bereiding van vol'emelkpro- duc'en. De sluitpost wordt dan gevormd door de boter, waarvan het hoofdafzetgebied in het binnenland moet worden gezocht. Voor alles echter zullen wij moeten stre' ven naar de bereiding van prima producten pm "Es- Vliegtuigen gaai uuuwen, iuvnw gruoi* l/uiiolu anu» «*wii TaiiuuHg

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1