AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. WELKOM uws. NO. 11. Verschijnt elke Woensdag en Zaterdag: ZATERDAG 27 OCTOBER 1945. 60e JAARGANG. Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM en geallieerd officier over Java. Het is mijn overtuiging dat men de donesische questie op menschelijke ijze moet benaderen. Na zooveel ren van japansche terreur en demo- lisatie moet de tegenwoordige toe and psychologisch bezien worden. Aldus verklaarde een geallieerd offi- er, die op Java werkt, zestien dagen ileden naar Engeland vertrok en nu, >or zijn terugkeer, nog even tijd vond n enkele vertegenwoordigers van de ederlandsche pers van zijn ervaringen vertellen Hij is zelf na de Japan- :he invasie gevangen genomen en ;eft kennisgemaakt met vrijwel alle ijgsgevangenkampen op Java. Als pwi-offlcier heeft hij met Soekarno, atta en andere Indonesische leiders 'sproken. Zijn Indruk van deze men- :hen is dat hun gevoel voor gema- gdheid, het meest in het oog loopt. Soekarno en Hatta, zoo verklaarde Ij verder, zijn voor zij de republiek idonesië uitriepen, 48 uur door de dremistische jongeren gevangen ge- auden, die hun blijkbaar niet hebben rijgelaten, voordat zij met de exlre- listische ideeën hadden ingestemd. Opzienbare onthullingen deed de ipwi-officier over een opstand der oekarillo's in April van dit jaar. Een afdeeling Soekarillo's (door de ipanners getrainde en bewapende sol- aten) sloeg onder leiding van een 19- irige jongeman te Kediri aan het luiten, bezette de voornaamste punten h namen de Japanners gevangen. Zes reken van strijd waren noodig om het apansche gezag weer te vestigen, maar e leider van den opstand werd niet evonden. Over he) algemeen kon dezeoogge- rige, die zelf het leven in de kampen p Java heeft ondervonden, een opti- listischer geluid over de situatie laten ooren, dan in Nederland over het Igemeen vernomen wordt. De toe- tand in de kampen der burgelijke ^interneerden is duizendmaal beter an voorheer. Op het oogenblik be- oeft men zich in Nederland daarover een zorgen te maken, De treinenloop op Java is practisch ormaal, ook de electriciteitvoorziening n de waterleiding functioneeren nog iveï het geheele eiland. De Japanners lebben huizen geplunderd en beroofj an bijv. koelkasten en klokken, maar ernielingen op groote schaal zijn niet oorgekomen. Veel woorden van lof sprak de offi- ier nog over de houding der Neder- indsche vrouwen, die zich gedurende e interneering van een prachtige zijde ebben laten zien. Tenslotte wees de eallieerda rapwi-officier nog op de roote moeilijkheden die de Britten an het S.E.A.C. hebben te overwinnen. Eerst op 15 Augustus werd Neder- andsch-Indië onder commando van jdmiraal lord Louis Mountbatten ge kaatst. Hoewel de verwachting was lat onmogelijk voor 4 October de erste troepen op Java zouden landpn, vas op 24 September de eerste afdee- ing al aan land gezet. Zoo helpt Denemarken. Een Vikingschip met roode zeilen, waarin een wit kruis: de Deensche vlag, daar achter de Nederlandsche driekleur. Slechts twee woorden als onderschrift..HIAELP HOLLAND". Dat is het frissche aanplakbiljet, waar mede het comité „Hollands Hjaeipen" alle Denen opwekt te geven voor het zoo zwaar geteisterde Nederland. Tot op heden zijn reeds twintig schepen aangekomen met c.a. 3500 ton levensmiddelen, w.o. bacon, kaas, eieren, melkpoeder, enz. Er zijn groote par tijen allerhande artikelen aangekocht, oa. 100.000 paar kinderschoenen. Denemarken is één der eerste landen geweest, dat ge volg heeft gegeven aan de dringende vraag naar gereedschappen. Reeds zijn aangeko men 1000 hamers, 1000 schoppen, 1000 bijlen, 5000 pannen en 6000 potten. Voor glas wordt nog onderhandeld. De inge zamelde gelden bedragen tot op heden c.a. 10.000.000 kronen en nog steeds stroomt het geld binnen. De Deensche regeering heeft de toezegging gedaan, dat wanneer de Denen 1 millioen kronen inzamelen, zij eenzelfde bedrag zal bijbetalen. De voorzit ter van het Werk comité van „Hjaelp Hol land", de heer Kaslander, toonde zóó groote belangstelling voor het H A.R.K. adoptieplan, dat hij zal probeeren in Denemarken een soortgelijk plan door te voeren, zoodat dus Deensche plaatsen Nederlandsche plaatsen adopteeren. Op deze wijze breidt de H.A.R.K.-gedachte „Plaats helpt plaats" zich zelfs uit tot Denemarken. Herstel der Moerdijkbruggen. Vrijdag is een overspanning uit de spoorbrug over het Hollandsch Diep gelicht en op twee schepen naar de voetbrug gevaren, waar zij bij vallend water op de pijlers geplaatst is. Daardoor is net herstel der verkeers- brug een stap nader gekomen. Men is allereerst begonnen met het opruimen van de in het vaarwater ge legen brokstukken der vernielde over spanningen. Tegelijkertijd werden verschillende werkzaamheden verricht voor hei eigenlijke herstel der beide bruggen. Het ligt in de bedoeling de spoorbrug in te korten. In de toekomst zal zij niet uit 14, maar uit 10 bogen bestaan. De ontbrekende vier bogen worden vervangen door een landhoofd van 400 meter lengte» dat aan den noordelijken oever vanTiet Hollandsch Diep wordt aangelegd. De spoorwegen heoben twee onbe schadigde overspanningen uitgeleend aan de Rijkswaterstaat om deze te plaatsen in de voetbrug, zoodat deze laatste spoediger gereed zal komen. De spoorbrug zal niet voor 1 Mei 1946 gereed zijn, doch de verkeersbrug noopt men reeds tegen het a.s. voorjaar te kunnen heropenen. Tegen het tijd stip dat de spoorbrug in gebrhik zal genomen worden, zullen de beide over spanningen weer op haar oude plaats worden gebracht, lntusschen houpt de Waterstaat dan andere brugstukken gereed te hebben. Aangezien de spoorbrug aanmerke lijk smaller is dan de verkeersbrug, zal bij openstelling van de verkeersbrug eenrichtingsverkeer moeten worden in gevoerd. Na plaatsing van de beide overspan ningen mist de voetbrug nog twee overspanningen. Deze hoopt men met Engelsch materieel te herstellen. De twee nog in de spoorbrug ontbrekende bogen worden uit het materieel van vier vernielde overspanninge n samengesteld. Tabak en snoep. De minister van Handel, Nijverheid en van Landbouw, Visscherij en Voed selvoorziening deelen mede, dat bin nenkort tabakskaarten, versnaperingen kaarten en gecombineerde tabaks- en versnaperingskaarten zullen worden uitgereikt. Het ligt in de bedoeling met ingang van 25 November a.s. op deze kaarten ter beschikking te stellen: op de tabaks- kaarten )wee rantsoenen tabaksartikelen per week, op de versnaperingskaarten 100 gram chocolade of suikerwerken per week, op de gecombineerde tabaks en versnaperingskaarten een rantsoen tabaksartikelen en 50 gram chocolade of suikerwerken per week. Men moet er evenwel rekening mede houden, dat deze hoeveelheden alleen dan verstrekt kunnen worden, wanneer de voorraadpositie van de verschillende artikelen dit toelaat, terwijl ook tijde lijke afwijkingen daardoor noodzakelijk gemaakt kunnen worden. De nieuwe kaarten zullen op onder staande wijze worden uitgereikt, man nelijke personen, geboren in 1927 of vroeger kunnen naar keuze een tabaks- kaart, een versnaperingskaart of een gecombineerde kaart ontvangen. Vrouwelijke personen, geboren in 1927 of vroeger komen in aanmerking voor naar keuze een versnaperingskaart of een gecombineerde kaart. Kinderen, geboren in 1928 of later kunnen een versnaperingskaart ont vangen. MOLEN AAR'S KINDERMEEL Duitsche rantsoenen. Duitschland gaat een zwaren winter tegemoet. Reeds thans heerscht in de Engelsche zone gebrek aan aardap pelen. De levering is stopgezet. De versche groenten zijn zeer schaarsch en een toewijzing van één pond per week is al een uitzondering. Volgens een publicatie van het distributie bureau te Hamburg zal er niet meer dan 200 300 gram boter permaand aan kilo per maand. Verdere maandelijk- sche rantsoenen vleesch 600 gr., kaas 62,5 gr., suiker 500 gr., grutten 500 gr., taptemelk 3500 gr. en jam 250 gr. Het totale aantal caloriën, dat te Ham burg wordt verstrekt, bedraagt 43,271. Kinderen, zwangere vrouwen en zij, die zwaren arbeid verrichten, krijgen kleine bijslagen. Het is waarschijnlijk, dat er in den komenden winter geen kolen voor de burgerbevolking beschikbaar zullen Het Noorden bedankt het Zuiden. Van het Plaatselijk Interkerkelijk Bu'eaif voor Den Haag en omstreken ontvin gen we het volgende schrijven ter publicatie Toen het Zuiden was bevrijd en de berichten bij U doorkwamen hoe het hier in het Westen was gesteld heeft het Zuiden spontaan zich aangegord om ons te helpen. „Zuid helpt Noord" was het parool. Ons Inter Kerkelijk Bureau (I.K B.) dat in dezen barren winter een groot barmhartigheidswerk mocht verrichten, gevoelde zich gelukkig te weten, dat daar in het Zuiden onze landgenooten met ons meeleefden. Zoodra de bevrijding een feit was geworden, bleek ons dat de Nationale Commissie Hulpverleening Nederland, afdeeling Zeeuwsch-Vlaanderen een prachtig hulpplan ineen had gezet. Een onderdeel van dat plan was de hulp aan de kinderen uit hel Westen. Dat plan is voor wat Den Haag betreft, schitterend geslaagd. Toen wij twee maanden geleden ongeveer 140 Haagsche ondervoede kinderen naar Hu'st transporteerden heeft het ons getroffen met welk een hartelijkheid deze kinderen daar werden ontvangen. Maar nog grooter was onze verrassing toen we de kinderen terughaalden. De pleegouders en de ontvangende instan ties hebben letterlijk alles gedaan wat in het belang van de kinderen was, zelfs meer dan dat. In ruime mate waren de pleegkinderen bedacht, zelfs zoo, dat we moeite hadden om alles mee te nemen. Dat alles heeft ons diep, zeer diep getroffen. Hier werd de practische waarde van de Christelijke Kerk in de verkondiging van het Evangelie wel ten voete uitgemeten. Wij achten het dan ook onze dure plicht aan de pleegouders en de ont vangende instanties onzen innigen dank uit te spreken voor dit liefdadig heidswerk. Weest overtuigd, dat wij Hagenaars dit nooit zullen vergeter. Het heeft de band met het Zuiden hechter doen worden. Leve Zeeuwsch-Vlaanderen 1 Namens het Plaatselijk Inter- Kerkelijk Bureau Het Hoofd van de Afdeeling Kinderuitzending, Van Veen. CHURCHILL BEZOEKT BELGIË. De Britsche ex-premier zal, verge zeld van zijn echtgenoote en zijn volwassenen worden uitgereikt. Het dochter, van 15 tot 17 November een hoogste broodrantsoen bedraagt 10 bezoek aan België brengen, ANG. WEST IEREN, listers van f. A. Ringers ciale Zaken, eld van het riaat nood- Hengel een Zeeuwsch ap zou vol- n omstreeks alhier aan- oming aan- den dienst Zeeuwsch- n tandigheden de reis per iveerde het r Vlissingen s een uur Kens. onderweg on deze de en maakten 1 Van Hen- or het ge- burg, waar ;n. In ge- im van den :n de kapi- ling en lui- N.V. voer- alle burge- :h-Vlaande- de hebben e resultaten :t noodwo- i namiddag ikers weer e terugreis •velk eiland t-lndië. MATRA. i nog niet ne voorge- rstig. Ver eiland zijn en regel- n voor de angenen in ndonesiërs op en de :t den be- in geinter en nieuwe Indonesiërs tanks fel bezettings- karno was e onlusten rde dat de iaja gek en cijn bestvur de radio opstande ten en naar oestand in Engeland van ontroomde condens. Ook hier dient men aandacht te schenken aan kwali teitsproducten, nl. de volle gesuikerde en ongesuikerde, waarvoor eertijds, vooral in cier zal lichamelijk in staat moeten zijn de troep in alles voor te gaan. in de toekomst zal de organisatie en De dienst van de grensbewaking gaat binnenkort over naar de mare chaussee. ia de con- de Indone- rterlansche door lui- r. v. Mook rats vinden Hson, maar eid. Van n aan de Soebard- ,v, -„en Sharlr. Of de conferentie inderdaad gister avond is aangevangen, is ons thans nog niet bekend. verkeer van onze ,'bben in tappelijk geschie- eslissen- dit ge- n de rest n. In een lier wor- ibiliseerd i tot een larde van 2t geheel j moeten van den toone en door de tede ver- mstelling, en, voor UIGEN. ekken de >er week dag, Don- I vliegtuig g 22 De- December een dienst maal per en wel op irdag. VIOORD. de Japan- iraai Mac isteid, dat aar de ge- □eten wor- i gepleegd en. r oud en jortefcuiile i. Over het -Angelsak- tornamelijk I gespeeld China, op digers zijn aeent men, moord den 'aren voor ingen, die et tribunaal runnen zijn. enkele per- ichten van te Vereeni- ilt het be- bewustzijn ien zuivere in Vorsten- arekers, het kszangavon- deze ver- iewegen op ng om zoo s te geven, bestaat uit zitter, N. van Wondergem der Lin' edoeli' de je ummei Vliegtuigen gaai uuuweii, iwwci gtuoic als k>etne toestellen. Fabrieken als Fokker, „de Schelde" en aide e zul len hierbij worden ingeschakeld. Een groot aantal vliegtuigbestuur- ders, maicoaisten. mecaniciens en uat de 1. Q. Farben-Industrie gedu rende den oorlog en zonder dat de geallieerden het wisten het „doodelijk- ste gifgas in de wereld" heeft gepro duceerd. —o In Medan hebben extremisten het restau rant Termeulen In brand gestohm, het westen van Nederland en de provincie dient te verdwijnen. Zeeland is van ouds door nauwe banden aan Holland verbonden geweest. Toch bleef bet geïsoleerd» Noodig is een N TERU dag degi .erk en ïnkele jaren a vertrouwde zal ook de .uis eerstdaags ..omt dan een .ie mee om de klokken terug op hun plaats te hangen, •zodat hoogst' waarschijnlijk nog voor fc ratrris onze klokken, behalve iiet kleine kioki v de R.K. Kerk, dat nog niet tcrecat o weer in de torens hangen* Abonnements prijs Losse nummers S et. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom il. 1.25 Alle andere plaatsen il. 1.55 Advertentleprljl 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeelingen 15 ct per m.m. Kleine Advertentiën (maximum 8 regels) 1 5 regels 62 ct. Iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. Niets is Moeder en baby zóó welkom als de terugkeer van in de oude bekende samenstelling. Voorloopig nog uitsluitend verkrijgbaar op de daarvoor aangewezen bon. zijn itieprij» ngen a.m. /ertentlén 8 regel») 62 ct. sl meer i ledingen 8Hw_ uv/i* nui nwt nuuci (/vu wi ivuvi v uiit~ Va l/UIIOVvIJ ai»u* ■•*.*.11 t unuuug Wimuaiui

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1