COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Hoe en wanneer krijg ik mijn f100 pws. No. 5. Verschijnt elke Woensdag en Zaterdag. ZATERDAQ 6 OCTOBER 1945. 60e JAARQANQ. Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie; T. C. VINK - van VESSEM - J Hebt U f 100,— of méér op Uw geldkaart derhalve in de inleverings- week g deponeerd geld dan krijgt U, uitsluitend in de week van 8 tot en met 13 October, volgens onderstaande regeling, tegen overlegging van geld- en distributiestamkaart, zonder meer Uw honderd gedeblokkeerde guldens. Hebt U niets op Uw geldkaart staan derhalve al Uw oude papieren contanten reeds vóór 26 September van de hand gedaan maar wel een deposito of spaartegoed bij een of andere bankinstelling, dan moet U, om f 100,— daarvan gedeblokkeerd te krijgen, tusschen 3 en 6 October bij de betrokken bank een aanvraag indienen, waaraan bon EEN van de geld kaart moet worden gehecht om in de week van 8 tot en met 13 October flOO,— uit Uw tegoed uitbetaald te krijgen. Hebt U geen bank- 'of spaarbanktegoed, maar wel een postgirosaldo, dan kunt IJ een cheque advies van ten hoogste fl 100,— aanbieden op het postkantoor, op vertoon van de geldkaart Dit cheque-advies wordt zoo spoedig mogelijk betaalbaar gesteld. Hebt U minder dan flOO,— op Uw geldkaart, maar méér dan niets, dan kunt U het geheele bedrag in de week van 8 tot 13 October in nieuw geld terugontvangen Indien u het laatste contant geld hebt ingeleverd bij dezelfde instelling waar U reeds een tegoed hadt, betaalt deze instelling U f 100 uit. Indien U geen tegoed van vroegeren datum bij het door U gekozen inlever kantoor hebt moet U zich in het tijdvak van 8 tot en met 13 October vervoegen bij de instelling, waar U nog een tegoed van vroegeren datum hebt. Deze instelling zal dan op vertoon van Uw geldkaart, met bijbehoo- rende distributiestamkaart, een zoodanig bedrag in nieuw geld uitbetalen als noodig is om het op de geldkaart vermelde bedrag aan te vul len tot f 100, De bedoelde instelling teekart dii aanv "ingsbedrag aan on de geldkaart. mfcr.#' yf kwitantie, wel in he it blijft van d< t aanvrager. Pas hierna late oe-i jj jrich de n- waarde hp:-<> el^ik^art. votaacht of kwitantie vermelde bedra'g u nieuw geld door het kantoor va» inlevering 'beta De gggkaacL vo nacht of kwitantie, waarop het ;e- heele als ingeleverd vermeide bedrag is tengfaetaald, wordt üa .rbij door het betaalkantoor ingenomen Het is uiteraard verboden zich tweemaal het aanvullingsbedrag te laten uitbetalen, hetgeen als misdrijf zal worden beschouwd Hebt U geen tegoed bij een bank of spaarbank, maar wel een postgirosaldo, dan kunt U, indien het op de geldkaart vermelde bedrag op het postkan toor is ingeleverd, een cheque uitschrijven, van ten hoogste 100 gulden, ver minderd met het op de geldkaart ingeleverde bedrag en deze tusschen 8 en 13 October onder overlegging van de geldkaart op het postkantoor in dienen De 100 gulden kan in de gemeente Axel worden afgehaald voor hen, wier geslachtsnaam begint met A—C 8 October, D—E 9 October, F-I 10 OctJ—M 11 Oct., N—S 12 Oct., T—Z 13 Oct. Wie krijgen er textielgoederen De N. V. B contra zwarte handel. Doodstraf tegen verrader geëischt Eerste openbare zitting Tribunaal Arrondissement Middelburg DOKTERSVERKLARINGEN. Het Medisch Contact in Oost Z.- Vlainderen verzoekt ons het volgende te willen bekendmaken 1. De doktoren in geheel Neder land hebben besloten, in hun hoe danigheid van behandelend genees heer, aan verzekeringsmaatschappijen tegen de geldelijke gevolgen /an ziekte en ongevallen of andere i« stel lingen tot uitkeering bij ziekte of ongeval óf aan werkgrv, s, di met het oog op de urtkeenng van rf zukengeid inlichting verl-ngen be- JL cixntme's, die door ziekte f ongev zijn getroffen, geta ver klaringen van ziekte of arbeidsonge schiktheid en geen verklaringen over het al of niet onder behandeling zijn, te zullen afgeven, en geen mededee- üngen over het bezoek aar. het spreek uur te zullen doen. Zij verklaren zich berc.^ d- - La tenden controleerenden geneesheer in lichtingen te verstrekken, nadat deze den patiënt heeft gecontroleerd. Dit besluit heeft geen betrekking a. op inlichtingen, door hen als inge schreven deskundigen aan de Rijks verzekeringsbank, of, ingevolge over eenkomst met andere bijdrijfsvereeni- gingen, aan deze inlichtingen te ver strekken b. op inlichtingen, tot het geven van welke zij verplicht zijn op grond van bestaande en algemeen aanvaarde conctractueele verbintenissen of van instructies, waaraan zij als ambtenaar gehouden zijn. 2. Zij komen overeen, geen gezond heidsattesten af te geven, tenzij na een volledige keuring, voor welke het tarief plaatselijk wordt geregeld voor eigen patiënten mogen geen gez.nd- heidsattesten worden afgegeven. 3. Zij komen overeen, geenerlei ver klaringen meer af te geven: betref fende politieke betrouwbaarheidbe treffende verstrekking van levensmid delen, kleeding, enz„ anders dan via den officieelen distributiedienst; be treffende gas, electricileit, kolen en hout, tenzij op nauwkeurig omschre ven indicatie door en in overleg met de officieele distributie-autoriteiten betreffende noodhuisvesting en opne ming van evacué's, tenzij op nauw- ke^rg omschrevtn indica ie, foor en in overleg met de officieele instanties betreffende schoolverzuim, tenzij inge volge wettelijke bepalingen. 4 Zij bepalen dat inzake paliëuttn- vervoer alleen een verklaring zal wor den afgegeven, wanneer d t niet anders dan per auto mogelijk is en de reis op medisch voorschrift ondernomen moet worden (naar conlroleerend ge neesheer, ziekenhuis spec a ist) Voor invaliden of zieken, die niet anders dan per auto kunnen reizen, zal alleen dit feit worden vermeld en blijft elk oordeel over het al of niet noodzake lijke van de reis op zichzelf achter wege, verkeer /an onze ibben in ïappelijk geschie- eslissen- dit ge- i de rest n. In een lier wor- biliseerd i tot een arde van ;t geheel j moeten van den loone en door de ïede ver- nsteliing, en, voor UIGEN. ;kken de /•;>er week lag, Don- vliegtuig g 22 De- December een dien6t maal per ;n wel op rdag. AOORD. de Japan- raai Mac steld, dat aar de ge- aeten wor- gepleegd in. r oud en lurtefpuilie Over het •Angelsak- ornamelijk gespeeld Cnina, op tigers zijn leent men, noord den aren voor ingen, die :t tribunaal :unnen zijn. 'enkele per- ichten van e Vereeni- It bet be- bewustzijn en zuivere n Vorsten- rekers, het tszangavon- deze ver ewegen op ig om zoo te geven, bestaat uit dter, N. van Vondergem Ier Lin idoelit de je impel N TERU lag de gi erk en va mkele jaren vertrouwde zal ook de ,uis eerstdaags j- -omt dan een om de klokken terug ;e hangen, redat hoogst' log voor h rstmis onze 'e net kleine kioki v dat nog niet tereent ene hangën, Abonnements prijs. Losse nummert 5 et. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom il. 1.25 Alle andere plaatsen il. 1.S5 f Advertentieprijs 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeellngen 15 ct per m.m". Kleine Advertentièn (maximum 8 regels) 1 5 regels 62 ct iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. f 4Y. s-Gravenhage, 21 Sept. De distributie van textielgoederen is sedert kort op bescheiden schael hervat. Het algemeen standpunt, dat bij de thans ingetreden textieldistributie wordt ingenomen is, dat voor wat betreft kleeding in eerste instantie aan oorlofsslachtoffers alle mogelijke hulp moet worden geboden, waar- op zij, in verband met de door hen gebrachte offers voor het algemeen, recht hebben, ter wijl in de tweede plaats zooveel mogelijk moet worden voorzien in de behoefte van hen, die, al zijn zij geen oorlogsslachtoffers in den engen zin des woords, zoodanig onder de oorlogsomstandigheden hebben geleden, dat zij met bovengenoemde categorie gelijk kun nen worden gesteld en ten derde onder te noemen bijzondere categorieën De distributiedienst reikt, indien daartoe aanleiding blijkt te bestaan en de beschikbare hoeveelheid textiel zulks toelaat, de noodige textielpunten uit. Met deze punten dient be trokkene zich te wenden tot een winkelier, al waar de goederen, waarvoor punten zijn ver strekt, voorradig zijn. Indien de goederen naar wensch van betrokkenen kunnen worden ge leverd, geeft de winkelier een bereidverkla ring af, geldig gedurende een week. Deze be reidverklaring moet zoo spoedig mogelijk aan den distributiedienst worden voorgelegd, ten einde deze te doen waarmerken. Met deze gewaarmerkte bereidverklaring, thans aan koopvergunning, en met de reeds verstrekte punten, kunnen de gevraagde goederen bij den leverancier worden afgehaald Huishoud- en woninginrichting. Voor het aanvragen van huishoud- en wo ninginrichting textielartikelen, hetgeen uit sluitend door directe oorlogsgetroffenen kan geschieden, kunnen eveneens thans aanvra gen bij den distributiedienst worden inge diend. Hierbij moet worden overgelegd een bewijs, dat de woning betrokken is en even tueel een huurcontract of huurkwitantie. De distributiedienst bepaalt voor welk artikel aanvrager in aanmerking komt en doet hier van een opgave aan betrokkene. De aanvra ger moet vervolgens trachten een bereidver klaring van den detailhandel te verkrijgen. In dien deze bereidverklaring kan worden over gelegd, geeft de distributiedienst een aankoop vergunning af. Hiermede kan betrokkene zich dan in het bezit stellen van de goederên Bijzondere categoriën. I 3_0t de bijzondere categorieën, welke even- eens een aanvraag kunnen indienen, behooren: aanstaande moeders, 3 maanden voor den Ver- moedelijken datum van bevalling, personen, die in een klooster treden, personen, die in een sanatorium of ziekenhuis moeten worden opgenomen. Lijders aan een besmettelijke huidziekte, personen, die in een zenuwinrich ting moeten worden opgenomen, bedlegerige patiënten, lijders aan bedwateren, personen, die door brand of diefstal getroffen zijn, zij, die uit een gevangenis worden ontslagen, zij, die in een voogdij-werkinirchting of opvoe- dingsgestsicht worden opgenomen of daaruit zijn ontslagen, ontslagen leden van de Irene Brigade, personen, die uit hun kleeding ge groeid zijn, lijders aan een rheumatische ziek te en zieken. Al deze personen kunnen een aanvraag bij de distributiediensten indienen onder overlegging van deugdelijke bewijs stukken W erkkleeding. In verband met de zeer slechte positie op het gebied van werkkleeding is het slechts mogelijk een zeer klein gedeelte van de ar beidende klasse van werkkleeding te voorzien. Alleen bedrijven, die werkzaam zijn bij den wederopbouw van ons land worden gerekend tot de zware industrie, zooals o.a. de scheeps bouwbedrijven komen daarvoor in aanmer king. Ook deze bedrijven zullen zich echter met een relatief kleine toewijzing moeten be helpen. De bedrijven moeten voor hun arbei ders een aanvraag indienen. Al de vermelde bijzondere gevallen zoowel voor onder- of bovenkleeding, als voor werk kleeding komen slechts bij uiterste noodzaak in aanmerking voor textielgoederen. Het gewest Rotterdam van de N.V.B. heeft een vergadering gehouden tot oprich. ting van een anti-zwart organisatie (A.Z.O.). De betrokken studie commissie had daartoe uitgenoodigd vertegenwoordigers uit het be drijfsleven en van organisaties, ten einde door onderlinge samenwerking de zwarte handel de kop in te drukken. De heer C. A. de jonge gaf een uiteenzetting van de actie waarbij hij wees op de noodzakelijkheid om het moreel van de bevolking te bewerken. Hf zullen luisterposten worden uitgezet voor koopers én verkoopers. Klachten wordren verzameld op het centraal bureau, dat dan de noodige stappen onderneemt. Tijdens de daarop volgende gedachten- Wisseling verklaarde de secretaris-genereal van het departement van Landbouw en Vis- scherij en Voedselvoorziening, Mr. Bonner man zich namens de regeering accoord met' bet streven en hij zeide voorts te hoopen, dat het Rotterdamsche initiatief elders navolging zal vinden. Met algemeene stemmen werd ten slotte de vereeniging gesticht. De studie commissie zal contact zoeken met de orga nisaties van producenten, distribuanten en consumenten teneinde daaruit een bestuur te kiezen. Een buitenstaander zal als voorzitter worden aangezocht terwijl juridische en tech nische adviseurs zululen worden toegevoegd. Het bijzondere Haagsche gerechtshof heeft een speciale .zitting te Rotterdam gehouden ter berechting van een vijftal zaken. Vooral voor de eerste zaak bestond en orme belangstelling. Het betrof een vroegere voorzitter van de a.r. kiesvereeniging Neder land en Oranje C. Kooiman, eertijds een acht. baar ingezetene van Rotterdam, maar die, volgens zijn eigen getuigenis „in de greep van de hebzucht was geraakt. In 1943 ging hij bij de illegaliteit, liet men- schen onderduiken, zorgde voor nieuwe per soonsbewijzen en voor verklaringen van ar- beidsvrijstelling. Hij sloot zich aan bij de landelijke organisatie die de zorg had voor onderduikers en kreeg in die hoedanigheid bonkaarten om te distribueeren. Maar het bruine leven van den zwarte handelaar trok trok hem meer en meer. Hij begon een bon kaart te verkoopen en eindigde met dertig a vee trig stuks per week te verkoopen voor prijzen van honderd gulden en meer per stuk. Het geld besteedde hij om zijn zoon een bui tengewoon kostbare postzegel verzameling te i ezo. gen. e orftiom&f begreep op den duur nie waar i- oic bonkaarten voor noodig en schreef op 8 Maart jji dit jaar een vergader!,;. it bij zich zou .moeten verahtTtWJl 'i»_' ïauw gedreven zocht, hij een uitweg en meende dü» "te "vmuer de convecatie van de vergadering in handen van de Duitsche s.d. te spelen. Het gevotg was, d. ei een inval werd gedaan in het huis aan de Hoekstraat waar de verga dering plaats vond. Een der aanwezigen, die zich in een geheime schuilplaats, boven op een kast, had weten te wringen maar zich verraden zag door een zichtbaar gebleven slip van zijn jas, werd door schoten uit een pistool zoodanig met kogels doorzeefd, dat hij enkele oogenblikken later overleed. Het lijk moesst door zijn makkers naar buiten worden gedragen en daar als afschrikwekkend voor beeld eenigen tijd blijven liggen. De andere aanwezigen werden gearresteerd en twee hun ner werden gefusileerd. Het verraad van Kooiman werd nog des te schandelijker toen hij daarop gelden ging inzamelen z.g. voor de nagelaten betrekkingen vanhet drietal. Ook het hiervoor ontvangen geld gebruikte hij ten eigen bate. De advocaat-fiscaal, Mr. J. S. Loke, wees op het dubbele landverraderlijke element in de handelingen van verdachte. Verdachte is de moreele vader van een drie tal moorden. In dit geval is maar een straf mogelijk n.l. de doodstraf, welke straf hij dan ook eischte met uitsluiting tevens van actief en passief kiesrecht Nadat de toegevoegde verdediger mr. Th. L. W. H. Goeman aan het eind van zijn plei dooi medegedeeld had, dat verdachte bereid is de volle consequenties van zijn daad als een man te dragen, las verdachte een uit voerige biecht voor waarin hij aan net slot, terwille van zijn gezin en om voor de nage- aten betrekkingen iets goed te kunnen ma ken clementie verzocht De doodstraf met uitsluiting van het kies recht werd ook nog geeischt tegen den 33- jarige A. G. Scholten en de 26-jarige W. A. van der Riet, die beiden vrijwillig dienst had den genomen bij de Waffen-SS en den eed van trouw aan Hitier hadden afgelegd. De 22-jarige W. Blokland en de 29-jarige J. van der Berg hoorden respectievelijk 15 en 10 jaar gevangenisstraf tegen zich eischen met uitsluiting van het kiesrecht voor den tijd van 20 respectievelijk 10 jaar, omdat de eerste vrijwillig bij de N.S.K.K. en de laatste als wachtsman bij de Duitsche weermacht. Uit spraak in al deze zaken over 14 dagen. Middelburg, 21 Sept. Woensdagmorgen heeft de eerste openbare zitting van het tri bunaal voor het arrondissement Middelburg plaatsgevonden. Het tribunaal is als volgt samengesteld: Mr. Vlaming, voorzitter, Mr. Schorer, vice-voorzitter, Mr. Kegge, secretaris. De heeren Hesseling, van poperingen ouwe hand, van t Westeind en meliefste, leden. In een kort openingswoord zei de Voorzitter van het tribunaal, Mr. Vlaming: „De taak van het tribunaal kan in een algemeene for mule samengevat worden, els „het tot stand brengen van een zuivering in het Nederland- sche volk en binnen de groepen, waaruit het zelve bestaat, door de berechting van die Nederlanders en gewezen Nederlanders, wier handelingen binnen de perken van art. 1 van het tribunaalbesluit, gedurende de vij andelijkheden of tijdens de bezetting misdra gingen waren in dien zin, dat »ij ten voor- deele van de bezettende macht en in stsrijd met de belangen van het Nederlandsche volk waren". 6 gevallen werden behandeld. Terecht stonden achtereenvolgens: De Middelburgers J. Joosse, 30 jaar, gehuwd, los werkman, J. van Bijleveldt, 42 jaar, handelsreiziger, A. J. van de Boogaard, 27 jaar, ongehuwd, film operateur, I. J. Mondeel, 44 jaar, gereed schapslijper te Vlissingen, F. van Wijk, 54 jaar, gehuwd, restaurateur te Middelburg, J. J. Schipper, 40 jaar, gehuwd houthandelaar te Middelburg Hun werd ten laste gelegd, dat zij tijdens de bezetting lid, althans sympahiseerend lid, zijn geworden of gebleven van de N.S.B., voor deze beweging propaganda hebben ge- voerdr, lid van mantelorganisaties van de N.S.B. te zijn geweest en werkzaamheid in dienst van den vijand te hebben verricht. De beschuldigden werdren bijgestaan door Mr. T. Adriaanse en Mr. P. Adriaanse. Deze be pleitten clementie en voerden verzachtende omstandigheden aan.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1