1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAND EREN. De toestand op Java. Regeling der deblckkeering. No. 4. Verschijnt elke Woensdag en Zaterdag. WOENSDAG 3 OCTOBER 1945. 60e JAARGANG. y Druklcer-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie-, T. C. VINK - van VESSEM V V Britsche en Britsch-Indische troepen zijn Zaterdagmorgen bij Batavia aan land gegaan De troepen zullen Batavia en Soerabaja bezetten. Zij staan onder bevel van Sir Philip Christison, die tot geallieerd bevelhebber in Ned- Oost Indië is benoemd Een detache ment van meer dan 100 matrozen van den Nederl. kruiser „Tromp" heeft aan de landing deelgenomen Christison heeft verklaard, dat het eenige doel van de aankomst der Britsche troepen op Java was het bevrijden van krijgsgevangen en van geïnterneerden en het ontwapenen der Japanners. „Wij hebben geen belang stelling voor politiek en de Britsche en Britsch Indische troepen zullen zich niet met de binnenlandsche politiek inlaten", aldus Christison De Indonesische regeering zal niet uitgewezen worden en verwacht wordt, dat deze het burgerlijk bestuur zal voortzetten in de gebieden buiten de door de Britsche strijdkrachten bezette gebieden. De leider van de Australische oppositie viel vandaag de min -presi dent aan omdat hij Australische haven arbeiders had toegestaan het uitvaren van Nederl. schepen naar Nederl. Indië te beletten. Verwacht de minister president, dat de Nederlanders naar Java kunnen terugkeeren zonder vol doende militaire uitrusting, vroeg Mendes. Het is afschuwelijk een groot en vriendschappelijk volk als de Nederlanders te beleedigen, door een handjevol havenarbeiders te laten be palen, welke scheepsladingen naar Ned. Indië zullen worden gezonden, voegde hij er aan toe. Iedereen met een beetje begrip voor de toekomst problemen van Australië begrijpt dat Ned. Indië van het allergrootste poli tieke en economische belang voor Australië is en toch behandelt de Australische regeering Nederland op een onridderlijke en onhoffelijke wijze, waarvan de moeilijkheden in de havens een goed voorbeeld zijn. Was Zondag het eerste schip onder Britsche marinevlag te Tandjong Priok, de haven van Batavia, binnengeloopen, in den loop van dien dag arriveerden ook de Britsche kruiser „Sussex" en de Nederl flottieljeleider „Tromp". Voorts kwamen drie Nederl onder zeeërs aan, alsmede enkele Britsche oorlogsschepen De Britsche marine heeft Tandjong Priok reeds overge nomen. Voor het geallieerde hoofd kwartier Koningsplein 13 te Batavia zijn de Nederl, Britsche en Ameri kaansche vlaggen geheschen Reeds hebbeu de Britten de taak van som mige Japanners overgenomen, maar overigens is het Japansche bestuur voorloopig gehandhaafd gebleven A.N P. 1000 kisten met Roode Kruis pak ketten, archieven, eigendommen van Nederlanders en koopwaar zijn in de „Van Heutsz" geladen door Nederl. en Nederl Indische militairen van alle rangen Het schip zal de volgende week met passagiers, waaronder offi cieren, uitvaren Bij de K.L.M worden plannen uit gewerkt tot het instellen van een dagelijksche vliegverbinding naar Ned Indië Gevlogen zal worden met 14 Douglas toestellen, die aan 41 passa giers plaats bieden De overtocht zal 4 dagen duren H N. De deblokkeering van bank en girorekening Voor elke rekening die voor 7 Juli 1945 bestond wordt f 1000 plus 25 pet. tot een maximum van f 10.000 per rekening gedeblokkeerd. Van de tusschen 7 Juli en 12 Sept. '45 geopende rekening wordt 25 pet. gedeblokkeerd, echter wordt slechts éénmaal duizend gulden uitgekeerd. Van de rekeningen, die na 12 Sept zijn geopend wordt 25 pet. gedeblok keerd, echter geen f 1000 exrra en een maximum van f 10.000 voor alle rekeningen gezamenlijk (Herr. Ned) Eind October een bon voor koffie. Op 27 October zal voor alle leeftijds groepen een bon voor koffie worden aangewezen. Deze bon zal geldig zijn tot en met 24 November en recht geven op het koopen van 200 gram koffie. De hotels' café's en restaurants zullen ln deze zelfde periode hun gasten en bezoekers weer koffie kunnen serveeren. Distributie van cacaopoeder. In de tweede helft van Octtber zal begonnen worden met de distributie van cacaopoeder. De distributie zal zich uitstrekkan over alle leeftijdsgroe pen en het rantsoen zal 100 gram per hoofd bedragen. verkeer van onze bben in lappelijk geschie- eslissen- dit ge- de rest n. In een lier wor- bjliseerd i tot een arde van ;t geheel j moeten van den loone en door de ïede ver- nstelling, en, voor UIGEN. ;kken de z ter week lag, Don- vliegtuig g 22 De- December een dien6t maal per ïn wel op rdag. AOORD. de Japan- raai Mac steld, dat aar de ge- jeten wor- gepleegd r oud en lortefcuille Over het ■Angelsak- ornamelijk gespeeld China, op tigers zijn leent men, noord den aren voor ingen, die :i tribunaal lunnen zijn. JWS. 'enkele per- ichten van e Vereeni- lt het be- bewustzijn en zuivere n Vorsten- rekers, het iszangavon- deze ver ewegen op ig om zoo te gevenr bestaat uit liter, N. van Vondergem Ier Lin" idoeli' de je immei M TERU lag de g< erk en vi mkele jaren vertrouwde zal ook 6e «Is eerstdaags -Joint dan een om de klokken terug ,e hangen, redat hoogst' og voor K rstrois onze 'e net kleine kioki v dat nog niet tereent ia,/ sns hangen» r Abonnement»- prijs Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom il. 1.25 Alle andere plaatsen il. 1.55 Advertentleprtji 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeellngen 15 ct per m.m. Kleine Advertentlön (maximum 8 regels) 1 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. In verband met deze redeneering heeft de regeenngsvoorlichtingsdienst de volgende verklaring gepubliceerd De moeilijkheid waarin men is geraakt, verklaart vermoedelijk de neiging die bij sommige Britsche instanties zou bestaan om het zg. Soekarno-bewind als de defacto regeering te erkennen en ons over te halen daarmede besprekingen te voeren. De Ned. Regeering kan hier niet op in gaan. Soekarno heeft er zich toe geleend werktuig der )apanners te zijn. Met deze figuur kunnen zich vertegenwoordigers van het wettig gezag niet om de conferentie tafel zetten. Al hetgeen er de laatste dagen is voorgevallen en gezegd zal de Nederl. Regeering niet afbrengen van het welover wogen beleid, zooals dit o.m. is uitgestip peld in de bekende rede van de Koningin van 7 December '42, wnarin volledige deel genootschap yan Nederl. Indië in het Koninkrijk en zelfstandigheid in inwendige aangelegenheden in uitzicht is gesteld. Dit was de lijn en dit blijft de lijn. De Regee ring heeft hieraan thans niets toe te voegen. Drie Mitchells van het N. I. leger hebben 45 Ned. Indische soldaten uit Balikpapan naar Batavia overgebracht. Het meerendeel van deze strijdkrachten bestaat uit Indo nesiërs, die op Borneo door de Japanners zijn gevangen genomen en onlangs te Balik Papan in nieuwe compagnieën zijn onder gebracht. Er zullen nog meer soldaten volgen. Op een vergadering te Sydney is besloten tot een actie van 15 vakbonden om den strijd der Indonesiërs te steunen. Aan de Australische regeering werd verzocht het gebruik van Nederl. strijdkrachten alsstaking brekers te- verhinderen en van de Nederl. Regeering waarborgen te verlangen, dat er geen slachtoffers zouden vallen, b.v. door interneering of terechtstelling van republi- keinsche leiders of Indonesische democraten in Australië. Op een druk bezochte vergadering die Zondag te Melbourne is belegd ter onder steuning v. d. Indonesiërs is bij de Austra lische regeering erop aangedrongen om aan de Britsche regeering ie verzoeken de B.itsche strijdkrachten uit Indonesië terug te trekken zoodra de Japanners ontwapend zijn en tevens te voorkomen, dat van Australië uit wapens naar Indonesië ge zonden worden Dr. H. J. van Mook, luitenant gouverneur- generaal van N.O.l. wordt binnen enkele dagen te Batavia verwacht, verklaarde Lt. Gen. Sir Philip Christisen, de comman dant van alle geall strijdkrachten in Ned. Indie. Christisen zeide verder, dat hij hoopte, dat Van Mook in staat zou zijn een ver klaring namens de Nederl. Regeering af te leggen, die de Indonesische nationalisten zou bevredigen. De commissaris van politie te Batavia. Mohamed |asim verklaarde tegenover een aantal journalisten dat de rust op Java gehandhaafd zou blijven, zoolang er een geall. bezetting was maar hij waarschuwde voor moeilijkheden, als de Nederlanders alleen zouden regeeren. Prof. Dr. J. H. A. Logeman, minister voor Overzeesche gebiedsdeelen, is Zondag per vliegtuig teruggekeerd van zijn reis naar Australië, waar hij besprekingen heeft gevoerd met de Ned. Indische Overheid. Minister Logeman woonde Zondag een bijzonderen ministerraad bij van zeer langen duur. Maandagmorgen is de minister per vliegtuig naar Engeland vertrokken, waar hij met de Engelsche regeering nadere be sprekingen wil voeren in verband met de jongste ontwikkelin en. De minister wordt heden terug verwacht. Nadere uiteei zetting van minister Lieftinck. Nadat de minister van Financiën prof. rar- P. Lieftinck in zijn radiorede epn uiteen zetting had gegeven betreffend"1 de beschik king deblokkeering 1945, lichtte hij in een persconferentie de te treffen maatregelen nog nader toe. Het giraalvrije deel der geblokkeerde rekening. Dit giraalvrije gedeelte wordt girale reke ning genoemd. Over deze rekeningen kan uitsluitend door middel van opdrachten tot overschrijving worden beschikt. De rege ling is aldus dat op de girale rekening een bedrag van f8000 plus 25 pet. van het saldo per 12 September 1945 wordt over geschreven, mits het totaal een bedrag van f 10.000 niet te boven gaat. De datum van 12 September is gekozen ten behoeve van degenen die op aandringen van de regeering reeds voordat de geld- vernieuwing officiëel werd ingeleid vrijwil, lig hun overtollige kasmddelen bij banken en dergelijke hadden gestort. De inspecteurs der belastingen zijn echter bevoegd om ia daartoe in aanmerking komende gevallen de girale rekening voor 100 pet. te blokkeeren, waardoor de rekeninghouder dus de vrije beschikkingsbevoegdheid ook over dit deel van zijn tegoed verliest. Postwissels, die voor 25 September zijn afgegeven, zullen over de postchèque- en girodienst worden geleid, hetzij ter blok keering bij deze instelling, hetzij ter blok keering bij een bank. Bepaald is namelijk dat alle soorten beta lingsstukken, waardepapieren en dergelijke, die op een of andere wijze voor 26 Sept. in contant geld hadden kunnen worden omge zet, na dien datum slechts kunnen worden geïnd door bemiddeling van een bank, die de opbrengst op een geblokkeerde rekening tegoed schrijft. Regeling der eerste uitbetaling in contanten. Artikel 11, 12 en 13 regelen de eerste uitbetaling in contanten. Er zijn drie moge lijkheden, die moeten worden onderscheiden. In de eerste plaats de geldkaart of vol macht vermeldt ec- bedrag van f 100 of meer. In dat geval wordt f 100 op de geld kaart of volmacht uitgekeerd. In de tweede plaats, de geldkaart of volmacht vermeldt een bedrag van minder dan f 100. in dat geval wordt het geheele vermelde bedrag uitbetaald, terwijl de belanghebbende boven dien het recht heeft het ontbrekende ge deelte in contanten op te nemen uit een geblokkeerde rekening. Deze laatste faciliteit geldt echter alleen indien het inleverkantoor, d.w.z. de instel ling, waarop de geldkaart is gestort, de zelfde is als de bank, giro-instelling enz., waar de belanghebbende zijn rekening houdt. De minister vroeg yoral voor deze laatste regeling de aandacht In de derde plaats de geldkaart is onge bruikt en vermeldt in het geheel geen bedrag. In dit geval kan de belangheb bende zich in de periode van 3 t/m 6 Oct. tot zijn bank, spaarbank enz. wenden met het verzoek om uit zijn rekening een bedrag van f 100 uitbetaald te krijgen. Aan dit ver zoek, dat schriftelijk moet geschieden, moet worden gehecht rie afgeknipte bon één van de geldkaart. Zoowel in het tweede als in het derde geval volgen nog nadere voor schriften, hoe gehandeld moet worden door belanghebbenden die een postchèque- en girodienst. Toegestane betalingen ten laste van geblokkeerde rekeningen. Artikel 14 vermeldt een aantal betaringen die zijn toegelaten ten aanzien van het saldo van een geblokkeerde rekening. Zij betreffen o.a. een aantal met name ge- n"emae belastingen, inschrijvingen op staatsleeningen en voorts bijdragen aan met name genoemde en nader aan te wijzen liefdadige instellingen. De regeling met betrekking tot de deblok keering voor beialing van loonen, salarissen, pensioenen, wachtgel-en en lijfrentendeze zijn reeds ten deele bekend gemaakt. De minister legde er echter den nadruk op dat de beschikking in dit opzicht enkele eischen stelt die aanvankelijk niet zijn bekend ge maakt. In de eerste plaats moet duideUjk vast staan dat de aanvraag betrekking heeft op het netto uit te keeren bedrag, dus na aftrek van loonbelasting en dergelijke kor tingen, die de werknemer niet in handen krijgt. In de tweede plaats moet de werk gever uitdrukkelijk verklaren, of de loonen en salarissen in overeenstemming zijn met de normen, die van regeeringswege zijn vastgesteld. Wanneer dit laatste niet het geval blijkt, is de bank tot wie de aanvraag wordt gericht, gehouden de bet'okken mededte- ling door te geven aan het college van rijksbemiddelaars. Rechtstreeksche f deblokkeeringsmogelijk- heden zijn voorts geschapen ten behoeve van de uitbetaling van interest, dividenden tantièmes en ten behoeve van bepaalde nader genoemde beoefenenaren* van een zelfstandig beroep. Alle hier genoemde deblokkeeringsmogelijkheden zijn voorloo pig opengesteld tot 16 December as. Reeds eerder is gemeld, dat aanvragen tot deblok keering van bedragen voor loonen, salaris sen e.d., alleen zullen worden ingewilligd, indien en voor zoover uitdrukkelijk ver klaard kan worden, dat men niet over een vrije rekening beschikt, om aan de betalings verplichtingen te voldoen. Een' deblokkeeringsvergunning zal moeten aangevraagd door een ieder, die meent giraal of vrij tegoed noodig te hebben, en die door een van de voorgaande regelingen, zooals deze in de beschikking zijn neder- gelegd, niet wordt geholpen, de bedoelde aanvraag moet worden ingediend hij de bank, en wordt behandeld door de Neder- landsche Bank, volgens richtlijnen door het Ministerie van Financiën vast te tellen. Van belang is voorts art. 20. Door de schaarschte aan papiergeld, die voorloooig zal bestaan, is het niet in alle gevallen mogelijk, dat een debiteur zijn schulden kwijt in hetgeen tot dusverre als wet'ig gold. Daarom is bepaald dat overdracht van tegoed op een girale of vrije rekening van den crediteur beschouwd wordt als wettig betaalmiddel. De schuldeischer, die bericht ontvangt dat zijn schuldenaar een bepaald bedrag op zijn bankrekening heeft overgeschreven, moet hiermede derhalve genoegen nemen. Personen met meer dan één bank rekening. In verband met de mogelijkheid, dat er personen bestaan, die meer dan één bank rekening hebben, wees de minister er op, dat hiervoor een aanvullende voorziening reeds gereed ligt. Dit is vooral van belang voor diegenen, die na 12 September dachten slim te zijn door het openen van meerdere bankrekeningen. Voor degenen, die dit voor 12 Sept. jl. hebben gedaan, zal dit voor wat de eerste duizend gulden betreft een voordeel opleveren in vergelijking met de houders va-» een enkele rekening. In dit verband wees de minister er op, dat de te verwachten aanvullende voorziening een rem zal zetten, in dien zin, dat de afzon dering van duizend gulden voor girale doeleinden, geldt niet voor rekeningen, ge opend na 12 September 1945. Belastingpolitiekniet zonder voorkennis der volksvertegenwoordiging- Ten aanzien van een vraag over de in de toekomst te voeren belastingpolitiek, wees de minister er met gtoote beslistheid op, dat heffingen ineens niet aan ons volk zullen worden opgelegd, zonder dat de volksvertegenwoordiging zich hierover zal hebbeij uitgesproken. Het ligt in het voor nemen van de regeering, dat deze plannen, welke zich in een vergevorderd stadium van voorbereiding bevinden," voordat deze tot uitvoering zullen komen, eerst in de volksvertegenwoordiging zullen worden be sproken. De effectenregistratie. Naar aanleiding van een vraag over de de mogeiijkheid van aankoop van effecten, deelde de minister mede. dat dit een punt van later orde is, daar het vermogensver- verkeer (beurshandel, emissies, e. d.) voor loopig nog is stopgezet. Na de effecten registratie wordt deze vraag onder het oog gezien. Betreffende de effectenregistratie heeft men de plannen, zooals deze door de regeering te Londen waren opgesteld, laten vallen, in verband met het feit, dat hier te lande reeds aan een plan was gewerkt, waarbij men tot een andere conclusie was gekomen. uan ra net oezu stenen van ae goeaerën Bijzondere categoriën. Pt de bijzondere categorieën, welke even-1 n°ThdenfTenA onderneen"" J I van het" tribunaalbesluitT gedurende dT vij- I ïjdens de daarop volgende gedachten-I andelijkheden of tijdens de bezetting misdra Wisseling verklaarde de secretaris-genereal I gingen waren in dien zin, dat zij ten yoor" uuiucci over net at oi niet noodzake lijke van de reis op zichzelf achter wege,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1