AXELSCHE COURANT Duitschland moet betalen kan alléén met grond. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAND EREN. V No. 2. Verschijnt elke Woensdag en Zaterdag. WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1945. 60e JAARQANQ. Drukker-Uitgeefster; Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 1-2 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM Naklanken. Zaterdagavond 12 uur. De muziek zwijgt, de tallooze lirh'- jes zijn gedoofd, de fonteinen spuiten niet meer, het feestgejuich is ver stomd, de feestgangers zijn voldaanhui*- waarts gekeerd. Het feest is geslaagd, tot vol'e tevredenheid van allen, die eraan heben meegewerkt. Jammer, dat de kinderoptocht des middags vanwege den regen geen doorgang kon vinden. De lichtstoet des avonds, npgevroolijkt door „St. Cecilia" van Kloosterzande en .Con cordia" lokte velen weer naar buiten- De meeste straten straalden nog eenmaal in volle glorie en tot het laatste heerschte een opgewekte stem ming. Als aanvulling op het verslag in ons vorig nummer laten we hieronder nog de vertaling volgen van de rede, die burgemeester van Oeveren richtte tot onze bevrijders en die wegens plaatsgebrek niet in ons vorig nummer kon worden opgenomen Beste Poolsche Vrienden Op dezen blijden herdenkingsdag acht de Axelsche bevolking zich gelukkig een detachement van het glorieuze Poolsche leger in zijn stad te ont vangen. Precies een jaar geleden, om drie uur 's middags arriveerden de eerste Poolsche troepen op het markt plein en brachten ons de lang ver wachte bevrijding. Het is onmogelijk U de vreugde en het geluk van de Axelsche bevolking te beschrijven, want meer dan vier jaren trapte de, zware laars van den bezetter ons. Gij, kinderen van een der meest verdrukte volken van Europa, weet hoe ongeloofelijk wreed het nazi- spook was. Daarom behoef ik U geen details over deze vier ongeluksjaren te vertellen. De troepen van kolonel Zydlowski's negende R'fle Batalion brachten weer geluk en zonneschijn in vrije harten. We zullen nooit het donderen van Uw ta"ks vergeten, die door het straatje daar links aan kwamen rijden en het eind van den strijd brachten. Drie dagen had Axel een zware tijd. We leefden onder granaat- en machinegeweervuur en bommen. Maar nu waren deze donkere dagen voorbij, de bevolking kwam uit haar kelders, groote vreugde was in aller harten, bloemen werden op uw tanks ge strooid, de soldaten gekust, en één roep werd gehoordVr, Vrij, eindelijk vrij 1 Om de dankbaarheid van Axel tot uiting te brengen heb ik de eer om, namens den raad, voor het perst in de geschiedenis het eereburgerschap van de stad aan te bieden en wel aan Colonel Dr. Phil. Zdzislaw Matthieu Szydlowski, die het bevel voerde bij deze gecombineerde operatie en onze stad aan het hoofd van het 9th Rifl s Batalion lrst Polish Armoured Divi sion, bevrijdde. Verder hebben wij nog de eer te verklaren, dat de raad van Axel de zilveren eerepenning der stad heeft verleend aan Luitenant Yan Góralik, in verband met het aandeel, dat hij aan de bevrijding van Axel heeft gehad. Glorieus Poolsch leger. Gij hebt onzen gemeenschappelijken vijand ver- Slagen. Groote overwinningen hebt gij Voldoende agrarische producten door annexatie. behaald op de slagvelden van Caen, Falaise en in Axel. Velen van Uw mag ik zeggen onze broeders zijn gevallen op het veld van eer. De laatste woorden die ik spreek zijn een groet voor de dappere soldaten, die hun leven gaven voor de zaak van vrijheid en recht. En laat mij nu eindwen met drie cheers voor het 9ih Rifl 8 Batallion, Colonel Szydlowski en Glorious Poland. o— En tot besluit de uitslagen Prijswinnaars optocht: le prijs no. 11 Zij vielen voor onze vrijheid" van de Stationsstraat, 2e no. 28 „Werk des Vredes" van de Pieter Paulusstr., 3e no. 9 Herdenkingsgraf" van de Ver. Saboteurs" 4e no. 44 Zeeuwsche Plattelandsmeisjes, 5e. no. 19 „Assepoester" van de Koestraat, 5e no. 3 „De elf provinciën', van de voetbalcub, 6e no. 34 „Hulde aarf'onze bevrijders" van de Pr. Hendrikstr, 7e no. 47 „Tankaanval" Van Spui, 8e no. 51 „De Rechtbank" van den Nieuwendijk" 8e no. 43 „Landbouw- gemeenschap", 8e prijs no. 30 „Toch Oranje" van de Meisjesvereeniging". Etalages: le prijs: C. Koster-Deij, Stationstr. 2e J. Overdulve, Julianastr., J. Ver straten-Boer, Kerksir., J. Vasseur, Sta tionstraat, G. Herrebout, Wilhelmina- straat, 3e Albert Heijn, Noordstraat, P. van Alten, Oosterstraat, D. Jansen, Noordstraat, 4e C. Willemsen, Noord straat, A. P. Esselbrugge, idem, W. v. Hilten, Stationstr.. A. J. Geensen, Noordstr., J. v. d. Hout, idem. Eerv. Vermelding H. J. Legrand, Noordstr., C. van Kampen, Julianastr., C. M. van Tatenhove, Kerkdreef. Vermelding ver dient bovendien de smaakvol'p etalage van den heer de Feijter—3ut, die buiten mededingen was. Straatver s'iering: le prijsSingelweg. 2e Molenstr., 3e Oranjestraat, 4e Noordstraat, 5e Wilhelminastraat, 6a Korte Weststraat, 7e Stationstraat. Gevelversiering, le prijs Versluis, A. H v. d. Lee. 2e W. Ruytenburg, C. Willemsen, Abr. Sorber, 3e de Danschutter, Porth. L o o p e n. le prijs Hemelsoet, Westdorpe, 2a de Block, idem, 3e Brugge, Axel, 4e Herm. Dieleman Lz., Ax°l, 5e Jos. Herwegh, Axel. Lichtstoet. le prijs: De molen, Oude Wijk, 2e Walcheren moet droog (Goud), Versierd boerenwagentj (Scheele) 3e Versierde Fiets (W. de Feijter), 4e Vijfling, 5e „Dempo" (van Doorn), 6e „Overschotje" (C. J. V.) 7e Ver sierde Fiets (Op ,t Hoff) 8 Eereprijs Herv. Meisjesvereen. „Onze harten gaan uit naar Polen" (v. d. Burg, Prins Hendrikstr* de bijzondere categorieën, welke even-1 DE GELDZUIVER1NG. Nauwelijks zijn we eenigszins aan den feestroes ontkomen, of een nieuwe „attractie" volgt. Op postkantoor en banken staan de menschen ii de rei om hun geld af te dragen. De ambte naren tellen van den morgen tot den avond. B!1 hoopen liggen daar „onze oude zeeman", „het herderinnetje" en „de slappe hoed", onze smoezige zil verbons en onze frissche invasie briefjes. De „hoogere* zijn voor het meerendeel reeds eerder gedwoH- gen of vrijwillig van het tooneel ver dwenen Al deze aardsche schatten, waar voor de een he ft gezweet en ge zwoegd, de ander gesjacherd en angsten uitgestaan, worden opgeëischt voor den brandstapel en ieder vraagt zich af, wat we hiervoor zullen terug ont vangen, hoe moet hrt nu verder? Na 26 September is eindelijk een ideaal bereikt. We zijn allen even rijk, of even arm. We beginnen allemaal met een tientje. En toch zal er ook direct weer verschil ?ijn. Velen hebben nog zilver geld in bezit of een flinke hoe veelheid pasmunt. Die liggen al weer vóór. Doch ook zonder deze extraat- Ijes slaan we er ons wei doorheen. Al ware het, dat we er in het geheel niets meer van terug zagen, we zouden er niet om treuren. We gaan weer aan den arbeid en dan komt alles tercht. Wie gpzond is en wil werken is nog door alle «ij len in de gelegenheid geweest om vooruit te komen. De vooib .-elden zijn er tè over, van velen, die „met nes zijn begonnen" en het ver in de wireld hebben gebracht. We zijn vol goeden moed en gaan .aan het werk. Alleen door noeste vlijt kunnen we er hove" op komen Dus nu allen weer aan den slag I PLAATSEL'JK N'EUWS. Toen Woensdagmorgen 19 Sept. de Chr. Harmonie „Hosanna" het „Wilt heden nu treden" over ons stedeke deed weerklinken, gingen de buurtbewoners van de Kerkdreef in stilte naar de openbare begraafplaats, het bestuur voorop, daarna volgden twee meisje, dragend een krar,s, uitgevoerd in g^oen met de Poolsche kleuren, een ora jj lint, waarop: „De Kerkdreef aan haar gevallen buur jong! n". Deze krans werd gelegd op het graf van Iz ak Mangold, die 19 S'pt. 1944 viel onder vijandelijk granaatvuur. De voorzitter schetste kort het leven van dezen moedigen jongen, Herin nerde allen aan de woorden van Psalm 49 vers 15, en sloot met het Herfst lied van Pp f. van Oosterzee. De oudste dochter van de familie dankte voor de eer aan' de nagedachtenis van haar broeder bewez n. GEVONDEN VOORWERPEN Een kinderarmbandje. C. v Dronge- len, Oude Weg 70, Axel. PROPAOANDA-AVOND TE OOSTBURO. Wij zijn bevrijd van de Duitschers. Zij lieten ons rchter een leeggeroofd land. De di'eet getroffene ondervindt dit dagelijks. Iedere dag opnieuw weer botst hij tegen nieuwe moeilijk heden, veroorzaakt door een wreeden bezetter, welke ons niet het hoog«t- noodige liet voor een menschwaardig bestaan. Het ontbreekt ons aan^grond- stoffen, aan productiemiddelen enz., om ons welvaartspeil op te voeren. Wij mogen hierin niet berusten. Wij moeten vechten voor een rechtvaar dige schadevergoeding. Duitschland moet betalen. Dhr. Van Loy zal op de hem eigen boeiende wijze de groote voordeelen bespreken, verbonden aan een annexa tie van Duitsch gebied. Deze spreek beurt zal gehouden worden op Zater dag 29 Sept. des avonds half acht in de Ambachtsschool. Toegankelijk voor ieder. Belangrijk voor ieder die mee wil werken aan den opbouw van ons geliefde Vaderland en dit metterdaad toont door het steunen van deze actie, door zich achter de Regeering te scharen in haar eisch tot schade vergoeding van Duitschland. LAATSTE NIEUWS. De Minister van Financ;ën. Prof. Lieftinck, zal heden, Woensdagavond om 9 uur een red houden in ver band met de deblokkeeringsmaatrege- len van de geldzuivering. Het Bijzondere Gerechtshof te 's-Gravenhpge heeft tegen Max Blokzijl de doodstraf uitgesproken. De moge- lilkheid tot het aanteekenen van be roep in cassatie blijft geopend. Voor het eerst sinds Mei 1940 kwam gistermiddag om 2 uur de Tweede Kamer bijeen, waarbij alle ministers tegenwoordig waren. Van de 100 leden waren er slechts 73. Velen waren sedert oveileder, Mr. van Schaick opende de zitting. DISTRIBUT1ED1ENST. DISTRIBUTIEKRING T^RNEUZEN. DISTRIBUTIE VAN PETROLEUM VOOR KOOKDOELF1NDEN. Met ingang van 1 Oct. a-s. zal voor de d stributie van petroleum voor kookdoeieinden voor het geheele land een uniforme regeling worden getrof fen. Te dien einde moeten alle gezins hoofden en alleenstaande personen, die momenteel in het bezit zijn van een kolenkaart voor kookdoeleinden U 505 of een petroleumkaart voor kookdoel einden U 506 voor I Oct. 1945 bij den distributiedienst een enquêtefor mulier MD 323 10 afhalen. De aan vraagformulieren dienen te worden in- gi leverd bij de uitreiking der nieuwe kaarten voor kookdoeleinden, welke uitreiking nog rader zal worden bekend worden gemaakt. Aan de achterzijde van het in te vullen formulier dient het gezinshoofd bon 244 ..Algepieen" van de bonkaart 10.' periode (thans nog geldig), van elk der gezinsleden, in de daar oor bestemde vakjes op te plakken N.B In aansluiting op bovenstaande mededeeling wordt bekendgemaakt, dat degenen, d:e op gas of electrisch koken, de bon 244 „Algemeen" van de bonkaart 10e periode tot nader order dienen te bewaren, aangezien deze bonnen voor andere doeleinden zullen worden aangewend. lijke van de reis op zichzelf achter wege, verkeer ^an onze bben in ïappelijk geschie- eslissen- dit ge- de rest n. In een lier wor- biliseerd i tot een arde van :t geheel j moeten van den toone en door de lede ver- nsteliing, en, voor JIQEN. :kken de ier week lag, Don- vliegtuig g 22 De- December ;en dienst -naai per :n wel op rdag. IOORD. de Japan- raai Mac steld, dat lar de ge- ieten wor- gepleegd n. oud en ortefeuille Over het Angelsak- Knamelijk gespeeld -hina, op igers zijn eent men, toord den iren voor ngen, die t tribunaal jnnen zijn. IWS. nkele per- Chten van i Vereeni- t het be- bewustzijn n zuivere i Vorsten- ekers, het izangavon- deze ver wegen op g om zoo te geven, lestaat uit tter, N. van 'ondergem er Lin- ioeii' le je mme» I TERU ag de gi irk en vi. ikele jaren vertrouwde zal ook de jts eerstda^s omt dan een im de klokken terug i hangen, zodat hoogst- ig voor V fjtmis onzr net kleine kiokj v at nog niet tereent is,; ns hangen. Abonnements prijs Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom fl. 1.25 Alle andere plaatsen fl. 1.55 Advertentieprijs 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeellngen 15 ct per m.m. Kleine Advertentién (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. s_ Bijzondere categoriën. Tijdens de daarop Wisseling verklaarde volgende gedachten- de secretaris-genereal geaurenae ae vij- andelijkheden of tijdens de bezetting misdra» I gingen waren in dien zin, dat *4 ten voor-j

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1