NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR 7F F TT WSCH- VLAANDEREN. No. 100. WOENSDAG 5 SEPTEMBER 1945. 59e JAAROANO. Hoofdredactie: Adres Redactie en Administratie C VINK - van VESSEM Markt 12 AXEL Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Koninginnefeest. Alom in den lande is de 65ste verx jaardag van onze Koningin met geest drift gevierd, want de jaardag had voor geheel ons vaderland een zeer buitengewone beteekems en ofschoon de tijden zich niet bijzonder leenen voor het houden van feesten, omdat er veel, dat wij hiervoor vroe ger onmisbaar achtten nog ontbreekt, het heeft aan de feestvreugde niets afgedaan 's Morgens om 7 uur reeds trokken de padvinders, ongeveer 80 in getale, met de trom voorop door de straten, wat voor velen het sein was om uit de veeren te komen. Om 8 uur was er als gewoonlijk koraal muziek op den molen van den heer Misseghers. In de Hervormde Kerk werd een dankstond gehouden, waarin voorging Ds P. L. D. J- van Oeveren, onze burgemeester Het Kerkkoor verleende zijn medewerking en de samenzang maakte een diepen indruk. Om 10 uur zou dan volgen kinder zang op de markt, doch een flink regenbuitje was oorzaak, dat er voor dit nummer eenige vertraging ontstond, doch toen het na een half uurtje weer droog was verschenen de kleintjes op he marktplein, en werden onder groote belangstelling bekende vaderlandsche liederen ten gehoore gebracht Begeleid door „Hosanna" zongen de kleintjes uit volle borst duidelijk en goed in de maat, zoodat dit nummertje ten volle geslaagd kan worden genoemd. Ook bij den zang dezer kinderen brak de jubel om onze vrijheid los. Na afloop werd, voorafgegaan door „Concordia weer terug naar school gemarcheerd, waar een tractatie volgde op chocolade, die de meesten nog pas sinds de bevrijding leerden proeven. Om één uur begon op het concours terrein het ruiterfeest, dat ook weer vele bezoekers trok, ondanks het gure weer, want het oranjezonnetje liet ons in den steek en pas tegen den avond werd de temperatuur wat milder. Ook de zwemwedstrijden mochten zich in een druk bezoek verheugen. Des avonds was er muziek op de Markt, afwisselend door de beide muziekvereenigingen, waarbij de jeugd zich niet onbetuigd liet Doch zij werd niet moe van da..sen en springen, want toen na afloop met fakkels voorop nog een marsch werd gemaakt door de straten onzer stad, bleef er niet één achter De lampions met kaarsjes uit den goeden ouden tijd waren voor den dag gehaald en oud en jong genoot van deze gezellige rondgang. Op verschillende punten was muziek en gelegenheid tot dansen voor de rijpere jeugd Te Sluiskil zijn de feesten met veel opgewektheid gevierd, verschillende straten en winkels waren fleurig ver sierd, terwijl 's avonds op verschillende plaatsen een aardige verlichting was ontstoken De R K fanfare opende den dag met een muzikale wandeling. Vrijdagmiddag trok de optocht Her rijzend Nederland rond met een ^0-tal wagens Als slot van dezen eersten feestdag kwam een goed geslaagde gondeltocht door het kanaal met ver lichte bootjes en kano's. Den tweeden dag konden de enthou siaste deelnemers zich te goed doen aan hardloopen, ringrijden, touwtrek ken, hindemisloopen en stoelendans. Een succes was de in de pauze gehouden gecostumeerde voetbalwed Strijd. Koewacht viertje op eenvoudige wijze feest, doch heeft voor de komende bevrijdingsfeesten een meer uitgebreid feestprogramma Zaamslag spande zeker wel de kroon Een mooie optocht trok vooral des Zaterdags veel toeloop uit omliggende gemeenten en ook versiering en ver lichting waren het bekijken ten volle waard Naar wij hopen zal op 19 September, den gedenkdag onzer bevrijding, ook Axel in dit opzicht zich weer in zijn ouden luister vertoonen. Schilderijententoonstelling. Onder auspiciën van de Zeeuwsche Volks Universiteit werd Maandagmid dag in Het Centrum alhier een schil derijententoonstelling geopend van den schilder K J. Huineman. De tentoon stelling werd geopend door Ds Van Oeveren, die er op wees dat juist in dezen tijd, waarin ons leven en denken steeds oppervlakkiger worden, deze tentoonstelling zoo veel goeds kan doen. De eerste indruk die wij krijgen is overweldigend Wij vinden hier zoo wel forsche olieverfschilderijen als teere aquarellen en pastels en sobere etsen Zeeuwsch Vlaanderen inspireert dezen schilder op bijzondere wijze „Omgeploegd land" vertelt ons dat. Natte, vette klei, versch geploegd in strakke wegvlietende vorenop den achtergrond de sombere boerenhofstee met daarnaast de door den wind ge pijnigde vruchtboomen, alles onder een donkere regenlucht, met aan den horizon een brak nattig avondlicht, waartegen de zware silhouetten bijna beangstigend afsteken. Ja, zoo is Z Vlaanderen in de „baamesseMet dit eene stuk rukte de schilder zich los van dit beeld Hij zoekt en vindt nog een enkel mooi plekje aan een polder dijk, boomgroepje of waterplas En wanneer alle omtrekken verschemeren, hervormt hij onder zilveren manehcht boom en plas in een tropischen tuin (zie etalage M. ee Feijter But) En dan Hulst met de wallen, de poorten en de zoo vaak door Huineman geschilderde prachtige baseliek Heel andere stof verleenen hem de havens met de zwoegende of luierende arbeiders, de drukte met schepen, loskranen en loodsen En dan de ScheldeHier moet de schilder niet zoeken Schitterend zijn de duinen met de omvliegende meeu wen. Prachtig zijn de sarcastische teekeningende Sport, de Preek, Krijgsgevangenen (1945) ea. Sommige met honderden koppen, alle vlijmscherp getroffen Graag ook werkt de schilder in den vreemde De prachtige Vlaamsche steden, de Fransche kathedralen, de bergen van Noorwegen of de Fransch Zwitsersche Alpen Levert de natuur hem niets, dan is het zijn onuitsprekelijke fantasie welke een godsdienstig triptiek schept. Niet mystiek middeleeuwsch, maar een wrang verhaal dat de wereld Christns haat en het kruis verfoeit Uit deze tentoonstelling blijkt wel overduidelijk dat Z. Vlaanderen een eigen schilder heeft Wij kunnen deze tentoonstelling warm in een ieders belangstelling aan bevelen. De schildertrant van Huine man is voor een ieder begrijpelijk en alle bezoekers zullen genieten van het gebodene Ook in Hulst exposeert deze schilder Zij die nog meer werk van hem willen zien, kunnen wij ook deze tentoon stelling aanbevelen. Generaal Clark die bevelhebber was van de Shaef mission Netherlands heeft zijn functie als hoofd van deze afdee- ling en later van de „British Mission" neergelegd en in een radiorede afscheid genomen van het Nederlandsche volk. Veldmaarschalk Montgomery heeft op 1 Sept. een bezoek gebracht aan Amsterdam. „Monty" arriveerde per vli gtuig op het vliegveld Soesterberg, waar hij door Z K H. Prins Bernhard werd afgehaald De maarschalk bracht eerst een bezoek aan het paleis Soest dijk waar min pres prof Schermer horn ter verwelkoming aanwezig was Daarna ontving H. M de Koningin Montgomery, bij welke ontvangst ook Prinses Juliana en Prins Bernhard aan wezig waren Van Soestdijk vertrok Montgomery naar Amsterdam waar hij door den burgemeester werd verwelkomd en verder enthousiast door de bevolking werd toegejuicht Overal werd hij met bloemen en vlaggetjes toegewuifd en maarschalk Montgomery verklaarde dan ook, nog nooit zoo'n ontvangst te hebben meegemaakt als nu in Am sterdam. De lunch, waarbij vele vooraan staande personen aanzaten werd ge bruikt in het Amstelhötel. Na de lunch vervolgde de maarschalk zijn rondrit door de stad, waarna hij in zijn privé vliegtuig van Schiphol af ons land weer verliet. Maandagnacht om 2 uur is het eerste gat in den zeedijk van Wal cheren gedicht. Het is het gat in den Nolledijk bij Vlissingen, waarvan nu alle geulen zijn gesloten. Ook enkele weken geleden had men reeds een poging gedaan het gat te sluiten, doch door een plotseling opstekende wind was het toen door de sterke strooming niet gelukt -het gat te dichten. PLAATSELIJK NIEUWS. Maandagavond kwamen de afgevaar digden van de buurtcommissie's in vergadering bijeen met het bestuur van het feestcomité. Uit het verloop van deze vergade ring, waar 22 buurten en enkele ver- eenigingen aanwezig waren, bleek wel dat er veel animo voor feestviering bestaat, en allen hun beste beentje zullen voorzetten Versieringsmateriaal en electriciteit zal men probeeren gezamenlijk te verkrijgen. Zij die zich du$ door deze moeilijkheden at latei\ Abonnements prijs: Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom fl. 1.25 Alle andere plaatsen n. 1.55 Advertentieprijs 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeelingen 15 ct per m.m. Kleine Advertentlön (maximum 8 regels) 1 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. Gift van H. M de Koningin voor Ned. Volksherstel. Welhaast het eerste bezoek, dat H. M. de Koningin op haar verjaardag op het paleis Soes'dijk ontving, was dat van twee kleine meisjes uit Baarn, die voor Ned. Volksher stel collecteerden. Zij werden peisoonlijk bij H. M toegelaten en de Koningin liet üe meisjes de bloemen zien, welke zij op haar verjaardag had g> kregen. Üe Koningin heeft daarop den meisjes een briet ter hand gesteld, waarbij zij mede deelde aan Ned. Volksherstel een bedrag van f75.000 te schenken Ook Prinses Juhana overhandigde de meisjes een enveloppe, waarin zich een groot bedrag voor Ned. Volksherstel bevond. De kleine Prinsesjes Beatrix en Irene lieten zich evenmin onbetuigd en haalden ieder wat uit haar spaarpotje en deden dit in het busje van Ned. Volksherstel. De conserven-industrie draait weer. De aanvoer van sommige soorten groente, met name boonen, is in de laatste weken zoo groot, dat een aantal blikconservenfa- brieken, dat beschikte over kolen en blik, een aanvang heeft gemaakt met het in blik conserveeren van deze boonen. Clandestien persen van olie-houdende zaden. Ook voor den komenden winter zal voor de vetvoorziening van ons land een inten sieve verwerking van den oogst aan inland- sche oliehoudende zaden van groot belang zijn Frauduleus uitpersen, waarbij door de primitieve bewerking minstens een derde deel van de olie in de zaden achterblijft, moet dan ook worden tegengegaan. Ue C.C.D. schenkt daaraan ook nu veel aandacht. Zoo werd te Zoetermeer een fabriekje ont dek', waar men olie uit koolzaad en lijnzaad petste. Üe lijnzaadoiie werd verwerkt tot zeep. Vrij belangrijke hoeveelheden zeep en olie, alsmede de persinsiallaue werden in beslag genomen. Tegen den eigenaar werd proces-verbaal opgemaakt Burgemeester Middeiharnis en Sommelsdjjk. Bij Kon. Besl. van 25 Aug. is aan L. J. den Hollander, op zijn verzoek, met ingang van 1 Sept. 1945, eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeenten Middel harnis en Sommeisdijk, met dankbetuiging voor de langdurige diensten door hem ais burgemeester bewezen. Dietrich biedt zijn diensten aan. Otto Dietrich, de vroegere „Reichspresse- chef", die zich te Pioen heett overgegeven aan de Britsche legerautoriteiten, heeft een brief tevoorschijn gehaald, gericht aan veld maarschalk Montgomery, waarin hij zijn diensten aan het Briische bezettingsleger aanniedt in zijn oude capaciteit. Doodstraf geëischt tegen Quisling. De openbare aanklager heeft tegen Quisling de doodsirat geëischt. Hitier nog ergens in Duitschland" Vrijdag is te Stockholm gedurende twee minuten een radio uitzending van Hitiers vertegenwoordiger Martin Bormann over ee i geheimen zender gehoord. Volgens deze radio-boodschap zou Hitier zich levend en in de beste gezondheid ergens in Duitsch land bevinden en zou men wederom van de loyale nazi-veteranen hooren, zoodra de processen tegen Goering en andere nazi's zoude beginnen. Kunstzijdefabriek te Ede. De herstellingen aan de kunstzijdefabriek van de A.K.U. te Ede zijn thans zoover ge vorderd, dat men verwacht, dat in de maand September de> productie in deze fabriek weer ee.i aanvang zal kunnen nemen. Opening jachtseizoen. i Gravenhage. De minister van landbouw, visscherij en voedselvoorziening heeft be paald, dat de jacht op grof wild voor man nelijke edel- en damherten en reebokken gedurende het tijdvak van 1 October 1945 tot en met 15 October 1945 voor het ge heele rijk geopend zal zijn. De jacht op klein wild voor het geheeie rijk, behoudens enkele ui'zonderingen, op Walcheren en Tholen, zal voor fazantenhanen, fazanten hennen, ha ren, houtsnippen en korhanen gedurende het tijdvak van 1 October 1945 tot en met 31 December 1945 en voor patrijzen gedurende het tijdvak van 1 Sept 1945 tot en met 31 Dcc. 1945 zijn geopend^ De Koningin vierde Haar verjaardag te Soestdijk. Dit beteekende voor het feestvierende Apeldoorn ongetwijfeld een teleurstelling, maar het zal Apeldoorns bevolking en onge twijfeld ook de overige Nederlanders goed doen te vernemen, dat Hare Majesteit, wier gezondheidstoestand gelukkig weer volko men in orde is, ten Paleize Soestdijk in den familiekring Haar verjaardag heeft gevierd Hulde der democraten aan een democrat'scbe vorstin". New-York, (A.N.P. ANETA.1 150 Ameri- kaansche radiostations hebben Vrijdag een programma uitgezonden, getiteld „Hulde der democraten aan een democratische vorstin Het was een programma van groeten en beste wenschen voor Koningin Wilhelmina, dat begon met een carillonbespeling van het Koninklijk Paleis op den Dam te Amsterdam en melding maakte van de harde bezettings jaren en van Nederlands bevrijding. Nederland en de Leen- en Pachtwet Washington, 28 Aug. iReuter). In een persconferentie van den chef van den buiten- landschen economischen dienst, It. Crowley, waarin de moeilijkheden zijn besproken, ontstaan door de opheffing van de leen en pachtwet, zijn onnauwkeurige berichten ten deele opgehelderd, volgens welke de Sovjet unie, China, Frankrijk en Nederland zich moeite zouden geven een koopovereenkomst van Amerikaansche goederen te bereiken op contract voor 30 jaar tegen 2"/, procent. Er werd op gewezen, dat reeds lang voor de opheffing van de leen- en pachtwet, Frank rijk België en Nederland overeenkomsten hadden, welke hun dit bijzondere recht ver zekerden.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1