AXELSCHE COURANT»: NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR fcfSl 'ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Wanneer wordt de N V.B. partij? V No. 96. WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1945. 59e JAARGANO. Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM staking op te heffen. Naar de voor zitter, de heer A. A. van der Berg, mededeelde, is gisteren een van de werkgevers in het havenbedrijf, zij het zonder machtiging van de Scheep vaartvereeniging ,„Zuid" als bemid delaar opgetreden Na onderhandelin gen met e v b. beeft deze werkgever een onderhoud met den betrokken minister gehad, welk onderhoud gunstig is verloopen Bij deze besprekingen met den bemiddelaar had het bestuur toegezegd, haar leden te zullen advi seeren den arbeid weer te hervatten, mede omdat gebleken is, dat de ge- heele bevolking nog altijd sterke anti pathieën tegen deze staking koestert Bovendien zijn er troepen aangekomen en wanneer Maandagmorgen het werk niet zou worden hervat, kon het wel eens gebeuren, verklaarde hij, dat de hel over ons losbreekt Van de zijde der scheepvaartvereeniging „Zuid" werd nog medegedeeld, dat er geen uitzon deringen zullen worden gemaakt, het geen hierop neerkomt, dat iedereen, die in het bezit van een boekje was, Maandagmorgen weer aan den slag kon gaan (A A De Rotterdamsche havenstaking opgeheven. Rotterdam, 18 Aug In de heden middag gehouden vergadering van de eenheidsvakbeweging is met bijna al- gemeene stemmen besloten de haven- Nederlandsche nota aan de VS, Engeland, Rusland en Frankrijk Londen, 18 Aug (Reuter) De Neder landsche regeeringsvoorlichtingsdienst te Londen alwaar zoowel de minister van buitenlandsche zaken Van Kleffens, als minister Van Rooyen momenteel verblijven publiceert de volgende berichten De Nederlandsche regeering heeft een nota gericht tot de regeeringen van de V S-, Groot Brittannië, Sovjet- Rusland en Frankrijk, wafarin de Neder landsche aanspraak op schadevergoe ding formeel naar voren wordt ge bracht De nota herhaalt het eerder gedane verzoek om zoo spoedig moge lijk restitutie van door de Duitschers uit Nederland gestolen eigendommen, die als zoodanig kenbaar zijn, hetzij die eigendommen in Duitschland of elders gevonden worden De nota zegt, dat de Nederlandsche regeering de onbevredigende toestand, die nog steeds en zonder noodzaak of recht vaardiging t.a.v veie gestolen goede ren, van levend vee en andere Neder landsche activa heerscht, niet kan aanvaarden Deze goederen zijn nog niet vrijgegeven door de militaire autoriteiten in Duitschland. In de tweede plaats maakt de Nederlandsche regeering aanspraak op een eerlijk en rechtvaardig aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere positie van Nederland, wat alle Duit sche binnenlandsche en buitenland sche activa betreft, welke voor herstel betaling zullen worden aangewend. Voorts herhaalt de Nederlandsche regeering, d^t zij het recht voorbehoud* aanspraak te maken op aangrenzend Pruisisch grondgebied, in dien zin, dat Nederland compensatie kan verkrijgen voor den Duitschen overval De nota roept vervolgens in herin nering, dat met het oog op de bewezen diensten en de zware verliezen welke de Nederlandsche koopvaardijvloot gedurende den oorlog heeft geleden, de Nederlandsche regeering aanspraak maakt op een eerlijk en rechtvaardig aandeel van alle schepen, die Duitsch land zal overgeven. De nota legt den nadruk op de mate van de verwoesting, welke door den oorlog is veroorzaakt, en vervolgt met te zeggen, dat meer dan 8 pet. van den bouwgrond van ons land onder water is gezet en dat meer dan 2 pet. braak heeft gelegen met het oog op den aanleg van versterkte zones, mijnenvelden en vliegvelden door de Duitschers. 6 pet is bovendien onbruik baar gemaakt voor onmiddellijk ge bru'k door de militaire operaties Nederland en de overgave van Japan. Londen, (A.N.Pde regeeringsvoor lichtingsdiesnst te Londen deelt mede, dat terstond na het bekend worden der capitulatie van Japan door de Ned regeering de noodige stappen zijn ge daan bij de regeeringen van de landen welker strijdkrachten in de onmid dellijke omgeving van Nederlgndsch- Indië aanwezig zijn, teneinde er voor zooveel noodig aan te herinneren, dat Nederland naar behooren dient te wor den gekend in alles wat de overgave van Japan betreft „Staakt het vuren" op Java. New York, 20 Aug. (Reuter) In een alhier opgevangen uitzending van het onderJapansche controle staande radio station te Batavia is medegedeeld „de keizerlijke Japansche strijdkrachten op Java hebben van het hoofdkwartier het bevel „staakt het vuren ontvangen De keizerlijke Japansche strijdkrachten zullen, zoolang dit noodig is, de leiding in handen houden om de rust en de orde te verzekeren De Japansche troepen in het gebied van Batavia voeren het bevel „staakt het vuren" uit en bereiden zich voor op onderhandelingen over de overgave. j President Truman heeft een telegram van Koningin Wilhelmina ontvangen, waarin Zij haar bijzondere gelukwenschen zendt voor de grootsche en triomfantelijke zege over een mee- doogenloozen vijand, welke zege te danken is aan de reusachtige oorlogs inspanning der V. S en aan de vaardig heid en moed der Am. strijdkrachten. Gij kunt ervan verzekerd zijn, aldus HM, dat wij nimmer zullen vergeten, wat wij aan het Am volk verschuldigd zijn. Reuter's correspondent te Tsjoen- kingmelit Naar luit. gen Wedemeyer, de Amerikaansche commandant in China bekend heeft gemaakt, is een medische eenheid per parachute neer gelaten in een krijgsgevangenkamp, 100 mijl ten Noorden van Moekden in Mantsjoerije Onder de vele hooge geallieerde officieren en bestuursambtenaren be vond zich ook de gouv generaal van ^Ned Indië, jhr Tjarda van Starkenborch Stachouwer, die, naar Reuter meldt, op speciaal verzoek van Koningin Wilhelmina uit Mantsjoerije geëvacu eerd wordt De medici ondervonden geen tegenstand van de Japanners en vonden de omstandigheden veel beter dan zij hadden verwacht In tal van kampen, waarin de Japau- neezen de geallieerde krijgsgevangenen heb ben ondergebracht, zijn door de geallieerde vliegtuigen per parachute levensmiddelen e.d< De berechting van landverraders. De minister president, prof. ir. W. Schermerhorn, heeft Vrijdag in de serie wekelijksche ministeriëele radiotoe spraken „Op de brug" medegedeeld, dat nog in September voor het bijz. gerechtshof in Den Haag de processen tegen een aantal leidende NSB figuren zullen worden gevoerd, naar alle waarschijnlijkheid o.a. tegen Max Blokzijl en Van Genechten. Voorts verklaarde de minister, dat nu de winter voor de deur staat, ver schillende kampen, die als winterver blijf ongeschikt zijn, worden ontruimd en gedeeltelfik worden overgebracht naar andere kampen. In verband hiermede zullen op korten termijn al diegenen worden uitgeschift, waarvoor termen tot vrijlating, zij het voorwaar delijk, in afwachting van hun berechting in overweging kan worden genomen Door de geallieerden zijn maat regelen genomen teneinde in de ko mende jaren de Nederlandsche havens in te schakelen in het verschepen van kolen uit het Ruhrgebied naar Engeland, Frankrijk, Italië en Overzeesche ge bieden Aanvankelijk was het de bedoeling de uitvoer van Hamburg te doen plaats hebben Na voorlichting van Neder landsche zijde werd dit plan opge geven. Naar uit Amerika wordt gemeld zal binnen 10 dagen een sterke Ameri kaansche land lucht- en zeemacht Japan bezetten Ou wordt binnen die tijd de onderteekening van de capitu latievoorwaarden in Tokio verwacht. Generaal M c Arthur heeft er op ge wezen dat om evemueele onaange name verras i igen van Japansche zjjde te vermijden, bij de be etting ook vliegtuigen met atoombonnen zullen deelnemen Donderdagavond werd te Ter neuzen een eerste muziekuitvoering gegeven, die was georganiseerd door de Z. V Uafd. Z Vlaanderen. De muzikale prestatie's van de optredende solisten waren zeer goed en werden door het helaas met zeer talrijke publiek ook jen zeerste gewaardeerd. Jammer was dat de piano in een uitermate slechten toestand verkeerde, waardoor de piano soli's moesten vervallen en de piano ook verder een storend ele ment in het geheel bleef vormen. De avond had zeer zeker meer belang stelling verdiend Ongeveer een maand geleden is een nieuwe gasrantsoeneering bekend gemaakt, welke voor het geheele land geldt Wij willen er hier nog eens uitdrukkelijk opwiyzen dat deze regeling die ingaat bij de eerstvolgende meter opname (d i. voor Axel en Terneuzen dus omstreeks 1 Septook geldt voor Zeeland. De thans vastgestelde rantsoenen zijn voor een gezin van 2 personen J4 M3 per periode, voor iedere persoon meer 6 M3 extra, voor alleenwonende per sonen die zelf koken 17 M3. Een periode is ca L0 dagen. Bij overschrijding van dit rantsoen zullen zeer strenge maatregelen volgen. Bij afsluiting wordt naast het gas ook de electriciteit afgesloten voor minstens 14 dagen Een mantelceintuur, Loof, Pr. Headrikstr, 12, Axel, 1 Abonnements prijs. Losse nummers 5 cl Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom fl. 1.25 Alle andere plaatsen fl. 1.55 f Advertentlepriji 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeellngen 15 ct per m.m. Kleine Advertentlèn (maximum 8 regels) 1 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. Onder bovenstaande titel gpeft Dr. W. Ban ning, voorzitter van de Nederlandse Volksbe- wegng, in „Je Maintiendrai" van 3 Augustus „een antwoord aan belangstellenden in moderne profetie en aan ouderwets hardhorenden Dr. Banning schrijft het volgende: „Men vergeve mij, dat ik nog eens weer terugkom op de toch reeds vele malen behan delde vraag -— een onduidelijk persberichtje in Het Parool over een „verklaring" die ik in een vergadering in Den Haag heb afgelegd, dwingt daartoe. Twee dingen worden onzerzijds met de grootst mogelijke nadruk gesteld. Ten eerste: de N.V.B. kan en mag, op grond van haar uitgangspunt, dat vóór alles een door braak van de geestelijke onmacht en verstarring nodig is, er niet naar streven een nieuwe poli tieke partij te worden. Werd zij dat nü, of binnen zeer korte tijd, zij zou eenvoudig het door haar begeerde vernieuwingsproces ver lammen en de verwarring vergroten Ten tweede: als de verkiezingen komen, zal er een politieke partij moeten zijn, die de door ons reëel geachte beslissjende anti-these vóór of tegen een socialisme door personalis tische geest gedragen belichaamt en in de politiek tot verwerkelijking brengt. De laatste uitspraak betekent niet, dat de N.V.B. zelf deze politieke partij zal zijn. Onze stelling -die voortdurend door de ervaring wordt bevestigd - is, dat er in tot nog toe gescheiden kampen velen zijn, die elkaar in de wil tot verwerkelijking van een radicaal so cialistisch program vinden, mensen binnen oude partijen, mensen daarbuiten. Dit ervaringsfeit biedt een kans, dat de vernieuwing van het partijleven mogelijk zal zijn van binnen uit, m.a.w. dat er een nieuwe socialistische Partij ontstaat, enerzijds door wat er binnen de par tijen aan vernieuwing, verbreiding en verdie ping aan de gang is, anderzijds door een stu wing onder volksgroepen die zich op de oude wijze niet laten indelen. Deze kans moet ten volle benut worden, want deze oplossing is de meest gezonde Is er iemand die garanderen wil, dat deze vernieuwing slagen zal? Ik beken nederig, dat ik aan dit soort profetie niet doe, er geen behoefte aan heb. Maar omdat wij, in de N.V.B. ernst maken met de gedachte, dat een doorbraak der oude politieke verhoudingen voor de toekomst van ons volk geboden is, daarom werken en stuwen wij in deze richting - het overlatende aan de toekomst, wat er van worden zal. Ww, de N.V.B. dus géén partij. En als dit niét lukt? Als S.D.A.P., A.R. C.H., V.D. enz. precies op dezelfde manier terugkomen, als ons politieke leven weer zal worden gebonden aan de volstrekt onvrucht baar gebleken indeling van voor 1940 wat dan? vraagt iemand. Ik profeteer alweer niet maar vraag twee dingen: le. Meent U, flat ons volk in zijn geheel dat verdraagt? dat de wil tot vernieuwing zou worden genegeerd en lamgelegd? 2e. Meent U, dat wij in de N.V.B. ons daarbij zouden neerleggen? Het zou im mers betekenen, dat wij onszelf niet ernstig namen. Er zal in dit geval, dat voor ons volk niet de best denbare oplossing biedt, stellig het initiatief tot een partij van personalistische so cialisten worden genomen, waarbij de N.V.B haar rol mee zal moeten spelen. Moet ik nog eens zeggen, dat ik niet kan profeteren wie dan ook een rol zullen vervullen? Of de héle N.V.B. dan zal opgaan in de nieuwe partij, dan wel of er initiatieven zullen worden gecombineerd? Ik ken de situatie niet, waarin wij dan zullen verkeren, en zwijg der halve. I De N.V.B. acht de terugkeer van de voor 1940 heersende beginselen der politieke partij indeling, met de onverschilligheid van velen voor het politieke leven, voor de toekomst van ons volk funest: zij zal met anderen er naar streven, dat de gezondmaking van het politieke leven leidt tot een sterke socialistische partij op personalistische grondslag; zij zal het toejuichen indien de ontwikkeling der verhou dingen er toe leidt, dat deze partij tot stand komt zonder dat zij zelf als zodanig optreedt of het initiatief neemt, zodat zij als sociaal- pedagogische beweging kan blijven werken; zij is van mening, dat een socialistische partij in personalistische geest er Zijn moet vóór ons volk tot verkiezingen wordt opgeroepen, en tevens dat het proces van politieke menings vorming behoorlijk tijd moet wonjen gegund, opdat de geestelijke chaos worde overwonnen en onze toekomstige democratie zo sterk moge lijk zij. Tokio binnen enkele dagen bezet Sydney, 20 Aug. (Reuter). De Australische minister van defensie heeft medegedeeld, dat volgens door de Australische regeering ontvangen inlichtingen de lapansche capi tulatie-afgevaardigden 11. Dinsdag van Manilla naar Tokio zijn teruggekeerd, dat Tokio binnen enkele dagen bezet zou zijn en dat aldaar de formeele overgave zou geschieden. Bij deze formeele overgave zal ook de Nederlandsche bevelhebber generaal Van Oyen aanwezig zijn. Hij is gisteren naar Manilla vertr ikken met generaal Mac Arthur. De onderteekening zal waarschijdlijk bin nen 10 dagen plaats hebben. neergelaten. Het Japansche hoofdkwartier heeft zich in pen boodschap aan generaal Mac Arthur beklaagd over het per parachute neerlaten van hulpverleenings teams in door de Japan- neezen ingerichte krijgsgevangenkampen. De Gevonden voorwerpen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1