AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAND EREN. No." 95. ^ATERDAQ 18 AUQUSTUS 1945. 59e JAAROANO. Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM V VJ-DAY. Nadat reeds Dinsdag onofficieel de capitulatie van Japan was aangekon digd, werd precies middernacht Eng. tijd (dit is 1 uur 's morgens Ned tijd) door den Eng min. president officieel de capitulatie van Japan bekend ge maakt. Ook president Truman deelde de capitulatie aan het Amer volk mede Woensdag hield ook onze min. pres een radiorede naar aanleiding van het opgeven van Japan, waardoor ook ons Indië weer vrij komt van onder het vreeselijke Japansche juk Professor Schermerhorn wees er in zijn rede op dat allen in Indië reeds lang te voren van dezen oorlog doordrongen waren geweest en dat de ware bedoelingen van Japan reeds lang bleken uit de ongelooflijk brutale spionnage en de onbeschaamde houding van Japan tij dens de onderhandelingen met dit Rijk in 1940. De minister prees verderde wijsheid van het beleid van den Q.Q Jhr Mr Tjarda van Starkenborgh Stachouwer en zeide dat de regeering alle moeite zal doen om den Q. G indien zijn gezondheidstoestand dit toelaat, ten spoedigste terug te brengen naar Buitenzorg, De Nederlanders zullen nu samen met de Indonesiërs den opbouw van het land ter hand nemen Na de min. pres voerde ook de min. voor overzeesche gebiedsdeelen het woord. Donderdag 16 Aug werd evenals voor Engeland en Amerika, ook voor ons land een nationale feestdag, maar hoewel de vreugde over den wereld vrede en de vrijheid van onze familie leden, vrienden en kennissen in Indië wel diep wordt gevoeld, en wij ons eigenlijk nog steeds niet kunnen voor stellen dat het nu werkelijk overal vrede is en binnen enkele dagen ook in de meest afgelegen rimboe het laatste schot gevallen zal zijn, was er toch van feest niet veel te bemerken Overal werd druk gevlagd, maar slechts in enkele gemeenten in ons gewest is het nog tot een feest ge komen. Ook in de groote steden zijn geen groote feestelijkheden georgani seern. De programma's en verslagen die wij tot dusver hebben gezien, blijven ook hier overal eenvoudig en ruslig. Een woord van Prinses Juliana oorlogsschip, waarop de munite ont plofte Een enorme menschenmenigte bevond zich In de omgeving, waar onder een h vige paniek ontstond Volgens de voorlooptge berichten zijn er 5 dooden en meer dan 100 gewon den, waaronder veel zwaargekwetsten, oodat men vreest dat het aantal dooden nog zal toenemen Ook op het oorlogsschip val'en dooden en gewon den te betreuren Ter gelegenheid van de feestelijk heden (de Vlootweek) te Rotterdam werd een vuurwerk ontstoken Kort na het begin kwam een puurpyi terecht tn een kist munitje op een EngeiSQb PLAATSELIJK NIEUWS Koninginnedag en viering van den dag der bevrijding 19 Sept Het spreekt vanzelf, dat 31 Aug. dit jaar anders zal zijn dan vorige jaren Immers, de le verjaardag van H M de Koningin, nu zij weer in ons midden is, dient waardig te worden herdacht. Het hoeft geen dag te zijn, waarop groote feestelijkheden op touw worden gezet, maar toch zal men het er over eens zijn, dat er „iets moet gebeuren" Plannen worden gemaakt, doch moeten nog worden vastgesteld. Gedacht wordt o a een eenvoudige tractatie der schoolkinderen te verzor gen, doch dit is in deze tijden van distributie een probleem. Niettemin kan er wat worden bereikt als er medewerking is Wie zal deze ont houden, vooral waar het gaat om Koninginnedag voor de kinderen te doen slagen Misschien is het mogelijk een lichtstoet te organiseeren in Mei hebben we gezien dat er met beschei den middelen heel wat te bereiken is. De Oranjeruiters zullen op 31 Aug. een ruitermiddag organiseeren. Voor 19 Sept dient gezocht te worden naar een hoofdnummer in den namid dag. Gedacht wordt bijv. aan een Sprookjesoptocht Axel dient dezen dag onvergetelijk in de herinnering te houden. Voor dit alles is natuurlijk geld noodig, wil men tot organisatie van feesten komen. Kunnen er geen buurtcommissie's gevormd worden om op 19 Sept. ons geheele stadje te vers'eren? Is er niets meer van de oude versieringen aan wezig Verwezen wordt naar de advertentie in dit blad, waarbij het Mei comité ter vergadering wordt opgeroepen. Konijnententoonstelling. Voor de op 15 Aug. alhier gehouden zomertentoonstelling waren ingeschre- ven 170 dieren. In wit vl reuzen j werd 6 maal het hooge Predicaat ZG toegekend en wel van de volgende inzenders Voedsters 4 maal le ZG Arth. van Loenen, 2e ZG Jac d'Hert 3e ZG Aug. de Kort, 4e ZG F. Wieland, Zaamslag Rammen 2 maal le en 2e ZG beide aan Kr. van Arenthals, Zaamslag In haaskleur was J. Baveko 1 van Zaamslag winnaar met 2 maal ZG bij de konijngrijs vl reus behaalde P Schuren, Boschkapelle 2 maal ZG, j gele reuzen F. Wieland, 2 maal ZG, Lotharingers J Doeselaar, 2 maal ZG, i Groot Cincilla, J Oppe, Zaamslag le ZG met ram D de Putter met voed ster le G. Witte, Weeners M. Wieland le ZG, blauwe Weeners Jac. d'Hert le ZG, zwarte Weeners Jac. d'Hert le G, Blac a Tam M Verhelst en J Willems, beide le G in klein zilver J. d'Hert en J. de Maat, Boschkapelle, beide le G. Kampioen der tentoonstelling werd de wit vl reus, voedster koqino 5 van Arth. van Loenen. De inzenders, bij wie geen woon plaats is vermeld, wonen te Axel. De dieren werden beoordeeld door den Keurmeester ,j .Boers uit Tilburg die zich bijzonder van zijn taak wist te kwijten en tot groot genoegen van de liefhebbers. Bestuur en leden van de konijnen en pluimveevereeniging „Ter Verbetering" kunnen met ge noegen terugzien op deze geslaagde tentoonstelling, waarop is bewezen, dat de kern van onze konijnen tijdens de oorlogsjaren, ondanks moeilijkheden van voedering, nog steeds is vooruit gegaan. De hengelclub „G. OA" heeft Zaterdag 11 de wedstrijd om het club kampioenschap gehouden Om half 7 vertrokken de deelnemers met tamboer voorop naar de kreek. Er werd zeer weinig gevangen, zoo dat er een hoera opging, toen een der deelnemers een groote wolhandkrab ving. Ten slotte werd dhr J Wijna met een brasem van 9 ons kampioen en ontving na afloop in het clublokaal de karpermolen met inscriptie. Woensdag 15 Aug is de bekerwed strijd Platzak, Westdorpe en G O A Axel gehouden Het was goed vischweer, jammer voor het talrijke publiek dat het tegen het einde begon te regenen Westdorpe werd winnaar van den beker met 1 kg visch meer Terwijl Mich Tomas als clubkam pioen voor Platzak uit den strijd kwam met een brasem Na af.oop werd door den voorzitter van G O A in het clublokaal den beker overhandigd en sprak de hoop uit dat de beide vereenigingen spoedig nog eens tegen elkaar uit zullen komen DISTRIBUTIED1ENST. 10e periode 1943. Abonnements prijs. Losse nummers 5 ot. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom fl. 1.25 Alle andere plaatsen 11. 1.55 Advertentieprijs 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeellngen 15 ct per m.m. Kleine Advertentlftn (maximum 8 regels) 1 5 regels 62 ct. Iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. Over de maatregelen van het Roode Kruis bij de bevrijding van Indië. Landgenooten, Het verheugende nieuws, hetwelk ons volk in spanning heeft verbeid, is thans wereldkundig geworden. Ook in het Verre Oosten heeft de vijand de wapens neerge legd. Voor onze zestig miilioen rijksgenoo ten in Indië staat nu de bevrijding voor de deur. In dit oogenblik gaan onze gedachten naar hen uit, gedachten, vol blijdschap over deze gelukkige keer, gedachten tevens vol groeiende onzekerheid over het lot van onze verwanten en vrienden. Het is mij dan ook een vreugde U enkele mededeelingen te kunnen doen omtrent de maatregelen in dit opzicht door het Nederlandsche Roode Kruis getroffen. Ons Roode Kruis, dat vooral na de bevrijding van ons land zich zulk een plaats in aller harten wist te verwer ven, heeft terstond, in overleg niet de regeering den vertegenwoordigers van het Internationale Roode Kruis, d e zich het dichtst bij het benarde Indië bevinden, ver zocht zich daarheen te begeven. Hun rap porten omtrent de daar aangetroffen toe standen zullen de basis vormen waarop het Nederlandsche Roode Kruis mede kan hel pen den eersten nood te lenigen, Bovendien kan ik u mededeelen dat de regeering haar goedkeuring heeft gehecht aan ons voornemen een groot aantal medische eenheden naar ons overzeese h rijksgebied te zenden. Een tiental dezer speciaal uitgeruste eenheden is reeds ge' mpbillseem. Voorts zullen twintig medische- specialisten aan deze eerste hulpverleening deelnemen. Ook zal niets onbeproefd worden gelalen om U in con'act te brengen met uw ver wanten. Daarvoor zullen dezer dagen bij de burgemeesters en bij de fdeelinpsbe sturen van het Nederlandsche Roode Kruis formulieren beschikbaar ziin Daarop kunt u niet alleen om inlichtingen verzoeken omtrent den welstand van de uwen, maar bovendien in korte bewoordingen mede dee'ingen doen omtrent u zelf. Mogeu de berichten welke u zullen bereiken een einde ■naken aan de onzekerheid, waarin u thans verkeert. Ik weet ons Rooae Kruis vervuld van blijmoedigen werklust, om ook thans weer te helpen waar hulp zoozeer van noode is. Den Haag, 15 Augustus 1945. w.g. JULIANA, Prinses der Nederlanden, Voorzitster van het Nederlandsche. Roode Kruis. Spijkers met koppen Qereedschapsactie Volksherstel-H.AR.K. 's Gravenhage 14 Augustus. Iedere Neder tander weet nu langzamerhand wel, dat er in de door den oorlog geteisterde gebieden Noord-Limburg, de Betuwe, Zeeland, Oost en West-Brabant, de Achterhoek, Arnhem, Nijmegen, Venlo, Roermond, een toestand heerscht van ellende en verdriet, van nood en armoede, dat in deze streken de bevol king op de meest primitieve wijze gehuis vest is en dat veelal de noodzakelijkste middelen ontbreken om hierin verbetering te brengen. Ondanks dat is en wordt er met de schaarsche midde en, die beschik baar zijn, gedaan, wat mogelijk is om den toestand een beetje dragelijk te maken. Maar die gebieden in ons land, die niet of zeer weinig geleden hebben zullen helpen. In de komende weken wordt er in alle steden en streken, die hiertoe gerekend kunne worden een grootscheepsche gereed schapsactie georganiseerd door Volksherstel- H.A.R.K. Ieder die zijn hamer of zaag, beitel of schroevendraaier, zijn verfkwast of vijl maar eenigszins missen Iran zal deze gereedschappen afstaan en zij zullen den getroffenen ter hand worden gesteld, opdat deze hun schamele woonruimten tenmins'e zoo kunnen herstellen dat zij voor den komenden herfst en winter bewoonbaar zul len zijn. Nederland vergeet zijn oorlogs slachtoffers niet. Het zal zagen en hamers, spijkers en schroeven, beitels en nijptangen, kwasten en vijlen bijeenbrengen, teneinde de getroffenen in staat te stellen zich een dak boven het hoofd te verschaffen, waar regen noch sneeuw doorheen kunnen drin gen En zoo spoedig mogelijk Het Nederlandsche Roode Kruis. Door de aanvaarding van capitulatie door Japan moet thans het plan van het Neder, landsche Roode Kruis, tot zoo volledig mogelijke registratie van alle in Japansche handen vertoevende Nederlanders ie komen, met den meesten spoed worden uiigevoerd Ter verwezenlijking daarvan worden dezer dagen bij de gemeentesecretarieën en de afdeelingsbesturen van het Ned. Roode Kruis door belanghebbenden in te vullen kaarten beschikbaar gesteld. Aangezien met papier nog steeds de grootst mogelijke zuinigheid dient te worden betracht, doet het Ned. Roode Kruis een dringend beroep op het publiek om dubbele aanvragen naar één en dezelfde persoon zooveel mogelijk te voo'komen Terugkeer der Indische Regeering. Hooge Nederlandsch-Indische autoriteiten staan gereed om met de eerste geallieerde detachementen naar Indië te vertrekken. Zij zullen naar verwacht wordt, spoedig door andere groepen regeeringsautoriteiten worden gevolgd. De mogelijkheid bestaat, dat geïsoleerde of verspreide Japansche afdeelingen tegen de orders in blijven doorvechten. Dit zal als verraad worden beschouwd en de japanners, die zich hieraan schuldig maken zullen als oorlogsmisdadigers wor den behandeld. Zooals de luitenant gouver neur generaal van Nederlandsch Indië dr. Van Mook reeds eerder zeide verwacht men dit volgehouden verzet niet op groote schaal. Kort na de bekendmaking van het groote nieuws heeft luitenant gouverneur-generaal Van Mook zich over de radio tot deNederl Indische bevolking gericht. —O— Predikbeurten. Nederl. Herv, Kerk. 10 uur Dhr. v. d. Vreede 2,30 uur Ds. Saraber. Geref. Kerk. 10 uur Ds Zemel, 2,30 uur Ds. Post. Dankdag voor het einde van den oorlog. Gereformeerde Kerk. Gebouw Chr. Bewaarschool, Ds. lan Scharpstr. 9.30 uur v m Ds. P. de Feijter van Zwart sluis, 's avonds 7 uur Ds. G. Smeenk van Vlissingen. Geref. Gemeente. 10 uur Leeskerk, 2,30 uur Leeskerk. Om 6.30 uur Ds. R. Kok van Veenendaal. Gevonden voorwerpen. Een ring met sleutels. Terug te bekomen bij C. J. Naeije, Buthdijk 8, Axel. Een bos sleutels, op den weg Zuiddorpe —Westdorpe, A. Celie—van Gassen, Nieuwe Karnemelkpolder 18. BONNENL1JST voor Z.-Vlaanderen, geldig van 19 Aug t/m 1 Sept. '45, tenzij andes is aangegeven). A81 t/m E81 reserve inleveren bij afhalen bonkaart 10e periode. Brood a35a t/m d35a, 400 gr., m35a - d35b, 400 gr.. a35o t/m c35b, 600 gr., e35a— e35b, 200 gr., d35e35 oeschuit, 100 gr. Bescnuit- U35a-d3jb, 70 gr., e35ae35t>, 70 gr. Melk a35—635, taptemelk, l'/« L., c35, melk, 1% L, d3 e35, melk, 2 L. Boter; d35a, 125 gr., e34a, 250 gr. Margarine: a3a i/m e35a, ooier, 250 gr., m35a, Doter, 125 gr. G25 gr. margarine is 100 gr.; Chocolade: 04-020 Versnaperingen, 1 tabl. KijsipuUdmgd90 reserve, voonnleverings- oon. Rookartikelen: 11, tabak, 1 rants, n. keuze. Toelichting: De bonnen aangewezen voor de artikelen brood, beschuit, melk en margarine zijn geldig lot en met 25 Aug. 1945. bon U9Ü, aangewezen voor rijstpud ding is een voorinievenngsbon en moei bij den winkelier vóór Woensdag 22 Augustus 1945 worden ingeleverd. LMe inspectie voor de Distribute in 2,eeuwscb-Vlaanderen. o— DISTRIBUTIEKRLNG TERNEUZEN. Uitreiking bonkaarten voedingsmiddelen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1