AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAND EREN. V JAPAN'S CAPITULATIE EEN FEIT. No. 94. WOENSDAQ 15 AUQUSTUS 1945. 59e JAARQANQ. Drukker-Uitgeefster; Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie-. Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM Volgens een Dinsdagmorgen binnen gekomen bericht van A F.P. heeft het Amerikaansche Ministerie van Oorlog medegedeeld, dat Japan heeft gcapi- tuleerd. Even later deelde A.F.P. nog mede dat de Japansche radio had bericht dat de voorwaarden tot capi tulatie aanvaard zijn. Volgens een bericht van hetzelfde nieuwsbureau deelde de Amerikaansche radio mede, dat Radio Tokio zich tot de Oorlogsmoede Wereld gewend heeft en men zich gereed moet houden voor een belangrijk bericht. Reeds eerder is bericht dat de capitulatie zal ingaan op het moment van onderteekening der capitulatie voorwaarden Deze zullen vermoedelijk geteekend worden aan boord van den Amerikaanschen kruiser Missouri, die voor dez/2 gelegenheid op zal stoomen tot in de baai van Tokio. De capitulatie is nu dus als volgt verloopen Om 10 Augustus, 14 uur, maakte de Japansche radio bekend dat Japan be reid was zich te onderwerpen op voor waarde dat de positie van den keizer niet zou worden aangetast. 18.45 be reikte de Japansche nota Washington. Op Zaterdag 118'—45 werd het Amerikaansche antwoord aan de Zwit sersche ambassade overhandigd ten einde te worden doorgegeven naar Japan De V S namen het Japansche voorstel aan, maar de Mikado zou ondergeschikt zijn aan het geallieerde opperbevel. Op Maandag 128 schreef Japan dit uitblijven van het antwoord toe aan het niet ontvangen van de Amerikaansche nota Op Dinsdag 14 8 om 1 43 maakte de Japansche radio bekend, dat Japan de geallieerde voor waarden had aanvaard. De bevrijding van Ned Indië. De herbezetting van Ned. Indië zal hoofdzakelijk worden ondernomen door Britsche troepen, doch in overeenstem ming met de S.E.A.C De N l.C.A. zal een burgerlijk bestuur op Sumatra mogen instellen, zoodra het eiland bezet is. Aan deze mededeeling werd toege voegd de Nederlanders hadden ge hoopt, dat Nederlandsche troepen de herbezetting ten uitvoer zouden leg gen, maar de schepen, die noodig zouden zijn geweest voor het transport van voldoende talrijke troepen was dringender noodig voor de handhaving van een voldoenden stroom voorraden naar Europa Reizen naar Zeeland toegestaan. Vlissingen, 10 Aug. (A.N.P-ANETA) De Militaire Commissaris voor de Provincie Zeeland deelt mede, dat met ingang van heden alle verbodsbepa lingen voor het reizen in Zeeland zijn opgeheven. In verband met woning- schaarschte tengevolge van de inun datie blijft vestiging in of de terug keer naar de gemeenten van Zeeland ten strengste verboden De Mil. Com missaris maakt bekend, dat ten opzichte van personen, die zich zonder vergun ning van het Bureau Verzorging Oor logsslachtoffers afdeeling Zeeland in de provincie Zeeland gevestigd heb ben of woonruimte innemen, de strengste maatregeleu genomen zullen worden, o.a. uiizetting uit de provin cie Zeeland Aanvragen om toestem ming tot vestiging moeten worden ingediend bij den burgemeester der gemeente, waarin men ?ich wenscht te vestigen. Proteststaking voor 24 uur in de Rotterdamsche havens. Arbeiders gaan zelfstandig ver beteringen doorvoeren. Rotterdam, 12 Aug Rotterdamsche havenarbeiders hebben in een Zon dagmorgen gehouden vergadering de volgende resolutie aangenomen de havenarbeiders van Rotterdam, in vergadering bijeen op zondag 12 Aug/ 1945; vaststellende, dat voortgegaan wordt om aan hun eenheidsorganisatie, die practisch alle havenarbeiders omvat, de mogelijkheid tot onderhandelen te beletten besluiten le. uit protest tegen dezen gang van zaken op Maandag 13 Augustus a.s. het werk in de Rotterdamsche haven voor 24 uur te staken 2e de volgende verbeteringen zelf standig door te voeren a. invoering van den achturigen werkdag, met ingang van Dinsdag 14 Augustus 1945 en beëindiging van het werk des Zaterdags om 13 uur; b. handhaving der ploegensterkte volgens den eisch door hen gesteld op 29 Juni 1945 en in nader overleg tusschen hun eigen vertrouwensman nen en het opzichthoudend personeel c. uitsluitend werk aan te nemen voor twee opeenvolgende taken d. inplaats van de, niet ingewilligde, uit de arbeiders zelf gekozen con tactcommissie, een groot aantal ver trouwensmannen aan te wijzen, die in de geheele haven de belangen der havenarbeiders zullen behartigen en toezicht houden op de naleving dezer besluiten 3e de mogelijkheden tot doorvoe ring der overige eischen nader te onderzoeken 4e de daadwerkelijke steun in te roepen van de geheele Nederlandsche arbeidersklasse 5e het Nederlandsche volk door middel van het „algemeen Neder- landsch persbureau" van de resultaten dezer vergadering in kennis testellen. Naar aanleiding van deze resolutie is de volgende regeeringsverklaring uitgegeven 's Gravenhage. 13 Aug Naar de regelen, gesteld bij het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen, wordt in arbeidsgeschillen op dit oogenblik beslist door de rijksbemiddelaars Als de zg eenheidsvakbeweging be reidheid had getoond zich bij een dergelijke arbitrage neer te leggen, zou ook met haar niet alleen overlegd maar onderhandeld zijn Zij heeft dit echter geweigerd en, op een naderen brief van de regeering hierover, niet meer geantwoord Het spreekt vanzelf, dat onder deze omstandigheden de regeering op „open brieven" niet in gaat De regeering zal zich ook niet neer leggen bij de anarchistische methode, die de e.v b. wil gaan toepassen door zelf willekeurig van de geldende rege lingen af te wijken. De regeering doet een dringend beroep op de arbeiders zich niet verder op dit pad te begeven. A.N P meldt, dat de staking rustig is verloopen en de arbeid is niet zoo algemeen stilgelegd als eenige weken geleden Een klein deel van de arbei ders is nl. vanmorgen toch normaal aan het werk gegaan. Ook in Amsterdam zijn de arbeiders Maandagmorgen in staking gegaan, welke staking geproclameerd werd door de Eenheidsvakcentrale, op Abonnements- prijit Lone nummen 5 ct. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom fl. 1.25 Alle andere plaation 11. 1.55 Advertentiepri]»^^ 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeellngen 15 ct per m.m. Kleine Advertentlén (maximum 8 regels) 1 3 regels 62 ct. Iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. De Minister-President over de hulp aan de geteisterde gebieden. Vrijdagavond heeft de Minister-President, prof. ir. Schermenhorn, in het wekelijksche radiokwartiertje „op de brug" gesproken over het commissariaat noodvoorziening voor de geteisterde gebieden. Nadat de Minister-President heeft gewezen op de groote ellende, die er nog heerscht in de verwoeste gebieden in Brabant, Gel derland, Limburg en Zeeland, maakt hij be kend dat tot leniging der nood in deze streken, met medewerking van den chef staf M.G. generaal Kruis, is opgericht een nood- commissariaat voor de gete sterde gebieden. Reeds heel veel is voor de hulpverleening aan de getroffen gebieden gedaan door de autoriteiten en de militaire commissarissen. Dat de raad van herstel uit den Ministerraad het commissariaat noodvoorziening voor de geteisterde gebieden deed ontstaan is een gevolg van het feit dat er een schreeuwend gebrek aan materiaal bestaat, dat door één centraal orgaan door hulp van onze gealli eerde vrienden van overzee alsook uit Duitschland beter en gemakkelijker kan worden verkregen dan via de Rijksbureaux. Dit geldt tevens voor de transportmiddelen. Het is niet de bedoeling dat het nieuwe commissariaat de taak overneemt van de reeds bestaande organisaties. Het commis sariaat heeft slpchts een stimuleerende en activeerende taak. Bovendien is het com missariaat van bepaalde bevoegdheden voor zien, die een doeltreffend werken waarborgen. De opdracht, die de Regeering heeft gegeven is gedicteerd door den naderden winter en luidtalles moet in het werk worden ge steld te verhinderen dat de menscben in de geteisterde gebieden dezen winter krepeeren Wederopbouw van de geteisterde gebieden is in de toekomst slechts mogelijk wanneer zeer hard en inspannend wordt gewerkt, zoo zeide de Minister President verder. Het vraagstuk van de arbeidskrachten zal in het bijzonder ter hand worden genomen in samenwerking met het Departement van Sociale Zaken. Er zijn reeds eerder vrij willigers gevraagd voor het binnenhalen van den oogst en velen hebben zich ook aan gemeld. Ook de Canadeezen hebben weer hun hulp aangeboden en zijn aan het werk gegaan. In de „Mapte Leaf", het blad van de Canadeezen werd echter bezwaar gemaakt tegen dit werk, zoolang het nog voorkwam, dat Nederlandsche arbeidskrachten zonder iets om handen »e hebben bleven rond'oopen. De geallieerden zijn bereid om ons te helpen bij de verbetering van wegen bijv., maarzij voelen hier terecht niets voor als onze eigen menschen er met de handen in de zakken naar staan te kijken. Daaraan zal en moet een einde worden gemaakt. In de groo*e steden loopen nog duizenden ongehuwde mannen zonder werk rond, die een werk- loozenuitkeering of wachtgeld ontvangen. De Regeering heeft daarom besloten op deze menschen niet alleen een beroep te doen, maar verder te gaan en hen systematisch op te roepen om te werken in ue geteisteide gebieden. Zij zullen het loon krijgen dat daar geldt en zullen goed worden gevoed uit de keukens, die daartoe door de gealli eerden ter beschikking worden gesteld. De Regeering doet een dringend beroep op deze menschen niet te denken, dat zij weer worden weggehaald om ver van huis te gaan weiken, maar om te beseffen dat zij een Nationale plicht hebben te vetvullen. Ook zij hebben hun aandeel te dragenf in den wederopbouw van ons land en wij zijn er van overtuigd, dat zij in het aanzicht van de ellende hunner medemenschen de andere ongemakken met vreugde zullen overwinnen, aldus professer Schermerhorn. Iemand die weigert aan een oproep gehoor te geven zal geen werkloozen- uitkeering of wachtgeld meer ontvangen. Mocht het aantal opgeroepen ongehuwden te klein blijken dan znllen ook de gehuwden worden opgeroepen. Voor hen zal een speciale regeling gelden. Zij ontvangen ook een loon op basis van de arbeidsvoorwaarden ter plaatse, doch hun gezin in de plaats hunner inwoning krijgt een zoodanige uit keering. dat het gezin kan leven alsof de man ter plaatse werkte. Het commissariaat noodvoorziening zal deze menschen in overleg met sociale zaken onder dak brengen en ter plaatse ter be schikking stellen van den dienst voor den wederopbouw. Voor de inzameling van huishoudelijke goederen, lijfgoederen, kleedi'g en dekking voor de geteisterde gebieden zullen N.v.h. en de H.A.R.K. samenwerken. „Het is reeds laat in den tijd voor deze hulpactie", zoo zeide Minister Schermerhorn nog, „en er zal haast moeten worden ge maakt. Er is de laatste jaren veel met het woord eer geschermd op een wijze, die ons niet ligt. maar laten wij deze actie nu eens O— —O— wel als een Nationale eerezaak beschouwen. Laten wij daarom niet kibbelen over gezags kwesties, maar begrijpen, dat het in dit ver band met om een ding kan gaan en dat is het helpen en steunen van ons lijdend volk". Tens'ot'e deed de Minister-President een beroep op het geheele Nederlandsche volk in eendrachtige samenwerking te geraken tot het gestelde doel, n.l. te zorgen, dat de menschen in de verwoeste gebieden dragelijk kunnen leven. „Wij zullen niet nalaten in nog sterkere mate dan tot heden het geval was, onzen getroffen landgenooten het besef bij te brengen dat zij niet vergeten worden en dat hun leed deel uitmaakt van het leed dat door het gansche volk wordt gedragen". Dank voor Amerikaansche steenkool. Washington, 11 Aug (Reuter). De verte eenwoordigers van negen Europeesche regeeringen hebben de Amerikaan»che fegee ring hun dank betuigd voor de toezegging der Ver. Staten, dat zij zullen trachten zes milLoen ton steenkool te verschepen om den nood in de verwoeste landen van Eu'opa dezen winter te len'gen. De betrokken regeeringen, vertegenwoor digd in de Europeesche steenkoolorgani satie, zijn: Engeland, Frank'ijk, Noorwegen. Denemarken, België, Nederland, Grie kenland, Luxemburg en Turkije. Met de verscheping is reeds een begin gemaakt. Hoe de Prinses het Japansche capitulatie-aanbod vernam. Gelijktijdig met het binnenkomen van he A.F.P.-bericht van de capitulatie van Japan bereikte de redactiè van A.N P.-ANETA in Den Haag de mededeeling, dat H K H. Prinses Juliana een huishoudelijke vergadering van den raad van beheer van „Nederlands volksherstel" bijwoonde. Onmiddellijk begaf een verslaggever van A N.P.-ANETA zich naar het gebouw van „Volksherstel'' en hij smaakte het genoegen tot de vergadering te toegelaten te worden, waar H.K.H. van het bericht in kennis werd gesteld. Een enkel oogenblik was het doodstil in de vergaderzaal. Toen hoorde men de prinses met een zucht van verlichting zeg gen „gelukkig". Het volgende oogenblik werd H.K.H. door de aanwezigen gefeliciteerd, waarna het gezelschap staande het „Wilhelmus'1 zong —o— Binnenkort zal tusschen New-York en Zwitserland een dienst worden onderhouden door vliegtuigen, welke 75 passagiers kun ncn vervoeren, Groenteprjjzen opnieuw vastgesteld ,s-Gravenhage, 7 Aug. (A.A.) Nadat on langs bij de vaststelling der prijzen voo- groenten en fruit de winstmarge van den handel was verlaagd, zijn thans, nadat de georganiseerde groentehandel besprekingen met den minister van landbouw, visscherij en voedselvoorziening heeft gevoerd, nieuwe prijzen vastgesteld. Daarbij is rekening ge houden met de bezwaren, die men van de zijde van den groentehandel had aange voerd, tengevolge waarvan thans een ruimere marge in de prijzen is verdisconteerd. o— 5 Mei, de Nationale feestdag. De Regeering heeft bepaald, dat 5 Mei, de dag der capitula'ie van de Duitsche troepen in Nederland, voortaan Nationale Feestdag zal zijn. Van het aanvankelijk voornemen dezen dag te verbinden aan den verjaardag van H M. de Koningin, is op uitdrukkelijk ver langen van de Vorstin, die zulks in geen geval wenschte, afgezien. o Ei de zomertijd. Het ligt in de bedoeling der regeering, den tijd op 16 September a.s. met een uur te vervroegen Nederland keert op dien datum dus ie:ug tot den Middel-Euiopee schen tijd. -o-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1