AXELSCHE COURANT* NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR J®! ZEEUWSCH-VLAAND ÉREN. V Zuidzee-politiefo. No. 87. ZATERDAG 21 JULI 1945. 59e JAARGANG. Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK van VESSEM Amerikaansche maatstaven. „De flink aangepakte landing van Australische troepen op Noord-Borneo schept een nieuwe phase in den oorlog in het Verre Oosten Er is weer een uiterst belangrijke stap gedaan in de omsingeling der Japanners in Malakka en Nederlandsch Oost Indië", nidus de „Economist" van 23 Juni „De strijd zal langdurig en zwaar zijn, maar toch is het mogelijk, dat de Britsche, Nederlandsche en misschien ook de Fransche overzeesche gewesten zullen zijn bevrijd voor de definitieve neder laag van Japan". „Wellicht komt men in de verleiding, het nader beschouwen van den toekom- stigen status en de ontwikkeling van deze afhankelijke gebieden uit te stellen tot een of andere uiteindelijke beslissing. Zulk een uitstel zou evenwel onpolitiek en onverstandig zijn. De postie van de moederlanden Enge land, Nederland en Frankrijk wordt gestadig en critisch geobserveerd itf de Vereenigde Staten Het is mogelijk, dat de nieuwe verdeeling van werk zaamheden in het Verre Oosten, waarbij de Amerikanen voor zich het recht opeischen zonder hulp van anderen Japan te verslaan, er toe leiden zal, dat de driehoek, gevormd door Malakka, Britsch Borneo en Ned. Oost-Indië zal worden bevrijd door strijdkrachten van het Britsche Rijk, met behulp van Nederlandsche en zoo mogelijk van Fransche troepen. Maar zelfs dan moet het overweldigende aandeel, dat de Vereenigde Staten hebben gehad in den strijd in het Verre Oosten, aan de U.S.A. het recht geven, mee te spreken in de toekomst van het gebied. En de Amerikanen maken van hun bedoe lingen geen geheim. Zij wenschen drastische veranderingen in de richting van vrijhandel en onafhankelijkheid". „Daarom gaat de schrijver voort hebben de koloniale mogendheden niet alleen de verantwoording voor, maar ook een onmiddellijk belang bij het gemeenschappelijk beramen van haar naoorlogsche plannen en het richten van haar koloniale politiek rechtstreeks op de welvaart der inlan ders en op zelfbestuur Al kunnen dan de Amerikaansche wenschen niet van toepassing zijn op betrekkelijk achterlijke en weerlooze bevolkings groepen, daaruit volgt nog niet, dat de toestand van thans aanvaardbaar of goed is De Australische en Nieuw- Zeelandsche regeeringen namen in het begin van 1944,het initiatief, door voor te stellen, dat een Regionale Zuidzee- commissie zou worden gevormd, met vertegenwoordigers van Engeland, Amerika, Nederland, Frankrijk, Austra lië en Nieuw Zeeland, welke commissie het welzijn der inlanders en een gecoördineerde economische politiek zou waarborgen. De opdracht voor den arbeid van zulk een commissie zou uitgebreid kunnen worden tot het treffen van militaire en politieke over eenkomsten en aldus de autonomie der inlandsche bevolking kunnen bevorderen. Het is nu tijd, plannen te maken voor naoorlogsche vernieu wing en herstel in de Stille Zuidzee, opdat de politieke systemen van be zetting en bestuur na de bevrijding de verder strekkende doeleinden niet belemmeren, en om te vermijden, dat de koloniale mogendheden zich de strenge critiek van de Ver. Staten op den hals halen". Gedeeltelijke drblokkeering van geblokkeerde bankrekeningen. Hot Ministerie van Financiën deelt mede: Ten einde de meest dringende individueele moeilijkheden te verlichten is de volgende regeling getroffen le. Werknemers, pensioentrekkenden en genieters van lijfrenten, die over Juni een salaris, pensioen of lijfrente hebben ontvangen van niet meer dan f333,33 netto, hetgeen geheel of ge deeltelijk in biljetten van f 100,is uitbetaald, kunnen zich met een in tweevoud geschreven verzoek richten tot den inspecteur der belastingen, in wiens ambtskring zij wonen. Op elk exemplaar van het verzoek moet door den werkgever, de pensioen of lijf rente verstrekkende instantie een ver klaring worden gesteld, dat het in het verzoek vermelde bedrag aan salaris, pensioen of lijfrente over den daarbij vermelden termijn in contanten is uitbetaald. Willigt de inspecteur het verzoek in, dan ontvangt belangheb bende een exemplaar van zijn verzoek terug. Tegen overlegging hiervan betaalt de bank ten hoogste drie-vierde gedeelte van het maandinkomen uit. Het bij de inlevering det biljetten van f 100 door de bank afgegeven ontvangst bewijs wordt ingenomen, waartegen een overeenkomstig nieuw ontvangst bewijs tot het verminderde bedrag wordt afgegeven, van welk bewijs de bank een doorschrift houdt. Werknemers in dienst van de over heid of semi overheidslichamen (als de Nederlandsche spoorwegen) kunnen zich met het verzoek, voorzien van een verklaring van den werkgever, als onder (le) omschreven, rechtstreeks wenden tot de bank, zonder tusschen- komst van den inspecteur van belasting. Hetzelfde geldt voor hen, die over- heidspensioen ontvangen, waarbij de werkgeversverklaring wordt vervangen door een verklaring van de pensioen verstrekkende instantie. 2e. Werknemers en pensioentrekkenden en genieters van lijfrente, wier inkomen wordt uitbetaald over een langeren termijn dan één maand, kunnen, indien deze termijn op 9 Juli 1945 nog loo pende was, een verzoek indienen, waarbij dezelfde verklaringen moeten worden overgelegd als onder (le). In hun geval kan ten hoogste worden ontdooid 75 pet. van het inkomen over de eerste maand waarvoor het inkomen geldt en 100 pet. over de resteerende maanden. 3e. door oorlogsgeweld getroffenen, die op of na 1 Maart 1945 een uit keering of een voorschot op een uit keering ter zake van oorlogsschade hebben ontvangen, kunnen, onder overlegging van een van de betrokken schade enquête commissie ontvangen verklaring, een bedrag terugontvangen tot ten hoogste de bedoelde uitkeer ng of het hedotlde voorschot. 4e. Binnenschippers kunnen zich onder overlegging van hun persoons bewijs, waaruit hun beroep blijkt, wenden tot den inspecteur der belas tingen, ten einde met diens goedvinden een bedrag terug te ontvangen van ten hoogste f 500. De bovenvermelde uitzonderingen op de blokkeering der f 100 biljetten gelden uitsluitend voor die gevallen, waarin de betrokkenen niet over andere geld middelen of over bank of spaarbank tegoeden beschikken. Tegen degenen die in hun verzoek onjuiste opgaven verstrekken, zullen door het M litair Gezag maatregelen worden genomen op grond van het besluit op den bij zonderen staat van beleg (ANP. Aneta) Herrijzing r Minister Schermerhorn bezoekt West Z.-Vlaanderen. Nadat minister pres Schermerhorn met min. Ringers en Dr Z. Y. van der Meer, de Comm. voor den Wederop bouw, Woensdag een bezoek aan Walcheren hadden gebracht, arriveerde dit gezelschap Donderdagmorgen om 8 uur, vergezeld van It Van Dorp met een marinevaartuig vanuit Vlissingen te Breskens De heeren werden hier ver welkomd door onzen Mill. Commissaris majoor Koch, It D Bouwense en den burgemeester van Breskens. Na een bezichtiging van het zwaar geteisterde Breskens legde de minister de eerste steen voor een in aanbouw zijnd complex noodwoningen Daarna werd de reis voortgezet en werden Sluis, Aardenburg, Ede en Oostburg bezocht In het bijzonder min. Ringers, onder wiens dep de heropbouw resorteert, interesseerde zich voor hetgeen hier overal was' gebeurd en thans reeds weer is tot stand gebracht. Te Oostburg was een vergadering belegd met de burgemeesters uit West Z. Vlaanderen, opdat de min president van de verlangens en moeilijkheden van de bevolking uit dit zwaargeteisterd gebied kennis zou kunnen nemen. Maj Koch opende deze vergadering en danktede gasten voor hunbelangstelling reeds zoo kort na het aanvaarden van hun ambt voor Z.-Vlaanderen getoond Ook prof. Schermerhorn sprak alle aanwezig n toe Na afloop van deze vergadering vertrok het gezelschap naar Sluiskil, waar de lunch werd gebruikt. Na de lunch ontving minister Schermerhorn de voor WestZ. Vlaanderen ingestelde vertrouwensraad zoodat ook deze nog eens in de gelegenheid was de nooden en verlangens der bevolking naar voren te brengen. Na deze bespreking vertrok het gezelschap, uitgeleide gedaan door Majoor Koch en lt Van Dorp, naar Terneuzen, waar de terugreis per marinevaartuig werd aanvaard. De Voedsel-voorziening DISTRIBUTIED1ENST. ont-l van ter- aan Abonnements prijs Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom 11. 1.2! Alle andere plaatsen 11. 1.55 r Advertentieprijs 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeelingen 15 ct per m.m. Kleine Advertentièn (maximum 8 regels) 1 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. H. M. de Koningin ziek Naar eerst Woensdag werd bekend gemaakt is H M. de Koningin reeds eenige dagen ziek. De behandelend geneesheer, arts Haverkamp paf Donderdag een bulletin uit omtrent den toestand. Door een opgeloopen koude lijdt H.M. de Koningin sedert eenige dagen aan een acute longaandoening, die in 't begin zorg baarde. Sedertdien neemt de ziekte een gunstige wending, al zal geruimen tijd rust houden noodig zijn. Indien de toestand blijft vooruitgaan, zullen geen bulletins meer worden uitgegeven. Honig's Artikelen komen weer terugstraks weer in de voor- oorlogsche kwaliteit een welkom bericht voor vele, vel* huisvrouwen I t [A N.P.] Van de zijde van Shaef mission Netherlands wordt het volgende medege deeld. Op een in Juni gehouden conferentie me* den Nederlandschen directeur-generaal van de voedselvoorziening werd overeen gekomen, dat van medio Juli af een uniform basis schema voor de rantsoeneering zou worden ingevoerd voor geheel Nederland Dit schema zou alleen bevatten in het land ze'f voortgebrachte voedingsmiddelen en impor'en van de gealllieerden. Het basis schema zou kunnen worden aangevuld op elke wijze, die de burgerlijke autoriteiten gewenscht zouden achten, met levensmid delen, ingevoerd in het kader van de impor ten, die door de Nederlandsche regeering zelf worden verzorgd. Het bericht, dat de Nederlandsche consu menten slechts 1850 caloriën per dag zou den krijgen, is onjuis'. Het basis schema voor rantsoeneering (dus hier te lande voortgebracht voedsel en importen van de Geallieerden zou opleveren 1850 calorieën voor den gewonen consument, 800 kinderen van 0 1 jaar, 1500 kinderen van 1—4 jaar, 2100 kinderen van 4—14 jaar, 2800 kinderen van 14—18 jaar, 2200 langdurigen en nacht arbeid, 2600 zwaren arbeid, 3200 z<"er zwaren arbeid, 2600 zelfvoedende en aanst. moeders. Dit basis-rantsoen geeft een gemiddelde van ongeveer 2000 calorien voor alle consu menten, met uitzondering van zelf verzorgers. Bovendien zouden versche groente" en visch twee artikelen, die in het schema niet voorkomen, ten minste nog 100 calorien per dag opleveren. Zonder twijfel zullen de voedingsmiddelen, ingevoerd door de Neder landsche regeermg zelf, het gemiddelde nog eens verhoogen met 100 'ot 150 calorien. Het basis-schema was opgesteld om over eenstemming te verkrijgen met het stelsel van Shaef, om uit de invoeren Ier geal lieerden een rantsoen van 2000 caloriën voor alle consumenten, met uitzondering van zelfverzorgers, te bereiken. Dit is een gedragslijn, die voor alle bevrijde landen wordt gevolgd. De dir.gen van de voedselvoorz e iing ver wachtte, dat er voldoende giaan in Neder land zal zijn om het brood buiten de distributie te doen vallen. Met andere woorden, de, consumenten in ons lan„ zul len t.z.t. in staat zijn zich zooveel brood le verschaffen als zij zelf wenschen en zul len in dir opzicht in dezelfde positie ver- keeren als de consumenten in Engeland. (Bovenstaand bericht omtrent uniforme distributie voor het heele land en vrijgeven van het brood wordt van andere zijde weer tegengesproken. Zie de toelichting op de bonnenlijst). Predikbeurten. Nederl. Herv. Kerk. 10 uur Dhr. v. d. Vreede, van lerseke, 2,30 uur Ds. Saraber. Gerei. Kerk. 10 uur Ds. Zemel, 2,30 uur Ds. Post. Geref. Gemeente. 10 uur Leeskerk, 2,30 uur Leeskerk, Gevonden voorwerpen. Een vulpen, Emmastraat 50, Axel. BONNENLl ST voor Z.-Vlaanderen> geldig t/m 4 Aug 1945, 1 Brooda t/m e31a, 400 gram, m31a idem, a t/m e31b idem, d31a—e31a beschuit, 100 gr., d31b-e31b, beschuit, idem, d31c e31c, beschuit, idem, d31d—e31d, be schuit, idem. 1 Beschuit d31a—e31a, 70 gram, d31b—e31b, idem. l Melk: Gestandaard.) a31—b31, taptemelk, l'/s Liter, c31-d3ie31, melk, \*U Liter, e76 reserve, 3Vt Liter 1) Margarine a31a b31a, boter, 250 gr, c31a, boter, 2 0 gr., m31a boter, 125 gr. 1; 3; Boter: d31a—e31a, 250 gr. Chocolade 02 en 18, versnaperingen, 1 tabl. Ombijtkoek200 algemeen, yoorinleverings- bon 14i Rookartikelen 09 tabak, 1 rants, n. keuze. 1) Bovenstaande bonnen zijn geldig tot en met 29 Juli 1945 2) Zelfverzorgers voor het artikel melk moeten bon E 76 bij de eerstvolgende uit reiking van bonkaarten bij den distributie- dienst inleveren. 3) .125 gram margarine is gelijk aan 100 gram vet. 4) Aflevering mag eerst plaats vinden in het tijdvak van 19 Augustus tot en met 1 September 1945. De voorinleveringsbon geldt tevens voor afleveringsbon. In net tijdvak van 22 juli tot en met 4 Augustus wordt op de voorinleveringsbon 180 Algemeen afgeleverd. In te leveren door detaillisten in de week van 23 tot 28 Juli 1945. Met evenredige bevoorrading: Koffie, peulvruchten, jam, kindermeel, vermicelli, gortgries, kinderbiscuits, eipoe- der, boter, margarine, rookartikelen,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1