AXELSCHE COURANT NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. N« 84 WOENSDAG 11 JULI 1945. 59e JAARGANG. Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Hoofdredactie: Markt 12 AXEL T. C. VINK - van VESSEM V AMSTERDAM. buitenland met ingang van 9 Juli al het Nederlandsche geld waardeloos is verklaard. De minister wees er verder op dat voor alle papieren geld, onge- Nederlandsche Landbouw-üemeenschap. om DISTRIBUTIEDIENST. P.T T. is ,oorl»„p,g nog niet mogelijk, aan - S,ljiS„SfwC.lsl,aPPa,aa1 moet In feÜff'Sgy.' gezien de lijnen die de verbinding vor deze Bedrijfsgemeenschap wo-den onder Kinderbiscuitsd71 e7 reserve, 150 gr. men met de rest van ons land nog gehracht. En teneinde zooveel mogelijk Koffiesurrogaat:a74—b74—c74reserve, 125gr. Bankbiljetten van f 100 buiten omloop. Het ministerie van financiën deelt medeDe bank- en muntbiljetten van opC'gas f 100 verliezen met ingang van 9 Juli 1945 de hoedanigheid van wettig 2000 betaalmiddel en worden buiten omloop gesteld Ieder kan zijn f 100 biljetten waaTmenTsSü''cXieë7kHj"gt. vóór Zaterdag 14 Juli inleveren bij een Opvallend was, dat de dames uitstekend handelsbank of boerenleenbank gekleed gaan, veel beter dan de gemiddelde Herrijzing 'GANG. ten name van degenen, die bij den za, het naar *j-wente worde; gebracht. haarheid aanvang van 9 Juli eigenaar waren P Lieflinck heeft Maandagavond in ^SÏ\ - --n»-- f-- am, kindermeel, lerbiscuits, eipoe- neaio Juli af een uniform der, boter, margarine, rookartikelen. A bonnements- prijs nummer# 5 <?t Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom fl 1.25 Alle andere plaatsen II. 1.55 Advertentieprijs^^ 7 ct per m.m. Inaezonden Mededeellngen 15 ct per m.m. Kleine Advertentièn (maximum 8 regel») 1 - 5 regels 62 ct. Iedere regel meei 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. I. Bijeenkomst te Axel. Deze bijeenkomst werd gehouden te Axe' acht de waarde, dezelfde regeling zal op Donderdag-5'Junian wezigw^ua. Kale ontboomde straten, opgebroken plaveisel, vuilnisbelten op elk plein en in elk park, gras tusschen de straatsteenen, stof overal op de ut vv aoiuv straatsteenen, stof overal op de wegen, een hoont hinnenVa tvv^e de heeren lr Addens Roseboom en Manders' muffe reuk alom: Ziedaar het beeld, dat 's lands gelden. Men hoopt binnen C.a lwee betrekkelijk groot aantal ge- hem biedt, die haar na een afwezigheid van mtanJctl de blokkade gedeeltelijk te n0Odigden zett'n de heeren Roseboom en twee jaar weer binnenrijdt. Lang duurt het, Runnen opheffen De minister verzocht Addens het doel van de Nederlandsche L i dieeenen. die toevallig wat veel Landbouw Gemeenschap uiieen. In het kort is dit doel het verwerkelijke van eer. sinds werking. Dank zij hun hulp kan met de w rkzaan heden der registratie en steunver lening een aanvang worden gemaakt. Het Sub Comité voor de Prov. Zeeland, J. Buma, Voorzitter, Mej. A Dieleman, Secretaresse. Axel, Juli ln45. voordat men een plekje vindt met het ver trouwde straatbeeld. Vrienden zijn gedepor- BONNE\Ll|ST voor Z. Vlaanderen, geldig van 8 t/m 21 juli 1945. teerd, doodgeschoten of loopen met verbeten geld^ in J^ondprvinHpn laren onder alle bodembewerkers gevende vieeschTa29a t/m e29a'125'gram, m29a 100 en afgemartelde gezichten rond, pas vrij uit hierdoor moeilijkfieaen ondervinden, gedachte, nl. dat er voor de vak-technische, Amersfoort, Buchenwalde of Auschwitz. Een jn beperkte mate behulpzaam te willen economische en ook zooveel mogelijk voor collega merkte terecht op, dat deze sfeer over J- «--■ heel West-Nederland hangt, maar in Amster- 1 dam is zij sterker, pregnanter dan elders. Zeker, men wil zich goedhouden. Men wil den menschen uit het Zuiden en den „Cana- gr., a30b-c30b—d30h-e30b 125 gr.,b30b 250 gram. de sociale belangen der bodembewerkers Koffiea71—b71—c71 reserve, 100 gram. één groot alle bodembewerkers omvattend 20Ut 194 algemeen, 100 gr. orgaan moet komen, met verordenende be- Suiker: 198 algemeen, 500'gr. Het teleqraaiverkeer is in Nederland voegdheden dus 'n publiekrechteijklichaam, Jam 2q2 250 gr. ..li, „t eventueel te noemen Bedrijtsgemeenschap. peu|Vruchten 189 algemei van de benoemd Peulvruchten 189 algemeen, 125 gr. Vermicelli 0 havermout of puddingpoeder: 206 algemeen, 50 gr. Eng. Biscuits: 191 algemeen, 250 gr. Rijst en pruimen of rozijnen, 195 algemeen, 125 gr. en 100 gr Eipoedera29b t/m e29t\ „vleesch",_70 gr. deezen" zooals iederen militair hier wordt voor zoover mogelijk weer he vat Oeze Bedrijtsgemeenschap wil de Nederl genoemd niet laten blijken, hoe kapot men pjj beteekent, dat het met ingang Landb. Gem., aides ir. Addens, tot stand is. Doch de magere kaken, de wijde boorden en yan Juü weer mog lijk is tele zien komen uit en door de boeren zelve, de fladderende kleeren spreken een al te dui- in hpt omi»,. Dit wil dus zeggen dat het bestuur lijke taal en de gesprekken doen de rest. Kerels grammen te verzenden n het onder bedrijfsgemeen£fichap met koppen, met begaafdheden op velerlei ge- linye verkeer tusschen alle gemeent» 11 door de bezinningsvéreenigingen in even- bied, menschen met wie de conversatie vroeger jn jjeeuwsch Vlaanderen redige vertegenwoordiging, zooveel zeteltjes BÏöem"a78—b78—c78 'rcserve, 210 gr., een genoegen was, zij spreken toonloos, klagen verzen(jen van telegrammen Raar voor die,Ernaar rechtstreeks wat een zeer d78—e78 reserve, 490 gr. Dia tsen ituiten Zeeuwsch Vlaanderen gezonde basis schept voor een publiek Vervangingsmiddelen 190 algem., 1 rantsoen. egocentrisch, doen wijdloopige verhalen over kleine dingen en merken niet, dat de toehoorder nog slechts uit beleefdheid en medelijden luistert. Anderen hebben iets scherps, ik zou bijna zeggen iets querulants gekregen. Men heeft soms het gevoel, dat zij slechts een ge- legenheid zoeken om ruzie te maken. Neen, de niet zijn te yeblUlKe honger heeft ook geestelijk velen geknauwd. Typisch is, dat het vaak niet de „kleine ÜUltSCnerS man" was, die het meest heeft geleden. Men ziet dikwijls werklieden, die er nog opvallend krachtig uitzien. Ook de kinderen vallen mij mee, niet alleen in Amsterdam, doch in het heele Westen des lands. Bijzonder zwaar geknakt zijn rechters, ad- beter hebben het me dan wij. Enschedé 8 Juli 1945 (Anep Aneta). Tijdens de laatste oorlogsdagen werd de te'efoon centrale te Hengelo ten deele door de Dult- schers verwoest en Militair Gezag uit het A d'"'ict Twente heeft thans een bezoek ge- vocaten en politie. Misschien komt het doordat bracht aan het Roergebied, om daar gestolen llande]de bespreken. <v<! n/inn knt-ftnr» Ir/\n/4 an clnnn I /-»f Tiri 1 r\ on rioon 1 I r /I a r .1 teneinde zooveel bureucratie en ambtenarij te voorkomen, Xhëe a75 "b75 c75 reserve, 25 gr. dient in de Bedrijfsgemeenschap wat plaat Kindermeel: d79—e79 rese>ve, 250 gr seiijk geregeld worden niet p.ovinciaal of Qor|eries b79 c79 reserve, 250 gr. landelijk te worden bekokstoofd. Vlug en Kaas: 192 alg 100 g'. doeltreffend wark is wat we no"dig hebben. Het werd door alle aanwezigen ten zeerste betreurd, dat de heeren Addens, Roseboom en Manders reeds vlug moesten vertrekken. Na het beëindigen der bijeenkomst bleven de aanwezigen nog .uim een uur het be- zij geen beroep konden doen (of wilden doen) op relaties voor het verkrijgen van zwart voed sel, maar het feit is er. Van de boden der Rechtbank, wier naam en gezichten ik nog zeer scherp in gedachten had, kende ik er sommigen niet meer, zóó had het lijden van dezen winter hen geteekend. De bode der ad vocaten was in letterlijken zin den hongerdood gestorven. Wordt vervolgd. De opgroeiende jeugd onderdeelen van apparaten terug te vorderen. Hierbij werd in verscheidene sleden een onderzoek ingesteld. De deelnemers aa« dezen tocht keerden tetug met belangwek kende ervaringen. Zoo had men met eigen oogen kunnen consta eeren, dat het geh-ele Roergebied een groote puinhoop is, maar dat men op verschillende plaatsen druk met herstelweik bezig is. De industrieën liggen nog stil. alleen de mijnen werken en pro- duceeren steenkolen, die bestemd zijn voor Nederland, België en Frankrijk. In verschei dene steden rijden de eiectrische trams weer, ook loopen er enkele treinen. Het autover keer geschiedt echter nog grootendeels steeds op gas. Geconstateerd weid, dat de voeding van de Duitschers niet, zooais beweerd was, calor'eën per dag btdraag', doch oat het rantsoen slechts 800 calorieën per dag omvat, aanzienlijk minder dus dan in ons Comité Nederl Landb. Gem. O.Z.-Vlaandeien. Honig s Artikelen komen weer terug, straks weer in de vóór- oorlogsche kwaliteit een welkom bericht voor vele, vele huisvrouwen I - De bank opent voor het bedrag van Nederlandsche vrouw. „nnfai j f is minder g^ed gekleed en neen vooral de ingeleverde biljetten een rentelooze gebrek aan ^ch0i „en. Te Hagen werd in INGEZONDEN rekening, die voorloopig geblokkeerd een accwinulatorenfabriek 10 'on materiaal Toelichting: De bo"nen aangewezen voor het artikel vleesch, zijn geldig tot en met 14 Juli 1945. De bon aangewezen voor het artikel Eng. Huishoudzeep is geldig tot en met 18 Aug. 1945. De bon 192 aigemeen, aangewezen voor kaas is een vóórinleveringsbon, tevens af leveringsbon. Deze bon dient in de week van 9 tot en met 15 uli bij den winkelier te worsen ingeleverd. Deze bon mag uit sluitend door die handelaren in ontvangst genomen worden, die voorheen G944j het artikel kaas regelmatig voerden. De aardappelen oude oogst kunnen van af heden zonder bon worden afgeleverd. Op Donderdag 12 Juli '45 zal een nieuwe bon voor aardappelen (nieuwe oogst) worden aangewezen. De Inspectie voor de Distributie in Zeeuwsch-Vlaanderen. o— Het Centraal Oistrbutiekantoor te Vught maakt in overleg met het Rijkskolenbureau en het Rijksbureau vo jr Aardolieproducten he' volgende bekend Voor het tijdvak van 1 lull tot en met 31 Juli 1945 is bon KF 32 van de brand- stoffenkaart U 505 geldig verklaard voor het betrekken van één eenheid vaste brandstof- tentieprij» m.m. den ellngen r m.m. Idvertentiên m 8 regelt) tls 62 ct. egel meer ttra nbledlngen ioeneering zou ipel Nederland ten in het land tsmiddelen en :n. Het basis- aangevuld op ke a'doriteiten net levensmid- van de impor- sche regeering ndsche consu- per dag zou basis schema lier te lande porten van de ien consument, van 0 1 jaar, van 1—4 jaar, an 414 jaar, an 14—18 jaar, n en nacht arbeid, beid, sn arbeid, de en aanst. moeders, n gemiddelde or alle consu '.elfverzorgers, groente" en a het schema ig lOOcalonen ijfei zulien de oor de Neder- imidJeide nog 150 caiorien. teld om over- et het stelsel ren Ier geal- 2000 caioriëa uitzondering Dit is een vrijde landen rz ening ver- tan in Neder- 'd buiten de Met andere dns lan„ zul- veel brood te ichen en zul- positie ver- Engeland. ent uniforme en vrijgeven re zijde weer :hting op de blijft. Het ontvangstbewijs en de voor de Hengelosche centrale in beslag ge geblokkeerde rekening worden gesteld nomeih ™et toestemming van het plaatselijk r a j. L- j Militair Gezag, in den loop van deze we'k fen voor kookdoeleinden. STUKKEN Voor het tijdvak van 1 tot en met 15 (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Ju'i '9^"' zÖn ^R'lnen119^ en '06 van de petroleumkaart U 506 geldig verklaard voor ..Eereschuld ea Dankbaarheid'. bet betrekken van elk drie liter petroleum De Veteeniging „Eereschuld en Dank" voor kookdoeleinden. als haar mogelijk is OP '5 Juli volgt een nadere honaanwij- wi' zooveel Het Nederl. legerbl.id Pen Gun meldt, materieele en moreele hulp te verleenen aan zibg voor'peir rieum. Houders van een vaste- De tegoeden zijn niet overdraagbaar. a„f pri„„ R„r„i,a.,i in een intervieuw mei iD dPn oorlog gewonde miliiairen en illegale brandstoffenka.it U 505 voor kookdoelein dat Hrlns Bemna-n ineen iniemeuw mei en de nagelaten betrekkingen "der den worden hiermede alsnog in de gelegen- Voor bijzondeiheden zie men de be de Amerik. News Service heeft medegedeeld s'rijder kendmakingen die op alle postkantoren :d;h^b^inTden oorlo*' getroffenen kan zij helaas haar kantoor om te wisselen tegen petroleum- en verscheidene andere plaatsen zijn Joo't» verki mrde dat^tiet we» ib hulp njet uitstrekkeri kaarten> waarbij de aandacht W0rcit geven- opgehangen. schikt is voor den strijd in Indië. De Prins Door bemidddling van het M.G. te Sluis- tigd op het feil, dat naar verhouding tot de Het is de bedoeling der regeering hoopt dat het eerste bataljon voor dit doet kil heeft het Sub Comité voor de provincie gezinssterkte, meerdere petroleumkaarten dat men al dadelijk met de saldi der tusschen Augustus en November afgeleveid Zeeland geïnformeerd naar de aanwezig- worden uitgereikt en geblokkeerde rekeningen belasting zal kan worden. H. N. heid va« personen als boven genoemd. personen uitsluitend in geoioKKeerue reiceningen Deiasung zaï Wie denkt daartoe te behooreu, kan voor voor petroleumkaarten. Kunnen uetcilen en zeKerheid Z3l kun— Mssnds? zijn 6 clcctrischE en 6 diesei- zekerheid eens DEvrsgeH ter secet^rte 1 J- 0 s MEDEDEELINGEN VOEDSEL VOORZIENING. Overname restanten aardappelen oogst '44. Na 10 Juli zal de V.B.N.A. geen aardap- den strijd gevallenen. Tot andere door heid gesteld, deze kaari op het distributie dat alleenwonende aanmerking komen nen stellen voor toekomstige belastin- elect'ische treinsiellen van de N. S. bij zijner gemeente, of hij of zij is opgegeven, gen. De regeering wijst er met nadruk onbruikbaar,"^mdaY de Reeds zii.n.ve,e °PgaLen binnengekomen; op, dat bonafide houders van honderd- motoren er Uit zijn gehaald.' 2 treinstellen de gemeentebesturen, die nog niet gulden biljetten geen vrees behoeven waren nog in zoo'n goeden staat, dat ze fi00?LdeJ°de7enChereefdPverznr te koesteren voor de uiteindelijke be- direct ten sp0edjgs^e te doen. Hun advies of hulp peten van den oogst 1944 meer voor cou- stemming van hun bezit. De Billiton-Maatsch. heeft bij 4 Ned. waar zulks noodig is en door de betrok- sumptie afnemen. Mochten er op dien datum De minister van financiën, prof. mr. scheepswerven 6 tinbaggermoleus besteld kenen gewenscht wordt, zal zeer op prijs nog paT'ijen resteeren dan vahen deze ge- De molens zullen worden afgebouwd een toelichting verklaard, dat in het^ orden versleept I op en zal zeer op prijs nog paT'ijen resteeren dan vallen deze de werven geheel worden gesteld. woon onder de geldende toeslagregeling, daarna naar Indië Aan het M.G. en de gemeentebesturen met dien verstande, dat de teier na 10 Juli wordt hierbij dank gebracht voor de mede. hiervan opgave doet bij zijn P.B.H., terwijl Dhr. v. d. Ds. Saraber. nel, 2,30 uur kerk, 2,30 uur •en. Axel. aanderen, 45, m31a idem, la beschuit, idem, d31c e31d, be- d31b—e31b, taptemelk, k, \*U Liter, 50 gr, c31a, 3 gr. Ij 3) ingen, 1 tabl. rinleverings- |s. n. keuze, i geldig tot artikel melk algenae uit- distributie- lijk aan 100 s vinden in )t en met 1 gsbon geldt net tijdvak istus wordt I Algemeen --v y[ in de week tdlng

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1