AXELSCHE COURANT n r NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Dankbare Krijgsgevangen. Meer Vrijheid voor de Boeren. No. 83. ZATERDAG 7 JULI 1945. 59e JAAROANG. Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM Wilde staking in de Rotterdamsche haven. De Nazi's in het kanp van Mau hausen hadden 6 methodes om hun gevangenen te vermoorden ader van oaa volk, weer gaat draaiea, OANG. am, kindermeel, erbi8cuits, eipoe- mcölo Juli af een uniform 1 der, boter, margariie, rookartikelen. il< Abonnements prijs Losse nummers 5 cl. Kvraxtaal- abonnement AXEL binnen de kom 11. 1.25 Alle andere plaatsen 11. 1.55 iMjiirixnMnrimTmftiiiiirfiiFr n yi f Advertentleprl]* 7 ct per m.m Ingezonden Mededeellngen 15 ct per m.m Kleine AdvertentlèD (maximum 8 regels 1 - 5 regels 62 ct iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. Zooals ieder zich zal herinneren, passeerden in 1940 hier duizenden geallieerde krijgsgevan- genen, die werden weggevoerd naar Duitsch- Eindhoven, 28 Juni ANP-ANE l'A)Onder land. Het waren Belgen, Franschen, Engelschen, de lirabantsche boeren is in den laatsten tijd Schotten, Marokkanen en zelfs negers. We ontstemming tot uiting gekomen over het voort- herinneren ze ons: de Marokkanen met hun duren van vele vrijheids-beperkende maatrege- huizen welke huidskleur en jen ook na de bevrijding. In verband hiermede gesch.edde m een gaskamer met buizen welke u-u U,™^.eirommi.«aris. ir. C. veel van douchevertrek weg had. lot vijftig toe om gevangenen op gewelddadige wijze van De Productie Van Fietsen het leven te beroven. Het Rijksbureau voor Metaalverwerkende De eerste methode bestond hier uit, dat men jndustr;e heeft een productieprogramma voor hen eenvoudig liet verhongeren. 200.000 fietsen opgesteld. Voor de productie in Men sloot hen in cellen op, waarin men hen £j£ jvjederlandsche fabrieken op gang is, zal er 1 1«IUa» I ITlUrtAAI» 1 IC 1 /-V evenwel nog wel een halt jaar heengaan. Um fez, de negers met hun zwarte huidskleur en blinkend-witte tanden. De fiere houding der heeft de provinciale voedselcommissaris, ir. C ofticieren, die het aangeboden voedsel afwezen j, van Meel, een brief gericht aan de besturen en het overlieten voor de manschappen. Ook Van de plaatselijke landbouworganisaties, waar- herinneren we ons de behandeling die ze on- jn een aantal verzachtende maatregelen worden zonder eten en drinken liet zitten. Daardoor kwamen dagelijks honderden menschen om. De tweede methode was „vergassenDit welke dergingen: opgepropt in de tramwagons, dagen lang zonder eten en drinken, scherp bewaakt door den zich almachtig-wanenden overwinnaar Weet U nog, hoe we toen de oud-Axelsche gastvrijheid in practijk brachten? Allen, eens gezind zonder onderscheid van rang en stand, aangekondigd. De lev'ering van granen en peul vruchten zal voortaan door de boeren recht streeks aan den handel kunnen plaats hebben tegen vastgestelde richtprijzen. Op de uitbe taling van deze prijzen blijft de overheid con trole uitoefenen. Opdat de regeeringsinstanties van godsdienst of partij, deden we ons best om op Je hoogte zullen kunnen blijven van de zoo veel en zoo goed mogelijk voedsel bijeen hoeveelheden levensmiddelen, acht men het nog te halen, het te bereiden en de hongerigen te noodzakelijk, dat de boeren de gedorschte hoe- spijzen en te laven. Gezamenlijk of alleen trok- veelheden aan de plaatselijke bureauhouders ken we er op uit, ook in de omliggende plaat- bekend maken. Dorschcontrole zal evenwel niet sen om zooveel mogelijk bijeen te brengen. We meer het tekort te overbruggen wordt getracht in Engeland fietsen te koopen: men noemde in dit verband een getal van 40.000. Reeds zijn van uit Engeland enkele duizenden rijwielen aange- - - voerd, die voor de mijnwerkers, den C.C.D. en waarna de gaskranen geopend bepaalde instellingen noodig waren. Het tekort aan fietsbanden wordt in ons land op 3 millioen geschat. De eigen productie in Noord-Nederland gaat beginnen. In het Zuiden werden tot eind Mei 52.500 buitenbanden en 26.500 binnenbanden op toewijzing verstrekt. Voor den winter zullen 500.000 banden uit het buitenland worden aangevoerd. menschen werden er tegelijk, geheel naakt, in samengeperst werden. Bij het toepassen van de derde methode werden de gevangenen doodgeschoten. Zij werden voor den zoogenaamden „bloedmuur neergeplant. De steenen voor dien muur waren roodgekleurd door het bloed van duizenden, die hier werden neergeknald. Volgens de vierde methode liet men de slacht offers doodvriezen, het geval is bekend ge worden van een Amerikaan, dien men in De cember eerst een warme douche gegeven had hem onmiddellijk daarop, zonder eenig in u maKen. uorstnwuuuic «u «taan I" de Rotterdamsche haven is een „wilde" worden uiutgevoerd, tenzij steekproeven kleedmgstuk aan tegen een muur te laten staan uitgebroken> dje - kookten en bakten en stoofden, dat het een lust n0odig zijn om objectieve gegevens te krijgen totdat nij oevroor. was, spraken zelfs onze eigen voorraden aan over den oogst. De boeren krijgen behoorlijke om onze ongelukkige bondgenooten te helpen, hoeveelheden toegewezen voor zeiverzorging Sommigen verzamelden tevens adressen om en Veevoeder, de familie s der weggevoerden bericht te zenden. Voor wat betreft het rundvee, aldus de cir- Zoo kreeg ikzelf 44 adressen van Franschen culaire, ligt het in de bedoeling om het bedrijfs- en 25 van Engelschen en Schotten bij elkaar, maximum van het rundvee op te heffen, zoo- Pogingen om bericht te zenden naar Frankrijk dat de boer zooveel vee mag fokken als hij zelf en Engeland, die ik reeds in 1940 ondernam mislukten; zelfs via het Roode Kruis ging het niet. Na onze bevrijding in 1944 nam ik deze po gingen weer ter hand en zond via een censor brieven naar Engeland. Het is mij nog niet be kend of deze aangekomen zijn. naam van de zou uitgaan, maar buiten de oude vakvereenigingen om gaat. Geëischt wordt een arbeidsdag van 4 tot 6 uur, verstrekking van nieuwe schoe nen en overalls, benevens loonsverhoog'ng en wachtgeldregeling. De eerste twee eischen moeten overbodig worden geacht, omdat aai uc wa -v.- a- daarin reeds is voorzien. De lossing van wenschelijk acht. Veehouders, die na verkoop De Productie van Bouwmaterialen een der schepen met levensmiddelen is la- van slachtvee hun stapel willen aanvullen, zul- Uiteraard is er in het Zuiden aues op gezet Vaak ook werden menschen met benzine in- a„kb/„W.e?,(n,l gespoten. Wanneer zij daaraan gestorven wa ren, was het „gemakkelijker" hun lichaam in het crematorium te verbranden. De laatste methode was menschen levend in een kuil met uitgehongerde honden te werpen. middels door Canadeesche troepen over- len aankoopvergunningen krijgen. om de productie van de bij den wederopbouw genomen. De aanvoer van vee naar getroffen gebied nr>riHin«» hnnwmaterialen zoo sDoedia moae- De minister-president, prof. ir. W. Scher- heeft, naar aanleiding van deze radio gesproken land zoodanig zal zijl, dat de dat reeds tegen den f°° no?di9e bouwmaterialen zoo spoedig moge- lijk te hervatten. De productie in de mae taxatiemarkten is opgeloopen tot 15.000 ton cement, 400.000 ernstige staking over de is begonnen en men hoopt, aai lijk te hervatten. De productie in de maand Mei merhorn staltijd de nivelleering van den veestapel in ons t- dakpannen, 20.000.000 baksteenen, 16.000 M2 tot de arbeiders en de werkgevers. Spr. Enkele weken geleden werd het postverkeer zuUen kunnen worden opgeheven, zoodat dan bou^plateni 40a000 draineerbuizen en 600 ton wees op het standpunt der regeering, dat in met het buitenland weer opengesteld en ver- weer normale veehandel zal kunnen plaats vm- buizen De cementpositie is voldoende ge- het arbeidsleven een rechtsorde noodig is. zond ik de 44 brieven naar Frankrijk. Reeds den. De oormerken zullen verdwijnen, oc zo - w£est Qm de zuidelijke gebieden te voorzien, Ieder is verantwoordelijk voor de totstand- mocht ik van enkelen antwoord ontvangen. De jang de nivelleering met voltooid is wi dank zi; het feit, dat de fabrieken der Enci te koming van deze orde. i i 1 i-1 tJoLt Hun .T/v/iUnAlria in xrorr»z»n\7f-»liriinrlpn VOftTl IlOCl anrvA Maastricht door een kolentoewijzing van dyuu spr. zeidp, dat de regeering had gehoopt, ton per maand op de helft van hun normale dat a]je betrokkenen met elkaar zouden capaciteit konden werken. Deze cement-produc- hebben uitgemaakt welke mogelijkheden tie heeft ook de vervaardiging van vele klei- aanwezig zouden zijn om tot gezonde ver- nere betonvoorwerpen mogelijk gemaakt. De houdingen te geraken. Dit is niet gebeurd, kolenvoorziening der steenbakkerijen kon in Aan den eenen kant ziet men het voort- Mei worden opgevoerd tot 4000 ton; in woekeren van de oude methoden der wilde Maart bedroeg zij nog slechts 1200 ton. In net staking, aan den anderen kant het door de algemeen kader van den wederopbouw betee- werkgevers Opnieuw probeeren hoe ver zij cenen deze productiecijfers nog niet veel meer kunnen gaan. Nu weer zien we van werk- Jan den bekenden druppel op de gloeiende geverszijde eerst een afwijzen, daarna een daat. Er is groot gebrek aan kalk, gips en glas. half afwijzen en dan toch een toestemme \anvoer is niet te verwachten. Frankrijk hee:t [)aj jg geen teeken van kracht maar van veliswaar gips, maar wil dit niet leveren, wat ZwaktP. vooral voor de dakpannenfabricage een handi- een keerde gezond terug, de ander ziek. Hun het veeboekje in vereenvoudigden vorm nog Maastricht door'een kolentoewijzing van 3900 dank en die van hun familie voor de zorgen, aanhouden. In de provincie JNoom-rSrabant Au 1£fc die onze bevolking aan hen besteedde is zeer wordt getracht de boeren ook van deze admi- groot en wordt uitgedrukt in de volgende be- nistratieve beslommering geheel te ontlasten; woordingen: „Je suis touché infiniment qu'on door de veeboekjes door de plaatselijke bureau- s'intéresse aux sorts de nos pauvres prison- houders te laten bijhouden, niers" 1) en „Ceux qui ont eu pitié de ces mal- Wat de paarden betreft wordt medegedeeld heureux sur la route de l'exil, ont nötre entière dat het ergste tekort 30.000 bedraagt. In som- reconnaissance" 2). Een ander: „Je me sou- mige streken zijn in het geheel geen paarden, viens trés bien de mon passage dans vötre ville In deze omstandigheden meent de overheid, dal en Juin 1940 et je me rappelle aussi le trés bon van een vrijgeven van den handel in paarden accueil que nous y avons regu. Tous mes ca- geen sprake kan zijn. Er zijn evenwel vooruit marades Frangais qui sont passés en Hollande zichten voor de levering van paarden uit he cc souviennent de l'accueil du peuple Hollan- Duitsche leger. Behoudens misschien buitenge wone gevallen zal niet meer tot vordering van dais et lui en garde une grande reconnaissance, car a cette mauvaise époque et sans la nour- riture que nous avons regu de vous, nous se rions peut-être morts de faim, car les Allemands qui nous emmenaient ne nous donnaient pas a manger. C'est done en mon nom et aux noms de mes camarades que, une fois encore, je vous remercie3). Met blijdschap breng ik deze dankbetuigin- over aan de bevolking van Axel en omgeving, temeer waar blijkt, dat door dit werk levens werden gered van hen, die ook voor onze vrij heid vochten. Het is de schoonste belooning voor deze mooie, spontane daad, terwijl tevens paarden worden overgegaan. Wat de varkens aangaat zal de regeling zoo worden, dat aan elk bedrijf een aantal varkens zal worden toegewezen bestemd voor huis slachting. Iedere boer kan verder contract, varkens mesten, doch hij blijft hierin voortaai. volkomen vrij. Te verwachten is, dat de premie voor contractvarkens verhoogd zal worden zoodat het mesten loonend zal zijn. Verder lig: het in de bedoeling, dat van de biggenmerken- toewijzing wordt afgezien Ir. van Meel deelt voorts mede, dat hij vooi zijn provincie zal nagaan welke verdere ad- bliift de blijde herinnering aan de eendracht die ministratieve bepalingen zullen kunnen - .,,1 1 11 J t 1_ 1 -1 1U* toen leefde. Last deze een prikkel zijn, om ook in de toekomst eendrachtig samen te werken 'oor de bloei van onze plaats en onze streek en in 't bijzonder tot herstel van ons herrezen, doch geteisterd Vaderland. D. J. OGGEL Jz. vallen en dat hij reeds de helft van het con troleerend personeel heeft ontslagen. LINZ, 27 Juni 1945. (ANP-ANETA). Een van de slechtst bekend staande nazi-concentra tiekampen was dat van Mauthausen in Oosten rijk, waarin, naar men aanneemt, sedert 1939 ongeveer 210.000 gevangenen vermoord zijn en 1) Het heeft me bijzonder getroffen, dat men zo met ons, arme krijgsgevangenen meeleefde. 2) Degenen, die medelijden gehad hebben met die ongelukkigen in ballingschap, zijn wij uitermate dankbaar. 3) Ik herinner me mijn doorreis door Uw stad waar in het geheel vermoedelijk meer dan een cap is. De glaspositie noemde men ronduit hopeloos. We zullen het vooreerst wel met kunstglas moeten doen. Ook de houtvoorzie ning staat er niet bijster gunstig bij. Het kap- plan 1945 wil 42000 M3 eiken, beuken en po pulieren vellen, doch de minimale behoefte van wederopbouw en industrie bedraagt 93.000 M3; dennen- en vurenhout is er minimaal niet min der dan 384.000 M3 noodig doch hiervan zal Wanneer er gerechtvaardigde eischen zijn of toestanden, die verbetering behoeven, dan dient er overleg gepleegd te worden. De voornaamste eisch, nl. loonsverhoo ging, werd ingewilligd. Maar er werden nog 12 andere eischen naar voren gebracht. De staking werd gehandhaafd. Wat die andere eischen betreft wees de minister er op, dat hij begrijpt, dat men slechts 62000 M3 beschikbaar zijn. Men is nog schoenen wil. Elders hebben duizenden vrijwel geheel aangewezen op voorziening uit andere menschen eveneens gebrek aan de binnenlandsche bosschen, doch er is hoop schoeisel en kleeding. Gaat het nu wel aan, voor leveringen uit Zweden en Canada. da1 zij die werken in de mijnen of in de voedselvoorziening eischen gaan stellen en >noediV Textiel voor Getroffen n door s1al<in deze wi,len afdwingcn. Dan spoedig ïexuei voor ueirorren n gaat het [en kosIe va„ de mtdehUrgers. Hoezeer H.M. de Koningin getroffen is door £en andere eisch is verplichte organisatie het leed, dat zij zag bij Haar landgenooten in VOor alle havenarbeiders en verpbcht lid Je door Haar bezochte getroffen gebieden mo ge blijken uit het feit, dat H.M. persoonlijk aan Jen Minister van Handel, Nijverheid en Lsnd- maatschap van de eenheidsvakbeweging Dit kan de regeering r.iet aanvaarden. Het Nedt-rlandsehe volk moet vrij zijn zich te bouw heeft verzocht de distributie van textiel 0rganisecren, zooals het zelf wenscht. in Juni 1940 nog heel goed en ook het heel goed onthaal, dat wij er gehad hebben. Al mijn Franse kameraden, die door Nederland gereisd zijn, herinneren zich de ontvangst door 't Neder landse volk en zijn het er zeer dankbaar voor, want in dit ellendig tijdperk en zonder de voe ding, die wij van U hebben gekregen, zouden wij misschien de hongerdood gestorven zijn, want de Duitsers, die ons wegvoerden, gaven ons niets te eten. Daarom bedank ik U nog maals in naam van mij en mijn kameraden..,,,, ben, Men paste er zes verschillende methodes(|banen geleid zal kunnen worden. half millioen menschen gestorven zijn. In een massa-graf liggen circa 15.000 lijken, die niet_ in het crematorium verbrand konden worden,j omdat die inrichting er „slechts" 300 per dag „verwerken" kon. Wanneer men naar Mauthausen gebracht werd, stond dat ongeveer gelijk met een dood-| vonnis. Gevangenen, die hun oponthoud daar overleefd hebben, spreken nog altijd vol ont voor de gezinnen, die hun bezit door de oorlogs handelingen verloren, te bespoedigen. Thans zal er spoedig een betere distributie van textiel voor deze klasse van personen komen. De linnenindustrie in het Zuiden maakt luiers, handdoeken, lakens en zeildoek; de wolindustrie maakt dekens en de tricotageindustrie onder- Aan dit soort stakingen moet een einde komen. De arbpidets moeten het vertrouwen in de overheid hervinden. Tenslotte wees de minister-president op de gevolgen van deze staking. Er liggen zes schepen te wachten, terwijl andere goed. In het eerste half jaar na de bevrijding schepen OD weg zijn. Wanneer de staking werd in Zuidelijke fabrieken 365 ton wol voor voortduurt, zullen deze naar havens in andere stoffen en 393 ton voor dekens, benevens 600 landen gezonden worden. Spoedig zal dit ton voor andere producten in bewerking ge- de voedselvoorziening van ons land ten nomen, doch deze hoeveelheden bedragen zeerste benadeelen. slechts een fractie van de normale productie. Steunt de regeering in haar strijd om Men deelde ons mede, dat als alles meeloopt, recht en orde. Het is van het grootste be zetting over wat zij er gezien en beleefd heb-| de textielproductie in 1946 weer in normale 'anB> dat de haven van Rotterdam, de levenS' I' V't'r tentleprljs m.m. den ellngen r m.m. idvertentlén m 8 regelf) lis 62 ct. ïgel meer Itra nbledlngen oeneering zou ieel Nederland jen in het land [smiddelen en :n. Het basis- aangevuld op ke a"toriteiten net levensmid- van de impor- sche regeermg ndsche consu- per dag zou basis schema lier te lande porten van de en consument, van 0 1 jaar, van 1—4 jaar, an 4—14 jaar, an 14—18 jaar, n en nacht arbeid, neid, ;n arbeid, de en aanst. moeders, n gemiddelde or alle consu :elf verzorgers, groente" en i het schema g lüOcalonen ijfei zullen de oor de Neder- midueiue nog 150 calorien. leid om over- et het stelsel ren let geal- 2000 caioriën uitzondering Dit is een vrijde landen rz ening ver- lan in Neder- d buiten de Met andere )ns lan- zul- teel brood te ichen en zul- positie ver- Sngeland. ;nt uniforme en vrijgeven e zijde weer :hting op de Dhr. v. d. Ds. Saraber. nel, 2,30 uur kerk, 2,30 uur en. Axel. landeren, 45, m31a idem, la beschuit, idem, d31c e31d, be- d31b—e31b, taptemelk, k, I®/4 Liter, 50 gr, c31a, 5 gr. I) 3) ngen, 1 tabl. inleverings- s. n. keuze, geldig tot artikel melk ilgenae uit- distributie- lijk aan 100 s vinden in >t en met 1 gsbon geldt het tijdvak istus wordt Algemeen in de week X.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1