AXELSCHE COURANT K f NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. r\ England expects every man to do his Duty. Ho. ZATERDAG OANG. Een overgangsperiode in den radio-omroep. De export van Nederlandsche tulpen am, kindermeel, erbiscults, eipoe- „B. gcitomcn, qit v»b tneato juli af een uniform der, boter, margarine, rookartikelen, 7 Abonnement,- prils Lom* oummtrii Kwartaal ahonnea^'t AXEL btnn*n d« om f) 1.25 Alle ander® plaatsen 11. 1.55 Advertentieprijs 7 pe» tn.no Ingezonden Mededeel inqeo 15 cl per tn.m Kleine Advertentie (maximum regels 1 5 regels 62 ct tedere regel meer 12 ct extra dienstaanbiedingen 52 ct t tentleprijs m.m. ien sllngen r m.m. .dvertentiên m 8 regels) ils 62 ct. tgel meer tra nbiedlngen In verband met de onrust, welke op enkele laatsen in Zeeuwsch Vlaanderen bestaat, lijs ik er op, dat het ontoelaatbaar is eigen ichter te snelen. I Ik doe een beroep op ieder weldenkend lederlander om zich ©rdelijk en rustig te edragen en vertrouwen te blijven s'ellen i het woord van Haar Majesteits regee- ing, dat er gerechtigheid zal geschieden. Ik vestig de aandacht er op, dat de poli Ie orders heeft om streng op te treden, ernoods met gebruikmaking van vuur- rapens, tegen ieder die daden doet welke e orde en rust verstoren. Er zijn speciale maatregelen getroffen die e politie in staal stellen met de vereischte lachtsmiddelen op te treden, terwijl ook de lilitaire macht zoo noodig hulp zal ver irnen. Sluiskil, 18 Juni 1945. De Militaire Commissaris van Zeeuwsch-Vlaanderen, De Majoor, F. P. O. M. Koch. Nelson had reeds in 1797, toen hij d; ipaansche vloot versloeg, zijn kunde in het idmirealsvak bewezen, en dat nog eens onder- treept, toen hij na een langdurige jacht (1798) le expeditievloot van Napoleon op de reede ;an Abockir deed ondergaan. De slag van zijn leven was evenwel de slag >ij Trafalgar, in welken hij een eind maakte lan de plannen van Napoleon om een in- lasie in Engeland te wagen. De opdracht, die Nelson had, nl. het ver- liaan van de Fransche vloot, was uiterst ge wichtig, want als Engeland zijn vloot ver- ipeelde, waren de kansen voor het slagen van :en invasie in Engeland zeer groot. De ad- niraal besefte den ernst van zijn taak vol- iomen en toen het beslissende uur van Tra- algar naderde, wist hij, dat dit beslissend :ou zijn voor zijn land en volk. En in de limpele woorden, waarmee hij zijn mannen spriep tot den stijd, heeft hij hun den ernst van den toestand op het hart gebonden. „Engeland verwacht, dat iedereen zijn plicht zal doen". De simpelheid van het woord doet hier schier bedriegelijk aan. Engeland ver wacht Niet: „wir fahren gegen Engeland", niet: ,der Gegner 1st bereits gebrochen"neen, zoo dik deed Nelson niet. Hij zei ook niet: „Nelsoij verwacht" al zou dit reeds voldoen de geweest zijn om het enthousiasme van zijn mannen op te wekken, daar zij den moed en de voortreffelijke strijdkwaliteiten van hun vlootvoogd kenden. Engeland verwachtEn de matrozen van zijn vloot waren meer dan bereid om het uiterste te geven, om alles, dat zij bezaten, op te offeren, met inbegrip van het eigen leven. Immers, het Vaderland riep, het Vaderland verwachtte!! En wat verwachtte het Vadzr- land? Dat iedereen zijn plicht zou doen. O ze ker. de wekroep tot den strijd, die de Engel- sche admiraal over zijn vloot zond was gram maticaal af en de zin sloot elke dubbelzinnig heid uit. En de bekoring, die uitgaat van den inhoud ven Engeland's verwachting, is be slist gelegen in de treffende eenvoud, waar mee deze is uitgedrukt. Doch de eerste woor den hebben de matrozen in vuur en vlam ge zet. Engeland, dat is het Vaderland ver wacht!! Nelson kende de liefde, die zijn mannen hadden voor hun land. Hitier beging de fout van le zeggen: „Gij zijt niets, het volk is al les" en heeft daarmee den ondergang van zijn rijk verhaast. Nelson liet het heele volk ver wachten, en de geest, dien hij daarmee wak ker maakte op zijn vloot, was de garantie voor de overwinning. En de Fransche vloot werd verpletterd. Dat gebeurde in 1805. Nu is het 1945. En nu verwacht Engeland, dat ieder- zijn plicht zal doen. En Amerika verwacht het. En Frankrijk. Alle vaderlanden verwach- wachten het. Nederland verwacht, dat wij allen onzen plicht zullen doen. Hier kan e- mand spitsvondig worden en Nederland iden tiek verklaren met ons allen. Hij moge zijn gang gaan. Voor wte de dingen ernstig meent, is mis verstand uitgesloten. Nimmer tevoren had ons Nederland zoo vele vraagstukken van zoo groote importantie op te lossen, als thans het geval is. Wij moeten puin ruimen in onze ve-- woeste steden en dorpen en daarna lam bouwenjarenlang! Wij moeten oud zeer opruimen uit onze lang gedrukte harten en in die harten gedachten van vrede en wereldver nieuwing koesterenlevenslangl Straks zullen economische experts een be grooting maken van de materieele schade die door dezen oorlog geleden is en onze heren zullen ten berge rijzen. Als wij de geestelijke en moreele schade zouden kunnen peilen, trokken wij wellicht de haren uit ons hoofd. Daarom is meer dan ooit: „DOE JE PLICHT" een categorische imperatief. Voor ons allen! Dat verwacht het Vaderland en dat wil voor ons, die in dezen tijd voor den vrede werken en vechten zeggen: Onze kinde-en verwachten het. De stroom waar wij en ieder voor zich zelf tegen moeten oproeien is sterk. Maar wij hebben geen keus. Nederland zal her rijzendat beteekent hard en lang werken in alle opzichten, of wij geven er den brui aan en gaan met de bekende Jan Saliegeest kan- keren en niets doen en loopen van onzen leest weg en laten anderen de schoenen maken, waardoor Nederland gegarandeerd naar den afgrond gaat. Daarom hunkeren wij naar den man of de mannen, die ons zullen begeesteren om de taak te vervullen, waarvoor wij ge roepen zijn. We roepen om den man, die de droomers onder ons zal wakker dreunen: wr schreeuwen om den man die ons zal dwinger de plaats in te nemen, die ons overeenkomstig RECHT en PLICHT toekomt, en de ver wachting van ons Vaderland ons onontkoom baar in hoofd en hart zal prenten. En die man zal sneller gevonden worden, naarmate wij alle man van Neerland's stam ons meer bereid toonen onzen plicht te doen. Doen naar eer en geweten, overeen komstig onze gaven. Biddend werken, kan kerend werken desnoods, maar werken. Alleen zóó zullen wij de verwarring van onzen tijd te boven komen en orde scheppen, waar nu chaos en bandeloosheid dreigen. Tot de menschen, die werken tot zij er haast bij neervallen, en dan nog teleurgesteld moeten zijn omdat de resultaten verbijsterend zijn, doordat zoovele den schijn van het we zen nemen, en dat voldoende achten, zou ik het volgende willen zeggen: Een prachtig Engelsch versje zegt (heel vrij vertaald): Als eens de groote Scheids rechter Uw spelen moet beoordeelen, zal Hij niet nagaan of U won den wel verloor, doch wel hóé U Uw spel speelde. Daarom, mannen, laten wij onzen plicht doen, Nederland, ONS NEDERLAND, ver wacht het. A. MOLENAAR. eenigingen betrokken waren, worden, na on derzoek omtrent hun houding in den bezettings tijd, mede ingeschakeld in het omroepproces en hiervan is het technische, organisatorische en administratieve personeel niet uitgesloten. Op de vraag, hoe lang deze overgangsperio de zou duren, deelde Prof. Oranje mede, dat de Regeering met de Kamers of het nood- parlement, of welk vertegenwoordigend lichaam ook, een nieuwe definitieve regeling zal treffen. Deze periode zou zoo kort mogelijk moeten zijn, maar toch ook weer niet al te kort, omdat men gelegenheid moet geven door middel van de pers een publieke opinie over dit zoo be langrijke vraagstuk te vormen. Wat de taak der Omroepcommissie betreft, zij zal adviezen geven op elke terrein, hetwelk den omroep raakt. De samenstelling van de programma's is natuurlijk een van de belang rijkste onderdeelen van deze taak. Elk terrein zal worden bestreken, muziek, lezingen, gods dienst, politiek nieuws, voorlichting, sport, enz. Wat de politiek betreft, dit zal niet kunnen geschieden in polemischen zin maar wel in thetische opzicht. De studio's zijn, alhoewel er heel wat gestolen is, gebruiksklaar, de zenders te Lopik en Jaarsveld komen een dezer dagen gereed, zoodat er 1 Juli met den omroep van Hilversum uit Kan worden begonnen. Naar schatting zijn er nog 350.000 toestellen in Ne derland, de Philips fabrieken te Eindhoven ver vaardigen weer apparaten, terwijl het in ge bruik nemen van de radiocentrales natuurlijk van groot belang moet worden geacht. Als laatste vraag informeerde de redacteur bij den voorzitter van de Omroepcommissie o: het in de bedoeling ligt in de overgangsperiode reeds een bijdrage van de luisteraars te vragen Prof. Oranje deelde mede, dat het heffen van een luisterbijdrage via P.T.T. inderdaad zal geschieden. Onderhoud met Prof. Oranje. Amsterdam, 9 Juni 1945 (A.N.P.-ANETA) Naar aanleiding van het instellen van een Omroepcommissie door den Minister van Bin- nenlandsche Zaken, heeft een redacteur van A.N.P.-Aneta een onderhoud gehad met den voorzitter van dit instituut, Prof. Mr. J. O. Oranje. Op een vraag of het instellen van deze om roep-commissie wel of niet de beteekenis heeft van het verdwijnen der oude radio-vereenigin gen, antwoordde onze zegsman, dat hier eigen lijk een tusschenweg is gekozen, welke voor een overgangsperiode noodzakelijk bleek. Er zijn twee stroomingen in ons land ten aanzien van het radio-vraagstuk. Er is een groep, die den ouden toestand weer terug wil hebben, dus het functionneeren der vier omroepvereenigin- gen, desnoods in een systeem, dat men ge wijzigd of verbeterd zou mogen noemen. De andere groep wil een algemeenen omroep, het zij in den vorm van een staatsbedrijf, hetzij als gemengd bedrijf, waarven de B.B.C. te Londen een voorbeeld is. De thans gekozen tusschen weg geeft eenerzijds slechts één programma, dus niet vier programma's, zooals vroeger het geval was, maar anderzijds is het toch zoo, dat niet alle contact met de vier omroepvereeni- gingen verloren gaat. Ook personen, die btj de vter omroepver- De toekomstige Nederlandsche strijdkrachten. De sectie Voorlichting M.G. deelt mede: Aangezien eenige onzekerheid blijkt te be staan omtrent omvang en samenstelling van onze toekomstige Nederlandsche strijdkrachten, wordt hieromtrent het volgende medegedeeld: Het totaal der Nederlandsche strijdkrachten zal ongeveer 200.000 man bedragen. Hieronder zijn begrepen zoowel de strijdkrachten, be stemd voor de operaties tegen Japan alsook die, welke op het vaste land van Europa zullen dienst doen In ruime trekken zal de samenstelling onge veer als volgt zijn: De expeditionnaire macht, bestemd voor de bevrijding van Indië, zal be staan uit 3 divisies, totaal ongeveer 100.UUU man. Deze troepen zullen hun opleiding waar schijnlijk in Engeland ontvangen. Hiernaast zullen in Australië 15 gezagsbataljons (lichte infanterie) worden opgeleid, eveneens voor den strijd in Indië. Voor deze 15 gezags bataljons zullen ten naaste bij 22.000 men noodig zijn. Samen met de marine en de man- I niers, die op ongeveer 30.000 man worden be groot en de paar duizend man, die noodig zijn voor de N.I.C.A. (Ned. Indische Civil Af- Affairs) zullen er dus ruim 150.000 man be stemd zijn voor de bevrijding van onze over zeesche gebiedsdeelen en het handhaven van rust en orde aldaar. Voor de troepenmacht, die in Europa za gestationneerd worden en die in de eerste plaats deel zal nemen aan de bezetting van Duitschland zal rond 50.000 man worden in geschakeld. Zooals reeds eerder medegedeeld, zullen de strijdkrachten in de eerste plaats worden sa meugesteld uit vrijwilligers. De verwachting is dat zich hiervoor minstens 120.000 man zul len aanmelden. Het daarna nog ontbrekende aantal troepen zal worden gerecruteerd uit 2 a 3 lichtingen, waarvoor de jongste jaarklassen in aanmerking komen. Voor het begin van het komende jaar zullen deze lichtingen echter niet worden opgeroepen, daar uiteraard eerst het noodige kader moet worden opgeleid. In het algemeen dient men rekening te houden met het feit, dat er tijd noodig is, voor dat onze troepen gereed zijn om aan den strijd deel te nemen, tijd voor de opleiding en tijd voor het verkrijgen van materiaal, kleeding, uitrustingsstukken etc. Men verlieze niet uit het oog, dat ook Engeland en Amerika de eerste jaren van den oorlog vrijwel uitsluitend moesten gebruiken voor den opbouw van hun legers, warbij zij uit konden gaan van een fO«d geoutilleerd apparaat en konden beschik ken over een ruimen voorraad grondstoffen en materiaal. Nederland staat thans voor de taak zijn eigen weermacht op te moeten bouwen op een oogenblik, dat het economische en maat schappelijke leven volledig is ontwricht en een enorm tekort bestaat op vrijwel ieder terrein. Neemt men hierbij in aanmerking de staat van ondervoeding, waarin een belangrijk deel van ons volk op het oogenblik verkeert, dan is het duidelijk, dat er eenigen tijd mede gemoeid zal zijn alvorens de eerste goedgevoede, goed- gekleede, goed uitgeruste en degelijk opgeleide troepen kunnen aantreden. Uiteraard zal Nederland in hooge mate de hulp en medewerking behoeven van onze bond- genooten. In samenwerking met hen worden op het oogenblik met den grootsten spoed de voorbereidingen getroffen om de opleiding en uitrusting van onze manschappen binnen den koristen tijd mogelijk te maken. Door Jan Goderie. oorlogscorrespondent vaa A.N.P.-Aneta) In het bekende café „De Nachtegaal" tus- schen Lisse en Hillegom, in het hartje van de hollenstreek, heb ik een bijeenkomst van alle vooraanstaande bollenmenschen bijgewoond en heb er enkele interessante biizonderheden ver nomen. Later kreeg ik op het kantoor van de vereeniging van bloemenhandelaren te Haar lem reproducties te zien van vele nieuwe soorten, die werkelijk fantastisch mooi waren. Wat het publiek voor den oorlog op de ten toonstellingen te zien kreeg als een nieuwigheid en een luxe, is nu handelsgoed geworden en voor iedereen beschikbaar. Zoo zijn b.v. dc bekende Parkiet-tulpen, aanzienlijk mooier en goedkooper geworden. Ik zag er een schilderij van. Het zijn heerlijke groote bloemen, 'n prac. tige roode en violette kleuren Voor den oorlog kostte deze soort zeker een dollar per stuk en werden er slechts in totaal een dui zend van geëxporteerd: die door zeer rijke menschen werden gekocht. Thans kunnen er een millioen geleverd worden, tegen een prijs, die binnen ieders bereik ligt. Er is een Narcis, die drie keer zoo groot is als vroeger, die veertien dagen vroeger bloeit en veel langer goed blijft Er is een nieuw ras tulpen, dubbele 1ste tul pen, die bloeien in Mei met een groote pioen achtige bloem. Ook de Triumph tulp, die vroeger vrij duur was, is nu in massa leverbaar tegen matigen prijs. De Hollandsche kweeker heeft zich door den bezetter niet op zijn kop laten zitten. Dit moge o.a. blijken uit het vermeldingswaardige feit, dat terwijl de Hollanders bereid waren aan iedereen in de wereld op crediet te leveren, in 1944 nog waren zij bereid b.v. aan Finland bloemen te sturen tegen latere verrekening, hebben zij de Duitschers vooruit laten betalen! De heeren voelden zich min of meer beleed', gd, maar ofschoon de onderhandelingen in Berlijn werden gevoerd, hadden zij er zich bij neer te leggen. Voor hun vooruit betaalde geld kre gen zij dan nog de slechtere soorten, want de betere werden bewaard voor den lateren es- port naar Engeland en Amerika. (Bij Amerika is, als het over tulpen expo't gaat, altijd Canada inbegrepen). Ik heb met de „captains of the bulbindustri» gesproken over de concrete, exportmogelijk heden in het komende najaar en zij vertelden mij, dat een export mogelijk zal zijn van 25 millioen kilo, mits er op zeer korten termijn een aantal moeilijke problemen opgelost kunne* worden. Het voornaamste probleem is uiteraard de trensportkwestie. Aangenomen, dat export naar Engeland en Amerika wordt toegestaan hoe de bollen te vervoeren? Nederland zelf zal voor eerst wel niet over de benoodigde scheeps- ruimte kunnen beschikken. Voor Engeland zijn wellicht nog coasters te gebruiken, maar voor Amerika zal men wel van Liberty-schepen gebruik moeten maken. Veel scheepsruimte heeft men trouwens niet noodig. Voor den oor log kocht Amerika per jaar 8 millioen kilo. Deze zouden in drie schepen te vervoeren zijn. Men rekent echter op een iets grootere afname. Er is berekend, dat men van de totalen oogst van 25 millioen kilo, vijf millioen in Europa zelf zal noodig hebben en men wil voor Engeland en Amerika ieder 10 millioen reserveeren. Met Engeland zal echter eerst een nieuwe handels overeenkomst. althans een tijdelijk© regelijig moeten worden overeengekomen oeneering zou eel Nederland en in het land ;smiddelen en :n. Het basis- aangevuld op ke a"loriteiteo iet levensmid- van de impor- jche regeer'ng ndsche consu- per dag zou basis schema lier te lande porten van de en consument, van 0 1 jaar, ran 1—4 jaar, an 4—14 jaar, an 14—18 jaar, n en nacht arbeid, )eid, :n arbeid, de en aanst. moeders, n gemiddelde or alle consu ;elfverzorgers. groente" en i het schema g lUOcalonen jfei zulten de oor de Neder- midjeiüe nog 150 calorien. :eld om over- et het stelsel en ler geal- 2000 caioriëa uitzondering Dit is een vrijde landen rz eaing ver- ,an in Neder- d buiten de Met andere )ns lan- zul- >eel brood te ichen en zul- positie ver- zn geland. :nt uniforme en vrijgeven e zijde weer hting op de Dhr. v. d. Ds. Saraber. nel, 2,30 uur terk, 2,30 uur en. \xel. 'E". y JST. tnderenV 15, m31a idem, a beschuit, idem, d31c e31d, be- d31b—e31b, taptemelk, e, I */4 Liter, ">0 gr, c31a, gr- 1; 3; ngen, 1 tabl. inleverings- 3. n. keuze, geldig tot irtikel melk igenae uit- distributie- ijk aan 100 vinden in t en met 1 jsbon geldt het tijdvak stus wordt Algemeen in de week

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1