AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAA ND EREN. PROCLAMATIE. Prinses Juliana deelt speelgoed uit aan Westkappelsche kinderen. De toestand van de Amsterd mscho havens. Plaatselijk Nieuws. Militair Uezag. No. 70 WOENSDAG 23 MEI 1945 59e JAARGANG op 't Zand Zeegat ttoorthamer Markt Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM Tijdens haar bezoek aan Westkapelle had H.M. de Koningin vernomen, dat indertijd de Westkappelsche kinderen niet van het speelgoed, van het Belgische Roode Kruis hadden meegedeeld. H.M heeft toen zelf voor een groote hoeveelheid speelgoed voor de kinderen van dit zwaar getroffen dorp gezorgd en vorige week is Prinses Juliana dit komen uitreiken. Even over drieën kwam het gezelschap in Westkapelle aan, waar alle inwoners zich in het eenige behoorlijke stukje dorps straat hadden verzameld. De burgemeester heette H.K.H. welkom, en een klein boerin netje en een boertje boden haar bloemen aan. Ongeveer 350 kinderen van 3 tot 12 jaar ontvingen uit de handen van de Prin ses het speelgoed, dat dieuzelfden morgen met een tank was aangevoerd. Poppen, emmertjes, speelgoeddieren, auto's, blokken- doozen, kegels, schepen, jeeps, enz. enz., kregen een gelukkige eigenaar. In elk geval wilde Prtnses Juliana het speelgoed per soonlijk aan elk der kinderen overhandigen. Op de opmerking, dat dit wel wat langer kon duren, antwoordde H.K.H.„Dan blij ven we maar wat langer!" Een 3-jarig jon gentje werd een konijn overhandigdeen mooi konijn. Neen I" zei het kereltje obsti naat, en kreeg toen onder algemeene vroo- lijkheid een. spoortrein. Je ka zien,dat ze zelf ook kinderen heeft" zei een vrouwtje en daar is alles mee gezegd In elk geval heeft de Prinses heel wat kleine, kleverige handjes gedrukt en in vele paren schitterende oogen gekeken. Na de uitdeeling van het speelgoed, waarvan nog een groot deel overbleef voor zieke en geëvacueerde kinderen en zij, die niet konden komen, werd de dankbaarheid van de kinderen in een spreekkoor tot uiting H M de Koningin heeft in verband met de kabinetscrisis in gehoor ont vangen den heer de Boer te Utrecht lid van de tijdens de bezettingsjaren gevormde conventie der politieke par tijen. Voorts heeft H M in verband met de kabinetscrisis in gehoor ont vangen Prof, lr SchermeFhorn te Delft en Dr Ir F Ph A Tellegen te Zwolle, teneinde zich te laten voorlichten in den geest van die zoow I binnenlands as buitenlai dsche poiiti ke part ,en staande Nederlanders die een p litieke heroriënteering voorstaan als resultaat eener toekomstige openlijke discussie De regeering heeft Ingesteld de functie van commissaris generaal voord-Ned economische belangen in Duitschland. in welke hoedanigheid benoemd werd de resene kolonel W Chr Posthumus M< yes tot dusver sous chef van den Staf MG De commissaris generaal is belast met de zorg voor het terugkrij gen van uit Nederland weggevoerde goederen of het verkrijgen van andere goederen ter vervanging van hetgeen is weggevoerd Onderzoekingen hebben aangetoond dat de mogelijkheid voor oliewinning in het Oosten van ons land grooter is dan aanvankelijk verwacht werd Zulks zal voor de Nederlandsche volkshuis houding van groote beteekenis kunnen worden Amerikaansche troepen hebben op Mindanao, Malabale met het naburige vliegveld veroverd De Britscbe brigade, die onlangs in Zuid Libanon was aangekomen zal binnenkort worden teruggetrokken, teneinde elke mogelijkheid tot het op treden van misverstanden te vermijden De Britsche regeering heeft de fransche regeering voorgehouden, dat de ver sterking van Fransche troepen in den Libanon en in Syrië onvermijdelijk verkeerd zal worden begrepen op dit oogenblik. De regeering van Syrië en de Libanon heeft de onderhandelingen met den gemachtigden Franschen gene raai afgebroken. De groot Moefti van Jeruzalem is gister gearresteerd en naar Parijs overgebracht, nadat de groot Moefti uit Palestina alwaar hij verraderlijke activiteit pleegde tegen de vpreenigde volkeren, weggevlucht was. Hij vond een schuilplaats bij de Italiaansche facisten Voor hen sprak hij gedurende 1941 voor radio Bari. Hij verliet Rome in 1941 voor Berlijn, alwaar hij zijn radiopropaganda voor de asmogendheden voortzette Consul Storen, de quisling minister van buitenlandsche zaken, werd Zondag door de Deensche politie gearresteerd. Hij kwam eind April naar Kopenhagen om te onder handelen over een leening van de Deensche nationale bank. De Deensche delegatie van ministers, die een bezoek bracht aan het Deensche eiland Bronholm in de Oostzee, dat door de Sovjets bevrijd werd, is in Kopenhagen teruggekeerd. Het hoofd van de delegatie Muller zeide op een bijeenkomst van de vrijheidsraad, cat er geen verschil tusschen de bevrijding van Denemarken door de B'itsche strijdkrachten en de bevrijding van Bronhoim door het roode leger bestond. Hij zeide, een uur geleden heeft ons mooie eiland de gelegenheid gehad om de groote Oostelijke geallieerden te danken voor zijn hulp bij de bevrijding. Duitsche krijgsgevangenen zullen deze week beginnen met het herstellen van door bommen beschadigde huizen. Officieel is uit Downingstreet 10 te Londen medegedeeld dat de Britsche regeering is afgetreden nadat Churchill een onderhoud had gehad met koning George Reuter s politieke correspon dent meldt, dat het zeker is dat koning George aan Churchill als hoofd van de grootste politieke partij in het tegen woordige Lagerhuis zal vragen om een voorloopige regeering te vormen om tot aan de algemeene verkiezingen, dia niet voor 5 Juli kunnen worden ge houden de landsbelangen te behartigen Het is tnans zeker dat de min pres Churchill Dinsdag mei een nieuwe re geering voor het parlement zal ver schijnen. De volledige samenstelling van de nieuwe regeering wordt niet verwacht voor het einde van de week. Gecostumeerd voetbal. De gecosfumeerde voetbalwedstrijd tus schen de Aard- en Marsbewoners heeft Maandag, ondanks het minder gunstige weer, groote belangstelling getrokken, 'i Was van zelf geen voetbal, zooals het behoort gespeeld te worden, maar dat was ook de bedoeling niet. üe trappers binnen de lijnen en het hooge gezelschap op het podium deden dan ook meer denken aan een groep comedianten, die groote hilauteit bij het publiek verwekten eu waarop koning Olympus en zijn gemalin welgevallig neerblikten. Allen deden hun best, doen als we een uitblinker in dit spel wnlen noemen, dan was het zeker Charlie Chaplin. Het geheel vormde een aaidige en komische attractie, die de voetbalvereemging Axel den circa 1600 toeschouwers bood eu waarbij Concordia ais van ouds voor muzi kale opluistering zorgde. o— Werkelijk goed voetbal was hier Zondag te bewonderen bij een wedstrijd tusschen twee Engelsche militaire elftallen (Reds en Blacks). De Reds wonnen met 6—3. Dinsaayavond gat het Groot Accordeon orkest o..der icidiny van den heer J. Mannaert uit Huist een concert op de Markt, wat hijzonder in den smaak viel van het talrijke publiek Na alloop zorgde de tanfare „Eendracht van koewacht in letterlijken zin voor een vroolyke noot en maakte, omstuwd door de jeugd, een rondgang door de straten, gelukkig begunstigd door droog weer. Deze avond war georganiseerd door de V. V V., die hiermede na langen tyd van gedwongen rust weer met ver nieuwden moed in actie is gekomen. Ook Westdorpe hee't ztjn bevrij dingsteest gevierd Dinsdag trok een stoet waarin 12 wagens, uit De 0r ganisation Todt en een g oep vluchte- iinyen ontbraken ook hier ni i De optocht trok veel beiang teiliny en lot laat in den avond werd het ieest voort gezet i>eis.eiiUmaKliigeu. Bekendmaking. Hiermede wordt nogmaals bekend ge maakt, dat vooitoopig voor de ee.ste drie weken niemand in of uit de provincies Nooru en Zuid Hotlanu en Utrecht mag. Een uitzoudertug daarop vormen mili tairen en het personeel van voedsel- en Roode Kruis colonnes en andere personen, die voor die geoteden van overheidswege voor speciale taken zijn of worden aange wezen en opgeroepen. Abonnements prijs Losse nummers 5 ct Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom il. 1.25 Alle andere plaatsen il. 1.55 f Advertentiepriji 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeellngen 15 ct per m.m Kleine Advertentlei (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 62 ct iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. Ingezetenen van Zeeland, Juicht, ingezetenen van Zeeland, juicht en jubelt, maar allereerst en bovenal dankt God en geelt hem eer! Dit zij ons aller stemming, nu het lang ver beide bericht van de bevrijding van geheel ons vaderland ons heeft bereikt. De duur bevoch ten victorie is behaald, het juk der slavernij is afgeworpen, ons vaderland is weer vrij en wij mogen ons wederom verheugen over de aan wezigheid in ons midden van Hare Majesteit, onze geëerbiedigde Koningin en onze beminde Prinses Juliana. Ondanks allen rouw, alle ellende en alle leed, welke door de gruweldaden van den vijand en door het oorlogsgeweld over ons zijn gebracht, welt er uit het diepst van ons hart op een golf van innige dankbaarheid en onuitsprekelijke vreugde. Mogen de jubeltonen, welke wij aan heffen, allereerst voortspruiten uit onze dank baarheid jegens God, Die in de oorlogsjaren ons Schild en Betrouwen is geweest, onze vaste Burg, Die den vijand thans als kaf heeft doen verdwijnen. Onze gevoelens van oprechte dankbaarheid gaan ook uit tot alle militaire strijdkrachten, die met grooten heldenmoed de overwinning hebben bevochten, alsmede tot alle burgers, die op eenigerlei wijze door hun optreden of hun ne onverzettelijke, standvastige houding daar toe hebben bijgedragen. Ik houd er mij van overtuigd, dat onze dank baarheid niet alleen tot uiting zal komen in de kerkelijke bijeenkomsten, welke alom zullen worden gehouden, maar dat zij ook onze vreug devolle, blijde stemming in huis en op straat zal beheerschen. Bij onze overwinningsvreugde zal ons mede gevoel met de velen, die in rouw en droefenis zijn wegens het offer, dat zij hebben gebracht en met hen, die nog in spanning verkeeren om trent het lot van familieleden en vrienden, die nog niet zijn teruggekeerd, niet mogen ver zwakken of zelfs maar een oogenblik worden terzijde gesteld. Van harte hoop ik, dat zij, die zoo zwaar getroffen zijn of die nog in angstige spanning zijn, onze feestvreugde zullen billij ken, ja misschien eenigermate daarin kunnen deelen. Met het oog naar Boven is dat mogelijk U allen, ingezetenen van Zeeland, bied ik mijne hartelijke gelukwenschen aan met de be vrijding. In het bijzonder denk ik hierbij aan de eerst heden bevrijde inwoners van Schouwen en Duiveland, zoowel hen, die nog op dit eiland verblijven en aldaar zulke moeilijke maanden zullen hebben doorgemaakt, als aan hen, die wegens de inundatie naar elders zijn geëvacu eerd. Ten slotte: laat ons beseffen, dat onze vrij heid ons ook den plicht oplegt om onderlinge waardeering en saamhoorigheid met de uiterste toewijding en kan het zijn met dubbele krachts inspanning blijmoedig het werk te verrichten, waartoe een ieder onzer is geroepen en aldus mede te arbeiden aan den opbouw van onze zwaar geteisterde provincie. Leve de Koningin, leve het Koninklijk HuisI Leve het vaderland, leve Zeeland! Middelburg, 5 Mei 1945. De Commissaris der Koningin in Zeeland, QUARLES VAN UFFORD. gebracht. „Westkappelsch Dameskoor" zong nog eenige liederen Onder spontane hoera's en uitgeleide gedaan door de dankbare, juichend' Westkappelaars begaf H K.H. zich eindelijk weer naar de duck en vertr k om oneeveer 5 uur weer naar Mid ielburv. Eenigen tijd daarna is Prinses Juliana van Hotel de Burg vertrokken. A A.) \i U W M5t:klCf1 1 1 Volgens het Parool het Amsterdamsche Dagblad dat gedrukt wordt op de persen van de Telegraaf, is de athleet Tinus Osen- darp, die op de Berlijnsche Olympische spelen de derde prijs op de 100 M. won, in Den Haag gedood. Osendarp was bij de Nederlandsche SS aangesloten. (A. A.) Amsterdam, 16 Mei 1945. Anep-Aneta). Ofschoon de Amsterdamsche haven op het oogenblik niet voor de scheepvaart geschikt is, door de opzettelijke Duitsche vernielingen, blij ken deze niet zoo ernstig te zijn als in Rotter dam. Alle kranen zijn vernield, maar de meeste kaden zijn intact gebleven. Na de opruimingswerkzaamheden zal het mogelijk zijn ze opnieuw te gebruiken. De Coenhaven is geheel vernield, daar de kademuren opgeblazen zijn. Met uitzondering van de vernielde 'kranen zijn de Handelskade en de Ertskade intact. De ingang van de haven is geblokkeerd door gezonken schepen. Op het oogenblik kunnen slechts kleine schepen de haven binnenvaren. De grootste moeilijkheid is het verkrijgen van werktuigen en gereedschappen om de wrak stukken en het puin op te ruimen, daar de Duitschers alles weggenomen hebben. Na de opruiming van de wrakstukken zal het mogelijk zijn schepen te dokken met een diep gang van 10,30 meter, want de vernieling van de kranen beteekent niet, dat de schepen niet gelost kunnen worden. De meeste moderne schepen beschikken over installaties aan boord, om de lossing mogelijk te maken. De toestand van de Amsterdamsche scheeps werven is veel slechter, daar zij nieuwe kranen zullen moeten bouwen en nieuwe werktuigen en gereedschappen zullen moeten aanschaffen ter vervanging van de door de Duitschers ge- stolene. De „Nederlandsche Scheepsbouwmaatschap pij" leed het meest. De totale droogdokcapaci teit van de havens is thans 14.000 ton, maar binnen enkele weken zal hij verhoogd kunnen worden, daar de beschadigde droogdokken van de „Nederlandsche Dokmaatschappij" kunnen hersteld worden. Een detachement van de Kon. Ned. Marine arriveerde in Amsterdam, teneinde de haven zoo spoedig mogelijk weer in bedrijf te stellen. Commandant J. Hoogendijk van de Kon. Ned. Marine Reserve benoemde districtscommissa rissen en zal zich met alle problemen belasten, die betrekking hebben op het weer in bedrijf brengen van de haven. EVACUATIE. Aan evacnée s wordi medegedeeld, dat a.s- VRtjDAüMUKUEN unueialing van evacuatie geld zal plaats vinden over de wees van b—12 Mei. Evacuatiebureau Axel. INLICHTINGEN BEI KEFFENDE Nt^ER- L/VNuhKS UN DUt 1 bi-HL.iNi-i. De Burgemeester van Axel brengi het voigeaue ler upeuoaic Kennis: c.r is uigeaiem een luiormalicouieau Miinair Ue'ag lol hei verzamelen ca «er- sneKKeu van ïulicntiiigen beiretfenue iNeaer- lanuers, me naar uuuscniand zijn gede poneerd. 1. ler secretarie dezer gemeente zijn for- muueien verkujgoaar um te ïnto.meeren naar üe veibnjipiaats of hei 101 van huisgenooten, uie in Duiisch.anü ver bleven eu nog mei zijn teruggekeerd. 2. ieueren gerepatrieerde, wien iels uekend is umlreul personen, afkomstig uu deze ot ten andere gemeente, üie lu wuuscn- lauu zijn omgekomen, getroffen, a.uaar ziek zijn «cniergcuievcn ot anuetsztns, wotdt verzoent, uit ten spoedtgs.e ter seoeiaue op te geven. Uit de langs dezeu weg centraal ie ver zamelen gegevens zal vaak üe tamme kunnen women ïugenchi in gevallen, waanu üeze anüers, wegens net outoreken van uiticiëe'e gegevens, nuoil meer tets zuuüeu vernemen omtrent net lot van Uun verwanten. lot ütt uoet worui attei meüewerking üitngeuü veizocUt. Axel, 19 Mei 1945. De Burgemeester voornoemd, P. L. D. J. VAN DE VEREN. De Militaire Commissaris van Zeeuwsch-V laanderen, De Majoor, F. P. O. M. Koch. Verordening van den Militairen Commissaris van het district Zeeuwsch-V laanderen d.d. 15 Mei 1945 No. 11 (Verordening Jeugdbe scherming De Militaire Commissaris van het district Zeeuwsch-Vlaanderen, mede uitoefende de be voegdheden, toegekend aan het Militair Gezag in het vorengenoemde gedeelte van het in bij zonderen staat van beleg verkeerende grond gebied van het Rijk in Europa; Overwegende, dat de veiligheid van den Staat vordert, dat voorschriften worden gege ven ter bescherming van de Jeugd; Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Besluit op den bijzonderen staat van beleg; Stelt vast de volgende VERORDENING. Artikel 1. Deze verordening verstaat onder: a. kinderen; ongehuwde mannelijke en vrouwelijke personen beneden den leeftijd van zeventien jaar; b. jeugdige personen: ongehuwde manne lijke en vrouwelijke personen van zeventien en achttien jaar; c. opvoeders: ouders en voogden. Artikel 2. Het is aan kinderen en jeugdige personen verboden: a. te verblijven in café's, restaurants, lunch rooms en openbare vermakelijkheden. Onder openbare vermakelijkheden worden ten deze niet begrepen filmvoorstellingen toegelaten voor alle leeftijden; b. te verblijven in de open lucht tusschen 22 uur en één uur voor zonsopgang. Artikel 3. De verbodsbepalingen genoemd in artikel 2 gelden niet ten aanzien van jeugdige personen, die: a. zich bevinden in gezelschap en onder toe zicht van een hunner opvoeders, of b. behooren tot de Nederlandsche of Ge allieerde Strijdkrachten. Artikel 4. 1. Hij, die een der in artikel 2 genoemde ver bodsbepalingen overtreedt, niet nakomt, of de uitvoering daarvan verhindert of belemmert, wordt, onverminderd het bepaalde in den

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1