AXELSCHE COURANT Zgzn srjufsjE S i ssSSStFV™*? sssltz EN uffus'ortsr NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAND EREN. Ovtsrilenkingen in West Z.-Vlaanderen. Het water zij Uw vriend. TT> KMT a R N H M Tijdelijke Academie Eerste Zinkstuk bij Vlissingen nenrgelaten. Ze komen terug uit Duitschland. Plaatselijk .Nieuws. No. 64 WOENSDAG 2 MEI 1945 59e JAARGANG No. «5 ZATERDAG 5 MEI 1945 59e JAARGANG Drukker- Uitgeef ster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM HET BUREAU VOOR REPATRIEERINGSZAKEN. ED. M. (Wordt vervolgd; omstreken van Crisis-Controle-Ambtenaren. d,feS. t" T Wd 9°ed' hoe arm zijn en dat slechts door noeste arbeid, het nuttig ma ken van elk uur, we er weef langzaam boven op kunnen komen. En dat moet het Nederland- sche volk gezamehjk doen. In deze zaak kan CnriNU. Abonnements prijs t Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom II. 1.25 Alle andere plaatsen 11. 1.55 u d wat gran paar Moffe en tijd niet waren er waren er al toen jullie 1 Ide in r, zoo langj Het is net, zooveel had we een oot 1, dat was ïgelooflijk c vijt geraakt tten gemaak Dpende haai e gaarden hier heelei iet bewaren In 't 1 de k'PPen Schokkend, knarsend en remmend baant de lieerde broe eep 2ich een weg door de Betuwe. Steeds >taa? Z,e. sveer tracht zij weg te schieten uit de rij lang- k i,.|P :aam voortrollende trucks, steeds weer moet moorlijk op jj inhouden voor tegenliggers op den smallen dat ze er .eg Eist, of liever gezegd wat daarvan over zijn wij reeds gepasseerd. De heuvels van 'aam'en Veluwezoom liggen voor ons, maar het het was icrtrouwde silhouet van den Arnhemschen veerden, da iusebiustoren zoek ik tevergeefs, iden gevra, Eindelijk, na lang zoeken, zien wij een smal- :,,a eeIsteenspits tegen de heuvels afsteken. Dat ie weer loet de ruine van een dorpstoren zijn, maar "ijgsgevangj c ZOu niet weten van welke. En als wij na- fantasti erbij komen, is er geen ontveinzen meer mo- let front elijk. Rechts van den torenspits, eigenlijk de lat er naar ajs van een reusachtigen vogel, twee don- hier een 1 ere steenklompen: de stukgeschoten torens 1 een or<ler an de St. Walburgskerk. En om den vogel- zoeken op ais het opengereten lichaam van de St. Euse- nenschen. iuskerk. 'as, dat je n ]_)e gr0ote Rijnbrug ligt in het water en wij ik kon jden over een schipbrug de stad binnen. j u me' b"en nijner collega's heett mij gezegd: Em- lude hand erjk is totaal verwoest. Men kan geen huis, tIV ,en straat herkennen. De stad bestaat niet leine hont |£eri Zi\ is atgeschreven. in Arnhem herkent uis':enlen alles, dat is het gruwelijke. De meeste uizen staan nog overeind, maar ze staren mij een en at djnzend aan. De deuren eruit, de vensters id op een -ujt, soms de daken eraf, de huisnummers waartegen :hter duidelijk te onderscheiden, de naam- en. .aten nog vrijwel overal op de gevels. Maar n we hier 1 meest beklemmende is de stilte. Nergens prong er :n ]evend wezen. Eelfs geen vogels hoon is... we en flujten. ar alweer i Overal liggen nog de tramrails. De masten regen we t stroomdraden zijn veelal weggenomen. Glas a °P de h-ottoirs en kozijnen, maar de lij- 9eg is klaarblijkelijk geveegd. De ondergaande vee uur op )n en de pracht der bloeiende kastanjes vor- Pen" en een wrang, drukkend contrast met de voren ga jrwoesting. Stormde en regende het, alles are beter te verwerken, n ze ons En wat mij het meeste dwarszit: achter in 9roe n tuin ligt daar een nieuw gebouw, een 9 Tu Cn b°o1 in den stii' van den bouwmeester, Dudok, schildwaj isch, gaaf, ongeschonden. Ik heb dat gebouw otoottroej )g nooit gezien £n ik wil het niet zien. Het ;n druiierii )ort niet hij het oude vertrouwde Arnhem 'o e> tnei't hoort niet bij de verwoesting. Een vrouw •oep van ji de uniform van het Vrouwen Hulpkorps net „iNed )mt het gebouw uit. Zij loopt den tuin in en la'bloemen plukken. Dat breekt even luitenant tlbeklemming van het contrast. Ik bemerk nu ik een bordje aan het hek. Hier is tenminste ,,lk verg )g een ambtenaar te vinden, annen wai ik ga het gebouw binnen, maar zie niemand. e9e d^ bl et is alsof men de stilte hooren kan. i het duui Aan het einde van een lange gang vind ik atgesprol n modern gestoffeerde kamer, blijkbaar die an de trut ln den directeur. Een Engelschen kapitein et eerst d -aag ik iets te drinken. Ik kan over een half ir meedineeren, maar beperk me tot een kop en. ze lee- Ik heb geen rust, er is iets, wat me on- 3 ben, eerstaanbaar trekt naar die verlaten straten, lieerden, Een paar huizen verder een aanplakbord fT, War! et bekendmakingen van het Militair Gezag. V Cu crduistering, avondklok, inlevering van aar. r diozenders. Tot wien richt zich dit alles? In i j heele stad is geen burger meer over. ïrqerkleerfT staan vier' viJf Engelsche sol- >nde oevo grabbelen in een hoop papieren. Het WeQ r^sbureaa- de brochures liggen nog op m Rnn ov t00nb,ank en de stella9« aan den wand -n Kijn ov aan vol t spoorkaartjes. Halt bewust neem - i o Be er een kaartje uit: „Arnhem-Amsterdam via [aarsbergen Voor een bioscoop hanqt de vijai >g een reclameschildering van de laatste e gerechti uitsche film: „Hab mich lieb" i Christel De H.B.S. aan het Willemsplein is intact jl vreemd genoeg het postkantoor ook. Het 'derlandj. 'achtige Telegraafkantoor aan den Apel iornschen Weg is echter vernield. De open- lre gebouwen om de Groote Markt zijn voor 6n groot deel weg: de Rechtbank, het bureau- Bebouw der Provincie, het Raadhuis. Er is en verordening afgekondigd van den „Mili- f Advertentiepri)»"^ 7 ct per m.m Ingezonden Mededeelingen 15 ct per m.m Kleine AdvertentléD (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. huis in een verlaten stad. Aan het viaduct stapt een Nederlandsch of ficier uit zijn auto. Wij wisselen vragen en inlichtingen. Hij wil naar zijn vader in Vee- nendaal, ik naar vrienden in Wageningen. Doch bij Veenendaal wordt nog gevochten en Wageningen is volkomen leeg. Langer blijven heeft geen zin. Langzaam rijden wij den dijk weer op. Nog eenmaal zien wij de spookstad voor ons lig gen. En alsof hij zijn beeld voorgoed in ons geheugen wil griffen, blijft de bouwval van den toren ons nog lang nagrijnzen, tot hij Ver vaagt in het grauw van een opkomende bui. Mr. JACOB FRANKEL. Eindhoven, 28 April 1945 (Anep-Aneta). De lijdelijke Academie maakt bekend, dat Dinsdag 8 Mei a.s. colleges zullen beginnen voor de volgende groepen studenten: 1. Technologen, d.w.z. chemische inge nieurs le en 2e jaar. 2. Mijnbouwkundigen le jaar. 3. Bouwkundigen le jaar. 4. Scheikundigen in de faculteit der Wis- en Natuurkunde le en 2e jaar Op 8 Mei, Eveneens zullen op dezen datum teeken- iessen aanvangen voor: W erktuigbouwkundigen, Scheepsbouwkundigen en Vliegtuigbouwkundigen le en 2e jaar Dezen studenten wordt verzocht teeken planken en teekenbenoodigdheden, voor zoover zij deze bezitten, mede te brengen. Verder beginnen op 1 Mei de colleges in de theologie. De inschrijving van deze groepen zal op Maandag 7 Mei geschieden. Nadere gegevens over den rooster der cur sussen zijn te vinden in het tweede nummer van het mededeelingen blad, .dat verkrijgbaar is bg het bureau der V.V.V. Dommelstraat 27, tl/indnoven. Ministerieele belangstelling. Vlissingen, 25 April 1945 (Anep-Aneta). Op het pad der droogmaking van Walche ren is vanmorgen een belangrijke schrede ge zet. Omstreeks elf uur werd voor het gat in den Nolledijk ten Westen van Vlissingen het eerste zinkstuk neergelaten. Het gevaarte werd door middel van twee drijvende dokken aan gevoerd. Deze dokken moesten bij gebrek aan sleepbooten door kleine motorvaartuigen wor den gesleept Dit zinkstuk zal door andere worden gevolgd en het geheel zal tot basis' dienen van den binnendijk, dien men om het eigenlijke gat m den zeedijk gaat bouwen. Dit g is n.l. te diep en teveel aan wisselingen van weer en getij onderhevig om rechtstreeks te worden gedicht. Pas na de tot stand koming Z Jïï 9?pro! eerden binnendijk kan men de dijkbreuken in den Nolledijk bevinden zich drie gaten - zelf te lijf gaan. eze merkwaardige gebeurtenis had de be- jangstelling der hoogste autoriteiten van den Rijkswaterstaat. Kort na het begin der werk" zaamheden verschenen ir. Tromp, minister van Waterstaat en hoofdingenieur Blom ten too- neele. Zij waren vergezeld van stafofficieren van het Militair Gezag, provinciale militairen gezagdragers, hoofdingenieur Jansen van den Rijkswaterstaat en de burgemeester van Vlis singen, de heer C. A. van Woelderen. le voren had het gezelschap per Marine- maaktU1ome"h °Ver de Wester-Schelde ge maakt omhet gat ,n den Walcherschen zee- pfm te" °°fen vaa Vlissingen, n.l. bij Fort Pammekens (gemeente Ritthem) te bezichtiqen f» *r Gemeente Arnhem le ovemchrM.n J:' Je Ji.h thans van alle kanten materieel aangevoerd, zooals baggermolens, zandzuigers, persmolens, sleepbooten en bakken. Rijshout wordt uit Ver schillende deelen des lands en zelfs uit Belqië aangevoerd. Steen voor zinkstukken en be schoeiingen komt uit België. Hoofdingenieur Blom vertelde ons, dat van de Belgen buiten gewoon veel medewerking wordt ondervonden. - Dinsdag heeft minister Tromp Sluiskil (Z.- yl bezocht. Vanmiddag maakte hij van Mid delburg uit per duck een tocht door het ver dronken land van Walcheren naar Westka- pelle en Veere, om daar eveneens de dijk breuken in oogenschouw te nemen. Militaire en departementale autoriteiten hebben Z.Exc. wederom begeleid. Op Walcheren wordt het Zeeuwsche devies „Luctor et Emergo" thans in constructieve daden omgezet. Dit is wat duizenden vaders en moeders, vrouwen en meisjes verblijdt. Deze vijf woor- ,en gaan van mond tot mond en menige oude zal zich afvragen: „Zou onze jongen er ook bij zijn?" Duizenden Nederlanders worden met het op- nakken van de geallieerde legermacht in Duitschland beyrijd en met hen duizenden -rouwen, mannen en jongens van andere n„ tionaliteiten. Het vraagt uiteraard een massa werk om deze menschen zoo spoedig mogelijk naar de respectievelijke landen af te voeren, te re- gistreeren en zoo ver te brengen, dat zij weer normaal in het burgerleven kunnen worden op genomen. Daarom ook is het niet doenlijk om, zooals ons gevraagd werd, de familierelaties van re- patrieerenden in te lichten over het verblijf van een hunner verwanten in een repatrieerings kamp, noch over het tijdstip waarop deze naar huis kan terugkeeren. Wij realiseeren ons volkomen van het feit dat er duizenden menschen met spanning zit' ten te wachten op de terugkeer van vader zoon of verloofde uit het buitenland; maar ljzer met handen breken gaat nu eenmaal niet Wd is het mogelijk, dat U bij het Bureau Repatrieermgszaken Militair Gezag, Konink lijke Academie te Breda informeert omtrent repatrieerenden die reeds in een repatrieerings- kamp binnen s lands grenzen vertoeven. Dit moet schriftelijk geschieden en in den kortst mogelijken tijd krijgt U dan bericht of dit het geval is. fn der Gemeente Arnhem te overschrijden, jr wordt gelast, dat de afkondiging dezer ver lening zal plaatshebben door aanplakkinq rnn 5ui va,n het Gemeentehuis te Arnhem, lis- mij dit te binnen schiet, moet ik toch even ■ciien. aanplakking aan een verwoest raad- ting van alle Walchersche-dljkgmen t! ver dea%ee'veZke°rddt beVOe9' WalrLDepartement van Waterstaat doet voor Walcheren wat maar eenigszins in hun ver mogen ligt. Dank zij hun bemoeiingen wordt TARIEVEN HUURAUTO'S. De Provinciaal-Commandant Prijzencontrole Z,eeland te Goes brengt ter kennis van belanq- hebbenden, dat thans de in art. 2 van de Bekendmaking No. 3 Tarieven Huurauto's qe- noemde toeslag van 50 pet. op het tarief van 20 cent per K.M., slechts mag worden in re kening gebracht indien gedurende de z.q. sper tijd gereden wordt. Dringt de noodtoestand van ons vaderland wel goed tof ons door? Een beproeving en smart, zooals Nederland nu doormaakt, is er nog niet geweest. MiUioe- nen iandgenooten in het bezette gebied be vinden zich in de grootste nood. En wanneer de bevrijding komt, wat zal er dan van de volkskracht nog over zijn, terwijl verder man nen weggevoerd zijn, geheele gebieden onder wa er staan, fabrieken geplunderd en vee af. geslacht zijn. Dringend zullen daar hulp en arbeidskrachten noodig zijn. Daarom is het van het grootste belang, dat in de bevrijde gebieden alle werk wordt qe- daan, dat op afdoening wacht. Velen denken „dat kleine beetje werk, dat er is, kan ik op mijn gemak doen. Waarom zal ik mij haasten Anderen zeggen „we hebben op het oogenblik wat geld, waarom te werken. Laat wnrr/r an7en afwachten' hoe de toestand wordt Dat moet veranderen. Onze persoon lijke belangen en berekeningen moeten op de Het is een bekend feit, dat er jaarlijks, zoo wei hier te iande ais eiders, een groot aantal menscnen den verdrinkingsdood sterrt. Welis waar is dit getal dalende, eciiter nog immer is het aantal boven de 4oU per jaar geoieven. Ais gevolg van een door velen sterk doorge voerde actie, is het aantal verdrinkingsgevallen v ei ininderd. Het is dus buiten kijf van groote beteekenis, dat elke jongen en elk meisje, elke volwassene, de zwemkunst machtig is, om in geval van nood zichzelf te kunnen redden. On bekendheid met het zwemmen is doorgaans de oorzaak van verdrinking, daar een middel matige zwemmer, behoudens bijzondere om standigheden als ijs, stroomingen, enz., zich bij het te water raken zal weten te redden. Voor al des zomers treft men bijna dagelijks berich ten van verdrinkingsgevallen in de couranten aan. Ze zijn een aanklacht tegen ouders en opvoeders, die van zwemmen niets moeten hebben. Naast dus de andere vaardigheden, welke een ieder zijn leven zoo zeer van nut kunnen zijn, verdient ook het zwemmen in dit opzicht de noodige aandacht!! Woensdag 25 April j.l. kwam de Chr. Be- sturenbond in ledenvergadering bijeen. Naast afdeehngen van Landarb., Fabrieksarb., Bouw arbeiders, Publieke dienst, is nu ook opgericht me"t NS 1 ^Xel V3n ,SP°or- en Trampersoneel met 16 leden, terwijl ook een afdeeiing van mennen, werkzaam bij de P.T.T. voor elkaar komt, en ook de Christelijke Politie in Chr organisatie zijn vereenigd. hwaaJDaj, befPrak dhr' v'n9erling de onder linge verhouding tussen de drie grote vakver enigingen en de houding die de Chr. werk- nemers thans moeten aannemen. Verder gaf spreker een overzicht van de loonactie met de verkregen resultaten. De loonregehng voor de land- en tuinarbeiders in Zeeland is in zooverre klaar, dat, wat de cij fers betreft, deze door den Rijksbemiddelaar zijn goedgefceurd. Vaste en losse arbeiUers t 0.50 per uur, met een verhooging van en nl\V°°£ spr°,eiw£erk in land- en tuinbouw Van 1 iu ln de fruitteelt.' Knechtsloonen van 1 Maart—1 December f 30,- per week Overwerk 40 pet. verhooging. 6 vacantiedagen en vrije Zaterdagmiddag. Besprekingen amb tenaren eveneens bouwarbeiders betreffende salarissen en loonen zijn bezig. Opgericht is een Federatie van Bedrijfsver 2torin hetT tdVerZekedn9' °e vak«ntralen aa het bestuur vertegenwoordigd. n r J IJ Dlenst uitvoering van werken wordt gehandeld tot verbetering der loonen. Dit alles is kunnen behartigd worden dank zij het voort bestaan van de Chr. Vakbeweging.J Opgewekt te6 word en"' W h°°ren' lid daarvaa 7aj he,' eind va" deze vergadering werd door de daarvoor in aanmerking komenden oegevoegd de oprichting van een afd. A rel van Chr. Ambtenarenbond en een afd. Axel en achtergrond. Nu moet er gewerkt worden dat phchtW£ 3an °nZe lijdende Iandgenooten 'ver- vemïehtTkw„rdat iD h6t beVrijde 9ebied dien' erricht te worden, moet zoo snel moqelük oe- schieden, opdat na de bevrijding van bezel qe- bied zooveel mogelijk arbeidskrachten vrij ko- men, teneinde hierheen te kunnen gaan. eenheid" lromen Verla"9de Zij"' m°et Paraat en van goede wille moeten we zijn om te kunnen helpen met onze arbeidskrachten elk op zijn plaats. Wanneer ieder dat zuiver aanvoelt, dan kan met Gods hulp veel bereikt worden. Moge toch ieder goed de noodtoe stand van ons vaderland beseffen. S. Advertentieprijs per m.m igezonden I^dedeellngen 5 ct per m.m letne Advertentlè» naximum 8 regelr 5 regels 62 ct. sdere regel meer 'i ct. extra ienstaanbiedlngen 2 ct. grip van de be-uchte Best, de geallieerden bereid zijn te kapitu- van Seeland m mo- lerug te trekken. Uit 3 via Bernadotie zijn en hebben hei Duitse Sgevangen te houden zijn aanvaard dood van Musso'ini, zegd dat hij met zijn tchoten te Uongo. Hij een Duitsche overjas, e bereiken. ns berichten uit uern to> ven zijn. Zijn dood hebben in het onder- r te Berlijn. leid uit berichten van lerl. en Radio Oranje. luurwo peis ssing P 52, Axel. l dLUxvkeii ijkneid v. d. Keuacue; stadgenooten weer in uiiuuei van auupiaK- neu van, ot hcnuueid i^uigcn van soiuiiiige tiap. OoK iliejup stuu- aceiiiigcn, uOcii ik was asi o vei ais ue ccisie ie üai ue iiiliuuu ucze lel was, olsiiiuvu ik i toestemmen uat IK en van icucrccn up ue iiuei eemei mei .ei ti,, zuuais ue oeuoGiüig IJK zoowal uoui leucl- uiaaf uaaiuit vu,., ue ue.geen ei Op orut eucuceier ausoiuui op wal IK ucze Keel Wei an ecu gcuccuc ei van. aan bepaaiuc eicellen cn dienen er ausuiuui lei aan uucKjcspiaai te laad IK tien aan een et zuu me erg spijten euiueeie veihanueimg i pcisuncu veinucinu lei wai leveusiiuuucien tKocni iiau en. uustcKcuu, uocn denk lieigeeu U wm nieue- cnu maakl. Ovciigeus Caeit 5. er j. L. ORTbLtE. en heigeen de vorige 1 alles ocuekKiii£ nad lauciiaudscne nuuuiug en wij toen nei siuk en piaaiscn, amocwel ju zijn, ten alien ujue oescllu Uigingeu le elf openujk zijn aam genoegen naai aa-iei- aan^epiakie ecu s,UK Ifeeu, waal lil OOK UcZC ie Kennen geen. nis oaic van de £cmcen- .cuKcien ujuens ui na n ueKcnuinak„ laicu een peiaoonlijKe vee te iCU allereerst mei Hun e pon te oi de zutve- icl M. G. wenden, en ue nuu naam oesend- uat zij oeretd ztju de voor nun beoenutdt- tn. :ei aften onze diverse er uiteenlopen. De een een derde wil het zus, echter allen zeker. We ien weten, wat er ge- taan. We zouden graag icnt omtrent de niaat- noinen, ae veroruenm- /aardigd en nog veel wijzigingen zullen worden uitgestrekt tot het personeel, dat op arbeidsovereenkomst in dienst van het rijk is. Aan het bevoegd gezag in provinciën, gemeenten, waterschappen enz. zal worden verzocht overeenkomstige regelin gen voor zijn personeel te stellen. Tenslotte zal nog worden overwogen wat voor de pensioen genietenden kan worden gedaan, Maandagmiddag. Duitse -lanu. in zuid-Duitschland werd het concentratiekamp te Dachau veroverd. 32000 gevangenen werden bevrijd. Uit een ander kamp te Moosburg konden 27000 En gelsche en Amerikaansche krijgsgevangenen worden bevrijd, dotte hebben vertëTd dat Uioering zijn ver stand verloren heeft en dat Hitler ijlt en stervende is. Hunmler zou onder degenen die iets van de zaken van motrika afweten, de eenige zijn die zijn positieven nog bij elkaar heeft, intusschcn hebben volgens het zelfde bericht de Duitsche bevelhebbers in voorlichting op het gen? Dat lijkt ons vrij idee: at thans in ons district het Militair Commissa- i. heelt de beschikking edienst (beetle X1AJ. z-oais ue nrei van cmze sectie aangeeft, zal de taaK Wellicht zijn:: voorlichten. Het zou wellicht wenselijk zijn, dat deze dienst zich wat beter dan tot dusver van haar taak zou kwijten, opdat het publiek ten minste eens iets oflicieel zou zien toegelicht en kvertfaarVOOr 33X1 bêt 9erucbt was overge-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1