AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. H.K.H. Prinses Juliana. Herziening van amdtenarensalarissen. Nederl?ndsche vlag dekt Duitsch graf. No. 64 WOENSDAG 2 MEI 1945 59e JAARGANG Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM NIFUWSBERICHTF.N. Ingezonden diaken wKeurij afgegl Abonnements prijs Losse nummers 5 ct Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom fL 1.25 Alle andere plaatsen il. 1.55 Advertentieprijs 7 <n per m m Ingezonden Mededeetlngen 15 ct per m.m. Kleine Advertentie (maximum 8 regel? 1 - 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. Tci &c.it&e..iieiü van den 36ste vei]ddiuas van H.K.H Piloses Julian wappeide gisteien alom onze U' itkleu Uc laüiu-uuzenauiü Dc6oii gisteren morgen niet nel Wnnetmus gczonge door kmacien uit tiet pas Dtviijde Oosten des lands. Van 383 bevrijde Nederlanders ut Bucnenwatde ontving H.K.H. teiegra fiscn een gelukwensen. Prt ses jutiana dciuigde telegrafisch dank mcUc namens Haar Moeucr ei. de gctlceie Koninklijke lamme en spiaK de hoop uil, dal Zij spoedig in nci geneei oevrijdc vadciiauü cikaiider at nana zouden aiutvKcu. UoK Mudcien in net. concentralie Kamp Hcisen oiaChlcn pel radio vadcr- iandscne liederen ten gciiouic. OoK de Ncdenaudcis in nug bezel bied nadden een oiijde dag. I.25U.UUU K-ü. aan voedselpakketten werd op aezen dag uitgeworpen bij Den Haag, Leiden en Rotterdam., Alle leckcnen wijzen erop, dat dt hoop op een spocd'g weerzien ,var. onze Prinses Weldra in vervuiling zat gaan. EUNUHUVEN, 23 April 1945 (Anep-Aneta) Verschenen is een K.B. tot herziening van bepaalt, dat de bezoldiging wordt vernoogd de salarissen van rijksambtenaren. Het besluit met 15 pet. Daarenboven wordt evenwel een tijdelijke toelage van 5 pet. verstrekt, die zal worden verhoogd tot 1Ü pet. indien de ver hoogde jaarwedde de f 3000 voor gehuwden en kostwinners of de f 2200 voor ongehuwden niet overschrijdt. De kindertoeslag van f 200 per kind wordt verlaagd tot f 150. De op voering van den kindertoeslag van f 75 tot f 200 is wellicht tijdens de bezetting de meest ingrijpende maatregel geweest. Door het ver- leenen van deze toeslagen, zoo zegt de memo rie van toelichting, en door het wijzigen van de minimum-kindertoelage is door den bezet ter doelbewust ernaar gestreefd den jongen, onervaren en daardoor lager betaalden amb tenaar in te palmen. Deze overwegingen hebben op het gebied van de salarissen groote wanverhoudingen ge schapen en tot moeilijkheden aanleiding gege ven, zoowel in het ambtenarencorps zelf als in de verhouding van de hoog opgeschroefde be zoldigingen van de lagere ambtenaren tot de loonen in het particuliere bedrijf, waarop de loonstop van toepassing was. Terwijl de sa larissen van de lagere ambtenaren met middel- groote gezinnen 40-60 pet. stegen, werd op de hoogere salarissen slechts de opheffing van de 5 pet. korting gevoeld en de verhooging van de minimum-kindertoelage. Het schijnt daarom noodig deze discrepantie weg te nemen. In verband met de bestaande eenzijdige verhooging van het salaris, toege kend aan enkele klassen van ambtenaren, als mede teneinde wederom evenwicht te brengen in de overheidssalarissen en de (met 25 pet. verhoogde) loonen in het vrije bedrijf, acht de regeering het noodig de tijdens de bezetting toegekende verhoogingen uit te strijken over alle bezoldigingen. Vergeleken met den toe stand op 10 Mei 1940 endergaan de hooge salarissen een vermeerdering met ongeveer 20 pet. De lagere salarissen, welke sedert 10 Mei 1940 reeds een verhooging hadden ondergaan van ruim 20 pet., worden gebracht tot aan de grens van de loonsverhooging, n.l. 25 pet. De regeering acht het billijk, dat de overeen komstige verhoogingen worden verstrekt op wachtgelden en non-activiteitsbezoldigingen. Tijdens de bezetting werden sommige groepen van ambtenaren, bijvoorbeeld politie, over matig gunstig gesalarieerd en de regeering heeft het billijk geacht deze voordeelen te compenseeren met de algemeene verhooging. Ten aanzien van kindertoeslagen, die thans genoten worden, is een overgangsbepaling in- gelascht, teneinde de gezinnen der ambtenaren in de gelegenheid te stellen zich geleidelijk aan deze verlaging aan te passen. In de memorie van toelichting wordt er de aandacht op ge vestigd, dat overleg is gepleegd met vertegen woordigers uit ambtenarenkringen. Bij dit over leg is de nadruk gelegd op het temperair ka rakter van deze salarisregeling. De regeering meent, dat een algeheele herziening van de sa larissen eerst kan worden overwogen, zoodra de vrije stem van het geheele Nederlandsche gebied kan worden gehoord. De wijzigingen zullen worden uitgestrekt tot het personeel, dat op arbeidsovereenkomst in dienst van het rijk is. Aan het bevoegd gezag in provinciën, gemeenten, waterschappen enz. zal worden verzocht overeenkomstige regelin gen voor zijn personeel te stellen. Tenslotte zal nog worden overwogen wat voor de pensioen- genietenden kan worden gedaan. DEVENTER, 20 April 1945 Anep-Aneta) De oorlogscorrespondent van „Herrijzend Nederland", Sjoerd de Vrij, schrijft ons: Aan de Oostelijke stadsrand van Deventer ligt een Duitsch soldaat begraven. Het is een graf, zooals er zoovele zijn, waar deze despe rado's, die ondanks de nederlaag van geen ophouden weten, een laatste rustplaats vonden. Maar toch onderscheidt zich dit graf van alle andere, die ik tot dusver heb gezien. Dit Duitsche graf is namelijk bedekt met de Nederlandsche vlag. Die vlag is daar neerge legd door leden van de Binnenlandsche strijd krachten uit eerbied voor den heldendood, den werkelijken heldendood van een Sanitatsunter- offizier. Een aantal illegale werkers had bevel ont vangen een bepaalde opdracht uit te voeren. Zij begaven zich naar een leegstaand gebouw om het gunstigste moment af te wachten. On gelukkigerwijze werden ze in deze fabriek ver rast door een Duitsch soldaat, die, toen hij tegen de overmacht van het zestal niet bleek opgewassen, hen smeekte vrij gelaten te wor den. Met tranen in de oogen deed hij een be roep op de menschlievendheid van deze jon gens, vertelde van zijn vrouw en kinderen en wist, na zijn eerewoord als soldaat te hebben gegeven, de 6 Nederlanders te vermurwen. Helaas de man was een Duitscher en enkele oogenbiikken later verscheen een offi cier ter plaatse met aanzienlijke versterking, die na korten tijd de ondergrondsche strijders wist te overrompelen. De fabriek werd in brand gestoken, het 6 tal meegevoerd en de man van het Duitsche eerewoord kon zijn Judasloon in ontvangst nemen. Op een kleine binnenplaats, terwijl de Canadeezen zich reeds opmaakten om de stad binnen te trekken, werd halt gehouden en vol trok zich een vreeselijk drama. Een Sinitats- unteroffizier, die toevallig ter plaatse was, kreeg van den commandant opdracht, de 6 jongens te fusilleeren. Toen hij voorwendde, de opdracht niet te begrijpen, herhaalde de officier, woedend ge worden, nogmaals zijn bevel: „Knal deze ter roristen neer De onderofficier verklaarde, dat hij zijn geweten met dezen moord niet wilde belasten. Toen de commandant daarop zijn re volver richtte op zijn landgenoot, bleef deze bij zijn weigering volharden en viel enkele oogenbiikken later doodelijk getroffen, ter aarde. De 6 Nederlanders waren daarna aan de beurt en werden eveneens ter dood gebracht. De heldendood van den onderofficier, deze witte raaf onder de Germaansche roofvogels, had hen niet van den ondergang kunnen red den. Zoo bedekt thans een Nederlandsche vlag het graf van een Duitsch soldaat, het graf van een eerlijken vijand, wiens nagedachtenis werd geëerd door de dappere strijders van Deven ter's ondergrondsche. Zaterdag. Duitschland. In Berlijn hebben de Rus sen het vliegveld Tempelhof en het gelijk namige district bezet. Stad en haven van Bremen zijn nu in Britsche handen. De troepen van Fatton zijn Oostenrijk binnen gedrongen. Regensburg en Ingelstadt zijn veroverd. Een radiostation dat in handen schijnt te zijn van vrijheidstrijdes heefteen revolutie in Beieren aangekondigd en geall. vliegtuigen verzocht om Kesselnng's hooid kwartier te bomDardeeren. Volgens deze zender zou Ritter Von Epp, Hitler's comrnis saris voor Beieren, besloten hehben de nut- telooze strijd op te geven. Een ander zuid duitsch radiostation neemt stelling te gen de Beiersche vrijheidszender die op de golflengte van Munchen uitzendt. (jen. Fatton's troepen staan op 48 km ten zuid oosten van Munchen. Halie. Italiaanschc vrijscharen en grens wachters hebben volgens -adio Milaan, welke in handen van de partisanen is, Mussolini, Earrinaci, Pavolini en maarschalk Graziani gearresteerd, toen zij probeerden de Zwit- sersche grens over te steken. De geall. hebben in Noord-italie4 bruggehoofden over de Adige gevestigd. Fransche troepen heb ben Ventimiglia en Bordighera veroverd. Maandagmorgen. Duitsctiiand. In Berlijn deden in het Zuid üosien ingesloten duitsche troepen 12 felle tegenaanvallen in een poging uit de omsingelingsring te breken. De Russen bevrijdden gister in Berlijn 12000 buiten- landsche arbeiders. Troepen van het 7e Amerikaansche leger die Munchen binnen drongen ontmoetien er vrijwel geen geor ganiseerde tegenstand. Ober Ammergau werd veroverd. Italië. De strijd in Italië loopt ten einde. Venetie is veroverd en geallieerde troepen zijn reeds 30 km voorbij deze stad. Maandagmiddag. Duitse -tand. in zuid-Duitschland werd het concentratiekamp te Dachau veroverd. 32000 gevangenen werden bevrijd. Uit een ander kamp te Moosburg konden 27000 En- gelsche en Amerikaansche krijgsgevangenen worden bevrijd, Ita'ie. Radio Belgrado deelde me ie, dat Yoego-Slavisrhe troepen de Italiaansche ha venstad Triest binnengedrongen. De troepen van Maarschalk Tito zijn thans nog 11 km var de troepen van het 8e leger verwijderd Rusland. Ra<lio Moskou heeft scherpe protesten laten booren tegen de behandeling die de in Duitschland bevrijde Russen on dergaan in de geall. repatrieeringskampen. Dinsdagmorgen. Nederiand. Uit Londen wordt gemeld, dat Canadeesche voorhoeden de buitenste rand van Deitzijl hebben bereikt. Gisteren hebben 4.0 geail. toestellen weer voedsel afgeworpen Doven Den Haag, Leiden en Rotterdam. Er werd in totaal .zOÜ ton le vensmiddelen afgeworpen. De Russische vlag wappert in Berlijn thans v. h. Kijks- daggebouw, het ministerie van binnenland sche zaken er. het hoofdpostkantoor. Zondag werden in Berlijn meer dan 9000 gevangenen gemaakt. De Russen veroverden gisler nog de volgende plaatsen: Ziiena in l'sjecho- Slow ktje en 1 reptow, NeuSlrelitz, Fuisien- berg, G -msee in Fomincren en MecMeuOurg. Ook Rheinsberg, ten zuidwesten van Ncu strelitz weid bezet. Ook werd gemeld, dat Mor Ostrau en Greiswald nu in Russische handen zijn De Amerikanen neDOen 110.000 krijgsgevangen te Moosburg bevrijd. Munchen, liet centrum der Nazipartij is thans geheel in Amerikaansche handen. De Franschen heboen Friedncnshaten aan het meer van Konstanz veroverd. Frankryk. Fiansche troepen zijn een of fensief begonnen tegen de Duitscners in La Rochelle aan de Fransche Westkust. Laatste berichten. Volgens radio Tokio zijn de Amerikanen geland bij Tarakan op Nederl. Borneo Uit Amerika is dit bericht nog niet bevestigd Het 9e Am. leger is ten zuiden van de prov. Mecklenburg de Elbe oveiges'oken en staat 20 km van de Russen. Voedsel voor bezet gebied. Nederland. De EngelsCne voedselvlieg- tuigen Vlogen Zondagmiddag Nederlandsen geoied binnen langs een zorgvuldig door ue uuuscheis vasigesieide route, zoo deelde onze Londensche redacteur, die de tocht meemaakte, nog mede. Boven Den Haag lieten de Lancaster de voedselpakketten vanaf een hoogte van 150 meter vanen op het vliegveld lepenburg jen op de renbaan in liet noorden der siad. Boven Rolteioani werd hei voedsel uiige" orpen op net vlieg veld Waalhaven. De suaien van Den Maag waren gevuld met dromineu menschen, uie enthousiast wuitden met vlaggen en lakens In totaal werden 600 ton voedsel uitge worpen. De veteranen van het Runrgebied verheugden zich er op thans opüouwend werk ie kunnen verrichten. Den geheelen nacht hebben vrijwilliger gewerkt om h-t voedsel te pakken en in de bommenrekken te laden. Tevoren was zoigvuidig Destudeerd hoe men de grootste hnev.elheden voedsel kon laden met zoo weinig mogelijk kans op beschadiging bij het ai werpen. Vijl weken geleden weiden proeven genomen, waaroij autoriteiten van het Eng. ministerie van oorlog aanwezig waren. Uit San Francisco werd Zaterdag ge meld: In oilicieete kungeu wordt verklaard dat een boodschap van H.muiter ouvoor waardelijke overgave van uunachland aan Engeland en de Vereen. Siaieu garandeeri. Deze slap wordt door de geallieerde landen beschouwd ais een laaisie poging de eenh- id der -,Bi -i 1'hree te breken. Engeiaud en de Vereenigde Staten hebben Himmler's bood schapper medegedeeld dat zij uitsluitend onvoorwaardelijke overgave ten aauzien van alle geallieerden accepteeren. Nader wordt gemeld: Himmler bood de overgave aan Engeland en Amerika persoon tijk aan, via graaf Folke Beruadotte in Zweden Het aanood werd officieel medege deeld door de Zweedsct-e minister van buuenlandsche zaken Gunther aan de Britse en Amerikaansche gezanten te Zweden. De Deensche radio heeft bericht dat graaf Folke Bernadotte Zondagavond naar het zu'den is vertrokken. Tevoren had hij op het kasteel Rabenau, 24 km van de Deensch Duitsche g.ens besprekingen gevoerd met duttschers. Sedeit zijn aankomst in Denemarken voerde de graat een aantal belangrijke telefoonge sprekken Zijn missie wordt streng geheim gehouden. Graaf Bernadotte is thans weer op terugreis naar Zweden. President Truman verklaarde hedenmorgen dat De langrijk nieuws de eerste 48 uur niet is te verwachten. Een correspondent uit Stock holm Seint, dat Himmler zijn diensten heett aangeboden om wat orde in den chaos te scheppen Hij schijnt te hopen, dat de geall. zijn eigen leven zullen spaien in run voor zijn aanbod. Himmler zou aan graai Berna dotte hebben verteld dat Goenng zijn ver stand verloren heeft en dat Huier ijlt en stervende is. Himmler zou onder degenen die iets van de zaken van molrika atweien, de eenige zijn die zijn positieven nog bij elkaar heeft. Intusschcn hebben volgens het zelfde bericht de Duitsche bevelhebbers in Denemarken met inbegrip van de be-uchte commissaris Werner Best, de geallieerden medegedeeld, dat zij bereid zijn te kapitu- leeren en hun iroepen van Seeland t n mo gelijk ook van Jutland terug te trekken. Dit aanbod zou eveneens via Bernadotte zijn gedaan. De geallieerden hebben het Duitse voorstel om de krijgsgevangen te houden in de kampen waar ze zijn aanvaard Italië Omtrent de dood van Musso'ini, kan nog worden gezegd dat hij met zijn vriendin werd doodgeschoten te Dongo. Hij trachtte vermomd in een Duitsche overjas, de Zwitsersche grens te bereiken. Duitschland Volgens berichten uit oern zou Hitier Zondag gestorven zijn. Zijn dood zou plaats gevonden hebben in hei onder grondsche Nazikwartier te Berlijn. Samengesteld uit berichten van Herr. Nederl. en Radio Oranje. Uc Vonden VoorWcipen Broche. Buijze, Sassing P 52, Axel. (.Buiten verantwoordelijkiieid v. d. Redactie; Heden waren onze siadgenooten weer in de geiegenueid door uituaei van aauptak- Diijctleii Kennis le nemen van, ol tleiiii..eid te woideu aan gcdiagmgen van sommige leden onzer gemeenschap. UoK nieiojj mon den weer prima nicueuceuugcu, uocü ik was er niet zoo elllnouaiaol ovei ais ue ceiste Keer. Het leeK me loc dat uc iiiiiouu deze Keer mei zoo oojccuel was, oisciioou ik natuurlijk dn en moei toestemmen oai ik met van de gedia^nigeu van iedereen op de boogie Oen. Men uioci ecniei mei »ei- gclen dat deze biljetten, zooals ue bcuoming ei van is, ook wciKt'iijti zoowai uooi icuci- een woiucn Kticzcu, maat uaaiun voi^i ue verpncnllng ual van iicigccn ei op -.0101 OcKcild gCinaaKt (ie mededeelt 1 aosotuui op de noogle moet zijn, wal ik deze Keel wei wal Octwijici, U.w.z. van een gedeelte ei valt. Uok diciu lie lunoud aan Oepaatue ciscilcil te voldoen, ue hceicn dienen er aoooiuui voor Le waken zien met aan uocKjcsptaai le bezondigen. Daarum taaü IK Ucii aan een grens le tiekKeu. Hei zou me erg spijten indien er oij ecu evemueeie veibaiidcuug over zwa1 inaiideiareii personen veinocmu werden dte üij ecu ooct wai leveustmuacicu vooi eigen g.OiuiK gcKocm nad en. Heeien, nel luee is uilslcKcnu, uocu denk er om, wikl en weegt iicigeeu U win uicae- üeeleu voor U net oeKenu maaKi. Overigens ane eer voor ue pnoncane s. bAlNuE* J. L. ORTELEE. Naschrift: Aangezien beigeen de voiige weeK adiigepidKt weid alles octieKKiug nad op personen, wn r ouvaueiianuscue uouuing was uewezcii, meenden wij toen liet siuk van ub U. le Kunnen ptaaisen, anioewel Ilcl nu, nu wij beviiju zijn, icu aueu ujue alKeuietisWaaidig ia, oeaellu digingcn le uilen zonder uieroij zeil upeunjK zijn aam le noemen. Hei doei ons daarom genoegen naai aamei- Uing van net giaicien aa.igepiaKte een s.uk van urn U. ie ontvangen, waaini ook ucze Hierover zijn alkeu'ing ,c Kennen geelt, nis ue heeieu inecuen ten unie van üefieniccn- Sctiap ue uaucn tan (cnKcteu tijdens 01 na ue uezeimig ie moeten ueKcnumakc laten ZIJ lliei dan vuuiat geen peiaoonlijae vceie oij balen. Dat „zij zien ancieeial met llun oescnuidigitigen 101 ue pon ie 01 de zm.e- ringscominiasie van bet M. O. wenden, en bij cven-ueete puoncaue nun naam oeaend- 111 -ken, en zoo loonen, uat zij oeieiu zijn ue verantwoordelijkheid voor nun beacnutdi- gnigen te willen dragen. p— VOORuiCri flNG. We hebben momenteel allen onze diverse wensen, welKe vaak zeer uiteenlopen. Ue een wil dit, een ander dat, een derde wil het zus, een vierde zo. Een ding willen we echter allen zeker. We willen weten. We willen weten, wat er ge beurt en noe de zaken staan. We zouden graag worden in- en voorgeuent omtrent de maat regelen, die worden genomen, ue verordenin gen, die worden uitgevaardigd en nog veel meer. Eloe zouden we die voorlichting op het ogenblik kmmeh verkrijgen/ Dat lijkt ons vrij eenvoudig. Hier is een idee: Het hoogste gezag, dat thaas ih ons district is over ons gesteld, is het Militair Commissa riaat (M.G.) Dit M.G. heeft de beschikking over een Voorlichtingsdienst (beetle XiAj. Zoals de titel van deze sectie aangeett, zal dé taait Wellicht zijn:: voorlichten. Het zou wellicht wenseüjk zijn, dat deze dienst zich wat beter dan tot dusver van haar taak zou kwijten, opdat het publiek ten minste eens iets officieel zou zien toegelicht en leverd aarV°0r 330 9erucllt waa overge-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1