AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Kouue kruis nuip-curps. TTk X THT V De Juliana-collecte. Levensmiddelenpakketten voor bezet Nederland. Geef Uw kinderen wat hun wordt toegewezen. Zij hebben het noodig. Hoe Hr. Ms. „Tjerk Hiddesz" de guenlla-strijders van Timor eVdCueerde. No. 64 WOENSDAG 2 MEI 1945 59e JAARGANG No. 63 ZATERDAG 28 APRIL 1945 58e JAARGANG Drukker-Uitgeefster; Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie; T. C. VINK - van VESSEM Door radio .Herrijzend Nederland'', door advertenties (zie dit blad) en anderszins, wordt bevrijd Nederland weer opgewekt te geven voor het jloode Kruis op 28 29 en 30 April e k Naar aanleiding van den verjaardag van de Voorzitster werd deze inzameling de „Juliana collecte' genoemd De hulp aan onze lijdende landge- nooten gebracht door het Roode Kruis is wel algemeen bekend, maar mis sch;en kan het zijn nut hebben eens een klein overzicht te geven van wat in Zeeuwsch Vlaanderen globaal werd verricht Sinds de bevrijding werden 7 nood ziekenhuizen opgericht. Ten tijde van den hoogsten nood waren 515 bedden in deze noodziekenhuizen geplaatst Drie tehuizen voor ouden van dagen werden ingericht en zijn nog in gebi uik met in totaal 1.0 bedden. Door amhu ance wagens werden in 7 maanden 12)9 zieken en gewonden vervoerd, w o 260 besmettelijke zieken (en 870 oorlogsslachtoffers Aan 7010 evacuee s werd hulp en bijstand verleend op de posten aan den Braakman, te Sluiskil en te ICIevershille 73 lijken werden vervoerd, bijna 100 begraven De hulp beperkte zich niet tot Z Vlaanderen, want een ploeg van 12 menschen was te Nijmegen maanden aan het werk om de Betuwe te helpen evacueeren en plaatselijk hulp te bieden. Nu worden weer ploegen uitgerust voor „Zuid helpt Noord Door bemiddeling van het Roode Kruis werden tonnen voedsel en Mee ding vanuit Engeland via Eindhoven naar Zeeuwsch Vlaanderen gebracht en verdeeld Evenzoo werden uit België Frankrijk Zwitsetland Engeland en Amerika ge neesmiddelen aangevoerd en door tus schenkomst van het Roode Kruis ver deeld Dit geschiedt nog dagelijks zeer ten gerieve van doktoren, ziekenhuizen en uiteindelijk van de patiënten. 80 man personeel en 5 auto's zijn nog dagelijks in touw, soms tot diep ln den nacht j Zooals hier, werkt het Roode Kruis in geheel bevrijd Nederland Voedsel, kleeding en medicamenten worden ingezameld en op groote schaal (gekocht evenals vrachtwagens, rijdende lOnismettingsinrichtingen e d Veel geld is hiervoor noodig Begrijpelijk is dus, dat het Roode j ruis met graagte gebruik heeft ge- akt van de toestemming door de hoogste autoriteiten verleend, om een sollecte te houden en dat hartgrondig Vrdt 9ehoopt dat iedereen weer met nilde hand voor zijn lijdende Iandqe- ooten zal offeren Het Roode Kruis rekent op U. Secretariaat Ned Roode Kruis, Afd. Terneuzen. Dinsdagavond laat deelden verschil lende geallieerde zenders aan de be volking van bezet Nederland mede dat deze per vliegtuig van levensmiddelen zou worden voorzien. De bevolking werd verzocht wachtposten uit te zet ten om het eventueele uitwerpen van pakketten waar te nemen Tot de Duitsche bezetting werd een waar schuwing gericht om de geallieerden bij deze hulpactie niet te hinderen. Radio Oranje deelde Woensdagavond in aansluiting op het bovenstaande mede, dat het nog eenige tijd in be- j slag zal nemen alvorens tot deze hulp verleening zal kunnen worden over gegaan. Donderdagmorgen meldde Anep Aneta dat in het hoofdkwartier van het le Canadeesche leger een radio rede is ontvangen van den Britschen bevelhebber in Nederland. In ant woord op de bekendmaking van gen Eisenhower verklaarde hij zich in be ginsel accoord met het geallieerde plan om voedsel aan de Neüerl. bevolking in nog bezet Nederland te leveren, maar hij neemt geen genoegen met de voorgestelde wijze van uitvoering van het plan. Hij beweert dat vliegtuigen die levensmiddelen brengen ongehin derd zijn verdedigingswerken z ruden kunnen opnemen Hij stelt voor ge bruik te maken van spoor en water wegen in Noord Brabant y prtlTNü. Maandagmiddag. Duitse nana, ln zuid-Duitschland werd het concentratiekamp te Dachau veroverd. 32000 gevangenen werden bevrijd. Uit een ander kamp te Moosburg konden 27000 En- gelsche en Amerikaansche krijgsgevangenen worden bevrijd. dutte neooen verteld, aai Uoertng zijn ver- stand verloren heeft en dat Huler ijlt en stervende is. Himmier zou onder degenen die iets van de zaken van moinka atweicn, de eenige zijn die zijn positieven nog bij elkaar heeft. Intusschcn hebben volgens het zelfde bericht de Duitsche bevelhebbers in Abonnements prijs Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom fl. 1.25 Alle andere plaatsen 11 1.55 f AdvertentiepriJ»"^ 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeellngen 15 ct per m.m. Kleine Advertentién (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. Een Britsche haven. (Anep-Aneta). De terugkeer van Hr. Ms. Tjerk Hiddesz" in Europeesche wateren wekt herinneringen op aan het stoute stukje, dat dit oorlogsschip en zijn bemanning hebben verricht door drie gevaarlijke reizen van Australië naar het door de Japanners bezette Timor te maken, om een zevenhonderd Nederlandsche en geallieerde guerilla-strijders, die daar bijna negen maan den tegen de Jappen in actie waren geweest, in veiligheid te stellen. Deze evacueering vond plaats in December 1942, nadat men er eindelijk in was geslaagd radio-contact tot stand te brengen tusschen Australië en de Nederlandsche en Australische guerillas. Toen bekend was, dat deze troepen nog altijd op Timor standhielden, heeft men eenige keeren getracht hen van het eiland af j-j maEr deze P°9in9en werden alle on tijdig door de Japanners ontdekt en verijdeld. Verscheidene geallieerde schepen werden tij dens deze acties door den vijand vernietigd T 1£.Rece™ber 1942 waagde Hr. Ms. 1 jerk Hiddesz haar eerste kans. Men wist, dat Japansche vliegtuigen en onderzeebooten patrouilleerden in de wateren ten zuiden van limor. Het was derhalve van het grootste be lang de bestemming van het Nederlandsche schip zoo lang mogelijk voor den vijand ver- borgen te houden. T°,en de "Tjerk Hiddesz" Port Darwin had verlaten, werd aanvankelijk een noordelijken koers gestuurd, teneinde vijandelijke vliegtui gen of schepen, die den torpedobootjager moch ten zien, op een dwaalspoor te brengen, In den namiddag werd echter van koers ver anderd en ging het met meer dan 30 mijls vaart regelrecht op Timor af. De onderneming was in vele opzichten een waagstuk. In de eerste plaats beschikte men niet over volledige zeekaarten en bovendien zou de inschepings plaats 's nachts worden bereikt, hetgeen nauw keurige oriëntatie bemoeilijkte. Toen de nacht aanbrak, stoof de „Tjerk Hiddesz" nog steeds met onverminderde snel heid voort. Het was een zeer ongewone ma nier van varen. Onder normale omstandigheden blijft een schip immers zoo ver mogelijk uit de buurt van een onverlichte kust. Doch thans aanvaardde men welbewust de riskante navi gatie. Al wat de Commandant bezat was een twijfelachtige silhouet-teekening van het kust- gedeelte. Men was volkomen afhankelijk van de mo derne instrumenten, die ook in duisternis de aanwezigheid van klippen en van de kust be hooren aan te geven. Het lukte alles wonder wel: het eiland kwam in zicht en eenige mijlen uit de kust werd vaart verminderd. Op de brug van de „Tjerk Hiddesz" tuurden alle hens naar de donkere kust, zoekend naar het afgesproken signaal. Per radio was afge sproken, dat de guerilla's op het strand drie vuren zouden ontsteken. Daar zag men het schijnsel van een vuur... en op een andere plaats nóg een! Maar deze vuren waren niet aan het strand, doch dieper het land in. De „Tjerk Hiddesz" maakte een slag over stuurboord langs de kust. De booten waren uitgedraaid, alles en ieder was klaar voor de landing. Het strand bleef echter donker. De torpedobootjager wendde den steven en maak te een slag over bakboord. Aller oogen zoch ten de kust af. Aan het strand bevond zich op dat oogen- blik een groep van eenige honderden menschen, voor het meerendeel soldaten, doch ook burgers, vrouwen en kinderen. Gewonden en zieken lagen in het rond. Allen waren uitgeput door ontberingen. Zij waren uit de bergen gekomen, waar zij zich nu al maanden lang tegen de Japanners verdedigden. Vele malen reeds hadden zij de zen tocht naar de kust gemaakt, en telkens te vergeefs. Doch zij wisten, dat men van Austra lië uit zou trachten hen te bereiken en voor de zooveelste maal probeerden zij hun vuren aan te leggen. Doch het had hard geregend en het hout wilde geen vlam vatten. De guerilla's ploeterden verder, terwijl wachtposten scherp uitkeken naar Japanners en eventueele redders. Achter de branding zagen zij echter niets dan duisternis. Eindelijk vlamde het eerste vuur op, toen het tweede en tenslotte het derde. De moeite ven de „vuurmakers" was beloond. Doch de uitgeputte groep aan het strand durfde ter nauwernood meer hopen, dat hun pogingen ditmaal succes zouden hebben. „Een lichtin zee!" In de verte flikkerde even een licht. Daar moest een schip zijn. Maar welk schip? Men moest afwachten. De minuten kropen voorbij. Toen was het de vele Nederlanders aan het strand alsof hun hart opsprong. Want daar hoorden ze opeens in onvervalscht Amster damsch een paar kernachtige uitdrukkingen. De booten van de „Tjerk Hiddesz" hadden den wal bereikt. De torpedobootjager was ten ankers gegaan. Iedere minuut was nu kostbaar elke se conde kon gevaar brengen. Een groot deel der bemanning was bij het embarkeeringswerk in gedeeld, zoodat het scheepsgeschut niet vol ledig bezet kon zijn. Vijftig man waren met de booten naar den wal. Reeds hadden zich ster- ke kerels in de overboord gehangen netten op gesteld om de gewonden aan boord te hijschen. Ieder wist zijn plaats, hoe donker het ook was Deze manoeuvre was terdege voorgeoefend en de geheele organisatie klopte dan ook als een bus. Binnen twee uur waren 300 Ned.-Indische en Austraulische guerilla's, benevens vijftiq vrouwen en kinderen, aan boord genomen. Bovendien was een versch detachement Com mando s en een groote hoeveelheid levens middelen en munitie aan wal gezet. Vooruit stonden de bottelier en de zeuntjes koffie en boterhammen met kaas en spek klaar te maken voor de uitgehongerde passagiers, die u» geen maanden brood hadden geproefd. Met hooge vaart verliet de torpedobootjager het eiland. Nog kon de expeditie niet geslaagd heeten, want nog steeds was het schip binnen jagers ter bescherming kwamen opzetten. Be halve de Commandant van de „Tjerk Hid desz' wist echter aan boord niémand, dat deze toestellen nog maar zoo kort in gebruik waren, dat zij nog geen bewapening bezaten. Gelukkig wisten de japanners dat evenmin en daarom bleven zij vemgneidshalve uit de buurt. l oen de „ijerk Hiddesz de haven bereik te, was de bemanning veertig uren aan een stuk in touw geweest. En met welk een am bitie en enthousiasme was er gewerkt! bot tweemaal toe moest deze onderneming worden herhaald en beide keeren verliep zij' met goed resultaat. Ongeveer duizend guerilla s en bortugeesche, Nederlandsche en Indo nesische vluchtelingen konden worden geëva cueerd. De „Tjerk Hiddesz' bracht bovendien nog een ton rubber mee. Als blijk van waardeering voor het uitste kende werk van de torpedobootjager werd de toenmalige Commandant, Ltz. I. W. J. Kruijs, benoemd tot otticier in het American Legion ot Merit. De Commandant schrijtt het wel slagen der evacuatie toe aan de voorbeeldige wijze, waarop ieder lid der bemanning zijn zware, vermoeiende taak heeft vervuld, bereik der Japansche bommenwerpers. Een luchtaanval kon de ergste gevolgen hebben voor het met passagiers overladen schip. Een zucht van verlichting ging op, toen eindelijk uit het Luiden de geallieerde iange-arstand- I ot de meest verblijdende verschijnsels van deze tijd mag wei gerekend worden, de hulp die .Luid zo spontaan aan Noord brengen wil. ópontemteit overigens, die de gebruikelijke keutekenen der ongeordendheid draagt. INederiandse en geallieerde autoriteiten, die rondzageu op alles wat er tot nu toe werd ge presteerd, moesten wei antwoorden op de vraag, hoe t nu eigenlijk moest. Eerste ïnitiatiel oer ordening was de N.C. H.N., een registratiecentrum, o.a. voor opgave van t personeel. Dit vergemakkelijkte het werk van tevoren bestaande organisaties, als H.A. R.K., Zeeuwse Hulp voor boven de rivieren, Comité Duid Helpt Noord enz. De tweede eis van organisatie was het ka naliseren van de krachten, het vormen van een „uitvoerende macht". Daarvoor is opgericht door samenwerking van Engelse en Neder landse militaire autoriteiten: „Rode Kruis Hulp Corps n Militair verband, dat juist daardoor de mogelijkheid bezit vlugger en dus doeltref fender op te treden. Het geheel is dan ook ingeschakeld als leger onderdeel, deel van legeroperatie, deel van de bevrijdingsveldtocht in Holland. ln grote lijnen bestaat dit hulpcorps uit 3 groepen, ieder bestaand uit teams van 10-15 man. De teams zijn de eenheden, die zelfstandig optreden, met taken van verschillende strekking De eerste groep Reliefteams, voornamelijk belast met inrichten van kampen en verder so ciaal werk, wat echter meer de speciale taak is van de tweede groep: Sociale Verbindings teams. De derde soort zijn de Medical Feeding Te ams, deze hebben de zorg voor ondervoeden en andere medische terreinen. De opleiding gebeurt in Breda, waar in snel tempo dat wordt geinstrueerd, wat in deze bij zondere omstandigheden ter oriëntering nodig is. De uitrusting, het materiaal voor weten schappelijke voeding en het daartoe rollende materiaal wordt door de geallieerden geleverd. Daarnaast hebben verschillende teams be schikking over belangrijke stocks, die hun als blijk van medewerking door hun district zijn aangeboden, b.v. het ingezamelde voedsel, ge- voecL d°°rWerPen 6a dee' Van het a3n9esP°elde De grote belangrijkheid van dit werk voor Holland wordt in Engeland algemeen erkend. Verschillende Engelsen, experts op dit gebied staan aan het hoofd en de Premier zelf wenst persoonlijk op de hoogte te worden gehouden van de voorbereidingen. Tot slot kan nog worden vermeld, dat van Zeeuws-Vlaanderen alleen Medische Voe dingsteams zijn opgeleid, die als eersten de Zeeuws-Vdaamse bereidwilligheid tot hulpver lening zuilen vertolken, «urpver- Advertentieprijs per m.m tqezonden lededeehngen 5 ct per m.m letne Advertenti#* naximum 8 regel? 5 regel» 62 ct. sdere regel meer 1 ct. extra ienstaanbledlngen 2 ct. grip van de be uchte Best, de geallieerden bereid zijn te kapitu- van Seeland t n mo- lerug te trekken. Dit i via Bernadotie zijn en hebben het Duiise sgevangen te houden zijn aanvaard dood van Musso'ini, zegd dat hij met zijn ichoten te Dongo. Hij een Duitsche overjas, e bereiken. ns berichten uit uern ionen zijn. Zijn dood hebben in het onder- r te Berlijn. teid uit berichten van lerl. en Radio Oranje. '.lorwci peu ssing P 52, Axel. 1 ÖLUixKcU 'ijkueid v. d. Redactie; sladgenooten weer in iniuuci van aaupian- tleu van, ot herinnerd (gingen van sommige llap. (JuK Uieiup siuu- ■loeungeu, uudi ik was aai uvci ais ue ccisie c Ual üc inlluuu ucze lel was, ulscuoou IK l locsieiiluieu uat ik en vau icucrccn op ue loei eciitei mei .ei n, Zouals ue ucuuming Jk zuuwal uuui ïcucl maar uaai uil voi^,, ue lie.geen ei op «orut euvuceii r aosuium op wal ik ucze Keel Wei au een gcuceiic ei »an. aait Oepaaiuc cioclleil en dienen er ausuiuui C( aan nuckjcspiaa( te laad IK Ucn aan ceil ii zou rne erg spijien emueeie veihanuc.ug i personen veinocuia ei wai leveusiuinucicu Koen i had en. uuoteKcuo, uocn uenk licigeen win nicue- :nu maaki. Ovciigcus Cane s. C.K J. L. ORTELEE. en hetgeen üe vorige I alles oclrekKing nad adcnauuscne nuuuiug en wij loen Hei siuk en piaaiscn, amocwel d zij ii, reu alien dj de Ocscnu digingcu le Jil opeuujK zijn aam genoegen naai aa,nei- aaiigepiaKie een s.UK Wdal lil üuk UcZ.c ie Kennen gccii. nis dale van Üegcuicen- jcuKulcn lijdeus ui na II oeKcuuii'akc ia.CU teil peisuonlijkc vee te dl allciceisl in e. null e pon ie ot de zuive el M. U. wenden, en ie nuu naam ockcnd- uat zij oeiëid zijn de koor nun bescnutdi- In. el alien onze diverse tr uiteenlopen. Lie een eeu derde wii het zus, ichter allen zeker. We en weten, wac er ge- :aan. We zouden graag .ent omtrent üe waat- jomen, ue veroruemn- aaraigd en nog veei 'J.'y1",." woi ucn unyescrcitl 101 het personeel, dat op arbeidsovereenkomst in dienst van het rijk is. Aan het bevoegd gezag in provinciën, gemeenten, waterschappen enz. zal worden verzocht overeenkomstige regelin gen voor zijn personeel te stellen. Tenslotte zal nog worden overwogen wat voor de pensioen- genietenden kan worden gedaan. voorlichting op het gen? Dat lijkt ons vrij dee: tt thans in ons district iet Militair Commissa- i. heeit de beschikking dienst (Sectie XIA). z-uais ue ucëi van deze sectie aangeett, zal de taait Wellicht zijn:: voorlichten. Het zou wellicht wenselijk zijn, dat deze dienst zich wat beter dan tot dusver van haar taak zou kwijten, opdat het publiek ten minste eens iets otficieel zou zien toegelicht en leverd aarV0°r 930 1161 9erucbt was overge-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1