AXELSCHE COURANT V NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAND EREN. V - Het overlijden van President Roosevelt. Bommenwerpers voor het vervoer van hand Isgoederen. Ernst von Bonninghausen gearresteerd Petroleum voor Kookdoeleinden. No. 60 DINSDAG 17 APRIL 1945 58e JAARGANG -5r Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM INSTELLING GEMEENTERADEN. Een K B. van 12 4 45 regelt samen stelling en inrichting van voorioopige gemeenteraden, die in functie zullen blijven tot dat de raad weer op de normale wijze Kan worden samenge steld. De voorl raad d e hetzelfde aantal leden zal hebben als de normale wordt gekozen door een kiescollege dat drie maal het aantal leden van de raad zal tellen Er zal een keu e worden gemaak' uit personen die tijdens de be etting het vertrouwen van de bevolking heb ben verkregen of behouden De burgemeester doet een aanbeve ling voor het kiescollege aan den Com missaris der Koningin die wordt voor gelicht door 5 vertrouwensmannen. De burgemeester wordt bij ijn keu e voorgelicht door 3 vertrouwensmannen Wethouders worden benoemd binnen éen maand na instelling van de raad Ge/orgd al worden voor een even redige vertegenwoordiging van de voor naamste geestelijke e maatschappelijke stroomingen in de gemeente I NILU WSBbRlCHTfciN. Maandagmorgen 9 uur. iSeüeniiiiiüKiiigeii. tfONAANWlJZlNU van 15 tot 28 April. ïuis den ge- om, en aten boterham en ?d. Zoo leeft die het van t bezette ge- alf negen op En iederen e karavanen polders. Er andkar naar fieringermeer ial sterft '.e- ht ook, blijkt zeer welwil- ddeld dertig zij stoppen hijnt de hof- ordt geruild, handdoeken ilaatse uitge* in dan ma3t is zoo iets, ;en regel, een man in regenjas. Hij st te maken, hij zoo op andere boer aardappelen erop zijn de den slechten later met |oede boeren, ien land niet inde snel be- i lang boven liever gebrek dat in den ■orden begra- en zijn (d.w. feitelijk ver is, kan ik U ker". veel bieten' jegeten in de voedings om. Alleen 15 hout in at eten klaar ivaart?" n wel. Maar 7ordt boven ïers tegenge schepen met de Oranje onverrichter chers uitslui jteerden!" suiker, zout een schipper ruilen tegen slaagde en jelen voor de :rug werd de e Duitsche.-s, De dorpelin- et lossen van jp een Kerst- „inbraak" in ieel wat min Wehrmacht. ;r Duitschers aardappelen opengebroken ilgemeen kan ongeveer tot en der bittere er maar eén staan in Ne man dood of Een moreele zal door de litiek. Neemt ouderen ook, :n stelen, be gens te werk ord van runt doen il wrongen lee straks na de n vooral hen heeft: een fbraak. .z. in dit ge. jst bereid, die die hoorde, efde met hart de bezetting, laag, uitge. te doen op) bezaten. Nee ried was zot uut kan ver voor mij een :n mag, ik za 3 ik het zag Abonnements prijs- Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom fl. 1.25 Alle andere plaatsen fL 1.55 Advertentieprijs 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeelingen 15 ct per m.m. Kleine Advertentlön (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct Washington, 12 April '45 (Anep Aneta) De overledene is gedurende 12 stormachtige jaren president geweest van de Ver. Staten, waarin hij 3 4jarige ambtsperiodes beëindigde Ruim een week voorafgaande aan het over lijden had hij zich voor een korte rust te War Springs teruggetrokken. Hij had het plan opgevat daar nog een week te verblijven en dan terug te gaan naar Washington. Een aanval van kinderverlamming in 1924 was oorzaak dat hij zijn beenen niet meer kon gebruiken, maar hij verzette zich tegen invaliditeit en hield zich met practisch elk facet van het nationale leven bezig. In den voorbijen zomer herstelde hij van een ontsteking der ademhalingsorganen en werd hij weer in een goeden gezondheids toestand geacht. Hij werkte vrijwel zonder onderbrekingen door. Na de Krim confe rentie in het begin van dit jaar, veroorzaakte zijn verschijnen bezorgdheid. Doctoren, die den president behandelden, zeiden dat hij flauw viel toen hij poseerde voor een portret teekenaar. Hij stierf binnen drie uur zonder tot bewustzijn gekomen te zijn. Voor den middag was hij in uitste kenden toestand en maakte hij plannen deel te nemen aan een volksfeest in Georgia in den namiddag. Roosevelt, die den 63-jarigen leeftijd be reikte, werd geïnstalleerd op 20 Januari van dit jaar en was de 3*ste president der V. S. Sinds 1932, toen hij voor het eerst gekozen werd, heeft hij het land gediend tijdens een periode, waarin het een voortdurende natio nale crisis doormaakte. Hij werd geboren op 30 Jannari 1882 in Hudson River Valley in den staat New-York. Zijn vader was een landeigenaar, zijn moeder de dochter van een New-Yorkschen scheep .- handelaar. Franklin D. Roosevelt, die een hervormings leider werd voor het welzijn van den gemid delden man. werd geboren en grootgebracht in een welgestelde familie. Toen de Ver. Staten in 1917 aan den oorlog deelnamen, was hij voornamelijk verant woordelijk voor het lefcgen van een mijn- ve sperring over de Noordzee van Noorwegen tot de Orkney-eilanden en voor den bouw van snelle duikbootjagers. in 1920 was hij de candidaat van de de mocratische partij voor het Vice-Fres.schap, maar de verkiezingen brachten een republi- keinsche overwinning en Roosevelt keerde tot het particuliere leven en de advocatuur terug. In 1932 werd hij door de üem. partij candidaat gesteld voor het presidentschap. Hij ontwierp de z.g. „new-deal" voor het Amerikaansche volk en werd met een meer derheid in 42 van de 48 staten verkozen. Het praesidium werd Roosevelt opgedragen in een tijd toen Amerika op het laagste punt van finantieele depressie in zijn geschiedenis was. Reeds dadelijk riep hij de autoriieiten op finantieel en economisch gebied tot zich evenals specialisten op sociaal wetgevend en regeeringsteirein. Reeds vroegtijdig be merkte Roosevelt de seinen „Weest op Uw hoede" in Europa en in het Verre Oosten, en waarschuwde tegen oorlog, die het West. halfrond in gevaar zou brengen. Tusschen de landen van Noord- en Zuid Amerika be vorderde hij een politiek van goede nabuur schap, in Juli 1939 vroeg hij het congres het wapenembargo op te hetlen, hetgeen het congres niet inwilligde, doch in November bereikte hij zijn doel met de „cash and carry" wet waarbij aan belligerenten werd toege staan, om contant Amerikaansche goederen te koopen en ze te vervoeren behalve in Amerikaansche schepen. Na den Duitschen inval in Denemarken en Noorwegen in 1940 bracht Roosevelt Groenland en IJsland onder Amerikaansche bescherming. In 1940 werd hij opnieuw verkozen en daarna weruen alle politieke verschillen ter zijde gesteld de gelederen werden gesloten. Eenige maanden nadien ontwierp de pre sident Amerika's rol als „arsenaal der de mocratie". In het kader van de leen- en pachtwet ontvingen Engeland, China en Rusland, alsmede andere landen, die tegen de as streden, munitie. Nadat Amerika in den oorlog was gekomen, nam Roosevelt als president oppe.bevelhebber de leiding van de mobilisatie, de werkkracht en alle arbeids hulpbronnen van het land op zich. Krachtens zijn bevoegdheden speelde hij een leidende rol bij het vers'evigen der geall. solidariteit, tijdens conferenties met de leiders der ver eenigde volkeren, te Casablanca, te Quebec te Cairo en Teheran en tijdens de Krimcon- ferentie, waar de plannen voor de conferentie van San Fransisco die op 25 April zal be ginnen, werden vastgesteld. WESTFRONT. De Canadeezen, die Zwolle veroverd hebben, zijn naar Heerenveen op gerukt. Reuter meldt, dat volgens inwoners van Apeldoorn, Seys Inquart een week ge leden uit Nederland is gevlucht. Prins Bernhard heeft in een treffende plechtigheid, waarbij verschillende Nederl. legeronderdeeien, de staf van het Mil. Gezag en hooge Amerik. en Eng. officieren tegen woordig waren, hulde gebracht aan de na gedachtenis van president Roosevelt. Zijn naam, zeide de Prins, staat onuitwischbaar geschreven in het boek van de geschiedenis van Nederland. Arnhem, Zwolle en Leeuwarden zijn be vrijd. In Groningen en Meppei wordt ge vochten. Ten N. van Groningen hebben geallieerde troepen de Louwerszee bereikt. Het Ruhrgebied is in 2 deelen gesplitst. De steden Dortmund, Bochum en Wuppertal zijn in geallieerde handen. Bismark en Stendal zijn veroverd. Zondag werd gemeld dat Amerik. patrouilles waren doorgedrongen in de Westelijke voorsteden van Berlijn. Zij stuitten hier echter op zoo feilen tegenstand, dat ze hun tanks moesten terugtrekken. Leuna, Bamberg en Bayreuth zijn bezet. Tegenover Weenen, aan den anderen kant van den Donau werd de fabrieksstad Flo- ridsdorf veroverd. Ook de steden Korneu- burg en St. Pölten zijn in Russ. handen. Maandagmiddag 2 uur. NEDERLAND. In Friesland werden Has kerdijken, Sneek en Leeuwarden bevrijd, vooruitgeschoven afdeelingen opereeren in de buurt van Bolsward. Op de Veluwe ruk ken de Canadeezen vanuit het bruggehoofd over de ljsel bij Arnhem ongeveer 13 km op en bereikten Otterloo. 30 Ni'derlandsche S.S. mannen gaven zich gisteren over. Poolsche afdeelingen hebben de monding v.d. Eems bereikt DUITSCHLAND. Het 3e Amerikaansche leger bevindt zich nu 12 km van de Tsje chische grens. Het 7e leger is 11 km ten Zuid Oosten van Bayreuth en 24 km ten Noord-Westen van Neurenberg. Het Amer. ie leger heeft in de zak van het Ruhrgebied 23000 krijgsgevangen Russen bevrijd. FRANKRIJK. De Franschen onder Gen. Lecla'r zijn Royan aan de Gironde binnen gedrongen. ITALIË. Generaal Clarck heeft vandaag officieel aangekondigd, dat het voorjaarsof fensief in het Midd. Zeegebied is begonnen Dinsdagmorgen 9 uur. Nederland. De afsluitdijk ligt thans on der het bereik van de geallieerde artillerie. De Duitsche marinetroepen in Groningen hebben zich overgegeven. De troepen die van Arnhem uit over de Veluwe naar het ijselmeer oprukken, ondervinden bijna geen tegenstand. Duitschland. Moskou bewaart nog het stilzwijgen over het groote offensief tegen Berlijn. Volgens Duitsche berichten zijn de Russen gis'eravond door de duitsche ver dedigingslinies heengebroken en bevinden zich 45 km van de Duitsche hoofdstad. De Russen veroverden Lindenberg in Moravie en voorts Wagram en Furstenfeld. Het leger van Patton heeft de Tsjecho-S owaakse grens van 1938 bereikt en daarmede moffenland in 2 stukken verdeeld. Het 7e Amerikaanse leger drong gisteravond Neurenberg binnen. Het ie leger heeft Leipzig practisch geiso- leerd. Gister werd door de Amerikaansche luchtmacht een record aantal Duitsche vlieg tuigen vernield, nl. 657. Groote tegenstand ten O. van Winschoten. Sneek en Bolsward bevrijd, Marssum en Harlingen bereikt, hevige gevechten in Apel doorn. De weg en spoorweg Apeldoorn- Amersfoort zijn afgesneden. De inundatie's langs de Zuiderzee zijn aanzienlijk uitgebreid. H. M. Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana woonden hedenmorgen een herden kingspiechtigheid ter eere van president Roosevelt bij in de St. Paulskathedraal te J Londen. De „Daily Herald" van 7 April schrijft: Spoedig zulien er in Duitsland tussen de Britse en Amerikaanse legers in het Westen en de Russische in het Oosten te weinig doelen zijn voor onze zware bommenwerpers. Zodra dit het geval is zullen zij worden aangewend voor het vervoer van voorraden, niet alleen voor de legers, maar voor de bevrijde gebie den, en zo zullen zij de gehele transportsituatie verlichten. Een verslaggever van het bovengenoemde blad bij het le Canadese leger meldt verder: Een geweldig plan is uitgewerkt voor de voeding van milioenen hongerlijdende Neder landers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag Het wordt het „B-2" Plan genoemd, maar niemand weet wat „B" betekent. Op de dag, dat wij deze hongerlijdende zone bevrijden, zullen bergen voedsel op Canadese legervrachtwagens worden geladen en naar deze snellen. Majoor Van Campen van het Nederlandse Mil. Gezag, die de voeding van Noord-Neder land moet verzorgen, vertelde mij, dat zijn or ganisatie voorbereid is om 12.000 ton voedsel te vervoeren naar de getroffen gebieden. Daarna zullen iedere dag 3000 ton levens middelen worden vervoerd. Treinen zullen de voorraden naar spoorwegcentra vervoeren, waar zij worden overgeladen op legervracht wagens. De voedselvoorraden, die nu al achter het front zijn aangelegd, bevatten biscuits, vlees, vet en suiker. TUBBERGEN, 8 April 1945 (Anep-Aneta). Een speciale correspondent van Anep-Aneta schrijft: Boeren hebben in de omgeving van Ootmar- sum een van de fanatiekste N.S.B.-ers bij den kraag gegrepen: Ernst von Bonninghausen, burgemeester van Tubbergen. Hij werd in een zandkuil aangetroffen, maar bedreigde ieder een, die hem wilde naderen, met een revolver. Tenslotte wist men hem te omsingelen en te ontwapenen. De von Bönninghausens bewoonden in de nabijheid van Tubbergen een oud familieland goed. Aanvankelijk zat de familie financieel an den grond, maar na Mei 1940 is ze er weer bovenop gekomen. Het was min of meer tra ditie, dat een der leden van deze familie bur gemeester van Tubbergen was. Egon von Bonninghausen, de broer van Ernst, werd kort voor de Meidagen van 1940 ontslagen, omdat hij verklaarde, zich bij een eventueelen intocht van de Duitschers niet te zullen verzetten. In derdaad heeft hij, toen zij Nederland binnen vielen, de vijanden met open armen ontvangen en als dank werd hij door Seyss Inquart in 1940 weer burgemeester van Tubbergen. In Augustus 1941 werd hij provinciaal commis saris voor Overijsel. Om de een of andere re den is hij later naar het Oostfront gezonden, waar hij in 1943 sneuvelde. Egon was een gematigd partijman, in tegen stelling tot zijn broer, die in 1940 burgemeester van Hilversum werd en eind 1943 als zoodanig naar Tubbergen verhuisde. Rauter was een gezien huisvriend op de Herinckhave, evenals Seyss Inquart, wiens jachtterrein in de nabij heid lag, Mussert en de Beauftragten voor Overijsel en Gelderland. Ernst was door-en door Nazi. Hij had verschillende verklikkers in zijn dienst. Tot op het laatste oogenblik be schouwde hij zich als wettig burgemeester van Tubbergen en zelfs toen hij gearresteerd werd, riep hij uit: „Ik ben nog steeds burgemeester..." Hij gaf het volgende briefje af, met het verzoekdit aan den Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken te willen doorzen- „Excellentie. Door dezen deel ik U mede, dat ik thans ge arresteerd ben door leden van een organisatie, zich noemende „Vrij Nederland". Verder ver nam ik, dat de aan mijn zorgen toevertrouwde gemeente door Engelsche en Amerikaansche militairen bezet werd. In deze omstandigheden kan ik niets voor mijn gemeentenaren bereiken. Bovendien wensch ik ook onder een dergelijk bestuur niet als ambtenaar te fungeeren. Om deze redenen verzoek ik U, mij met ingang van heden te ontslaan als burgemeester van Tubbergen. Waar bericht hierop niet spoedig te verwachten is, zal ik mijn locoburgemeester opdragen, de werkzaamheden tot het bekend worden Uwer nadere beslissing uit te voeren". Men vraagt zich af, of deze brief niet als grap bedoeld is, maar het was Ernst von Bonninghausen doodelijk ernstZijn vrouw, moeder en kinderen zijn in verzekerde bewa ring gesteld, met het oog op hun eigen veilig heid. Vooral de moeder was berucht. Zij schijnt de kwade geest van haar beide zoons te zijn geweest. Als haar zoons naar een ver gadering gingen moest het N.S.B.-pakje aan. Egon had daar niet veel zin in. Daarom liet hij zich dan door het dienstmeisje zijn colbertje achterna brengen en verkleedde zich in het bosch nabij het voorvaderlijk bezitHet was deze moeder ook, die het hare ertoe bij droeg, dat tijdens de Meistakingen van 1943 de leider van het distributiekantoor te Tub bergen standrechtelijk werd doodgeschoten. Op het oogenblik heeft Ernst tijd, om over het verraad der von Bönninghausens na te denken. Alweer een ster, die uit het N.S.B.- firmament is geduikeld, die in 1940 in de kamer van den Rijkscommissaris de hoogte inging en op een zomerschen Aprildag in 1945 in een zandkuiHri^^otmaniunwieerpIoftej^^Vi^^olgt? Uevoiiden voorwerpen Een om. F. J. Tielcinan, Armen- dijK 1Ü, Axel. De Afd-e'ing Vee en Vleesch maakt bekend: Koopers van op taxatie-markten aangekochte paarden, die meenen, dat zij bij dezen koop op een of andere wijze zijn gedupeerd, kunnen zich voortaan voor het inroepen van arbitrage tot den Provincialen Voedselcommissaris van hun gewest wenden. (Z no 103) Ongekeurde aardappelen van het ras EERb TELING van den oogst 1944 mogen als pootaardappelen worden verhandeld. De vol gende telersprijzen zijn hiervoor vastgesteld: EERSTELING 28-35 f 11,50 EERSTELING 35-55 f 9,50 Deze prijzen gelden bij aflevering franco dichtsbijzijnde gebruikelijke laadplaats en ex clusief emballage. De bewaarloonvergoeding is bij deze prijzen inbegrepen. BEKENDMAKINGEN DISTRIBUTIE. A t/m E 17A en B 400 gr. p.b. Brood M 17 400 gram per bon D en E 17 res. 100 gr. p. bon Beschuit E 17 beschuit 75 gr. p. b. 1 rants. Melk C, D, E 17 Melk Ia/4 Liter Taptemelk A en B 17 Taptemelk 1% L. Taoak 02 Tabak 2 rants, naar keuze. Kinderdrank D en E 39 Reserve 300 gr. GerstegHes'B en C 40 Reserve 250 Maizena D en E 38 Reserve 250 gr. AardaDoelen A t/m E 17 Aardappelen 1 Va kg Aardappelen M n kg A t.e.m. E 17A Vleesch 100 gr. M 17 Vleesch 100 gr. A t.m. E 17b Vleesch 25 gr. A t m. C 17 Boter 250 gr. 1 rants. M 17A Boter lzö gram D en E 17A Boter 250 gr 1 rants. A, B en G 34 Reserve 100 gr. 120 Algemeen 1U0 gram Vleesch Margarine D en E 34 Reserve 100 gram 110 en 117 Algem. 250,gr.p. b. 118 Algemeen 500 gram 119 Algemeen 1 tablet. C, D en E 35 Reserve 2 tabl. 124 Algemeen 250 gram Boter Koitie Zout Versna peringen Peulvrucht. Suiker Chocolade Jam KlnCt>iscuits D en E 40 ^eserve 150 gram Hu?sehfCzheep 123 Algemeen 223 gram Tnpliphtinn I De bonnen, aangewezen voor I UCIIbllilliy biscuits, gortmout, versnape ringen en tngelsche .huishoudzeep moeten in de week van 1521 April Dij de winke liers worden ingeleverd. De winkeliers moe ten deze bonnen inleveten in de week van 22—28 April 1945. Bon 1 van de Noodkaart voor Kookdoele.n- oen kan door het puoliek tot 21 April bij den handelaar worden ingeleverd. Handelaren kunnen deze bonnen alsnog in de week van 23—28 April inleveren. Door Heeren Artsen worden in sommige ge vallen aan zelfverzorgers brietjes afgegeven, dat wegens ziekte extra melk gebruikt moet worden. Door het Bedrijfschap voor Zuivel worden deze briefjes niet geaccepteerd. Voor zelfverzorgers, die wegens ziekte extra melk moeten gebruiken, moet deze melk op de nor male wijze door Heeren Artsen worden aan gevraagd per formulier MD 133-01. o. Personen, die Militaire voeding genieten, moeten de in hun bezit zijnde Distributiestam kaart en levensmiddelenkaarten bij den Dis- tributiedienst inleveren. Betrokken instantie s worden verzocht hun medewerking te willen verleenen door geen le vensmiddelen te verstrekken indien niet kan worden aangetoond, dat de Distributiebeschei den zijn ingeleverd. —o Door Overheids-instantie's en Overheids bedrijven kunnen bij den Distributiedienst in zeer beperkte mate aanvragen worden inge diend voor het verkrijgen van rijwielbanden. Daar het aantal beschikbare banden zeer ge ring is, kan alleen in zeer dringende gevallen een bon verstrekt worden. —o Op rantsoenbonnen voor Tarwebloem moet door detaillisten Engelsche bloem afgeleverd worden. De rantsoenbonnen kunnen tegelijk met de voor Engelsche bloem aangewezen bont

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1