AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAND EREN. Aan de bevolking van Zeeland. Overdenkingen in West Z.-Vlaanderen. Bouw van Usellinie wordt nog voortgezet. Distributiedienst. Officiëele Bekendmakingen. No. 56 WOENSDAG 4 APRIL 1945 58e JAARGANG Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM V Beseffen we werkelijk, wat we aan de geallieerden verschuldigd zijn NIEUWSBERICHTEN. Voor 1 Mel 1945, 12 stuks per dier. Abonnements prijs. Losse nummers 5 ct. Kwartaal abonnement AXEL binnen de kom fl. 1.25 Alle andere plaatsen fl. 1.55 A d vertentiepri] s 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeelingen 15 ct per m.m. Kleine Advertentièn (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct Het is mij een voorrecht in opdracht van Hare Majesteit de Koningin aan de bevolking van Zeeland mede te deelen, dat Hoogst- dezelve bijzonder getroffen is den geestdrift en de aanhankelijkheid, die tijdens Haar rondreis door dit gewest allerwege werden betoond. Dit bezoek in oorlogstijd aan het zwaar getroffen vaderland is, ondanks de menig vuldige wonden, waaiuit het bloedt, ge worden tot een blijde inkomste, die de le vendigste herinneringen zal nalaten aan de diep ontroerende dagen, welke kunnen wor den gezien als de grondslag van het per soonlijk contact tusschen Vorstin en volk ter bevordering van den gemeenschappelijken opbouw van deze provincie. Nemen wij met groote voldoening kennis van de gevoelens, welke H. M. bezielen, onzerzijds worde oprechte dankbaarheid voor dit bezoek tot uitdrukking gebracht. Geve God dat de Koningin spoedig m een geheel bevrijd Nederland terugkeere teneinde Haar zegenrijk bestuur in ons midden voort te zetten 1 29 Maart 1945. De Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland. Quarles van Ufford. Een heel simpel berichtje in de krant: „De minister van oorlog der Vereenigde Staten heeft medegedeeld, dat de verliezen der Ver eenigde Staten sedert het uitbreken van den oorlog met Japan hebben bedragen 813.000 man aan gesneuvelden, vermisten en gevange nen". V7at een zee van ellende staat achter deze mededeeling. In meer dan acht honderd duizend gezinnen is verdriet over één of meer familieleden. En waarvoor al dat leed? Niet alleen ter verdediging van Amerika, maar voor al tot vrijmaking der volkeren, die onderdrukt werden. Nu we weer vrij zijn, bemerken we pas, wat een kostbaar bezit de vrijheid is. In dien we nu weer onder de knoet van de nazi s moesten zitten en dan misschien ons leven lang, zouden we dat kunnen verdragen? Neen, zeker niet. En deze vrijheid is ons alleen door de Geallieerden gebracht. Hadden deze niet alles aan het werk gezet de enorme legers op een dergelijke wijze, als nu het geval is, uit te rusten, het zou zeker niet mogelijk geweest zijn de geweldige Duitsche macht te breken. En nu het zoover is, wat doen wij nu? Span nen we ons tot het uiterste in om de lasten der Geallieerden te helpen verlichten? Laten ve het eerlijk uitspreken. We doen dit niet. Een klein percentage van onze menschen geeft zich geheel belangloos, zonder te letten op geldelijk voordeel of eer. Maar velen is het te doen om buiten de gevaarlijke zone te blijven, om een baantje, waarvan hij beter wordt. Is dat nu de dank voor alles, wat vooral Engeland en Amerika voor ons opgeofferd hebben en nog steeds opofferen? Nu weer voor het bevrijden van het overige Nederlandsche gebied, zoowel hier als in Indië. Wanneer men werkelijk eer lijk ten opzichte van zichzelf is, dan weet ie dereen heel goed, op welke, misschien beschei den wijze, hij de meeste medewerking kan geven. Maar geen uitvluchten, geen listig- heidjes, want er is altijd wel een voorwendsel te vinden. Niet kijken op Jan of Piet, dat die eerst beginnen, maar aan de gang gaan. Zon der aarzelen beginnen te doen, wat de hand vindt om te doen. Probeert U het eens. Wan neer U het in eerlijke trouw en niet in eigen kracht doet, zal het zeker gaan. En het zal U voorzeker voldoening geven en anderen inspi- reeren hetzelfde te doen. S. Bijzonderheden over de deportaties. New-York, 28 Maart 1945 (Anep-Aneta). Een officier van het Nederlandsche leger, G. Schovers genaamd, die onlangs uit bezet Ne derland wist te ontsnappen, heeft hier ver klaard, dat de Duitschers een IJselmuur als verdedigingslinie gebouwd hadden van Delfzijl tot de Waal. Hij zei voorts, dat ongeveer 200.000 Duitsche soldaten, die klaarblijkelijk met de arbeiders der Todtorganisatie samen zweren, activiteit voorwenden met de bedoe ling frontdienst te ontgaan. Hij zei verder, dat de bouw van den IJselmuur leek op het gren delen van een stal nadat het paard gestolen was, dit in verband met het overtrekken van den Benedenrijn door de geallieerden. Over dezen bouw zei Schovers: „Op een goeden dag in October 1944 zetten de Duit schers alle hoofdwegen, die naar Utrecht leid den, af en werden de burgers bevolen thuis te blijven. Het een na het andere huizenblok werd omsingeld, waarna de Duitschers door de voor deur de huizen binnendrongen en alles tot zelfs de zolders doorzochten, om daarna door de achterdeur naar de volgende woning te gaan waar eenzelfde inspectie plaats vond, waarbij alle mannen van achttien tot vijf en veertig jaar werden meegenomen. Zij moesten vijf en en dertig kilometer naar Muiden te voet af- leggen, onverschillig of zij ziek of gebrekkig waren. De Duitschers hadden zooveel hulp noodig, dat zij er niet eens naar vroegen of er leden van de verzetsbeweging dan wel Joden waren. De mannen werden als vee in booten geladen, waar voedsel, noch drinkwater, noch toiletten beschikbaar waren. Er waren er die achter wagetas en karren gebonden, naar Mui den werden gebracht en geslagen werden, als zij teekenen van vermoeidheid gaven. Aanvankelijk waren er acht duizend. Toen zij Zwolle hadden bereikt, waren er zes ge storven en twee honderd niet meer in staat zich te bewegen. In totaal, aldus Schovers, zijn 150.000 Nederlanders gedwongen geworden aan den bouw van de IJsellinie mede te wer ken. Schovers verklaarde verder, dat de Todt organisatie voortging nuttelooze verdedigings werken te bouwen en den arbeid belangrijk te doen schijnen. Hij zei, dat men in Duitschland blijkbaar het advies der Todtorganisatie heeft aanvaard, dat de arbeid, welke onder leger- toezicht wordt uitgevoerd, noodzakelijk is. Op deze wijze kunnen de Todtorganisatie en de soldaten samen blijven zweren om de operaties te verlengen. Schovers heeft zelf sinds 1940 ondergedoken geleefd. Hij ontvluchtte, toen de Nazi's zijn activiteit begonnen te wantrouwen. Hij volgt thans te Londen de lessen van het marineopleidingsinstituut voor den dienst in het Verre Oostten. De optnarsch in het Westen is de laatste dagen zoo snel verloopen, dat wij ons moeten beperken tot het noemen van de veroverde plaatsen.. Engelschen en Amerikanen hebben bezet of vechten in Osnabruck, Bielefeld, Munster, P derborn, Hamm, Recklinghausen, Kassei, Eisenach, Gotha, Siegen, Marburg, Fulda, Giessen, Aschaffenburg, Gemunden, Wurzburg, Ochsenfurt. In Nederland zijn Enschedé, Hengelo, Goor, Oldenzaal, Diepenheim, Borculo, Zelhem en Zevenaar bev ijd. Ook Lochem, waar zwaar is gevochten, is door den vijand ontruimd. In Winterswijk dat vrijwel onbeschadigd is gebleven werden ongeveer 100 N.S.B.ers gevangen genomen, waarbij velen die hier een veilig heenkomen hadden gezocht uit het Westelijk deel van Nederland. Oostfront. De Russen s'aan vlak bij Bratislava terwijl zij vechten in Wiener- Neustadt. Volgens Duitsche berich+en staan de Russen nog 20 km. van Weenen. Soprow, Mattendorf en Neunhirchen zijn veroverd. In Hongarije is Nagykanisza veroverd. Laatste berichten. Woensdagmiddag 2 uur. Westfront. Montgomery's troepen zijn reeds 50 km. voorbij Münster. Bij de ver overing van deze plaats gaven zich vele Duitsche troepen over. Ook in Nederland dringen ze verder door. In Zutfen en Duy- ven wordt gevochten. Een groot gedeelte van de Betuwe is van Duitschers gezuiverd. Wester voort werd zondei slag of stoot be vrijd. De Duitschers hebben nog slechts één spoorlijn tusschen Nederland en Duitsch land. Duitsche pogingen om uit het Ruhr gebied uit te breken zijn verijdeld. Troepen van generaal Patton staan in de buitenwijken van Gotha. Zij bevinden zich op 300 km. van het Rus sische front, 240 km. van Berlijn en 100 km. van de Tsjecho-Slowaaksche grens. Het 7e leger bereikte een punt op t5 km. van Neu renberg. De buitenwijken van Heilbronn zijn bereikt. Volgens de laatste berichten wordt in de buitenwijken van Weenen gevochten. Radio Weenen heeft haar uitzendingen gestaakt. Het Verre Oosten. De Amerikanen zijn geland op Tawi Tawi, tusschen de Filippijnen en Borneo. Samengesteld uit berichten van Herr. Nederl. en Radio Oranje. DISTRIBUTIEKRING OOSTBURG. Uitreiking Nood- tweede stamkaart aan evacuée's. Ter verkrijging van nood- distributie- stamkaarten in de evacuatie-gemeente dienen de evacuée's op de plaatselijke distributie diensten een meldingsformulier in te vullen. Voor elk gezinslid moet een meldingskaart worden ingevuld. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk Zaterdag 7 April 1945 bij de Distributiediensten zijn ingeleverd. DISTRIBUTIEKRING TERNEUZEN. Uitreiking bonkaarten. Te Philippine 5 April. Te Sluiskil 6 April Te Sas van Gent 7 April. Te Westdorpe 9 April van 9,30—12 wijk A en nieuwe wijk, van 13—15,30 wijk B. Te Axel 10 April letters A—E. 11 April F—L. 12 April M-S, 13 April T—Z. Te Zaamslag 10 April letters A—E 11 April F-L. 12 April M S 13 April T-Z. Te Zuiddorpe en Overslag 14 April. Alle dagen, dus ook de Zaterdagen van 9,30—12 uur en van 13—15,30 uur, Medegebracht dienen te worden de nieuwe stamkaarten met inlegvellen van alle gezins leden. Evacuee's nieuwe stamkaarten met inlegvellen, alsmede de evacuatiestrookjes. Zelfverzorgers tevens zelfverzorgers-beschei- den. De bonnen AE 22 Reserve van de thans loopende bonkaarten. Arbeiders werkzaam in den landbouw, die tot heden nog geen aanvraag voor extra rantsoenen wegens zweren arbeid indienden, kunnen alsnog een aanvraagformulier bij den Distributiedienst afhalen. De betreffende formulieren dienen uiterlijk 7 April aanst. ingediend te zijn. Uitreiking van petroleumkaarten voor kookdoeleinden. Te Sluiskil 5 April van 9,30—12 en van 13—16 uur. Te Hoek 6 April van 9,30—12 lett. A—F, van 13—16 uur G—P. Zaterdag 7 April van 9,30—12 uur letters Q—Z. Medegebracht dient te worden de stamkaart van het gezinshoofd. Petroleum voor verlichting. Voor de maand April 1945 is bon 5 van de petroleumnoo Ikaart voor verlichting gel dig verklaard tot het koopen van 10 liter petroleum. Deze bonnen moeten door het publiek bij den petroleumhandelaar ingele verd worden vóór 6 April 945. De hande laren moeten deze bonnen bij den Distribu- tiedienst inleveren op 7 en 8 April, ter ver krijging van toewijzingen. Deze toewijzingen moeten op 9 April ingeleverd worden bij het vei koopbureau van aardolieproducten te Terneuzen, Petroleum voor kookdoeleinden. Voor de maand April geeft de bon 1 van de petroleumnoodkaart voor kookdoeleinden recht op het koopen van 20 liter petroleum. Bon 1 van de petroleumnoodkaart met op druk 225 geeft recht op het koopen van 30 liter petroleum. Deze bonnen moeten door het publiek vóór 10 April bij de petroleum- handelaren ingeleverd worden. De hande laren moeten deze bonnen op 11, 12 en 13 April bij den Distributiedienst inleveren ter verkrijging van toewijzingen. Deze toewij zingen moeten op 14 April bij het verkoop bureau van aardolieproducten ingeleverd worden. Het publiek wordt erop attent gemaakt, dat het rantsoen in de toekomst waarschijn lijk aanmerkelijk lager zal zijn. De Inspectie voor de Distributie in Zeeuwsch Vlaanderen. Mededeeling distributiekring Hontenisse. Binnenkort zullen er schoenenbonnen wor den uitgegeven in groene kleur met de aan duiding ,',Regeeriflgsdepot". Deze bonnen moeten door het publiek vóór 13 April 1945 bij den winkelier worden ingeleverd waarna de winkeliers deze bonnen moeten opzenden aan het regeeringsdepot Zaman te Hulst, waar uit zij zullen worden bevoorraad. Met nadruk wordt erop gewezen, dat het voor het publiek verboden is 4e bonnen rechtstreeks bij het regeeringsdepot aan te bieden. Zij, die nog in het bezit zijn van een werk schoenenbon, moeten zich onverwijld bij het distributiekantoor Hontenisse vervoegen, om deze bonnen te laten verlengen tot 6 April '45. Noodstamkaarten voor evacuees en gedis- localiseerden. Evacuées, afkomstig van den Distributie kring Oostburg en gedislocaliseerden (perso nen, welke niet zijn opgenomen in het be volkingsregister van een gemeente, behoorende tot den distributiekring Hontenisse) en zij, die niet in het bezit zijn van een stamkaart met inlegvel, dienen zich zoo spoedig mogelijk, uiterlijk vóór 7 April 1945 tot den distributie- dienst te wenden voor het invullen van een Meldingsformulier voor het verkrijgen van een Nooddistributiestamkaart met inlegvel. Alle tweede distributiestamkaarten, afkomstig van den Distributiekring Oostburg, zullen on geldig worden verklaard. Personen, welke van uit West-Zeeuwsch- Vlaanderen in den Distributiekring Hontenisse zijn geëvacueerd, zullen in de gelegenheid ge steld worden hun Nooddistributiestamkaart af te halen in die gemeente, waar zij momenteel verblijf houden. Na-uitreiking van pe'roleumkaarten voor kookdoeleinden. Deze zal plaat» hebben te Hontenisse, Vogelwaarde, Hulst, Clinge, Nieuw-Namen, op 5 April, van 9—11,30 uur. Te St. Jansreen op 5 April van 9,30—11,30. Te Graauw 6 April van 9 11,30. Te Koewacht 6 April van 13—15 u. Met nadruk wordt er op gewezen, dat belanghebbenden hun petroleumkaart per woongemeente moeten afhalen. De Distributiedienst. MIDDENSTANDSDIPLOMA ALGEMEENE HANDELSKENNIS. Bij voldoende deelname zal in de maanden Juli of Augustus gelegenheid worden gegeven, het schriftelijk gedeelte voor het Middenstands diploma Algemeene Handelskennis af te leg- i 0ea' - Datum en plaats, waar aanmeldingsformu lieren kunnen worden afgehaald, worden na der bekend gemaakt. Z 77. REPARATIEBON VOOR SCHOENEN. De Directeur van het Centraal Distributie kantoor te 's-Hertogenbosch maakt bekend, dat bon 107 „algemeen" is aangewezen voor re paratie van schoenen. Elke bon heeft een waarde van 25 gram materiaal. Het publiek, dat in de maand April van de bon gebruik wil maken, moet deze uiterlijk Zaterdag 7 April a.s. inleveren bij een schoenreparateur naar keuze. De geldigheidsduur van bovengenoemde bon is voorloopig onbepaald, zoodat het niet nood zakelijk is, dat deze terstond bij den reparateur wordt ingeleverd. Het publiek kan deze bon ook bewaren tot dat een nieuwe bon wordt aangewezen, ten einde t.z.t. beide tegelijk te kunnen inleveren. De schoenreperateur brengt zoo spoedig mogelijk het totaal der door hem ontvangen bonnen bij een lederhandelaar naar keuze en ontvangt hierop bij de inlevering alle materiaal Met ingang van 27 Maart a.s. worden de bureaux van het Centraal Distributiekantoor voor het Bevrijde Nederlandsche Gebied, vóór dien gevestigd te 's-Hertogenbosch, overge bracht naar: HELVOIRTSCHEWEG C 1 TE VUGHT. Wegens het inrichten der kantoren zal het in het algemeen niet mogelijk zijn bezoekers te ontvangen vóór 3 April a.s. (87 U.) MEDEDEELINGEN VOEDSEL VOORZIENING. Hoefijzerdistributie. Paardenhouders, die in aanmerking wenschen te komen voor een toewijzing voor hoefbeslag dienen zich in het tijdvak van 2-6 April a.s. te wenden tot hun Piaatselijken Bureauhouder. Deze zal aan de hand van vastgestelde nor men toewijzingen verstrekken. De door de paardenhouders ontvangen toe wijzingen dienen uiterlijk 10 April d.a.v. door hen te zijn ingeleverd bij de smeden. De sme den dienen de door hen ontvangen toewijzin gen van paardenhouders met een verantwoor- dingsstaat op te zenden aan het kantoor van den P.V.C. te Goes Afd. Paarden, waarna zij een koopvergunning zullen ontvangen voor hoefijzers en hoefnagels. Kunstmest. Aan de detaillisten in kunstmest wordt hier bij medegedeeld, dat er evenals vorige jaren een kleine hoeveelheid kunstmest kan worden toegewezen voor verkoop aan particulieren. Voor het verkrijgen van deze toewijzing be hoeven door hen geen formaliteiten te worden vervuld daar de zegels automatisch worden toegewezen aan hen die bij ons als detaillist in kunstmest bekend staan en niet in een ge ïnundeerd gebied wonen. Wij vestigen er nog de aandacht op, dat geen kunstmest mag worden afgeleverd aan hen die zijn aangesteld bij volkstuinverenigin gen e.d. daar deze vereenigingen een aparte toewijzing van ons ontvangen. De verdeeling aan de particulieren moet zoo billijk mogelijk geschieden. Evacuatie-vee. Rundveehouders, die runderen aan den Dienst Landbouwherstel hebben overgedragen, doch nog niet de bijbehoorende stamboek papieren enz. bij den P.B.H. van de gemeente waar men thans verblijft, hebben ingeleverd, dien thans onverwijld bedoelde papieren in te leveren. De P.V.C. voor Zeeland. De Afdeeling Akkerbouw maakt bekend: De bij het Hoofd Bedrijfschap voor Akker bouwproducten ingeschreven contingenthou ders voor den import van wijnen en gedistil leerd, worden hiermede opgeroepen aan de Afd. Akkerbouwproducten, Gerard van Swie- tenstraat 58 te Tilburg, opgave te doen van hun: a. rechtstreeksche import van wijn in liters in 1937-1938-1939. b. rechtstreeksche import van gedistileerd ln liters in 1939. c. toegewezen contingenten over 1944 ven wijnen. d. toegewezen contingenten over 1944 van gedistilleerd. e. betaalde doch niet aangekomen zendingen uit Frankrijk met alle verdere daarmede ver band houdende gegevens. Beantwoording binnen 5 dagen in dienst- enveloppen, verkrijgbaar bij den Plaatselijken Bureauhouder. U 57. —o De Afdeeling Pluimvee en Eieren maakt bekend: De Algemeene Commissaris voor de Voedsel voorziening heeft nader vastgesteld, dat de inlevering van eieren door pluimveehouders zonder een voedertoewijzing in deze zin is ge wijzigd, dat de inleveringsplicht voor de eerste 5 kippen en of eenden, welke op een bedrijf aanwezig zijn, 20 eieren per dier bedraagt, ter wijl voor elke kip en of eend, die boven 5 stuks wordt aangehouden, 40 eieren moeten worden geleverd. De eieren van de eerste 5 dieren moeten als volgt worden ingeleverd:

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1